İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 12 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2007-03-24 -- 02:06:44 tarihinde Talha Can tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.pakvizyon.com
Ülke : Türkiye
İl : Ankara
Tebrik ederim Tuncay Bey,
Çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Allah (cc) yardýmcýnýz olsun. Muhabbetle...

..................................................................

Tarih : 2007-03-21 -- 19:40:11 tarihinde atakan kýlýcaslan tarafından gönderildi...
Web Adres :
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
sayýn tuncay yýlmazer ben alibeyköy lisesindeki konferans verdiðiniz öðrencilerden bir tanesiyim siteniz çok guzel gerçekten çok iþime yaradý teþekkur ederim...

..................................................................

Tarih : 2007-03-17 -- 13:30:03 tarihinde GÜLAY DÝNÇEL tarafından gönderildi...
Web Adres : http:/www.buyutechaber.com
Ülke : Türkiye
İl : Zonguldak
Merhaba 17,03,2007 günü Bakýrköy kültür merkezinde saat 20 de dünyanýn en yaþlý gazisinin oðlu sergi açýyor ilginizi çekeceðini sanýyorum Açan kiþi Turgut Kaçmaz Çanakkalede heykeli bulunan Hüseyin Kaçmazýn oðlu kolay gelsin

..................................................................

Tarih : 2007-03-13 -- 16:53:42 tarihinde ÝSLAM ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÇANAKKALE -17-
Bir zamanlar son nefesini Üsküdar'da vererek,Karacaahmet'in asýrlýk selvilerinin diplerini mesken tutan,Uðruna canlarýný feda eden torunlarý tarafýndan ne yazýkki bir makber bile çok görülen Aziz Çanakkale Þehitlerini unutmayalým....Bizlere ahde vefa yaraþýr......

Bir vakitler Üsküdar'da da bir ÇANAKKALE ÞEHÝTLÝÐÝ vardý.....

3.Kolordu Kumandaný General Esat Bülkat Paþa gibi Çanakkale Savaþlarý'nda önemli görevler almýþ kumandanlarýmýz ve bazý gâzilerimiz ahiret uykularýný Üsküdar'da uyuyor.....

UNUTMAYALIM!.......

Ýslâm ÖZDEMÝR
1915
Çanakkale Savaþlarý Araþtýrmacýsý
Gallipoli1984@hotmail.com..................................................................

Tarih : 2007-03-13 -- 16:11:04 tarihinde Ýslam ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
Bir milletin kendisini dünyanýn süper gücü olarak tanýmlayan sömürgeci uluslarýn haksýz istilâsýna karþýn topyekün bir ölüm-kalým mücadelesine giriþtiði,Milli ve Mukaddes deðerlerini savunmak uðruna bir gül bahçesine girercesine þehadete koþtuðu kutsal bir kýyamdýr Gelibolu 1915...

Hem Birinci Cihan Harbi'nin seyrini hemde günümüzdeki dünya haritasýnýn çizgilerini deðiþtiren bu önemli hadisenin,bugün baðýmsýzlýðýn tadýný doyasýya çýkaran bizler tarafýndan çok iyi idrak edilmesi ve yorumlanmasý gerektiði inancýndayým.

Gelibolu 1915,Bence kendine bu topraklarý vatan kabul eden herkesin gönlünde hergün ateþi biraz daha harlanan bir meþale olarak yanmalýdýr.Bu büyük savaþýn gidiþatý gerçeklere sadýk kalýnarak,büyük bir titizlikle insanýmýza anlatýlmalý ve bu ruh milletimize aþýlanmalýdýr.

Bu konuyla ilgili yaptýðýmýzý her güzel þeyin bizler için gencecik yaþlarýnda canlarýný ortaya koyan o aziz insanlarý mutlu edeceðini bilmeli,yaptýðýmýz her hatanýnda onlarý üzeceðini unutmamalýyýz.


Ben oldukça kýsýtlý zamanýna raðmen bu iþi kendine dert edinen ve Mustafa Kemal Atatürk'ünde 10.yýl nutkundaki ifadesiyle bu konuda az zamanda çok iþler baþaran deðerli aðabeyim Sayýn Dr.Tuncay YILMAZER'i tebrik ediyor ve kendisine müteþekkir olduðumu ifade etmek istiyorum.Onunla birlikte karýnca kararýnca bu siteye destek veren tüm Gelibolu Gönül Dostlarýma en derin sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.Nice güzel çalýþmalara birlikte imza atmak dileðiyle.18 Mart Þehitler Gününüz þimdiden kutlu olsun.

Sevgi ve Saygýlarýmla

ÝSLÂM ÖZDEMÝR
1915
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI
Güzelköy/Ayvacýk/Çanakkale
Gallipoli1984@hotmail.com

..................................................................

Tarih : 2007-03-04 -- 00:50:11 tarihinde fatih güldal tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ist.
tuncay bey çanakkale konusundaki kararlýlýðýnýz ve çalýþma azminiz gerçekten beni hayretlere düþürüyor. Piyasadaki doktorlarýn parayý nerden vururum telaþýyla yýrtýnýrken sizin müslümalarýn haçlý ittifakýna karþý kazandýðý en büyük zaferlerden biri olan çanakkale savaþlarý konusunda çalýþýyor olmanýz takdire þayan. Allah sayinizi meþkur eylesin. Büyük bir ilgiyle takip ediyoruz

..................................................................

Tarih : 2007-03-03 -- 19:50:18 tarihinde Ahmet tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
Geliboluyu Anlamak...

Bir destanýn yazýldýðý, Mehmetçiðin dimdik durduðu ÇANAKKALE SAVAÞLARI aslýnda insan hafýzasýnýn alamayacaðý bir savaþ..

Okundukça büyüyen yazdýkça bitmeyen ve da bilemediðimiz nice hatýralar var ..

Ama yinede savaþýn deðiþik penceresinden bakabileceðimiz bir mekan var.

sýcacýk sohbetle seviyeli ve bilimsel yazýlarla hoþ bir buluþma noktamýz.

www.geliboluyuanlamak.com

Her sabah bilgisayarýmý açtýðýmda samimiyetimle söylüyorum büyük bir heyecanla bugün neler var acaba? Diyorum. Okuyorum okudukça bilgilenip, seviniyorum.

Sevgili Tuncay Bey emeðinize saðlýk. Bukadar Çanakkale sevdalýsý dostlarla buluþturduðun için teþekkürler
Çanakkale’ye bakýþýnýzý çok beðeniyor ve takip ediyorm.
Üslubunuzu ve doyumsuz anlatýmýnýzý da takdir ediyorum.

Ayrýca bütün Çanakkale sevdalý dostlara hoþ geldin diyor,

www.geliboluyuanlamak.com da nice güzel yazýlarla buluþmak dileðimle…
saygýlarýmla..................................................................

Tarih : 2007-03-03 -- 12:20:58 tarihinde özgür akgül tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
cok titizlikle hazýrlanmýs aydýnlatýcý dolu dolu güzelbir web sayfasý olmus sayýn yýlmazerin ellerine saglýk canakkale zaferi hakýndaki tün gercekleri bizimle paylastýgý icin

..................................................................

Tarih : 2007-03-01 -- 20:49:25 tarihinde Berra tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Tebrik ederim iyi çalýþmalar dilerim.
Umarým körleþen iðdiþ edilen beyinlere ýþýk olur

Hayýrlý olsun.

..................................................................

Tarih : 2007-03-01 -- 20:47:09 tarihinde Zekai ÇAKIR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
S.a
Sitenin hayýrlara vesile olmasýný diler; çanakkale ruhunun diri tutulmaýs gerektiði; Irak! ýnd abir çanakkale olduðu bilinciyle

iyi çalýþmalar....................................................................