sim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfas

:

varsa;

lke

:

ehir

:

Mesajnz  
Gvenlik Sorusu : Deniz Yldz (Kelimesinde Boluk Dahil Ka Harf Bulunuyor?)
Yukardaki Sorunun Cevabn Kutuya Yaznz :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 8 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2008-02-13 -- 20:35:08 tarihinde Mustafa Seçkin ÇAKIR tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : Ýstanbul
HEPÝMÝZ 57. ALAY YOLCUSUYUZ...
Çanakkale tarihine son zamanlarda büyük bir ilgi olduðunu, ancak bu ilginin böylesine bir savaþý yaþamýþ millete yetmeyerek, insanlarýn daha fazla yönelmesi gerektiðini her platformda anlatmaya çalýþýyorum. Hemen þunu da itiraf edeyim, gereken özen ve ihtimamý gösteren birçok gencimiz de mevcut.
Þimdi, izninizle bu gençlerin Çanakkale harp hatýralarý için yaptýðý birkaç organizasyondan bahsetmek istiyorum.
18 Mart üniversitesinde okuyan gençler ve onlara Ýstanbul’dan iþtirak eden gönüldaþlarý, birkaç senedir çok güzel ve anlamlý bir etkinliðe imza atýyorlar.
Gençler Çanakkale ruhu için neler yapýyorlar kýsaca konu alalým.
Çanakkale kara savaþlarý Nisan 1915 tarihinin 24’ü 25’e baðlayan gece baþlamýþtýr. Düþman, Seddülbahir ve Arýburnu ana hat olmak üzere birçok farklý bölgeden karaya çýkarma yapmýþtýr. ( Aðýl dere, Arýburnu “Anzak koyu”,
Kaba tepe, Zýðýn dere “Y”, Teke koyu “W”, Ýkizler koyu “X”, Ertuðrul koyu “V”, Morto koyu “S”, Anadolu yakasýnda kalan Kumkale ve Beþige )
Bu zikrettiðimiz bölgelerden Ýngiliz, Fransýz ve sömürdükleri ülkeler çýkarma yapmýþlardýr. Ama özellikle Arýburnu bölgesinden Anzaklar ( Avustralya ve Yeni Zelanda ) kolordu seviyesindeki birliklerinden çok önemli sayýda asker çýkarmýþlardýr.
Bu sebepten Anzaklarýn torunlarý 24 Nisan gecesini çok önemser ve her sene tüm þartlarýný zorlayarak binlerce kilometre öteden Gelibolu’ya gelirler.
“ Kendi ayaklarý üzerinde durabilen bir millet olmanýn tohumlarýný, biz Çanakkale’de attýk” diyen Anzak için bu savaþ önemli. Peki, kurumak üzere olan bir çýnar ( Osmanlý Devleti ) gövdesinde filizlenen bir fidan misali, tüm Müslüman Anadolu’nun tek vücut olup çelik tabyalara göðsünü siper eden bir millet için “Þu Boðaz Harbi’nin” önemini varýn siz hesap edin.
Konumuza dönelim; gençlerin 24 Nisan gecesi, Anzak torunlarý çýkarma sahillerine doluþup dedeleri için Ýnciller, Ýlahiler, þarkýlar ve marþlar okuyup seremoni yaparken, 18 Mart üniversitesinin gençleri de boþ durmuyor.
Çýkarma gecesi sesleri duyup yürekleri yanan Mustafa Kemal ve 57. Alay aslanlarýnýn Bigalý köyünden Conk bayýrý, Bomba sýrtý hattýna kadar ilerlemelerini örnek alarak, ellerinde meþaleler yüreklerinde ayný yangýnla ve ayný haleti ruh ile ilerliyorlar.
Kýsaca benim gibi elinde çay televizyonun karþýsýnda, bizlerin vatanýný gasp etmek için gelmiþ insanlarýn torunlarýný anlamsýz boþ gözlerle seyretmiyor, yüreklerinin yangýný ile dedelerinin yolunda Vatan ve Millet mücadelesine gidiyorlar.
Hepsi bu kadar mý? Elbette deðil…
Alman asýllý Türklerin 5. ordu komutaný Liman Von Sanders Paþa, savaþýn ikinci ayýnda büyük bir taarruz ile düþmaný denize dökmeyi planlar. Ancak bu fikrini baþta Esat Paþa ( Bülkat ) ve Mustafa Kemal ( Atatürk ) olmak üzere Türk komutanlarýna kabul ettiremez. Cepheyi denetlemeye gelen Enver Paþaya fikrini açar. Hayalperest Enver Paþanýn, bu fikir aklýna yatar ve taarruz için Sanders Paþaya izin verir. Liman Von Sanders, 19 Mayýs gecesi sabaha karþý 2. 5. 16. Ve 19. Tümenleri süngülerle makineli tüfeklere hücuma kaldýrdý. Hiçbir vicdanýn kabul edemeyeceði bu taarruzda binlerce Mehmedimiz þehit olur.
Ýþte bu gençlerimiz, 19 Mayýs tarihinde 4. Tümene baðlý tüm Alaylarýn ve Taburlarýn taarruz mevkisi olan Süngü bayýrýndan Conk bayýrýna kadar hemde ta Kilye koyundan baþlayarak yürüyorlar. Taarruz merkezi olan Kanlý sýrt’ta hep birlikte saygý duruþunda duruyor, marþlar, mevlitler ve Kuran’ý Kerimler okuyup günün anlamýna binaen konuþmalar yapýyorlar.
Milli birlik ve beraberliðimizi pekiþtirecek etkinlikleri destekliyor ve gençlerin bu faaliyetlerine yürekten katýlýyorum.
Ve… Ben diyorum ki;
3 Aya yakýn bir süre geçmesine karþýn düþman hala ilerleyememiþ ve küçücük bir kara parçasýnda mahsur kalmýþtý. Alçý tepeyi almak için Zýðýn dereden bir saldýrý planlar. Planlar ancak, o bölgede binlerce insanýn tedavi gördüðü bir sahra hastanesi vardýr. Ýngiliz Lord’lar kamarasýnda bazý itirazlar olur. Ýtirazlara karþý, Çanakkale savaþýnýn müsebbiplerinden Churchill “Türkler insan mý” diyebilmiþtir.
Saldýrý yapýlýyor, önce tonlarca top mermisi yaralý Mehmetçiðin üzerine yaðýyor. Þehit Mehmetçiðin sýrtlardan, vadilerden boþanan kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayaklarýna basa basa düþman 1,5 kilometre ilerleyebiliyor.
Ýngiliz’in bu yaptýklarýna deðdimi? Elbette deðmedi. Gasp ettiði topraklardan vakti geldiðinde kaçmak zorunda kaldý ve biz Mülüman Türklerin her daim nefretini kazandý.
Ben; 28 Haziran gecesinin en az 24 Nisan ve 19 Mayýs geceleri kadar ehemmiyet arz ettiðini düþünüyorum ve siz deðerli dostlarý böylesine önemli bir gecede organizasyon yapmaya davet ediyorum.
Böylelikle Çanakkale harp hatýralarýna muhabbet bir kat daha artacak, 24 Nisan’a ve 19 Mayýs organizasyonlarýna herhangi bir sebepten iþtirak edemeyen kimseler için de yeni ve önemli bir etkinlik icra edilmiþ olunacaktýr.
Programýn içeriðine ise tüm gönüldaþlar hep birlikte karar veririz.
Nedersiniz... !
Mustafa Seçkin ÇAKIR
Çanakkale harp hatýralarý gönüldaþý
..................................................................

Tarih : 2008-02-06 -- 18:34:23 tarihinde salim aðkaþ tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : istanbul
sevgili hocam Çanakkale belgeseli olarak genelkurmayýmýza büyük üst ad MUHSÝN Ertuðrulun bir çok çekim yaptýðýný ve hatta muhsin beyin bir çokta filimler çektiðini deðerli eþlerinden HANDAN hanýmdan öðrendim ne yapsakta bu türk iþi belgeselleri ve filmleri tekrar yayýnlatsak kimlere gidelim kimlere yalvaralým en azýndan bu film ve belgeselleri piyasaya sürmelerini saðlasak bu konuda ki düþüncelerinizi merakla bekliyorum. saygýlarýmla.SALÝM AÐKAÞ

Çanakkale Araþtýrmacýsý (Yeni) 06.02.2008 18:33

..................................................................

Tarih : 2008-01-04 -- 11:09:45 tarihinde Gençosman Denizci tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : Ýstanbul
Sarýkamýþ Hüznü

Her baharda yeþeren kemikten çalýlýklar,
Sarýkamýþ’ta hüznün tarihine tanýklar.
Kimi Yemen’den gelmiþ, kimi Harput ilinden,
Tam doksan bin can idi, nasýl kalabalýklar.

Oðul hele dur dinle; yolun çýkmaz yol dedim
Allahûekber Daðý geçit vermez Memedim
Ýncecik üstbaþýnla nereye gideceksin,
Ben bu acý tabloyu baþka yerde görmedim.

Yýrtýk zýbýn dayanmaz eksi kýrk dereceye
Yazlýk çarýklar ancak çýkartýr son geceye
Tüm öðünlere katýk kuru somun ekmeði,
Aklým havsalam yatmaz o meþum bilmeceye.

Kaçýncý günündeyiz buz gibi soðuk ayýn
Sýla ne kadar yakýn, þafaðýmý siz sayýn
Tetik düþmüyor neden, parmaklarým mý donmuþ,
Durun kar taneleri, üþüyorum, yaðmayýn.

Ýhtimal vermem asla beni yýkacaðýna...
Asil kanýmýz hasret merminin sýcaðýna.
Hazýrlan anacýðým, düþeceðim az sonra,
Senin ki diyerekten topraðýn kucaðýna.

Zemheride çakýldým bahara çýkamadan
Yanarým gittiðime tek kurþun sýkamadan
Emre itaatim var; öleceðim ne çare,
Göm beni kumandaným, göm beni yýkamadan.

Kapaklarý düþüyor, gözlerinden fer kaçtý
Uyku basmasýn diye sýðýnaklar aðaçtý
Nevbaharý görmeden Allah’ýn emri geldi,
Aðaçlar dallarýnda buzdan çiçekler açtý!

Yavuklular periþan, analar kara baðlar
Birbirine sarýlmýþ öbek öbek mor daðlar
Kýnalý kuzularýn, ah hazin dramýndan,
Tarihler geçti amma, yürekler hâlâ aðlar.

Gençosman Denizci
(Ýstanbul, Zilkade 1427 / Aralýk 2006)

..................................................................

Tarih : 2007-12-20 -- 19:32:13 tarihinde Gençosman Denizci tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : Ýstanbul
Çanakkale Hatýrasý

I
Üstatlar tasvirlemiþ þükran ve elem ile
Sana gýpta eylemiþ Melekler âlem ile
Sen tarihi yazmýþsýn destansý duruþunla,
Yazdýðýný yazamam kýrýk bir kalem ile.

Gezdiðim topraklarda gördüklerim siper mi?
Siper diye kazýlmýþ üstü açýk makber mi?
Aklým havsalam durdu rehberimin sözüyle,
Metrekareye düþmüþ altý bin yaðlý mermi!

II
Toplanýp dört bir yandan akýn eden seldiniz
Mahremime uzanan kirli birer eldiniz
Ar perdesi yýrtýlmýþ yedi düvel ordusu,
Bu Ýslâm topraðýna, sahi nerden geldiniz?

Yürekler arasýnda binlerce kilometre,
Karþýlýklý mevziler, bilemedin on metre.
Sýrtlan sürülerinin küf kokan necis kaný,
Birazdan dökülecek sulara katre katre.

Kývýlcýmlar çakarken süngülerin ucunda,
Üç dakikaya varmaz, þehadet avucunda.
Seyreyleyince ecdat mübarek naaþýný,
Semadan urûç edip saf tutmuþ baþucunda!

Yaðarken kýzgýn toplar gökten yaðmurlara denk,
Yerde sürüp gidiyor eþsiz ve benzersiz cenk.
Korkular kol gezerken kâfirun zümresinde,
Sarsýlmaz sinelerde iman dolu bir ahenk...

Küffarýn destroyeri Çanakkale’ye dalsýn
Muzaffer(!) edasýyla etekleri zil çalsýn
Ýki yüz yetmiþ kilo; ya Allah, ya Bismillah...
Sür gülleyi namluya, Peygamber niþan alsýn.

Tutulmuþ pençe gibi iki yakadan boðaz
Geçmek istersen eðer, mezarýný peþin kaz
Deniz deðil kabaran, anamýn gözyaþýdýr,
Muhteþem(!) donanmalar þimdi yýðýnla enkaz.

III
Boðaz’da nefesler tek; boðmak için bu ruhu,
Saldýrdý hayâsýzca ehl-i sâlip güruhu.
Ne top sindirir bizi, ne çelik yüzlü Batý...
Medet eyle Allah’ým, medet Sen’dendir Yâ Hû.

Ulaþýlmazda saklý mukaddes seviyeniz
Arþ-ý Âlâ’ya komþu; þehitlik hediyeniz
Kaç bin hatim indirsek bizden razý olacak,
Ah kýnalý kuzular, ruh-u mâneviyeniz?

Gençosman Denizci
(Ýstanbul, Mart 2007)


..................................................................

Tarih : 2007-12-19 -- 13:58:59 tarihinde ÝSLAM ÖZDEMÝR tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : ÇANAKKALE
TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN VE GELÝBOLU GÖNÜL DOSTLARIMIN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI EN ÝÇTEN DÝLEKLERÝMLE KUTLARIM.

ÝSLAM ÖZDEMÝR
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI

AYVACIK-ÇANAKKALE

..................................................................

Tarih : 2007-12-19 -- 00:33:35 tarihinde neco tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : ABD
l : oregon
S.A. sayin tuncay bey boyle tarihi bir calisma icerisinde oldugunuz icin allah hepinizden razi olsun sitenizdeki tarihi yazilari okurken ve izlerken cok etkilendim goz yaslarina boguldum hayirli calismalar

..................................................................

Tarih : 2007-12-18 -- 17:23:43 tarihinde süleyman bayram tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://www.konakkabin
lke : Türkiye
l : istanbul
OK TÞK BÖYLE GÜZEL SÝTE YAPAN ARKADAÞLARIN ELLERÝNE SAÐLIK BAÞARILARINIZIN DEVAMINI BEKLERÝM

..................................................................

Tarih : 2007-11-30 -- 15:11:44 tarihinde sumeyra turk tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Diðer
l : baku
ONCELIKLE SAYIN TUNCAY YILMAZER BEYEFENDIYE ICTEN SAYGILARIMI VE TESEKKURLERIMI BILDIRIYORUM.DOGRU BILGIYE AC BU COGUNLUKTA INSANI SANLI TARIHIMIZE DOYURDUGUNUZ VE ECDADIMIZA OLAN GOREVIMIZI ICRA ETMEMIZE YARDIMCI OLDUGUNUZ ICIN SIZI TEBRIK EDIYORUM.SITENIZI ILK ACTIGIMDA NERDEN OKUMAYA BASLAYACAGIMI BILEMEDIM.CIDDI ANLAMDA HEYECANLANDIM.SITENIZLE TANISTIGIM VE UYE OLDUGUM ICIN COK SANSLI VE MUTLU HISSEDIYORUM KENDIMI.OMUR BOYU BASARILAR,SONSUZ TESEKKURLER...

..................................................................

Tarih : 2007-10-30 -- 17:10:06 tarihinde zafer uçkan tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : istanbul
çocuklarým ayþe berra ve cihat furkan ýn doktoru olarak sizi birkere daha takdir ve tebrik ediyorum haber 7 de çýkan yazýnýz gerçekten ülkemizin bu sorundan çýkýþ olarak tek yol araþtýrmalarýnýzýn ve baþarýlarýnýzýn devamý dilegiyle hoþçakalýn


..................................................................

Tarih : 2007-10-30 -- 16:55:15 tarihinde cihan SAÐLAM tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : tokat
asýmýn nesli diyordum ya nesilmiþ gerçek
iþte çiðnetmedi namusunu çinetmeyecek
þuheda bir gövdesi baksana daðlar taþlar
o rüku olmazsa dünyada eðilmez aþlar
yaralanmýs uzanmýþ pak alnýyla yatýyor
YA RAB BÝR HÝLAL UÐRUNA NE GÜNEÞLER BATIYOR....
RUHUNUZ ÞAD OLSUN..................................................................