İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 11 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2007-05-19 -- 23:40:41 tarihinde islam ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÞEHÝTLER DÝYARI ÇANAKKALE


18/19 Mayýs 1915 tarihinde Arýburnu Cephesinde yapýlan gece taarruzunda bir gül bahçesine girercesine þehadete koþan 2.,5.,16. ve 19.Tümenlere mensup kahramanlarýmýzý en derin rahmet ve þükran duygularýyla yad ediyorum.


ONLARI UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK TEMENNÝSÝYLE.....


ÝSLAM ÖZDEMÝR
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI

..................................................................

Tarih : 2007-05-13 -- 01:17:34 tarihinde Volkan Eldem tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Almanya
İl : ingolstadt
bu web sayfasi benim tam olaraktan duygularima hitap ediyor tebrik ediyor ve calismalarinizin devamini diliyorum.

..................................................................

Tarih : 2007-04-24 -- 11:22:34 tarihinde ÝSLAM ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÞEHÝTLER DÝYARI ÇANAKKALE
25 Nisan 1915 Kara Çýkarmalarý esnasýnda Gelibolu Yarýmadasý'nda ve Kumkale'de kendilerinden kat kat üstün düþman birliklerine karþý canla baþla mücadele ederek vatan müdafasý yapan 3. ve 15.Kolorduya baðlý kahramanlarýmýzý rahmet ve þükran duygularýyla yâd ediyorum...

ONLARI UNUTMAYALIM !..............


ÝSLAM ÖZDEMÝR
1915
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI/YAZAR..................................................................

Tarih : 2007-04-12 -- 22:48:33 tarihinde talha apuhan tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Sitenize iki dakikalýðýna girdim, saatlerdir çýkamadým.. gerçekten yararlý ve dolu bir site olmuþ. bu degerli bilgi paylaþýmýnýz için teþekkürler..

..................................................................

Tarih : 2007-04-07 -- 19:53:13 tarihinde ülkücü gençlik(gb) tarafından gönderildi...
Web Adres :
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Bu topraklarda dolaþýyorsak beklide o günleri unutuyorsak onlarýn mücadelelerini umursamayýp,unuttuðumuz, hikayelerini bilmediðimiz bir çok yiðit asker sayesindedir. Çanakkale’yi kuþatanlara karþý kalplerinde ki iman ve kuvvetle savunan ecdadýmýz bu vataný temizkanlarýylaverdiler bizlere. Tabi ki bu erleri vatan aþkýyla imanla yetiþtiren o yiðit anneleri unutmamak gerekir. Annelerimizki eþlerini oðullarýný kýna yakýp gönderdiklerinde müjdeli haberi beklemekle kalmayýp ellerinden gelen tüm yardýmlarý yaptýlar.Dualarla ve Allah’ýn yardýmýyla ayakta kalan Çanakkale’yi bir türlü geçemeyen itilaf devletleri Türk birliðini bozamayacaklarýný anladýlar. Bu birliðin iman kuvvetinden kaynaklandýðýný anlayanlar bizlere geçmiþimizi,dinimizi ve deðerlerimizi unutturmak için çalýþmalara baþladýlar. Böylece yýkamadýklarý Türk birliðini içten yýkacaklardý. Bunda da kaybettiklerini maalesef söyleyemeyiz.Kardeþlerim bu oyuna gelmeyelim. Bizlere geçmiþimizi unutturmalarýna izin vermeyelim. Bu güzel V A T A N I N deðerini bilelimki bizi birbirimize düþürmeye çalýþanlarýn heveslerini kursaklarýnda kalsýn... (NE MAZLUMUZ NE DE ZALÝM OLURUZ) AMA VATNIMIZA GÖZ DÝKENÝN GÖZÜNÜ OYARIZ......

........HEMDE ÇANAKKALE'DE ÞEHÝTLÝK MERTEBESÝNE ULAÞAN ASKERLERÝMÝZÝ ANIYORUZ.......

..................................................................

Tarih : 2007-04-06 -- 21:39:39 tarihinde Ufuk Güneþ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Sayýn Dr.Yýlmazer biz laik cumhuriyetin gelecekteki bekçileri olarak geçmiþimiz ve unutulmaz þeref,iman mücadelemiz olan çanakkale savaþlarý konusunda bize verdiðiniz bilgiler için teþekkürlerimi sunar ,takdire þayan çalýþmalarýnýzla geçmiþini öðrenmeye muhtaç gençler olarak bizleri aydýnlatmaya devam etmenizi dilerm.Takipçiniz olmaya devam edeceðiz.

..................................................................

Tarih : 2007-03-30 -- 15:58:45 tarihinde ÝSLAM ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÞEHÝTLER DÝYÂRI ÇANAKKALE
Tüm Ýslâm Aleminin ve Çanakkale Davasýna gönül vermiþ bütün GELÝBOLU GÖNÜL DOSTLARI'mýn Mübarek Mevlid Kandilini en içten dileklerimle tebrik ederim.


Sevgi ve Saygýlarýmla
ÝSLAM ÖZDEMÝR
1915
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI
GÜZELKÖY CAMÝÝ ÝMAM HATÝBÝ
AYVACIK/ÇANAKKALE


..................................................................

Tarih : 2007-03-25 -- 13:16:32 tarihinde Sündüs Çil tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Kitaplarýný, makalelerini ve programlarýný yakýndan takip ettiðim; sayýn Tuncay Yýlmazer'i çalýþmarýndan dolayý tebrik ediyorum ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.

..................................................................

Tarih : 2007-03-25 -- 00:28:44 tarihinde Ganime bektaþ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
sayýn Dr.Tuncay Yýlmazer'e okulumuza gelip seminer verdiði için teþekkür ederiz ve baþarýlarýnýn devamýný dileriz.(okulumuz adýna)ama öðretmenlerimizden Fatih Güldal'ýn okulumuz için yaptýðý bu çalýþma için teþekkürü bir borç bilir ve yaptýðýnýz bütün iþler için ALLAH(C.C.)yardýmcýnýz ve yardýmcýmýz olsun.Ayrýca biz Çanakkalede BÝZÝM ÝÇÝN,BU TOPRAK ÝÇN CAN VERMÝÞ ÞEHÝDLERÝMÝZÝ UNUTMAYACAÐIZ VE UNUTTURMAYACAGIZ...


====O ERLER KÝ====

O erler ki,gönül fezasýndalar,
Toprakta sürünme ezasýndalar.

Yýldýzlarý tesbih tesbih çekerler de,
Namazda arka saf hizasýndalar.

Ýçine nefs sýzan ibadetlerin,
Birbiri ardýnca kazasýndalar.

Günü her dem dolup her dem baþlayan,
ezel senedinin imzasýndalar.

Bir an yabancýya kaysa gözleri,
BÝr ömür gözyaþý cezasýndalar.

Her rengi silici aþk ötesi renk;
O rengin kavuran beyzasýndalar.

Ne cennet tasasý ve ne cehennem;
Sadece Allahýn rýzasýndalar

N.FAZIL KISAKÜREK


..................................................................

Tarih : 2007-03-24 -- 15:54:32 tarihinde cemal bektaþ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Tuncay Bey ben Avcýlar Öðrenci Yurdunda verdiðiniz konferansta bulunmuþtum. Önerinizle ziyaret ettiðim sitenizi çok beðendim. Çalýþmalarýnýzdan dolayý sizi tebrik ediyorum. Allah yardýmcýnýz olsun. Ayrýca son derece müstefid olduðumuz konferansýnýz için tüm arkadaþlarým adýna size teþekkür ediyorum.

..................................................................