sim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfas

:

varsa;

lke

:

ehir

:

Mesajnz  
Gvenlik Sorusu : Deniz Yldz (Kelimesinde Boluk Dahil Ka Harf Bulunuyor?)
Yukardaki Sorunun Cevabn Kutuya Yaznz :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 3 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2009-06-24 -- 14:53:44 tarihinde Veysel Özbilen tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : ÝZMÝR
Selam hocam Çanakkale'mizle ilgili daha fazla bilgiler edinmek için girdiðim sayfanýzda yazýlarýnýzý okudukça nekadar eksik bilgilendirildiðimizi,yanlýþ anlatýldýðýný gördük.

Sayfanýzda uzun yýllardýr görüþemediðim dostum Ridvan ARI arkadaþýmla sanýrým sayfayý takip ediyordurda yazýþma görüþme þansýmýz olur karþýlaþmam ayrý bir güzellikti.

Teþekkürler .

..................................................................

Tarih : 2009-06-23 -- 19:45:16 tarihinde veysel Özbilen tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : Ýzmir
Sevgili Ridvan Arý kardeþim yýllar sonra elektronik ortamda karþýlaþmak,ararsan sevinirim. Veysel ÖZBÝLEN

..................................................................

Tarih : 2009-06-10 -- 20:55:18 tarihinde AYCEN tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://www.sesligvz.net
lke : Almanya
l : almanya
SELAM GÜZLE SÝTE BAÞARILAR DÝLER VE GÜZLE YORUMLAR WAR TÞK

..................................................................

Tarih : 2009-05-18 -- 16:27:06 tarihinde mehmetcan aran tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://www.geliboluyuanlamak.com
lke : Türkiye
l : izmir
slm
ben tarih hastasý mehmetcan sanaþ tarihleri ilgimi çok çeker...

..................................................................

Tarih : 2009-05-15 -- 08:58:05 tarihinde vefaolgun tarafndan gnderildi...
Web Adres : ------------
lke : Türkiye
l : ankara
teþekkürler

..................................................................

Tarih : 2009-05-13 -- 07:50:56 tarihinde rýfat dede tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : çorum
deðerli hocalarým bu olayda geçen zat benim dedelerimden ben bu olayý kulaktan duymuþtum köyde yaþlýlarýmýz anlatýrlardý ama tarihi bir vesikaya geçmiþmi merak ediyorum bilgilendirirseniz sevinirim
rýfat dede

Allah’IN BAHÞETTÝÐÝ EN BÜYÜK RÜTBE

Çanakkale akýllara durgunluk veren olaylar ve mücadelelerle dolu milletlerin ve þahsiyetlerin niyetlerine baðlý neticelerin yaþandýðý müstesna bir tarihi vakýadýr. Çanakkale’
nin sadece Türk tarihinde deðil dünya tarihinde de olaðan üstü bir yeri vardýr.


Çorum-Osmancýk-Baþpýnar Kasabasý(Karaviran) kütüðüne kayýtlý Bekir Hocanýn medrese talebesi dört oðlundan Çanakkale’ye gönüllü katýlan Ali hoca’nýn þahadetiyle ilgili bir tablo… Düþmanýn top ve güllelerinin saðanak halinde yaðdýðý bir ikindi vakti namazýný eda etmektedir Ali Hoca.

O menfur saðanaktan bir þarapnel parçasý isabet eder bu iman eri Anadolu yiðidine. Silahý hemencecik önünde durmaktadýr. Darbeyle beraber silahýna sarýlýr, silahýna sahiptir lakin can kuþunu kaçýrmýþtýr elinden, can kuþu cennete uçmuþtur. Ali Hocanýn silahýný elinden kimse alamaz. Arkadaþlarý komutanýnýn yanýna gelmiþlerdir. Üzerindeki emanetler tespit ve teslim alýnýr.

Lakin garip bir devir teslimdir bu. Ali hoca silahýný kimseye vermez. Sýmsýký kavradýðý silahý elinden koparamazlar. Arkadaþlarýndan biri bileðinin kesilmesini teklif eder silahý alabilmek için, lakin komutan manidar bir bakýþ fýrlatýr askere ki bu bakýþ eritir teklifin sahibini ve döner Ali Hocaya komutan: ‘-Oðlum Ali, Allah’ýn sana bahþettiði en büyük rütbeyi aldýn. Bu saatten sonra sana bu silah lazým olmayacak bize gerekli onun için silahýný bize teslim eder misin? evladým’ der. Bu hitaba Ali hoca ellerini açarak ve silahý býrakarak cevap verir.

Bu manzara inananlar için çok garip ve gayri mümkin deðildir. Çünkü þehitler ölmez.. ‘Allah yolunda öldürülenlere siz ölü demeyin onlar diridir fakat siz anlayamazsýnýz’ hitabý bu tabloda görülmüþ ve duyulmuþtur.
Ne yaman yiðit ne müthiþ zafer ne inançlý komutan ve erler ve de ne büyük rütbeli þahadet!!!!


..................................................................

Tarih : 2009-05-09 -- 13:45:51 tarihinde Barýþ Yeþilbaþ tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://www.geliboludernegi.org
lke : Türkiye
l : Ankara
Gelibolu ve tarihinin önemini bilen ve yaptýklarý çalýþmalarý internette de paylaþan herkese teþekkür borçluyuz... Biz de, Ankara'da yaþayan Gelibolulularý ve Gelibolu gönüllülerini bir çatý altýnda toplayarak, hem Gelibolu, hem de Türkiye için; hem geçmiþimiz, hem de geleceðimiz için, birlikte çalýþmaya baþlayacaðýz. Ýlgilenen herkesi, baþlangýç aþamasýnda olan faaliyetlerimizden haberdar etmek istiyoruz: www.geliboludernegi.org

..................................................................

Tarih : 2009-04-11 -- 18:33:51 tarihinde merve bekci tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : istanbul
Yozgatlý Hasan’ýn lakabý da “Kýnalý Hasan” olmuþ Çanakkale’de.
Hasan, Yozgat ilinin Sorgun kazasýna baðlý Kara Yakuplar köyünden… Daha býyýklarý terlememiþ bu delikanlý, kendisi gibi gencecik arkadaþlarý ile beraber yayan yapýldak yürüyerek Yozgat’tan çýkýp Çanakkale’ye ulaþmýþlar. Burada 64. Piyade Alayý, 1. Tabur, 2. Bölüðe intisap edip çaký gibi Mehmetçik olmuþlar. Zaten taburlar, alaylar Çanakkale’de eriyip bittiði için cepheye gelen gönüllülere þiddetle ihtiyaç vardýr.
Ýkinci bölüðün komutaný Yüzbaþý Sýrrý Bey, askerlerini savaþa hazýrlamak için onlarýn talimlerinden boþ kalan istirahat anlarýnda onlarla tanýþýp konuþmaya baþlardý. Böyle bir vakitte Yüzbaþý Sýrrý Bey, Yozgatlý Hasan’la da tanýþtý. Hasan’ýn baþýndaki kýna Sýrrý Bey’in dikkatini çekti. Cepheye gelen askerlerin sað ellerinde, sað elinin üç parmaðýnda ya da sað ayaðýnýn parmaklarýnda kýna görmeye alýþýktý Sýrrý Bey ama baþtaki kýnayý ilk defa görüyordu. Hasan’a bunun mânâsýnýn ne olduðunu sorduðunda Hasan utandý, üzüldü ve dedi ki komutanýna:
-Komutaným, buraya geleceðim vakit anam yaktý bu kýnayý. Ben de niye diye sormadým.
Sýrrý Bey:
-Öyleyse bir mektup yaz da sor bakalým, biz de öðrenmiþ olalým.
Hasan:
-Ben yazý yazmasýný bilmem ki komutaným.
Sýrrý Bey:
-Öyleyse sen söyle bölük yazýcýsý yazsýn köyüne, bakalým ne cevap gelecek?
Hasan:
-Baþ üstüne komutaným.
Bir istirahat anýnda bölük yazýcýsý Hasan’ýn yanýna gelir. Hasan söyler, o yazar. Selam kelamdan sonra Hasan, bulunduðu yerin güzelliðinden, çiçeklerin kokusundan, arkadaþlarýnýn dostluðundan, komutanýnýn tatlý dilinden bahsettikten sonra, konuyu kýnaya getirir.
-Anacýðým, kumandaným saçýmdaki kýnayý sordu, ben bilemedim. Arkadaþlarýmýn arasýnda mahcup oldum. Kardeþlerimi askere gönderirken sakýn onlarýn saçlarýný kýnalama. Onlar benim gibi mahcup olmasýnlar. Kýnanýn bir mânâsý varsa bildir de kumandanýma söyleyeyim.
Mektup Yozgat yollarýna çýkar. Cevap gelir mi gelmez mi, anasýna ulaþsa okur mu, okutur mu belli deðil. Lakin Çanakkale’de sýrtlan gibi saldýran düþmana karþý koymak lazým geldiði için ihtiyat kuvvetlerinin fazla bekleyecek zamaný yoktur. 2. Bölük de savaþýn en çetin alanlarýnda görev yapar. Bu öyle bir harptir ki, dünyada eþi benzeri olmayan bir vahþet yaþanmaktadýr. Anadolu’nun kýnalý koç yiðitleri, ellerindeki kýt imkanlarla, adeta etten bir duvar örüp düþmana geçit vermeden namuslarý için, vatan için buruþmaya baþlamýþlardýr. Bu ateþ cehenneminde nice kýnalý koç yiðitlerimiz, körpecik delikanlýlarýmýz þehit olmakta, Avrupalýnýn kan içen canavar makineleri, gemileri, toplarý Gelibolu’yu bir kan gölüne çevirmektedir.
Aradan iki ay geçmiþtir. Bir gün Yüzbaþý Sýrrý Bey’in bölük karargahýna birkaç mektup ulaþmýþtýr. Yozgat’ýn Sorgun Ýlçesi Kara Yakuplar köyünün köy katibi mektubu Hasan’ýn anasýna ulaþtýrmýþ ve anasýnýn söylediklerini de yazýp cepheye yollamýþ. Mektup da anasý þunlarý yazmýþ:
“Yavrum, Hasaným, Kýnalý Kuzum,
Mektubun geldi, sanki dünyalar benim oldu. Köy katibi okudu, ben aðladým. Kumandanýný pek sevmiþsin
...! O senin babýnýn yarýsýdýr. Sakýn ola yavrum kumandanýnýn emrinden çýkma, önünden aykýrý geçme. Ateþe bas dese basasýn yavrum. Kars’tan, Siirt’ten, Adana’dan, Uþak’tan arkadaþlarýn olmuþ. Birbirinizi çok sevip iyi geçinirmiþsiniz. Elbette öylesi yakýþýr yavrum. Onlar senin dünya ahret hakiki kardeþlerindir. Sakýn onlarý incitme yavrum. Südümü sana helal etmem. Kumandanýn saçýndaki kýnayý sormuþ. Bunda bilmeyecek ne varmýþ ki yavrum? Bizim burada Allah için kurban seçilen koçlarýn baþýný kýna ile süslerler. Ben de dört kardeþin içerisinde en çok seni sevdiðim için seni Hz. Ýsmail’e kardeþ seçtim. O da kurban edilmek istendiðinde kýnalanmamýþ mýydý? Yavrum, kýyamet günü, mahþer yerinde, o kýna senin iþaretin olacak, o kalabalýkta seni kolayca bulacaðým. Aha iþte benim kýnalý kuzum da burada deyip seni baðrýna basacaðým.
Anan Hatçe”
Sýrrý Bey, iki gözü iki çeþme mektubu okur. Sonra posta erini çaðýrýr.
-Þu Yozgatlý Kýnalý Hasan’ý bulun bakalým. Mektubunu ona ben okuyacaðým, onun okumasý yoktu.
Çok geçmez posta eri geri döner.
-Kumandaným Hasan bir hafta önce Arýburnu’ndaki þiddetli muharebede Hakk’a yürümüþ.
Sýrrý Bey, orada göz yaþarý içerisinde yana yakýla baðýrmaya baþlar:
- Bilmeliydim, bilmeliydim. Kurbanlarýn kýnalý olmasý gerek. Bu yiðitlerin hepsi de kýnalý… vatana kurban seçilip gönderildiler. Bunlarýn hepsi de kýnalý kuzu, hepsi de Hasan gibi… Bilmeliydim, bilmeliydimiþte ne kýnalý kuzularýmýz var...hepimiz biliriz kýnalý hasaný..ama sadece biliriz..inþallah 1 defa okuyup 1000 defa düþünürüz..Allahým kýnalý kuzularýmýzý eksik etmesin....

..................................................................

Tarih : 2009-04-10 -- 20:23:37 tarihinde merve bekci tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : istanbul
NERDESÝN OGUL....
YÜREGÝM YANIYOR.......
HER GÜN AGLIYORUM BE OGUL..HERGÜN YANIYORUMM..
BÜGUN SEVDÝGÝN GELDÝ YANIMA...ODA HUZURSUZ BE YAVRUM
ODA MUTSUZ BEN GÝBÝ..
BABAN ÝYÝ AMA ÞÝMDÝ..SANA COOK SELAMI VAR OGUL..
OGLUM BÝ GELSÝNDE DÝYOR NELER YAPCAZ ONUNLA..COK ÖZLEDÝK SENÝ BE OGUL..
KALDIRAMIYORUM ARTIK SENSIZLIGI..
ÝÇÝMDE BÝR YANGIN VAR..SÖNDÜREMÝYORUM OGLUM..KORKUYORUM,GECE KAN TER ÝÇÝNDE KALKIYORUM OGLUM...
YAVRUM,KINALI KUZUM,
BABAN KIYIDA KÖÞEDE AGLIYOR BAZEN DUYUYORUM HICKIRIK SESÝNÝ..
BENDE AGLIYORUM!!
NE ZAMAN BÝTCEK BU AYRILIK YAVRUM..
NE ZAMAN BU AYRILIGIN SONU GRUR OLCAK..ONUR OLCAK.
SENÝ DÖRT GÖZLE BEKLÝYORUZ OGLUM..
ANNEN VE BABANDAN BOL SELAM...SELAMETLE KAL OGLUMM


2 hafta sonraANAM..GUZEL ANAM...AKITMA GÖZ YASINI SEL OLUR DA BOGULURUM...SÖYLE BABAMA AZ KALSIN..SÖYLE SEVDIGIME BENÝ BEKLESÝN..AZ KALDI BE ANAM..ÝÇÝNDE SÖNDÜREMEDÝGÝN YANGIN BENDEDE VAR BE ANAM..
DERÝN DERÝN SOLUKLAR ALIYORUM.
ANAM NEYE ÜZÜLÜRÜM BÝR BÝLSEN..
BÝR GARÝP ARKADAÞIM VAR
GARÝP DEDÝM YA NE ANASI NE BABASI VAR..
ANAM OLURDA BÝRDAHA YAZARSAN ONADA SELAMET DÝLE BE ANAM.
BÝLÝRSÝN ÝÇÝM ACIR,ÜZÜLÜRÜM...
DAYANAMAM....ONU SÝZLERE COOK SELAMI VAR SÝZLERE
DERKÝ ÖPÜYORUM ANAMIN ELLERÝNDEN..
ANAM HAKKINI HELAL ET....AKLIM KALMASIN...
BABAMADA TEKRAR SÖYLE HÝÇ AGLAMASIN..
HADÝ ALLAHA EMANET OLUN.....DUALARINIZI EKSÝK ETMEYÝN..

3 GÜN SONRAA
....OGLUM !!!SÖYLE ARKADASINA BÝZÝ ANASI BABASI BELLESÝN..
SEN BÖYLE ÜZÜLDÜYSEN BELLIKI ONU SEVMÝÞSÝN..
ÖPÜYORUM ÝKÝNÝZÝNDE ALNINDAN..KINALI KUZULARIM BENÝM..
SÝZDE ALLAHIMA EMANETSÝNÝZ..
YAVRUM HAKKIMIZ HELALDÝR...
DÖNÜCEKSÝNÝZ DÝMÝ OGLUM..GELÝCEKSÝN!!
YÝNE GÜLÜCEZ DÝMÝ OGLUM..
SENÝ COK SEVÝYORUZ OGLUM..
BABANDA BENDE YOLLARINIZI GÖZLÜYORUZ..
SELAM OLSUN..1 HAFTA SONRAANACIM...OFFFF ANACIM...
NE DESEM NASIL DESEM...
BEN OGLUN YERÝNE KOYDUGUN KINALI KUZUNUM..
YARALI YÜREGÝNÝN ATEÞÝ VURDU ÝÇÝME SÖYLEYEMÝYORUM BE ANAM...
SENÝN KINALI KUZUN TOPRAGINA KURBAN OLDU BE ANAM......
ÝÇÝNDEKÝ ATEÞ BU MUYDU BE ANAM.. ÖLE DEMÝÞSSÝN BE ANAM..OYY ÝÇÝME YANGIN DÜÞTÜ...
AFFET BENÝ ANAM..
OGLUNUN SON ÝSTEGÝ NEYDÝ BÝLÝRMÝSÝN ANAM..
SÝZE ÝYÝ BAKICAM BE ANAM...
ARTIK BENÝM ANAMSIN..
DÖKME GÖZYASIN BE ANAM..KARDEÞÝME BU HAYÝNLÝGÝ YAPANLARA GÜLÜNÇ OLMA....
EN KISA ZAMANDA YANINIZDA OLACAGIM..
EN KISA ZAMANDA...
(17.03.2006)....
YORUM...Acaba artýk kim anasýna anam der..kim evladýna oglum..diyenler varsa helal olsun..yoksa oturup bir düþünsün..
nerden nereye geldik..varmýdýr acaba bizim gibi düsünen..
herkes rahat,huzurlu..
kim düsüncek ki!!!!herkesi düsünmeye davet ediyoruz...
özellikle biz genclere duyurmak istiyoruz..durun bir nereye gidiyoruzz..
ESKÝLER DERKÝ ARKADAN GELEN IÞIGIN NE ZAMAN SÖNECEGÝNÝ BÝLMEZSEN HEP ARKANA BAKIP YÜRÜSÜN..
ARKAYA BAKIP IÞIGI ÝZLEYECEGÝNE,IÞIGINI KENDÝ ELÝNDE TUT!!IÞIGINA SAHIP CIKKÝ KARANLIKTA KALMAYASIN!!
BÝR BAKALIM ARKAMIZA SANSLIYSAK ISIGIMIZ SÖNMEMÝÞTÝR..
ARTIK IÞIGIMIZI KAYBETMEYELÝM..KAYBETMEYELÝM KÝ GELECEGE BÝZE VERDÝKLERÝ DEGERÝ VERELÝM...
BU RAHATLI EMANET..
NE DERLER EMANETE HIYANET FELAKET GETIRIR......

SAYGILARMERVE BEKCÝ...
..................................................................

Tarih : 2009-04-09 -- 17:39:03 tarihinde mert koç tarafndan gnderildi...
Web Adres : http://
lke : Türkiye
l : adana
gelibolu hakkýnda bazý belgeler bulmak!!!!!

..................................................................