Binbaşi Halis Bey in Çanakkale Raporundan Önemli Tespitler (M. Şahin Aldoğan)

Tarih: 14/03/2008   /   Toplam Yorum 9   / Yazar Adı:      /   Okunma 8477

Çanakkale Raporu, rahmetli Binbaşı Halis Bey’in , silah arkadaşı 2. Tabur kumandanı Binbaşı İsmet Bey’in alay ve müfreze emirleriyle 2. Taburun yazdığı vukuat raporlarını derleyerek, o günün genel koşullarını, birliklerden sorumlu 27. Alay ve 19. Tümen komutanlarının ileri görüşlülüklerini, bizlere olanca açıklığı ile yansıttığı bir eserdir.Birinci derecede kaynaktır. Daha önce de iki kez basılan bu eser, Bnb. Halis Bey’in torunu Serdar Ataksor’un gayretleriyle yeniden okuyucusuyla buluştu. Kitaptaki bazı belgeler karşısında duygulanmamak elde değil. Örneğin 19-20 Kasım 1914’te yazılmış Binbaşı Şefik Bey imzalı 3 no’lu müfreze emrinde 6. maddesinde şöyle yazıyor: Belirtilen izahtan amaç, sağ yan müfrezesi için, düşmanın karaya basmak isteyecek ayağını Allah’ın yardımı ile kırmak hiç de işten olmadığını bildirmekten ibarettir. Yalnız bu başarının elde edilmesi için bütün arkadaşlarımca yapılacak iki iş kalmıştır. Birincisi Allah’ın yardımına dayanarak düşmana karşı çalışacağına kalbimle kesin olarak inandığımı, ikincisi düşman ayağını karaya bastırmamak için dayanmak, çaba harcamak. Bunlar her arkadaşımın kafasına yerleşmeli ve bundan başka fikirlere kafalarda yer verilmemelidir! Çanakkale Savaşları Tarihi Araştırmacısı M.Şahin Aldoğan, ( kitapta da yer alan ) makalesinde 'Çanakkale Raporu'nu değerlendiriyor, çarpicı bilgiler veriyor.

 

Ra­por, Har­bi­ye Ne­za­re­ti’nin 31 Tem­muz 1914 gün ve 11445 sa­yı­lı, 3. Ko­lor­du­ya gön­der­di­ği özel se­fer­ber­lik em­ri ile il­gi­li -31 Tem­muz 1914 ta­rih­li- Ge­li­bo­lu fe­ne­ri­nin bu­lun­du­ğu ma­hal­den ya­zı­lan “vu­ku­at” ra­po­ruy­la baş­la­mak­ta­dır. Ya­zış­ma­lar ge­nel­de 9. Tü­me­ne bağ­lı, 27. Pi­ya­de ala­yı, 2. Ta­bur ko­mu­tan­lı­ğı­na ge­len, Tü­men­den, Alay­dan ve May­dos Mın­tı­ka Ko­mu­tan­lı­ğı ku­rul­duk­tan son­ra, bu­na bağ­lı sağ yan müf­re­ze ko­mu­tan­lı­ğın­dan ge­len emir­ler, ta­li­mat­lar ile ay­rı­ca Müs­tah­kem mev­kii ko­mu­tan­lı­ğı­nın bir­lik­le­re ula­şıl­mak üze­re 9. Tü­men ko­mu­tan­lı­ğı­na gön­der­di­ği ge­nel­ge­ler yer al­mak­ta­dır. Ba­zı 27. Alay ko­mu­tan­lı­ğı emir­le­ri hem 2. Ta­bur ko­mu­tan­lı­ğı­na, hem de di­ğer 1 ve 3. Ta­bur ko­mu­tan­lık­la­rı­na ya­zıl­mış olup, ayn­ca 2. Ta­bu­ra ve 27. Ala­ya Yar­bay Mus­ta­fa Ke­mal’in May­dos Mın­tı­ka ko­mu­ta­nı ol­duk­tan son­ra bir em­ri ile çı­kart­ma­lar baş­la­dık­tan son­ra, 27. Pi­ya­de ala­yı, 19. Tü­men ko­mu­tan­lı­ğı em­ri­ne gir­di­ği için, 19. Tü­men ko­mu­ta­nı ola­rak, 27. Pi­ya­de ala­yı­na, do­la­yı­sıy­la 2. Ta­bura ve­ri­len emir­ler de bu­lun­mak­ta­dır.

Biz­ler yu­ka­rı­da bah­si ge­çen emir­ler, ra­por­lar, ge­nel­ge­ler oku­nur­ken, çok önem­li ko­nu­lar­da ay­dın­la­tı­cı bil­gi­ler bul­mak­ta­yız. Bu bil­gi­ler Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı ön­ce­si, kı­yı sa­vun­ma­sı­nın Müs­tah­kem Mev­ki Ko­mu­tan­lı­ğı ve 3. Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı so­rum­lu­lu­ğun­da ol­du­ğu dö­nem­de alı­nan kı­yı sa­vun­ma­sı ter­tip­le­ri ile 5. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı ku­rul­duk­tan son­ra, Ni­san 1915’in ilk haf­ta­sı alı­nan kı­yı sa­vun­ma ter­tip­le­ri ara­sın­da­ki te­mel fark­lı­lık­la­rı göz­ler önü­ne ser­mek­te­dir. Bun­la­rı aşa­ğı­da ana hat­la­rı ile aça­cak olur­sak, tes­pit­le­ri­mi­zi şöy­le sı­ra­la­ya­bi­li­riz:

Tes­pit 1: Ra­por­da kı­yı sa­vun­ma­sıy­la il­gi­li alay­dan ve­ya Müf­re­ze ko­mu­tan­lı­ğın­dan ge­len emir­ler­de, kı­yı­la­rın “Am­fi­bi” çı­kar­ma­ya ola­nak ve­ren önem­li ke­sim­le­rin­de, hem kı­yı­da bir­lik­ler ye­ter­li olup, alay ih­ti­yat­la­rı da sa­vu­nu­lan kı­yı böl­ge­si­ne çok ya­kın ko­nuş­lan­mış­lar, ma­ki­na­lı­tü­fek bö­lük­le­ri­nin ta­kım­la­rı da ya kı­yı­da mev­zi­de ya da he­men ar­ka­da bu­lun­mak­ta­dır­lar.

Ör­nek 1: 23 Şu­bat 1915 ta­rih­li, Bü­yü­ka­na­far­ta­lar kö­yün­den ya­zı­lan, Yar­bay Şe­fik Bey im­za­lı (12) no’lu müf­re­ze em­rin­de 3 no’lu mad­de­de ...... Ağıl­de­re (ha­riç) Çam­te­pe’nin beş yüz met­re ku­ze­yi­ne ka­dar olan böl­ge­nin ko­ru­ma ve gö­ze­tim­le­ri 27. Alayın 2. Ta­bur ko­mu­tan­lı­ğı­na ve­ril­miş­tir. 27. Ala­yın 1. Ta­bur ve 3. Ta­bur Müf­re­ze böl­ge­si­nin sağ ve sol ka­nat ge­ri­le­rin­de bi­rer ih­ti­yat kuv­vet du­ru­mun­da bu­lu­na­cak­tır. Yal­nız, 1. Ta­bur bir bö­lü­ğü­nü önem­li yer ol­ma­sın­dan ötü­rü, Ağıl­de­re ve Arı­bur­nu nok­ta­la­rı ge­ri­sin­de­ki Ko­ca­çi­men sırt­la­rı­na sü­re­cek­tir.

Yu­ka­rı­da­ki sa­vun­ma ter­ti­bin­de sa­hil­de 2. Ta­bur bö­lük­le­ri kı­yı­la­rı sa­vun­mak­ta­dır. 2. Ta­bu­run 4. Bö­lü­ğü Arı­bur­nu kı­yı sa­vun­ma­sı ya­par­ken, di­ğer bir ih­ti­yat ta­bu­ru­nun bir pi­ya­de bö­lü­ğü de o za­man­ki de­yi­miy­le Ko­ca­çi­men Da­ğı sırt­la­rı­nı (Kı­lıç­ba­yı­rı-Düz­te­pe-Conk­ba­yı­rı hat­tı­nı) tut­mak­ta­dır.

Yi­ne ay­nı müf­re­ze em­ri­nin 4. mad­de­sin­de “27. Ala­yın 3. Ta­bu­ru Ka­ba­te­pe-May­dos hat­tı üze­rin­de­ki, bo­yun nok­ta­sı­nın ba­tı­sın­da­ki dam­lar ya­kı­nın­da ça­dır­lı or­du­gâh ku­ra­cak ...... Kir­te’den ge­le­cek 8. Dağ top­çu bö­lü­ğü (ba­tar­ya­sı) Ana­far­ta’da ko­nak­la­ya­cak­tır. Dağ top­çu ta­bur ko­mu­ta­nı ve er­kâ­nı Ko­ca­de­re’de bu­lu­na­cak­tır.” Yi­ne ay­nı müf­re­ze em­ri­nin 5. mad­de­sin­de de: “27. Ala­yın ma­ki­na­lı­tü­fek bö­lü­ğü Ko­ca­de­re’de (köy­de) ko­nak­la­ya­cak­tır.”

25 Ni­san 1915 sa­ba­hı Arı­bur­nu’na çı­kart­ma baş­la­dı­ğın­da bu ma­ki­na­lı­tü­fek bö­lü­ğü Ecea­bat ba­tı­sın­da top zey­tin­lik­te bu­lun­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek, Arı­bur­nu’nda kı­yı sa­vun­ma­sı ya­pan, bö­lü­ğü­mü­zün ma­ki­na­lı­tü­fek des­te­ğin­den yok­sun ne güç şart­lar­da ken­di­ni fe­da ede­rek çar­pış­tı­ğı­nı da­ha iyi an­la­rız.

Yi­ne bu müf­re­ze em­rin­de 9. mad­de­de “Müf­re­ze ka­rar­gâ­hı, Ko­ca­de­re’ye ta­şı­na­cak­tır. Şim­di­lik Bü­yü­ka­na­far­ta­da’dır.” Bu­ra­da müf­re­ze ka­rar­gâ­hın­dan mak­sat 27. Pi­ya­de Alay ka­rar­gâ­hı olup, 25 Ni­san 1915’te çı­kar­ma sa­ba­hı bu ka­rar­gâh Ecea­bat ba­tı­sın­da top zey­tin­lik böl­ge­sin­de. (Kak­ma Da­ğı’nın bo­ğa­za, Ecea­bat’a ba­kan ya­maç­la­rı ete­ğin­de.) Hâl­bu­ki bu ka­rar­gâh çı­kart­ma gü­nü sa­ba­hı Ke­mal­ye­ri’nin tak­ri­ben 1 km do­ğu­sun­da Ko­ca­de­re kö­yün­de, ma­ki­na­lı­tü­fek bö­lü­ğü, 8. Dağ ba­tar­ya­sı ve top­çu ta­bur ko­mu­ta­nı ol­du­ğu hal­de ha­zır ol­duk­la­rı­nı var­sa­yın­ca, ka­çı­rı­lan avan­taj­lı du­rum­dan do­la­yı in­sa­nın yü­re­ği sız­la­mak­ta­dır.

Ör­nek 2: 19 Mart 1915 ta­rih­li, Ko­ca­de­re’den müf­re­ze ka­rar­gâ­hın­dan ya­zı­lan Yb. Şe­fik Bey im­za­lı 16 no’lu müf­re­ze em­rin­de, 2 mad­de­sin­de, “1. Ta­bur Arı­bur­nu mın­tı­ka­sı­nı iş­gal ede­cek­tir. Arı­bur­nu mın­tı­ka­sı (Ka­ba­te­pe ile Arı­bur­nu ara­sın­da­ki ma­ki­na­lı­tü­fek mev­zii de için­de­dir) Ağıl­de­re ar­ka­sı­na ka­dar olan mın­tı­ka­dır.”

3. mad­de­de: “Arı­bur­nu’nda­ki 2. Ta­bur bö­lü­ğü, Ka­ba­te­pe’de ih­ti­yat­ta bu­lu­na­cak­tır.” Bu­ra­da gö­rül­dü­ğü üze­re, ih­ti­yat ta­bu­ru­nun bir bö­lü­ğü yi­ne Ka­ba­te­pe’de ih­ti­yat­ta bu­lu­na­rak, sa­vun­ma hat­tı­na çok ya­kın bu­lun­du­rul­mak­ta­dır. Mad­de 7’de “Ma­ki­na­lı­tü­fek bö­lü­ğü Ka­ba­te­pe’nin ku­ze­yin­de­ki sırt­lar­da ye­ni yap­tı­ğı mev­zi­i, ge­re­ğin­de tut­mak üze­re, ge­ri­de sırt­lar ar­ka­sın­da bu­lu­na­cak­tır.”

Ör­nek 3: 25 Mart 1915 ta­rih­li sağ ce­nah Müf­re­ze ko­mu­tan­lı­ğı em­rin­de (27. Alay ko­mu­ta­nı Yar­bay (Şe­fik im­za­lı) Mad­de 2’de .......3 ta­bur Ko­ca­de­re’ye ge­le­cek­tir.”

Tüm yu­ka­rı­da­ki ör­nek­ler­de gö­rül­dü­ğü üze­re, ala­yın her­han­gi bir ta­bu­ru Arı­bur­nu mın­tı­ka kı­yı sa­vun­ma­sın­dan so­rum­luy­ken, di­ğer ta­bur­lar Ko­ca­de­re Ana­far­ta­lar böl­ge­sin­de ih­ti­yat­ta bu­lun­mak­ta, 3. Dağ top­çu­su Ta­bur 7 ba­tar­ya­sı da Arı­bur­nu Kan­lı­sırt böl­ge­sin­de mev­zi­dey­ken, 8. ba­tar­ya Ko­ca­de­re böl­ge­sin­de­dir. Ağır ma­ki­na­lı­tü­fek bö­lü­ğü de ya kı­yı mev­zi­in­de ve­ya he­men ken­di mev­zii­nin ge­ri­sin­de­dir. Tüm bu ter­tip­ler ne ya­zık ki 5. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı­nın Ni­san 1915’in ilk haf­ta­sın­da al­dır­dı­ğı ye­ni kı­yı sa­vun­ma ter­ti­ba­tın­da, ih­ti­yat bir­lik­le­ri ve ağır pi­ya­de si­lah­la­rıy­la bir dağ ba­tar­ya­sı 7-8 km ge­ri­le­re Ecea­bat ka­sa­ba­sı­na alın­mak­ta­dır­lar... Bu­nu te­yid eden emir­de şöy­le de­nil­mek­te­dir: Mal­te­pe’den 8-9 Ni­san 1915’te ya­zı­lan (Yar­bay Şe­fik Bey im­za­lı) 24 no’lu Alay em­ri: “Baş­ta 5. Or­du­nun ku­ru­lu­şun­dan ve bağ­lı bir­lik­le­rin­den” bah­se­dil­mek­te ve 8. Mad­de’de: “27. Alay (bir ta­bu­ru müs­tes­na) ma­ki­na­lı­tü­fek bö­lü­ğü ve dağ ba­tar­ya­sı (8. Ba­tar­ya ola­cak) doğ­ru­dan doğ­ru­ya fır­ka ku­man­dan­lı­ğı­nın ku­man­da­sı al­tın­da ih­ti­yat ola­rak May­dos’un ba­tı­sın­da Zey­tin­lik’te ya­rın sa­bah ça­dır­lı Or­du­gâh’ta bu­lu­na­cak­lar­dır.”

Tes­pit 2: Do­nan­ma top­la­rı­nın kı­yı bom­bar­dı­ma­nın­da kı­yı­da de­rin ve göm­me si­per­ler­de mev­zi­len­miş pi­ya­de­ye et­ki­li ola­ma­ya­ca­ğı de­fa­lar­ca ta­bur­la­ra gön­de­ri­len, Alay ve Müf­re­ze emir­le­rin­de be­lir­til­miş­tir. Şim­di bu­nun ör­nek­le­ri­ne ba­ka­lım:

Ör­nek 1: 19-20 Ka­sım 1914 ta­rih­li Bü­yü­ka­na­far­ta­lar kö­yün­den Bnb. Şe­fik Bey im­za­lı (sağ ka­nat müf­re­ze ko­mu­tan­lı­ğı­na) 3 no’lu müf­re­ze em­ri­nin 7. mad­de­sin­de: ....... “Do­nan­ma top­la­rı hak­kın­da tec­rü­be­ye da­ya­nan aşa­ğı­da­ki bil­gi­yi ver­mek fay­da­lı­dır. Bu top­la­rın mer­mi yol­la­rı ba­sık­tır. Bu tip ba­sık mer­mi yol­lu top­lar, ne ka­dar bü­yük ve gü­rül­tü­lü olur­sa ol­sun, göm­me si­per­le­ri tut­muş pi­ya­de­ye kar­şı en kü­çük et­ki­si yok­tur. Bu bir­çok tec­rü­be­ler­le is­pat­lan­mış bir ger­çek­tir. Bu­na da­ya­na­rak do­nan­ma bom­bar­dı­ma­nı­nın ku­ru gü­rül­tü­sü kor­ku ve ür­kün­tü ver­me­me­li­dir.”

Ör­nek 2: 28 Şu­bat 1915 ta­rih­li Ko­ca­de­re’den ya­zıl­mış Yar­bay Şe­fik Bey im­za­lı müf­re­ze em­ri­nin 5. mad­de­sin­de “Ne ka­dar şid­det­li olur­sa ol­sun pi­ya­de si­per­le­ri­ne kar­şı düş­man ate­şi­nin hiç­bir et­ki­si ol­ma­ya­ca­ğı dün­kü düş­ma­nın as­ker­le­ri­miz üze­ri­ne yap­tı­ğı bom­bar­dı­man so­nu­cun­da an­la­şıl­mış­tır.”

Bu­ra­da 1915 yı­lı­nın 25-26-27 Şu­bat gün­le­rin­de müt­te­fik bir­le­şik fi­lo­nun kı­yı­lar­da mev­zi­len­miş kı­yı sa­vun­ma bir­lik­le­ri­ne aç­tı­ğı ateş kas­te­di­li­yor.

Yu­ka­rı­da­ki ör­nek­ler; çı­kar­ma bek­le­nen kı­yı­lar­da za­yıf gö­zet­le­me, em­ni­yet pos­ta­la­rı bı­rak­ma­nın do­nan­ma­nın kı­yı bom­bar­dı­man­la­rın­da, kı­yı bir­lik­le­ri­nin aşı­rı za­yi­at ver­me­si­ni ön­le­ye­ce­ği sav­la­rı­nı ile­ri sü­ren­ler için iyi bir ce­vap ola­cak­tır.

Tes­pit 3: Ka­ba­te­pe’nin ku­ze­yin­de­ki Arı­bur­nu böl­ge­si­nin öne­mi, 27. Pi­ya­de alay ko­mu­ta­nı Şe­fik Bey ta­ra­fın­dan iyi­ce kav­ran­mış­tır ve ta­bur­la­ra gön­der­di­ği alay emir­le­rin­de bu ko­nu­ya çok açık bir şe­kil­de yer ve­rir ve dik­kat çe­ker. Bun­la­ra ait bir­kaç çar­pı­cı ör­ne­ğe yer ve­re­lim:

Ör­nek 1: 2 Mart 1915 ta­ri­hin­de Ko­ca­de­re kö­yün­den, sağ ce­nah Müf­re­ze ko­mu­ta­nı ola­rak, Ka­ba­te­pe’de­ki 2. Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı­na yaz­dı­ğı emir­de, 3. mad­de­sin­de: ........ “Sağ ce­nah Müf­re­ze­si mın­tı­ka­sın­da­ki en önem­li ve ha­kim bir mev­ki olan, Ko­ca­çi­men Da­ğı’nın de­ni­ze çık­mış olan bu nok­ta­sı­nı (Bu­ra­da şim­di­ki ad­la­rıy­la Yük­sek­sırt, Ha­in­te­pe, Ce­sa­ret­te­pe çı­kın­tı­sı kas­de­di­li­yor) ko­ru­ma ve sa­vun­ma­sın­da­ki mec­bu­ri­ye­ti ve öne­mi­ni; Ana­far­ta­lar, Ka­ba­te­pe kı­yı­la­rı­na çı­ka­rak, düş­ma­na ya­pa­ca­ğı te­si­ri, sö­zü edi­len kuv­ve­ti oluş­tu­ran ar­ka­daş­la­rın an­la­yış ve ça­lış­ma­sı­na inan­dı­ğım ku­man­dan­la­rı­mın göz­le­ri önü­ne ko­yar ve.......” di­ye de­vam eder. Sa­vaş­tan son­ra ya­zıl­mış, ya­ban­cı ba­zı ya­zar­la­rın ki­tap­la­rın­da Arı­bur­nu’nda­ki çı­kar­ma­nın tam bir bas­kın ve sür­priz ol­du­ğu­nu yaz­mış­lar­dır. Arı­bur­nu mın­tı­ka­sı­nı sa­vu­na­cak olan 27. Pi­ya­de ala­yı, baş­ta ko­mu­ta­nı ol­mak üze­re çı­kar­ma­yı bek­le­mek­te­dir. An­cak, ye­ni sa­vun­ma ter­tip­le­ri yü­zün­den, baş­lan­gıç­ta en az et­ki­li ola­cak bir ko­num­da ola­rak.

Tes­pit 4: Kı­yı sa­vun­ma­sı ko­nu­sun­da 5. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı ku­rul­ma­dan ön­ce, Türk ko­mu­tan­la­rın te­mel dü­şün­ce­si, düş­ma­nın kı­yı­ya çık­ma­sı­na en­gel ola­cak şe­kil­de sa­vun­ma­nın kı­yı­da ya­pıl­ma­sı idi. 5. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı ise, kı­yı­la­rın za­yıf kuv­vet­ler­le gö­zet­len­me­si­ni, düş­man çı­kar­ma­la­ra baş­la­dık­tan son­ra esas çı­kar­ma böl­ge­si ola­rak sap­ta­nan böl­ge­ler­de ge­ri­de ih­ti­yat­ta bek­le­ti­len esas kuv­vet­ler­le düş­ma­na sal­dı­rıp, de­ni­ze sü­rüp, dök­mek dü­şü­nül­müş­tür. Ra­por­da Türk ko­mu­tan­lar­ca (müs­tah­kem mev­kii ko­mu­tan­lı­ğı ve 9. Tü­men Ko­mu­tan­lı­ğı­nın öne­ri­le­ri) uy­gu­la­nan te­mel dü­şün­ce­nin (kı­yı sa­vun­ma ter­tip­le­ri­ne ait) ör­nek­le­ri­ne bol­ca rast­la­mak­ta­yız. Bu ör­nek­ler:

Ör­nek 1: 19-20 Ka­sım 1914’te ya­zıl­mış Bin­ba­şı Şe­fik Bey im­za­lı 3 no’lu müf­re­ze em­rin­de 6. mad­de­sin­de “Be­lir­ti­len izah­tan amaç, sağ yan müf­re­ze­si için, düş­ma­nın ka­ra­ya bas­mak is­te­ye­cek aya­ğı­nı Al­lah’ın yar­dı­mı ile kır­mak hiç de iş­ten ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­mek­ten iba­ret­tir. Yal­nız bu ba­şa­rı­nın el­de edil­me­si için bü­tün ar­ka­daş­la­rım­ca ya­pı­la­cak iki iş kal­mış­tır. Bi­rin­ci­si Al­lah’ın yar­dı­mı­na da­ya­na­rak düş­ma­na kar­şı ça­lı­şa­ca­ğı­na kal­bim­le ke­sin ola­rak inan­dı­ğı­mı, ikin­ci­si düş­man aya­ğı­nı ka­ra­ya bas­tır­ma­mak için da­yan­mak, ça­ba har­ca­mak. Bun­lar her ar­ka­da­şı­mın ka­fa­sı­na yer­leş­me­li ve bun­dan baş­ka fi­kir­le­re ka­fa­lar­da yer ve­ril­me­me­li­dir!”

Ör­nek 2: 27 Şu­bat 1915 ta­rih­li Yar­bay Şe­fik Bey im­za­lı müf­re­ze em­rin­de, 3. mad­de­sin­de: ........   “Düş­ma­nın ilk çı­kart­ma ha­re­ke­ti­ne kar­şı müf­re­ze­le­ri­miz, ağız­da­ki ar­ka­daş­la­rın­dan zi­ya­de (Kum­ka­le ve Sed­dül­ba­hir’de­ki kı­yı sa­vun­ma­sıy­la gö­rev­li bir­lik­le­ri­miz) kah­ra­man­lık­lar gös­te­re­ce­ği­ni ve ka­ra­ya ayak bas­mak is­te­ye­cek düş­ma­nın ayak­la­rı­nı kı­ra­ca­ğı­nı, Ak­de­niz Sa­vaş­la­rı­na gö­zü­nü ku­la­ğı­nı çe­vi­ren bü­tün dün­ya­ya kar­şı is­pat ede­cek­tir.”

Ör­nek 3: 25 Mart 1915 ta­rih­li, 27. Alay ko­mu­ta­nı Yar­bay Şe­fik Bey im­za­lı (17) no’lu alay em­ri­nin en so­nun­da­ki la­hi­ka’da: “Düş­ma­nın şim­di­ye ka­dar bo­ğa­za yap­tı­ğı do­nan­ma sal­dı­rı­sın­da uğ­ra­dı­ğı boz­gu­nun bir ben­ze­ri­ne de yar­ma te­şeb­bü­sün­de uğ­ra­ya­ca­ğı­na ve bü­yük kü­çük bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mın mü­ba­rek top­ra­ğı­mı­za ayak bas­tır­ma­mak için düş­ma­na as­lan­lar gi­bi sal­dı­ra­ca­ğı­na yü­ce Al­lah’ın yar­dım ve ina­ye­ti­ne da­ya­na­rak, bü­yük İs­lam mil­le­ti inan­mak­ta­dır........”

Çı­kar­ma­lar baş­la­dık­tan son­ra gö­rü­yo­ruz ki, sa­hi­le bir ke­re yer­le­şen düş­ma­nın ar­ka­sın­da­ki en bü­yük des­tek­çi­si, düş­man bir­le­şik fi­lo­su­nun ağır ve or­ta çap top­la­rı ol­muş­tur. Ge­ri­den çok geç sev­ke­di­len, her iki cep­he­ye bö­lü­ne­rek sevk edi­len ade­ta par­ça par­ça ge­len ih­ti­yat­la­rı­mı­zı, düş­man ağır bom­bar­dı­man­lar­la hır­pa­la­yıp, ağır za­yia­ta uğ­rat­mış, sa­hi­le yer­le­şip, tah­ki­ma­tı­nı ya­pan düş­man ar­ka­sın­da­ki do­nan­ma des­te­ği­ni de alın­ca, onu sö­küp at­mak im­kâ­nı kal­ma­mış­tır.

Tes­pit 5: Arı­bur­nu’nda çı­kar­ma sa­hil­le­rin­de düş­ma­nın çı­kar­ma ön­ce­si bir ta­kım işa­ret şa­man­dı­ra­la­rı bı­rak­tı­ğı an­la­tı­lır. Res­mi kay­nak­lar­da bir da­ya­nak yok­sa da, yer­le­şik ve yay­gın bir an­la­tım sü­rer gi­der. Hal­bu­ki “Ça­nak­ka­le Ra­po­ru”nda bu ola­yın iç yü­zü­nü an­la­ta­cak emir­ler var­dır. Bu emir­le­re geç­me­den ön­ce Harp Ta­ri­hi kay­nak­la­rı­na gö­re, Ate­se Ya­yın­la­rı, l. Dün­ya Har­bi’nde Türk Har­bi, 5. cilt 1. ki­tap say­fa 117’de an­la­tı­lan­la­ra gö­re: 19 Şu­bat 1915 sa­ba­hı Al­bi­on mu­ha­re­be ge­mi­si Amet­hi­us ha­fif kru­va­zö­rü eş­li­ğin­de ye­di ma­yın ara­ma ta­ra­ma ge­mi­sin­den olu­şan fi­lo, Ka­ba­te­pe açı­ğı­na gel­miş­tir. Ka­ba­te­pe’nin 1000 met­re açı­ğı­na, Ka­ba­te­pe gü­ne­yi­ne, Kum­te­pe açık­la­rı­na, şa­man­dı­ra­lar bı­rak­mış­lar­dır.

Uz­man­la­rı bi­lir. Ma­yın ara­ma ta­ra­ma sı­ra­sın­da böl­ge­yi şa­man­dı­ra­la­mak zo­run­lu bir iş­lem olup, (ara­ma leb­le­ri­ni be­lir­le­mek için) bu ope­ras­yon sa­hil gö­zet­le­me bir­lik­le­rin­ce de gö­rül­müş olup; ra­por­da şöy­le bah­se­dil­mek­te­dir:

19 Şu­bat 1915 ta­rih­li Ka­ba­te­pe’den 2. Ta­bur ko­mu­tan­lı­ğın­ca, sağ yan müf­re­ze ko­mu­tan­lı­ğı­na ya­zıl­mış (1) no’lu vu­ku­at ra­po­run­da:

Mad­de 1’de: “Düş­ma­nın 1 dret­no­tu ile bir kru­va­zö­rü­nün ko­ru­ma­sın­da ye­di ka­dar nak­li­ye ge­mi­si Ka­ba­te­pe kar­şı­sı­na ve 3000 met­re ya­kı­nı­na so­kul­muş dur­muş­tur...” di­ye ra­por edil­mek­te yi­ne, 20 Şu­bat 1915 ta­rih­li Yar­bay Şe­fik Bey im­za­lı müf­re­ze em­rin­de 4. mad­de­de “Ka­ba­te­pe yö­re­sin­de düş­man ta­ra­fın­dan de­ni­ze atı­lan işa­ret­ler (şa­man­dı­ra­lar kas­te­di­li­yor) ha­va­nın dur­gun ol­du­ğu bir za­man­da ve­ri­le­cek emir üze­ri­ne gö­ze­tim al­tın­da top­la­na­cak­tır. Şim­di­lik ge­len san­da­lın düş­man ge­mi­le­rin­den gö­rül­me­ye­cek bir yer­de mu­ha­fa­za edil­me­si.”

Yu­ka­rı­da­ki alın­tı­lar­dan an­la­şı­la­ca­ğı üze­re, Ka­ba­te­pe Gü­ney ve Ku­zey açık­la­rın­da, 27. Pi­ya­de ala­yı­nın sa­hi­li ko­ru­ma ve gö­zet­le­mek­le so­rum­lu bir­lik­le­ri 20 Şu­bat 1915’ten son­ra şa­man­dı­ra tes­pit ve top­la­ma iş­lem­le­ri yap­mış­lar­dır. Bu iş­lem­le­ri ya­pan ge­rek so­rum­lu su­bay, er­baş ve er­le­rin da­ha son­ra­ki ta­rih­ler­de bu iş­lem­le­re da­ir an­la­tım­la­rı ol­muş­tur. Bu an­la­tım­lar, za­man­la abar­tı­la­rak, ka­sıt­lı, ka­sıt­sız gü­nü­mü­ze ka­dar bam­baş­ka bir olay ola­rak an­la­tı­la gel­miş­tir. Ola­yın iç yü­zü yu­ka­rı­da­ki emir­ler­de ve vu­ku­at ra­por­la­rın­da açık­ça be­lir­til­miş­tir.

Rah­met­li Bin­ba­şı Ha­lis Bey, si­lah ar­ka­da­şı 2. Ta­bur ku­man­da­nı Bin­ba­şı İs­met Bey’in al­dı­ğı alay ve müf­re­ze emir­le­riy­le 2. Ta­bu­run yaz­dı­ğı vu­ku­at ra­por­la­rı­nı der­le­ye­rek, o gü­nün ge­nel ko­şul­la­rı­nı, bir­lik­ler­den so­rum­lu 27. Alay ve 19. Tü­men ko­mu­tan­la­rı­nın ile­ri gö­rüş­lü­lük­le­ri­ni, biz­le­re olan­ca açık­lı­ğı ile yan­sıt­mış­tır. 19. Tü­men ko­mu­ta­nı Yar­bay Mus­ta­fa Ke­mal Bey ile 27. Alay ko­mu­ta­nı Yar­bay Şe­fik Bey’in çı­kar­ma ön­ce­si ve son­ra­sı ile­ri gö­rüş­lü­lük­le­ri, tes­pit­le­ri, kri­tik ka­rar­la­rı Arı­bu­rnu cep­he­sin­de çı­kar­ma­nın ilk gü­nün­den iti­ba­ren sa­va­şın sey­ri­ni et­ki­le­miş­tir. On­lar­la be­ra­ber, ilk gün ola­ğa­nüs­tü fe­da­kâr­lık­la ve ce­sa­ret­le çar­pı­şan di­ğer alay ko­mu­ta­nı (57. Alay ko­mu­ta­nı Bnb. Hü­se­yin Av­ni) ta­bur ko­mu­tan­la­rı Bnb. İs­met, Bnb. İb­ra­him ve Bnb. Ha­lis Bey­le­ri ve di­ğer 27. Alay ve 57. Ala­yın su­bay, ast­su­bay, er­baş ve er­le­ri­nin ruh­la­rı şad ol­sun.

Aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­rum.

Emek­li De­niz Teğ­men

Meh­met Şa­hin Al­do­ğan

Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı Ta­ri­hi Araş­tır­ma­cı­sı


  8477 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

291_Ahmet Yurttakal 16-03-2008, 09:28:14
Değerli tespitlerde bulunan Şahin Aldoğan'a hürmetlerimle

Bu kitabın yeni baskısını bekliyordum. basılmasına çk sevindim. Çanakkale savaşlarında kaynak eserlerinden olacağını düşünüyorrum

yalnız nceki baskılarda bir hayli hata vardı örneğin tarihler tutmuyordu vs bu gibi hatalar umarım düzeltilmiştir.

 
297_İsmail SABAH 21-03-2008, 00:10:38
Şahin abimizin tespitleri gerçekten çok güzel ve bizim gibi bu savaşı anlamaya çalışan aşıklar için çok değerli. Şahin abi senden daha çok şeyler öğrenmek istiyoruz.
 
339_salim ağkaş 02-05-2008, 18:25:48
özlemle beklediğimiz halis beyin çanakkale raporunu aldım hamasi yazarlarada önemle tafsiye ediyorum siz yine oraya gitmeden sallayın ama alıp okuyun size iyi bir kaynak olur gökten kimler inmiş koca bölük nasıl buluta binmiş hepsi bu kitapta hemde saati saatine .....ŞAHİN hocam sizde artık kendinize araştırmacı demeyiniz zira araştırmacı olanlar bizleriz sizde bizim duayenimizsiniz ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN tüm dostlara en derin sevgilerimle......SALİM AÐKAŞ.ARAŞTIRMACI VE YAZAR.....SALİM.ARİBURNU@HOTMAİL.COM
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )