Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

Tarih: 24/03/2016   /   Toplam Yorum 1   / Yazar Adı:      /   Okunma 2896

Bu küçük çalışma; Anadolu yaylası olan Yozgat’ta “Taş Mektep” ya da “Sarı Mektep” olarak bilinen ve Yozgat’ın eski üniversitesi gibiymiş gibi itibar gören, Yozgat Lisesi’nin I. Dünya Savaşı yıllarında bilinmeyen tarihi hakkındadır. Yozgat Mekteb-i Sultanîsi, 1919-1920 eğitim yılında Konya Sultanî Mektebi’ne nakledilmiştir. 1924 yılında halkın isteğiyle tekrardan açılmış ve 1933-1934 ders yılından itibaren Yozgat Lisesi adını almıştır. Lise olarak açılmasında Yozgat milletvekili Salih Bozok ve Yozgat valisi Baran Bey’in büyük gayretleri olmuştur.  Kuruluşunun 121. yılını geride bırakan Yozgat Lisesi; devlet kademesinde ve kendi alanında çok önemli mevkilere gelmiş önemli isimler yetiştirmiştir


Bu metin Dr. Tuncay Yılmazer’e sitesinde kullanılması için hazırlanmıştır. Bu nedenle yazar ve yayınevinin telif hakları nedeniyle kaynak gösterilmeden kullanılmamalıdır. Nuri Güçtekin, Eğitimli Neslin I. Dünya Savaşı’yla İmtihanı, İskenderiye Yayınları, Nisan 2015.

 

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA YOZGAT MEKTEB-İ SULTANÎSİ

Ders Yılı

 

Yozgat Sultanîsi

Kısmı Evvel

Devre-i Ûlâ

Devre-i Saniye

10-11-12 Edebiyat

Devre-i

Saniye

10-11-12

Fünûn

Lise Kısmı Öğrenci Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

1914-1915

Sınıflar

1-2-3-4-5

6-7-8-9

9

10

11

12

10

11

12

10-11-12

1-12

Tarih

1-2-3-4-5

6-7-8-9

9

10 sınıf

11 sınıf

12 sınıf

10-11-12

1-12

Eylül 1914

220

117

18

13

30

7

50

387[2]

Mayıs 1915

224

115

20

-

4

-

9

27

8

48

387[3]

1915-1916

Aralık 1916

222

77

3

-

2

-

1

-

-

3

302[4]

1916-1917

Mart 1917

217

78

3

-

2

-

-

-

-

2

297[5]

1917-1918

Eylül 1917

195

101

7

-

-

2

3

-

-

5

301[6]

1918-1919

Kasım 1918

168

88

11

1

-

-

2

1

-

4

260[7]

Mayıs 1919

162

77

9

1

-

-

2

1

-

4

243[8]

1311/1895 yılında, Yozgat Mekteb-i İdadîsi adıyla kurulmuştur. Bu süreçte, gündüzcü olarak erkek öğrenciye 5 yıllık idadî seviyesinde eğitim verilmiştir. Bu eğitimin 3 yılı orta ve 2 yılı lise seviyesindedir. 1908-1909 eğitim yılında okul yedi yıllık idadî statüsündedir.[9] 1912 yılında, Manastır Sultanîsi öğrenci ve öğretmenleriyle Yozgat’a nakil edilmiştir. 1329/1913 yılında, idadîlerinin sultanî mektebine dönüştürülmesi kararı neticesinde Yozgat Mekteb-i Sultanîsi adını almıştır. 1913-1914 ders yılında; 243’ü ibtidâî, 101’i 6-9 sınıflarında ve 74’ü 10-12 sınıflarda olmak üzere toplam öğrenci sayısı 418’dir. Okulun 8’i idare ve 15’i öğretmen olmak üzere eğitim kadrosu 23’tür.[10]

1915 yılının Ekim ayında; okulda olması gereken kadrolu öğretmen sayısı 23’tür. Bu ders yılında okulda eğitim veren öğretmen sayısı ise 11’dir.1312/1896 doğumlu 11. sınıf öğrencileri askere sevk olunduğundan 11. sınıf Edebiyat ve Fünûn Şubeleri teşkil olunamamıştır.[11] 1915-1916 eğitim yılında okulun idari kadrosu sayısı 8’dir. Okul Müdürü Mustafa Nuri Efendi’dir. İkinci müdür Emin Efendi’dir. Hesap memuru ve kâtibi Yusuf Efendi, depo ve ambar memuru Salih Zeki Bey’dir. Mektebin imamı İrfan Efendi’dir. Okulun muit sayısı 3’tür. Mehmet Ali Efendi askere alındığından görevini vekâleten Ahmet Efendi yapmaktadır. Diğer muit Hasan Efendi askere alınmıştır. Vekili yoktur. Diğer vekil muit Nevzat Efendi’dir.

Okul müdürü Mustafa Nuri Efendi vekâleten tarih ve coğrafya dersine girerken, Arabî öğretmeni Galib Efendi hikmet-kimya dersine vekâlet etmektedir. Okulun imamı İrfan Efendi ulûm-i dîniyye ve ikinci müdür Emin Bey riyâziye öğretmenliği yapmaktadır. Edebiyat ve felsefe öğretmeni Ata Efendi’dir. Fransızca öğretmeni David Efendi asker olduğundan, Fransızca dersi de Ata Efendi tarafından vekâleten verilmektedir. Fransızca öğretmeni Kemal Efendi, riyâziye öğretmeni Celal Bey, ulûm-i tabîiyat öğretmeni Şevket Efendi, Türkçe öğretmeni Mustafa Efendi, Arabî öğretmeni Galib Efendi’dir. Orta kısım Arabî vekili Ali Efendi’dir. Kadro boştur. Abdullah Asım Efendi Almanca öğretmenidir. Hayrettin Efendi Farisî öğretmenidir. Henüz görevine gelip, görevine başlayamadığından ders vekâleten Mustafa Hilmi Efendi tarafından verilmektedir. Resim dersi kadrosu boştur. Lütfü Efendi vekâlet etmektedir. Salih Şevket Efendi terbiye-i bedeniye öğretmenidir. Gına (Mûsikî) dersi kadrosu boştur. Okulun sınıf öğretmeni sayısı 5’tir. 4’ü askerdir. Bunların yerine vekil öğretmen görevlendirilmiştir. Askerde olan öğretmenler; 1. sınıf öğretmeni Faik Efendi,  2. sınıf öğretmeni Ali Rıza Efendi,  4. sınıf öğretmeni Kazım Efendi ve 5. sınıf öğretmeni Mehmet Tevfik Efendi’dir.[12]  1918-1919 eğitim yılının sonuna kadar, bazı küçük değişiklerle bu kadro aynı kalmıştır. Bu süreçte yeni öğretmen ataması yapılamamıştır.

Yozgat Mekteb-i Sultanîsi, 1915 yılının Ekim ayında 11. sınıfta eğitim gören 31 öğrencisini ve 1916 yılının Eylül ayında 10. sınıf öğrencilerini askere sevk etmiştir. Bu nedenden dolayı 1914-1915 eğitim yılından sonra; 1915-1916, 1916-1917 ve 1918-1919 eğitim yıllarında lise kısmını açabilmiş olsa da mezun verememiştir. 1917-1918 ders yılı başında 12. Sınıf Edebiyat Şubesi’nde eğitim gören 2 öğrencinin akıbeti, kurumun bu eğitim yılına ait bilgi olmamasından dolayı mezun olup olamadıkları ise bilinmemektedir. Yozgat Sultanî Mektebi, Çanakkale ve I. Dünya Savaşı’nın farklı cephelerine asker olarak 2 muit, 4 öğretmen ve en az 40 öğrenci yollamıştır. Kurama ait resmî istatistiklerden askere gidenlerin büyük kısmının okula geri dönemediği ve şehitlik mertebesine ulaştıkları görülmektedir. Canlarını aziz vatanımız uğruna feda eden Yozgat Sultanîsi öğrenci ve personelinin ruhları şâd olsun…

Ek-I

 

Taşra Mekteplerinde Spor Hayatı: Yozgat Mekteb-i Sultanîsi’nin Futbol Timleri

Resimde 1 numara ile gösterilen Mektep Müdürü Bahaeddin Efendi ve 2 numara ile gösterilen de terbiye-i bedeniye muallimi Salih Şevket Efendi’dir. Resim 1913 yılına aittir.

Ek-II:

 

 Bu cetvel, Yozgat Mekteb-i Sultanîsi’nin 1331/1915 yılı Ekim ayına ait öğretmen istatistik cetvelidir. Üst kısımda okuldaki öğretmen sayısı verilmektedir. Okulda olması gereken öğretmen sayısı 23’tür. Görev yapan öğretmen sayısı ise 11’dir. Açık olan öğretmen sayısı 12’dir. Bu tarihte, okulun asli kadrosunda hizmet veren öğretmenlerinden 4’ü askerdedir. İkinci kısım ise eğitimin durumu hakkındadır. Müfredata göre okulda açık kalan ders sayısını göstermektedir. Sol kısmının sonunda ise düşünceler bölümü bulunmaktadır. 1915 yılının Ekim ayında, Yozgat Mekteb-i Sultanîsi’nin, lise kısmının Edebiyat ve Fünûn Şubelerinin 11. sınıfları “talebesinin askere sevk edilmeleriyle teşkil etmemiştir.”[13]

 [1] Bu metin Dr. Tuncay Yılmazer’e sitesinde kullanılması için hazırlanmıştır. Bu nedenle yazar ve yayınevinin telif hakları nedeniyle kaynak gösterilmeden kullanılmamalıdır. Nuri Güçtekin, Eğitimli Neslin I. Dünya Savaşı’yla İmtihanı, İskenderiye Yayınları, Nisan 2015.

[2] BOA.,MF.TLY., 452/59, (26 Zilkade 1332/16 Ekim 1914). 1914 yılının Eylül ayına aittir. 2 öğretmen askerde olduğundan 4. sınıf açılamamıştır. Okul yatılı ve gündüzcüdür. Öğrencilerin 74’ü yatılı ve 313’ü gündüzcüdür. Bu öğrencilerin 62’si ücretli ve 325’i ücretsizdir.

[3] BOA.,MF.TLY., 452/59, (8 Receb 1333/22 Mayıs 1915). 1915 yılının Mayıs ayına aittir. 1914-1915 yılı sonunda sene başında açılmayan 4. sınıf iki şube olarak açılmıştır.

[4] BOA.,MF.İST., 39/30, (22 R.evvel 1335/16 Ocak 1917). 1916 yılının Aralık ayına aittir.

[5] BOA.,MF.İST., 39/30. 1917 yılının Mart ayına aittir. 10. sınıf öğrencisi askere sevk edilmiştir.

[6] BOA.,MF.İST., 51/38, (28 Zilhicce 1335/15 Ekim 1917). 1917 yılının Mart ayına aittir.

[7] BOA.,MF.İST., 55/49, (29 Safer 1337/4 Aralık 1918). 1918 yılının Kasım ayına aittir.

[8] BOA.,MF.İST., 55/49, (29 C.evvel 1337/5 Haziran 1919). 1919 yılının Mayıs ayına aittir.

[9] Maârif-i Umumiye Nezareti, 1328-1329 Eğitim İstatistiği. Bu eğitim yılında okuldan bilgi alınamamıştır.

[10] Maârif-i Umumiye Nezareti, 1329-1330 Eğitim İstatistiği.

[11] BOA., MF.İST., 19/36, (9 Muharrem 1334/17 Kasım 1915). 1915 yılının Ekim ayına aittir.

[12] BOA., MF.İST., 19/36, (8 Safer 1334/16 Aralık 1915). 1915 yılının Kasım ayına aittir.

[13] BOA., MF.İST., 19/36, (9 Muharrem 1334/17 Kasım 1915). 1915 yılının Ekim ayına aittir. 


  2896 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

8688_Osman Karaca 15-10-2016, 14:53:27
Sayın Nuri Güçtekin Hocam; Makalenizi beğenerek okudum. Fakat uzun emek vererek ortaya çıkarmış olduğum "Yozgat Mekte-i Sultani" Yozgat Lisesi tarihiyle ilgili Gazete ve Dergilerde adımla yayımlandığı halde , makalenizde adımın geçmediğini gördüm, üzüldüm. Lütfen emeğe saygı gösterelim. Osman Karaca Tel;05354356667
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebeleri’nde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye (Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti) (Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

10/09/2016 - 11:12 Seddülbahir Kahramanı Bigali Mehmet Çavuş (Ömer Arslan)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KutülAmare Bir Zafer Midir? ( Tuncay Yılmazer )

13/04/2016 - 05:30 Çanakkale Savaşları ve Barbaros’un Batışı (İsmail Bilgin)

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

11/03/2016 - 06:49 Zaferi Kanla Yazan Fındıklılı Mehmet Muzaffer (İsmail Bilgin)

02/03/2016 - 12:48 Kut’ül Amare Zaferi -2 (İsmail Bilgin)

29/02/2016 - 11:29 Kut’ül Amare Zaferi -1 (İsmail Bilgin)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

22/09/2015 - 13:07 III. Kolordu’nun Çanakkale Muharebeleri’ne Hazırlanış Süreci (İsmail Bilgin)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)

11/08/2015 - 04:07 Türkiye Büyük Savaş a Nasıl Girdi? ( Emre Kızılkaya )

29/07/2015 - 03:30 1915 Gelibolu Harbi Günlüğü- Kazım Şakir (İ. Bahtiyar İstekli)

07/07/2015 - 02:49 Suyu Arayan Adamların Öyküsü - Millete Deva Olmak , Osmanlı Savaş Esirleri, TIP ve Milliyetçilik ( 1914-1939 ) -Yücel Yanıkdağ (Tuncay Yılmazer)

30/06/2015 - 03:55 Tarih, Otobiyografi ve Hakikat Yüzbaşı Torosyan Tartışması ve Türkiye’de Tarih Yazımı (Derleyen: Bülent Somay)

21/06/2015 - 16:34 Türklere Esir Olmak (Doğan Şahin)

23/05/2015 - 04:36 Çanakkale Savaşı

16/05/2015 - 15:30 İtilaf Devletleri Askerlerinin Gözüyle Çanakkale

12/05/2015 - 12:50 Muaveneti Milliye Muhribi Torpito Zabiti Ali Haydar Öztalay (Çimen Yüksel)

09/05/2015 - 08:24 Osmanlılar ve Ermeniler / Bir İsyan ve Karşı Harekâtın Tarihi (Edward J. Erickson)

03/05/2015 - 15:39 Neuve Chapelle’den Gelibolu’ya: Bir Askeri Planın Gelibolu’da Uygulamaya Konulması ( Mustafa Onur Yurdal )

28/04/2015 - 03:52 Cephe Arkadaşı Çanakkale Cephesi

25/04/2015 - 03:07 Çanakkale Müstahkem Mevkii Bataryalarının 25 Nisan 1915 ‘teki Rolü (Bayram Akgün)

24/04/2015 - 15:07 25 Nisan 1915 üzerine Gelibolu’yu Anlamak’ta çıkmış makalelerden seçmeler (Tuncay Yılmazer)

18/04/2015 - 17:10 Çanakkale Şehitleri Listesinde Ezineli Yahya Çavuş’un Adı Yok (Osman Koç)

10/04/2015 - 00:06 Kıyamet Koptuğunda - Hasan Cevdet Bey

03/04/2015 - 01:36 Rusya’daki 90.000 Osmanlı Savaş Esiri ve Sarıkamış Muharebesi (Yücel Yanıkdağ)

27/03/2015 - 17:57 Bir Hikayenin Daha Sonu: Topçamlar Tabyası (Bayram Akgün)

14/03/2015 - 07:57 Düşmana Korku Salan Efsanevi İntepe Topçularından Topçu Üsteğmen Mehmet Ali Bey (Muzaffer Albayrak)

11/03/2015 - 02:38 Seddülbahir’de Yalnız Top-210/40’lık Roon Topu (Bayram Akgün)

01/03/2015 - 13:31 Çanakkale Muharebeleri’nin İdaresi, Komutanlar - Strateji (Ed.: Lokman Erdemir, Kürşat Solak)

24/02/2015 - 17:39 Çanakkale Cephesinde Bir Damla Su İçin- Gelibolu Yarımadasında Jeoloji ve Muharebe İlişkisi ( İsmail Bilgin )

15/02/2015 - 17:55 Hashtag Tarih Dergisi Şubat 2015 Sayısında Kitap Değerlendirme Yazısı

08/02/2015 - 07:11 “Hafız Hakkı Paşanın Sarıkamış Günlüğü” Kitabıyla İlgili Mülahazalar (İsmail Bilgin)

// Bir Asır Sonra Ermeni Tehciri ve Çanakkale Üzerine… 100. Yıl Nasıl Anılmalı? (Tuncay Yılmazer)

23/12/2014 - 08:24 Sarıkamış İhata (Kuşatma) Harekâtı (İsmail Bilgin)

17/12/2014 - 02:24 Kut ül Amare Zaferi (Necmettin Özçelik)

08/12/2014 - 18:22 1. Dünya Harbi

06/12/2014 - 13:44 The Water Diviner – Son Umut Filminin Galasından Notlar… ( Tuncay Yılmazer )

01/12/2014 - 17:22 Cevat Çobanlı Paşa Çanakkale Kahramanı -Ahmet Yurttakal

16/11/2014 - 01:54 Goltz Paşa nın Mirası, Türkiye nin Geleceği – Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşı na Girişi üzerine ( Tuncay Yılmazer )

10/11/2014 - 04:07 Turkish–Australian Reapprochement In The Light Of The Gallipoli Campaign (Kenan Çelik)

04/11/2014 - 01:37 Boğaziçi’nden Çanakkale’ye Şirket-i Hayriye Vapurları (Gözde Keskin)

19/10/2014 - 06:44 Beyrut Müftüsü Mustafa Neca Efendi’nin Anafartalar Grubuna Hitabı (Osman Koç)

11/10/2014 - 10:34 Bir Çanakkale Şehidinin Hikâyesi: Koca Ali Oğlu Mustafa (Necat Çetin)

14/09/2014 - 07:01 Suçlu Sırbistan- Ayağa Kalk ! Avrupa 1914’te Savaşa Nasıl Sürüklendi ? Sleepwalkers (Uyurgezerler) Christopher Clark- Tuncay Yılmazer

06/09/2014 - 07:14 Bilgeliğin Yedi Sütunu- Thomas Edward Lawrence (Nagihan Haliloğlu)

30/08/2014 - 20:49 1. DÜNYA SAVAŞI’YLA İLGİLİ TÜRKİYE’DE NELER YAPILDI/YAPILIYOR? (Adem Koçal)

23/08/2014 - 16:25 Vehip Paşa Kahramanlıktan Sürgüne (Dr. Yüksel Nizamoğlu)

28/07/2014 - 13:17 tarih Dergisi Ağustos Sayısında 1. Dünya Savaşı nın Nedenleri Dosyası

18/07/2014 - 14:59 Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii İntepe Topçu Grubu’ndan Bir Subayın Günlüğü (Dr. Lokman Erdemir)

// - 07:47 Saklı Tarih: Umuda Yolculuğun Adı Barboros Hayrettin Zırhlısı(Ömer Tekinbaş)

// - 16:40 Gavrilo’nun Suçu Neydi? Birinci Dünya Savaşı’nı Yeniden Düşünmek (Tuncay Yılmazer)

// - 15:29 Efsane Komutanlar ve Zaferleri (Jeremy Black)

// - 18:30 Cepheden Cepheye Pilot Teğmen Cemal (Durusoy) Efendi (-İsmail Bilgin)

24/05/2014 - 18:56 Kara Muharebelerinde Müttefiklere Korku Salan Toplar “Asiatic Annie, Beachy Bill ve Anafarta Annie” (M. Onur Yurdal)

17/05/2014 Çanakkale'nin Meş' um Günü: 19 Mayıs Taarruzu Nasıl Planlandı? Niçin Başarısız Oldu? ( Muzaffer Albayrak )