İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 5 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2009-02-16 -- 21:45:23 tarihinde ÝSLAM ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Deðerli Dostlarým Sevgili Dava Arkadaþlarým.


2.01.2009 tarihinde Manisa Batý Kýþlada baþlayan vatani görevim sýrasýnda intikal münasebetiyle er eðitim sürecim 6 Ocak/13 Þubat 2009 tarihleri arasýnda Antallya-Topçular'daki 3.Piyade Er Eðitim Tugayýnda devam etti.Daðýtýmým Cenab-ý Hak'kýn inayeti,Hz.Peygamber Sav ve þühedanýn himmeti,sevenlerimin duasý sayesinde Hadýmköy-Sancaktepe'de ki zýrhlý tugaya çýktý.Balkan Savaþýnda Çatalca Ordusuna lojistik destek saðlayan bir yerde vatani
görevimi ifa etmekten dolayý bahtiyarým.Askerden sonra daha güzel çalýþmalarla burada buluþmak dileðiyle.Dualarýnýzý esirgemeyin.

Sevgi ve Saygýlarýmla

P.ER ÝSLAM ÖZDEMÝR
Ýmam-Hatip
Çanakkale Savaþlarý Araþtýrmacýsý-Yazar
..................................................................

Tarih : 2009-01-27 -- 13:32:28 tarihinde menkeþe oral tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.seslidilay.com
Ülke : Türkiye
İl : içel
selam NASILSINZI ARKADAÞLAR SÝTE YÖNETÝCÝLERÝNE TEÞEKÜR BAÞARININ DEFAAMINI DÝLERÝM

..................................................................

Tarih : 2009-01-23 -- 00:31:43 tarihinde mustafa soyy1g1t tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ISTANBUL
sevgili hocam böyle güzel bir konu hakk1nda yapt1g1n1z calismalardan dolay1 sizi tebrik eder nice böyle konularda calismalarinizin devamini dilerim gecmisini bilmeyen bir millet gelecekte basarili olamaz mustafa soyyigit UZ.ANBULANS SÖFERI

..................................................................

Tarih : 2009-01-19 -- 23:40:50 tarihinde ahmet yýlmaz tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : balýkesir
tebrik ederim.çok güzel bi çalýþma.baþarýlarýnýn devamýný dilerim..


..................................................................

Tarih : 2009-01-19 -- 22:29:48 tarihinde sema akbaþ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : balýkesir
sevgili hafize kasar bu anlatýyý bizlerle paylaþtýðýnýz için teþekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz.baþarýlar dileriz....

..................................................................

Tarih : 2009-01-18 -- 13:16:25 tarihinde mustafa gür tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.canakkalesairveyazar.net
Ülke : Türkiye
İl : çanakkale
Kýymetli hocam...Çok deðerli bu çalýþmanýzdan dolayý sizi caný gönülden kutluyorum.Enfes olmuþ.Teþekkürler.Sayenizde yeni birçok þey öðrendim.O güzel yüreðinizle Çanakkale Þairler ve Yazarlar Derneðimizede katkýlarda bulunuyorsunuz...Aramýzda olmanýz bizi güçlendiriyor,çalýþmalarýmýza hýz katýyor....Kaliteli insan; yaptýðý iþe de,inandýðý fikre de kalite katarmýþ...Ve ülkemizin kaliteli insanlara çok ihtiyacý var..Daha nice güzel çalýþmalara...saygýlar.

Mustafa GÜR
Çanakkale Þairler ve Yazarlar Derneði Bþk.


..................................................................

Tarih : 2009-01-12 -- 15:03:53 tarihinde Ramazan MOZ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.tarihciramazan.tr.gg
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
Sevgili Tuncay Yýlmazer Bey. Çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyor ve takdir ediyoruz. Gerçekten içi dolu ve anlamlý bir site hazýrlamýþsýnýz. Makalelerde hem tarihi hem de gümümüzü daha farklý açýlardan bize yansýttýðýnýz için sizlere teþekürlerimi borç bilirim.
Daha güzel çalýþmalarýnýzý takip etmek dileðiyle...

..................................................................

Tarih : 2009-01-06 -- 00:15:27 tarihinde mustafa tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : gazze
filistinden özür dileyelim . hocam

..................................................................

Tarih : 2009-01-03 -- 21:45:49 tarihinde Sulhaddin Aksakallý tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
ismine yakýþýr müthiþ siteiçin tüm hazýrlayanlarý tebrik ediyorum,tuncay hocamýn sorularla Çanakkale nin 2.kitabýnýn enkýsa zamanda çýkacaðýný bekliyorum saygýlarýmla Alan kýlavuzu;emekli öðretmen

..................................................................

Tarih : 2009-01-01 -- 18:02:39 tarihinde Zekeriyya Bican tarafından gönderildi...
Web Adres : http://harputlubican.com
Ülke : Türkiye
İl : Elazýð
SARIKAMIÞ ÞEHÝTLERÝ’NE (Þairi:Zekeriyya Bican)
Bu cennet vatanýn bekasý için çýktýlar yola,
Binlerce Mehmet’im ayrýldý üç ayrý kola
Allahuekber Daðlarýnda verildi mola,
Yollar Çanakkale’ye, Yemen’e, Sarýkamýþ’a…

Üçüncü Ordunun seçilmiþ doksanbin eri,
Cennetlik bir ordunun bu son seferi,
Geriye dönmeyecekmiþ meðer tek bir neferi…
Mahþere kalmýþtý yine, düðünleri, tüm ümitleri…

Soðuktan buz tuttu gözleri, tükendi birden dizlerin feri,
Sarýkamýþ’ta kaldý, Mehmet’lerin o nur bedenleri
Toprak aðýr bir bedelle almýþtý, o dað gibi koçyiðitleri,

Mehmet’im bir baþka uykuya dalmýþtý burada,
Kurban verilmiþti doksan bin nefer vatana, yurda,
Bu aziz vataný vermediler o namert çakala kurda,
Ruhlarý hala nöbettedir Çanakkale’de, Sarýkamýþ’ta…

Dedi ki Mehmet’im.
Biz bu ordunun savaþ erleriydik geldik buraya,
Hiç gönül koymadýk ki biz, yâre, yarene hasret sýlaya,
Göðsümüze deðmedi, ne top, ne de bir mermi,
Düþündüm bir an, yarasýz asker cennete böyle gider mi?...
Eðer vatan içinse bu kutsal sefer, yaralý, yarasýz bütün neferler,
Hiç þeksiz þüphesiz cennetin baðrýna gidermiþ meðer…

Bir ara tüfeðim, yüküm kaydý omuzlarýmdan,
Tutmak istedim tutamadým, sýyrýlýp kaydý avuçlarýmdan,
Haksýz bir medet ummuþtum, kaný donmuþ parmaklarýmdan,
Buzdan bir düþman tutmuþtu sanki ayaklarýmdan…
Sesimizi duymaz olmuþtu artýk hiçbir komutan,
Dizleri kilitlenip ayakta ölmüþtü çavuþum Osman…
Yavaþ yavaþ örtülüyordu üstümüze kardan bir yorgan…

Hiç bilmediðimiz tatlý bir uyku sarmýþtý gözlerimizi,
Helallik için söyledik birbirimize son sözlerimizi…
Hayret! O Þimal rüzgârlarý öpüyor gibiydi tenlerimizi,
Son anda melekler þefkatle ýsýtýyordu üþüyen ellerimizi…

Baktým, karlarýn içinden göründü anamýn o nurlu yüzü,
Bakýyordu bir yerden eþimin o ceylan sürmeli gözü,
Duydum,“Yavrum haydi gel” der gibiydi babamýn sözü,
Artýk Sarýkamýþ olmuþtu bize, bir nur denizi…
Meleklere gamze olacakmýþ meðer yüzlerdeki buzlarýn izi,
Sarýkamýþ ta bedenlerle, cennette ruhlarla bekleriz sizi…

Zaman haklý çýkardý, eþim cennete gitti diyen nenemi,
Cennetteki törende gördüm, 93 Harbine giden dedemi…
Dün akþam cennete bir baþka þehitler ordusu geldi yeniden,
Yüzleri Ay gibi parlýyordu, kimi Çanakkale’den, kimi Yemen’den


Zekeriyya BÝCAN


..................................................................