Çanakkale Muharebelerinde 57. Alay ile 27. Alay Arasındaki Rekabete Dair Anekdot (Serdar Halis Ataksor)

Tarih: 12/12/2013   /   Toplam Yorum 9   / Yazar Adı:      /   Okunma 20709

Elimizdeki raporlarda gördüğümüz önemli diğer bir husus ise, her iki Alayımız arasındaki tatlı rekabet diyebileceğimiz öne geçme hırsı ve azmidir. Halis Beyin düşmandan geri aldığı 57 alay siperlerini bir ilmuhaber ile tescil ettirmesi ve bunu belki de muharebeler esnasında 57 alaya karşı bir üstünlük vesikası olarak imzalatması iki alay arasındaki tatlı rekabetin en somut delili olması açısından fevkalade önemlidir Sadece bu hırs dahi, Arıburnu cephesinde düşmana karşı sağlam bir duruşun olduğunu göstermektedir. Lakin Genel kurmay tarafından hazırlanan Çanakkale cephesi harekatı adlı kitap’ın 565 inci sayfasında söz konusu hadiseler anlatılırken ‘’Halis Bey’in bir ilmuhaber karşılığında düşmandan geri alınan 57 alay siperlerini yine 57 alaya teslim ettiğinden’’ herhalde lüzumsuz görülmüş olmalıdır ki hiç bahsedilmemiş olup; ve yine sayfa 569 da Düztepe’den Tümen emri olarak Mustafa Kemal tarafından yazılan emir’de söz konusu 31 ve 32 numaralı 57 alay siperlerinin düşmandan 27 ve 57 alayların müşterek taarruzları sonucunda alındığı söylenmektedir. Oysa ki, resmi harp ceridesinde bu siperlerin 27. alayın kahraman nefer ve subayları tarafından alındığı belirtilmektedir. (S.H.A.)

 

Muharebeler esnasında Arıburnunda, bomba sırtında ceryan eden önemli bir olayı ve bu hadisenin günümüzde bir kitaba yansıması oldukça önemlidir.

27 alayda önce 3 tabur komutanı sonra alay komutanı olarak görev yapmış dedem Halis Bey ile ilgili yaptığım bir araştırma sırasında gördüğüm bir eksiklik üzerine bunları okuyucu ile paylaşma zarureti hasıl oldu.

Bomba sırtı mevkiinde cereyan eden bu hadise, 4-5 Haziran 1915 (22-23 Mayıs 1331) gecesi ve 5 Haziran 1915 sabahı vukuu bulmuş olup; 57 alayın 27 alay ile sınır teşkil eden 31 ve 32 numaralı siperleri düşman tarafından zapt edilmiştir.

BOMBA SIRTI

Olayın vuku buluşunu 27 Alay 3 tabur komutanı Halis Bey, alay komutanlığına gönderdiği raporda 57 alayın bize doğru olan kapalı mahallerinde 57 alayın 3 tabur unun birinci bölüğünden altı kişiden başka kimse olmadığını sol tarafa dogruda boş olduğunu ve bu boşluğun nereye kadar uzadığını göremediğini beyanla , oradan açılan ateşle birkaç neferin şehit olduğunu bildirmiştir.

27 alay komutanı Şefik (Aker) Bey Halis Beyden aldığı raporu şu şekilde anlatmaktadır:

57 alayın bize taraf olan 31 numaralı siperiyle daha soldaki 32 numaralı siperini düşman bilhücum işgal etmiş , en sağda kalan bir mangalık efrad bizim alayın siperlerine çekilmek istemiş fakat 3 taburumuz zabiti tarafından men edilerek tekrar kendi siperlerine gönderilmiş dir.Mezkur manganın (Düşman siperlerimizi zabt etti) suretindeki iddealarının sathına itimat edilememiş olduğundan 3 tabur kumandanı Halis Efendi tarafından bir mangadan oluşan bir kuvveti bir zabit kumandasında 57 alay siperlerine sevk etmiş,karanlıktan keşifte bulunmak müşkül olmuştur. Mezkur siperlerden gelen bir ateşle bu mangamızdan üç neferimiz şehit olmuştur.Bittabi manga daha ziyade ilerleyemez . Fakat bu ateş hakikaten siper içinden düşmanın bir ateşimidir ? yoksa 57 alay efradı bizim mangaya bir düşman zannıyla icra ettiği ateşmidir ? Bunda taburca da tereddüt hasıl olur. demektedir.

Şefik Bey, Halis Bey’den aldığı bu rapora müteakip devam etmekte:

Bunun üzerine telefon başına geçtim, 57 Alay kumandanını buldum, meseleyi anlattım ve mezkur 31 numaralı siperden askerlerinin çekilmiş olup olmadığını sordum, evvela(hayır) siperlerimizdedir , ve bir müddet sonra bölük kumandanlarının yaralanmasından dolayı askerin korkarak çekilmiş olduğu beyan edilmiş ve Halis Efendinin ihtiyatların bulunduğu taraftan yani geriden dolaşarak gönderdiği bir emirber ile 57 Alay’ın mücavir tabur kumandanından aldığı malumatla askerin çekilmiş ve fakat araya yani siperlere düşmanın girmemiş olduğu iddea edilmişti.

57 Alayın siperlerine düşmanın girmemiş oldugu hakkındaki iddeası bizide mütereddit bıraktı. Düşman siperleri zabt etmiş ise, ALAYIMIZIN VAZİYETİNİ HATTA BÜTÜN CEHPEYİ TEHLİKELİ BİR VAZİYETE İLKA ETMİŞ , ÇÜNKÜ BÜTÜN CEPHEYİ ORTADAN YARMIŞ demek olacağından gündüz olmadan evvel düşmanın tardına tevessül için bir an evvel meselenin halli lazımdır diyerek alay yaveri Cevdet Efendiye bir malumat getirmek için 25 numaralı sipere göndermiştir, Tabur komutanı Halis Efendi herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için emekliye emekliye ilerlemesi suretiyle bir müfrezeye tetkiki için emir vermiş , tetkik sonucu alay yaveri Cevdet Efendi Şefik Bey’e getirdiği raporda memur edilen keşif postası seslendikçe (Ateş etmeyin, biziz biziz )cevabı alınmış isede, bu cevapların şayan-ı itimad bir cevap olduğunda tereddüt edildiğini ve binaenaleyh keşif postasının daha ziyade ilerleyemediğini bildirmiştir.

57 alay kumandanı ve tabur komutanıyla yapılan telefon görüşmeleri bu suretle bir süre devam etmekle birlikte, alayın üçüncü tabur komutanı Halis Efendi 57’nin mezkur siperlerine düşman girdiği ihtimalini kabul ederek,buna karşı icap eden tedabir-i ihtiyatiyeyi ittihaz etmiş idi ki, düşmanın zabt ettiği ihtimali verilen 31 numaralı siperin tamamen mukabil cephesini bir bölükle tutmuş ki bu tutulan hat Kesikdere vadisi garb yamaçlarıyla siperlerin bulunduğu sath-ı afakının fasl-ı müştereki idi.

Karanlıkta bir hakikat anlaşılamadı. Şefik Bey elinde telefonla saat dört’e kadar kesin bir malumat bekledi durdu.

Bu bekleme sürerken 27 alayın 25 numaralı siperi 57 alayın 31 numaralı siperinden sürekli ateş yiyor ama ateş etmiyordu.

Şefik Bey raporuna şu şekilde devam ediyor :

Nihayet saat dört sularında 57 alay komutanı Hüseyin Avni Bey kati olarak şu malumatı alırken telefondan işittim :

(Siperlere düşman girmiş ve bu siperlere bir takım kuvvet sokulurken siper derunundan gelen ateşten bir neferin şehid,bir neferin mecruh düştüğü). 57 alay’ın 3 taburunun ancak dört saatte kendi siperlerinden bir kısmının düşman tarafından zabtedildiğine vukuf peyda edebilmesi maalesef düşmanı tard için yapılacak teşebbüsün gündüze kalmasına sebebiyet vermiş , düşmanın diğer mevziinden ateşle himaye edilmesi gibi telefat-ı kesireyi intaç edecek bir vaziyeti almış idi.Çünkü gün ağarmaya başlamıştı. 3 tabur komutanı Halis Efendi dahi günün ağarmaya başlaması ile düşmanın asıl kendi siperleriyle 57 alaydan işgal ettiği siperler arasında gidip geldiğini görmüş ve beni haberdar etmişti.

Buna müteakip Şefik Bey 1 ve 2 tabur kumandanlarına emre hazır ve fevkalade dikkatli olmaları emrini verdikten sonra 3 tabur komutanı Halis Efendi’den üç cesur bombacı istemiştir bu üç cesur bombacı 27 alayın, 10. Bölüğünden ,onbaşı Hasan,onbaşı süleyman ve onbaşı Mustafa ,şefik Bey’in yanına gitmiş , ellerine ve ceplerine bombalar doldurulmuş, ve düşmanın siperlerden baş çıkartmadan körü körüne ateş ettiği gösterilmiş ,ateşe maruz kalmamak için sürüne sürüne sipere yaklaşmaları ve bombaları siperin içine atmaları emri verilmişti, bu üç kahraman nefer söylendiği şekilde vazifelerini ifa etmiş olup, ellerindeki tüfekçif bombalarını siperlere bırakmış ve tekrar sürüne sürüne gelmişlerdir.

Şefik Bey anlatıyor:

İş bu bombalarımız düşmanın bulundu siperlerin içerlerinde infilak ederek düşman efradının muhtelif azalarını, tüfeklerini havalara fırlattığı görülüyor ve bombaların patladığı yerlerde düşmandan bir eser kalmadığı tüfek ateşlerinin ve bomba endahtlarının oralardan kesilmiş olmasından istidlal ediliyordu.

Düşman def ve imhasında en büyük rolü ifa eden balada zikri geçen üç bombacı neferimizden birisi siperlerin istirdadı hitam olduğu esnada (S) siperinden gelen bir bomba ile şehit ve diğeri mecruh düşmüştür.

DİKKAT !

Harp mülahazası:

27 alayın istirdad ve işgal ettiği 31 numaralı siper ile 32 numaralı siperden bir kısmını 57 alay teslim almak istediği zaman 27 alayın 3 tabur komutanı Halis Efendi 57 alaydan teslim ilmuhaberi vermedikçe siperleri 57 alaya iade etmiyeceğini beyan ile 57 alaydan gelen bölük komutanına bu ilmuhaberi imzalatmış ve daha sonra siperlerini geri vermiştir .

Bunun sebebi şu idi : her iki alay arasında bir rekabet söz konusu idi (muharebede biz daha büyük iş gördük, hayır biz daha büyük iş gördük ) gibi aralarındaki rekabet kahramanane cereyan ediyordu. 27 alayın 3 taburu 57 alayın bu gibi iddeasına bir mukabele-i mesned olmak üzere siperleri teslim ederken ilmuhaber almak fırsatını kaçırmamıştır.

Bu muharebede 27 alay ikisi zabit olmak üzere onbeş zayiat vermiş bunların onikisi şehit oldugu ve düşmanın zayiatı gece icra ettiği hücum esnasında zayiatıyla beraber bunun bir kaç misli fazla olduğu maruzdur.

27 Alay komutanı

Mehmet Şefik (Aker)

Arıburnu cephesinde yer alan bu hadise nin bize gösterdiği, o kanlı çatışmalar sırasında bile askerin ruh hali ,muharebelere olan kazanma inancı, tecrübelerinden kaynaklanan dikkati açısından oldukça önemlidir. Ki, sonunda ordumuzun muzaffer olarak bu muharebelerden çıkması nın doğal bir neticesi olarak görülebilir, diğer yandan Halis Bey’in ve Şefik Bey’in taktire şayan dikkati çok önemli olup; siperlerin düşman eline geçmesinden sonra 4 saat ikna olmaması kendileriinin Balkan harbindende tecrübelerini bu cepheye yansıttığını göstermektedir.

Elimizdeki raporlarda gördüğümüz önemli diğer bir husus ise, her iki Alayımız arasındaki tatlı rekabet diyebileceğimiz öne geçme hırsı ve azmidir. Halis Beyin düşmandan geri aldığı 57 alay siperlerini bir ilmuhaber ile tescil ettirmesi ve bunu belkide muharebeler esnasında 57 alaya karşı bir üstünlük vesikası olarak imzalatması iki alay arasındaki tatlı rekabetin en somut delili olması açısından fevkalade önemlidir Sadece bu hırs dahi, Arıburnu cephesinde düşmana karşı sağlam bir duruşun olduğunu göstermektedir. Lakin Genel kurmay tarafından hazırlanan Çanakkale cephesi harekatı adlı kitap’ın 565 inci sayfasında söz konusu hadiseler anlatılırken ‘’Halis Bey’in bir ilmuhaber karşılığında düşmandan geri alınan 57 alay siperlerini yine 57 alaya teslim ettiğinden’’ herhalde lüzumsuz görülmüş olmalıdır ki hiç bahsedilmemiş olup; ve yine sayfa 569 da Düztepe’den Tümen emri olarak Mustafa Kemal tarafından yazılan emir’de söz konusu 31 ve 32 numaralı 57 alay siperlerinin düşmandan 27 ve 57 alayların müşterek taarruzları sonucunda alındığı söylenmektedir. Oysa ki, resmi harp ceridesinde bu siperlerin 27. alayın kahraman nefer ve subayları tarafından alındığı belirtilmektedir. Genel kurmay tarafından hazırlanan kitabın bende bıraktığı izlenim, bir hadise anlatılırken sanki ne kadar çok Mustafa Kemal ve kahraman 57 alay ön plana çıkartılırsa, o kadar Çanakkale muharebeleri iyi anlatılacakmış gibisine yayına hazırlanmasıdır. Elbette kendisini her vesile ile şükranla andığımız ileri görüşlü büyük asker Mustafa Kemal muharebeler esnasında çok büyük yararlılıklar göstermiş, hatta emsalleri ve üstleri tarafından dahi kıskanılmıştır. Hal böyleyken kimse yazdıkları ,çizdikleriyle Mustafa Kemali oldugunun üstüne çıkartma gayretinde olmamalıdır ve bunu yaparken Ahde vefa denilen kavramı unutmadan muharebelerde adeta destan içinde destan yaratan kahraman 27 alay subay ve eratlarınıda göz ardı edip , onların okuyucudan adeta gizlercesine yayınlar yapmamalı ve buna özen göstermelidir .

Genel kurmayın hazırladığı bu kitapta gördüğüm bu eksiklikleri bu vesile ile burada belirtmek istedim.

Muharebelerin 98 yıldönümünü idrak ettiğimiz bu sene , başta ileri görüşlü büyük asker Mustafa Kemal olmak üzere , tüm alaylarımızda muharebelerin kazanılmasında rol almış , üstün başarılar göstermiş subay ve eratımıza Allahtan rahmet dilerim.

27 Piyade Alay Komutanı Halis Bey
Torunu
Serdar Halis Ataksor

Kaynak: ATASE arşivi 27 Alay harp ceridesi

Genel Kurmay ATASE askeri tarih yayınları, Çanakkale cephesi harekatı s. 569, 565


  20709 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

4361_Cemalettin Yıldız 12-12-2013, 12:13:50
Serdar Bey,Atatürkün bir sözü vardır,"Söz konusuvatansa gerisi teferruattır." işte burada bu uygulanmış.98 yıl önce alınganlık göstermemişler ,bu gün onların torunları da göstermemeli bence.Olayın geçtiği yer Arıburun Bombasırtı,şimdiki 57. alay sehitliği öncesi Yüzbaşı Mehmet Şehiliğinin olduğu yer.O gece oarada nöbette 27.alay 3. tabur Binbaşı Halis Beydir.Alay kumandanı Yarbay Şefik Bey olayı şöyle anlatır :5 Haziran sabah 04.00 de 31 ve 32 nolu siperleri incelediğimde düşmanın ele geçirdiğini anladım. Yanımdaki 3.tabur kumandanından, üç tane cesur bombacı er istedim.Kütahya Gediz Arapşah KöyündenMestanoğlu Hasan Onbaşı ,Çorum ili İskilip İlçesi Lape Köyünden ( Bu gün Bayat İlçesi Yoncalı Köyü) Hatipoğullarından Kadiroğlu Süleyman Onbaşı,Çanakkale Biga ilçesi Selvi Köyünden Ahmet oğlu Mustafa Onbaşıadlarında üç er geldi.ceplerine ve ellerine bombalar dolduruldu.12. Bölüğe hücum emri verdim.Siperler düşmandan geri alınıp 57. alaya teslim edildi. Bu raporun sonuna bir not eklemiş. Şöyle; Not:Düşmanınpüskürtülmesi ve yok edilmesinde en büyük görevi yapan üç bombacı erden, birisisiperlerin geri alınması tamamlanırken (S)siperinden gelen bir bombayla shit olmuş, biriside yaralanmıştır. der.İğneyle kuyu kazar ğibi yıllarca yaptığım araştırma sonucu bu üç elbombacını torunlarına ulaştım."ÇANAKKALE ARIBURNU KAHRAMANLARI " ADIYLA EŞİM Nebahat yILDIZLA OLUŞTURDUÐUM KİTABIM DA BİR MAKALEYLE OKUYUCULARIMLA paylaştım.Bu karamanların torunlarından aldığım vukuatlı nüfus kayıtlarında hepsinin istiklal harbinden sonra evlerine sağ döndüklerini gördüm.Okuyucularımdan birinin dikatini çekmiş,hocam Şefik Beyin raporunda biri şehit oldu diyor ,sizdeki nüfus kayıtlarında hepsi Cumhuriyet döneminde ecelleryle vefat ediyor diye.Benim o okuyucuma verdiğim cevapta savaş halindeki raporlarda yanlışlık olabilir , nüfus kayıtları doğrudur demiştim.Prof. Haluk Oral Bey 2007 yılında İş Bankası Kültür Yayınlarında çıkan "ARIBURNU 1915 " ADLI KİTABININ 180. sayfasındaOndokuzuncu Tümen Kumandanı Şefik Beye 27. Alay Kumandan Vekili Binbaşı Halis Beyin ( Dedeniz Uşaklı Kör Halis)İstanbul Yeniköyden 26 Şubat 1916 tarihli yazısıyla üç bombacının hayatta olduğu yazılı bildirir. Şefik Beyin5 Haziran 1915 Tarihli raporunda yazılı biri şehit notunun yanlış olduğu ortaya çıkar. Hem 053331747 nolu telefonuma adresinizi yazarsanız bu kitabımı dedenizin üç kahramanının torunlarının adreslerini size gönderirim.Selamlar.
 
4494_verdi bayram 08-08-2014, 09:11:15
Halis beyin siperleri teslim ilmühaberi karşılığı 57. alaya teslim etmesinin ardında bence alaylar arasındaki tatlı rekabetten ziyade,en hayati siperlere düşmanın girmesinden haberi olmayan,konu ile ilgili bilgi almaya çalışan Mehmet Şevki Akerin telefonundan ancak 4 saat sonra kendi siperlere düşman girdiği bilgisine ulaşan 57. alay komutasına olan kızgınlık yatmaktadır.Mustafa Kemal'de bu ihmalin farkında olduğu için olayın geçtiği 5 Haziran günü Düztepedeki karargahında kaleme aldığı Fırka emirinin 10. maddesinde şöyle diyor: Düşmanın siperlere yapacağı piyade, makineli tüfek, topçu ve bomba ateşleriyle veya bundan başka herhangi bir araçla ne etki yaparsa yapsın yerini bırakan siperini boşaltan askerden ,hangi rütbede olursa olsun bütün subaylar, o anda orada bulunan üstü tarafından derhal idam edilecek ve sonucu bana bildirilecektir.” Genel Kurmay tarafından hazırlanan kitapta ilmühaber olayının konusu edilmemesi gayet normaldir. Muharebe bir bütün olarak ele alınır ve bir birliğin diğer bir birliğin yardımına koşması savaş bütünlüğü içinde yazılı kayda alınması hoş birşey değildir ve savaş kurallarına aykırıdır
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )