İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 9 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2007-10-30 -- 16:52:41 tarihinde Talha karakaþ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.bayburt69.azbuz.com
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Acaba Kuzey ýraða biz Türkiye olarak istediðimiz içinmi?
gireceðiz yoksa ortadoðuyu þekillendirecek güçler istediði içinmi
onlarýn kontrollerindemi gireceðiz? Kürt müslüman kardeþlerimize karþý bir harekatmý olacak yoksa yýllardýr bitirilemeyen pkk ya karþýmý olacak pkk elebaþý yýllardýr suriyede kaldýðýnda bizim yöneticiler ses etmezken bir anda bir yerden düðmeye basýlarak yýllar sonra fark edilmiþ gibi suriyeden paket edilmiþti þimdide sanki
ayný güçler düðmeye basmýþ gibi yýllarca kandilde kamplar vardý bugün açýlmadý öyle günler olduki
33 er þehit verdik ama bugünkü kadar kuzey ýrak gündeme gelmedi yani birileri bizi oraya çekip bizim elimizle kürt kardeþlerimizle bizi karþý karþýyamý getirmek istiyor biz girdiðimizde pkk teröristleri nereye kaçacak? yada þuanda neredeler?
acaba Türkiyenin eli ile bölgeye israil güdümlü yahudi kürt devletimi kurulmaya çalýþýlýyor?
müslüman kürtler müslüman Türkler eliyle devredýþýmý býrakýlacak
bu sorularýn yanýtý cevaplanmalý? Filler tepiþirken masum karýncalar arada ezilmemelidir, ayrýca eli silahlý militanlara kendini herzaman korur sivil halkla militanlarý karýþtýrmamalý bölgeyi temizleyerek israil güdümlü bir kürt devletine zemin hazýrlanmamalý fakat bizim yöneticilerimiz apo olayýnda olduðu gibi sanki
pkk bugün ortaya çýkmýþcasýna dýþardan aldýklarý cesaretlerle hareket etmek yerine kalýcý adým atarak hareket etmek zorundalar eðer girilecekse abd güdümünde olmamalý oradaki kürt kardeþlerimizle ülkemizdeki kürtl kardeþlerimizin hakký hukuku ayný oranda gözetilmelidir.
Tarihi baðlarýmýz ve din kardeþliðimiz unutulmamalýdýr.....................................................................

Tarih : 2007-10-30 -- 16:51:59 tarihinde Talha karakaþ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Dün Toplanýp 7 düvel Çanakkaleden geldiler bugün Hakkariden girmeye çalýþýyorlar dün anzaklardý kullanýlanlar bugün Kürtler,ermeniler,ruslar,Araplar maþa olarak kullanýlýyor bu cennet vatana saldýranlar aslýnda çanakkalede bozguna uðrayanlardýr ne çabuk unuttuk dünü oysa þehitlerin kaný hala taptaze,hakkaride,þýrnakta,çanakkalede siper olmuþ þehitlerin mezarlarý
nezaman anlayacaðýz oynanan bu oyunlar....

siteniz çok güzel olmuþ devlet ve millet olarak artýk görmeliyiz ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar

..................................................................

Tarih : 2007-10-21 -- 08:28:41 tarihinde cüneyt yýlmaz tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : çanakkale
Gardiþim kýrk yýllýk çanakkaleliyim böyle geliboluyu anlamadým. helal osun siye anladýðýnýz için.

..................................................................

Tarih : 2007-10-14 -- 02:32:46 tarihinde Sefa Demirocak tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
gerçekten mükemmel bir site.bilgilerinizi bizimle paylaþtýðýnýz için teþekkür ederiz.

..................................................................

Tarih : 2007-10-09 -- 11:07:27 tarihinde hüso istenci tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
bu siteyi bizim hizmetimize sundugunuz icin tesekkurler


..................................................................

Tarih : 2007-10-01 -- 16:16:31 tarihinde Tuðba Kaya tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Denizli
Ellerinize saðlýk güzel bi site olmuþ. Tarihçi ve profesyonel turist rehberi olarak bilgilendirici siteleri görmek mutluluk verici...................................................................

Tarih : 2007-09-11 -- 20:40:20 tarihinde Serdar Selçuk tarafından gönderildi...
Web Adres : http://serdarselcuk.wordprexy.com
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Sayýn Dr.Tuncay Yýlmazer ve bu güzel siteye yazýlarý ile yorumlarý ile katkýsý bulunan tüm Gelibolu sevdalýlarýnýn Allah’ýn selamý rahmeti ve bereketi üzerininize olsun bu güzel site ile biraz geçte olsa yeni tanýþtým Geliboluyu anlamak adýna Gelibolu sevdalýlarýnýn bir araya geldiði seviyeli ortamý ve bilimsel yazýlarý ile bendenizi oldukca etkiledi ve duygulandýrdý emeði geçenlere teþekkür ederim inþallah gücümün yettiðince bu sitenin takipçisi ve tanýtýcýsý olacaðým .
Geliboluyu koklamak,Geliboluyu anlamak,Geliboluyu þuurumuzda yaþamak dileði ile Selametle ve Muhabbetle kalýn.


..................................................................

Tarih : 2007-09-03 -- 17:16:49 tarihinde Editör tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.geliboluyuanlamak.com
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Merhaba Sibel Haným,

Siteme göstermiþ olduðunuz ilgi için çok teþekkür ederim. Sorunuzun yanýtýný aþaðýdaki kitapta ayrýntýlý bir þekilde bulabilirsiniz.
Saygýlarýmla.

Dr.Tuncay YýlmazerOn Yýllýk Harbin Kadrosu 1912-1922 (Balkan-Birinci Dünya ve Ýstiklal Harbi) Ýsmet Görgülü, 1993, 359+h S.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý


..................................................................

Tarih : 2007-08-28 -- 13:35:26 tarihinde sibel öz tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbu
hoam ben size ok önemli bir soru sormak istiyorum 1. dünya savaþý komutanlarýnýn isimleri nelerdir veya nereden bulabilirmi

..................................................................

Tarih : 2007-08-23 -- 18:44:41 tarihinde tuðrul ekic tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : tokat
çok güzel bir site olmuþ . tebrik ederim.çanakkaleye gitmeyi çok istemiþimdir.ama bir türlü gidemedim...... i nþallah þimdiki gemçlerimizde kendilerine biraz çeki düzen verir de dedelerimizin bu topraklarýný nasýl vermediklerini anlarlar.

..................................................................