İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 1 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2012-12-25 -- 17:16:26 tarihinde Hüseyin LAZOVÝC tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Zonguldak
25 Aralýk 2012/ Zaman gaztesinde yayýnlanan Seyiy Onbaþý haberi için þiddetle kýnýyorum. Böyle bir haberin tarihimize zararý olduðunu düþünüyorum ve gereðinin yapýlmasýný arz ederim. Seyit Onbaþý gibi bir askerin rehberlerde anlatýlmasý ve nesillere aktarýlmasý gerekir.

..................................................................

Tarih : 2012-12-20 -- 19:18:02 tarihinde Mehmet Emin Sungar tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Antalya
Sayýn Tuncay Yýlmazer,
Uzun yýllardan bu yana Çanakkale Savaþlarý ile ilgili kitap, CD, DVD, fotoðraf vs. toplamaktayým (kütüphanemde bu konuda 250'den fazla kitap var). Çanakkaleye (tek baþýma olmak üzere) defalarca gittim, savaþ alanlarýný (Büyükkemikli Burnu dahil), þehitlikleri, anýtlarý, yabancý mezarlarýný, müzeleri gezdim. Siteniz çok muhteþem, en az 2-3 günde bir girip okuyorum. Mail gönderilerinizi muntazaman almaktayým. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim, saygýlarýmla. Mehmet

..................................................................

Tarih : 2012-07-27 -- 19:03:11 tarihinde veysel Baþer tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Merhaba Tuncay Bey,

Çanakkale Savaþlarý'yla ilgili yazýnýzý, yapýlan yorumlarý ve verdiðiniz yanýtlarý dikkatli bir þekilde okudum. Öncelikle sizi, gerçekçi yazý ve yanýtlarýnýzdan dolayý yürekten kutluyorum. Sizin gibi konulara geniþ bir açýdan bakanlar olduðu gibi, ki doðrusu da budur, ne yazýk ki at gözlüðü ile bakanlarý da görmüþ oldum yorumlarda. Hele, kendisini topçu diye tanýtan kiþinin, (Nasýl bir topçu olduðunu doðrusu anlamýþ deðilim.) Çanakkale Savaþlarý'ýyla ilgili olarak gerçek tarihi anlatan herhangi bir belge ya da kitabý okuduðunu sanmýyorum. Bilgisizliði yanýnda saygýsýzdý. Bilgisiz zaten saygýsýz olurmuþun en belirgin örneði. Sizin yerinde ben olsaydým, TDK büyük sözlüðünü aç, top mermisine gülle de denildiðini öðren derdim.
Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum. Saygýlarýmla.


..................................................................

Tarih : 2012-02-20 -- 05:36:17 tarihinde Emre Corak tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Sayýn Tuncay Yýlmazer,
sitenizi ve kitaplarýnýzý uzun zamandýr takip etmeye çalýþýyorum.
Tüm çalýþmalarýnýzdan ve gayretlerinizden dolayý teþekkür ediyorum.

Tarih bilincinin, sað duyunun ve aydýnlýðýn her zaman yanýmýzda olmasý
dileðiyle...

Sevgiler & saygýlar...

Emre Corak

..................................................................

Tarih : 2012-02-15 -- 13:30:30 tarihinde zekiye çelebi tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Çanakkaleyi ve geliboluyu tanýmak için çok iyi bir rehber kaynaðý olan bu sitede emeði geçen baþta tuncay yýlmazer bey ve çalýþma arkadaþlarýna teþekkürler ....

..................................................................

Tarih : 2012-02-13 -- 14:45:51 tarihinde seda yiðit tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Baþarýlarýnýzýn ve kitaplarýnýzýn devamýný bekliyorum sitenizin takipçilerinden olmaya çalýþýyorum

..................................................................

Tarih : 2012-01-04 -- 17:03:04 tarihinde ORHAN AFACAN tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : izmir
Bir metre kareye altý bin mermi
”Çanakkale Olmak” böyle bedel mi?
Üç bin mermiyle zýrh giymiþ her beden
Türklük ve Müslümanlýk tek bir neden.

****************

Gökten, yerden, dört yandan bir afat
Savaþ yeri deðil sanki Arafat.
Yedi ülke düþman, Mehmet bir ülke
Dünyaya yeter Mehmet’teki ilke…

*****************

Yürekler bir top, bakýþlar süngü
Düþmanýn kudret, kýsýr bir döngü
Alçak gibi, kalleþ gibi geldiler
Ýnsanlýðý, mertliði öðrendiler…

*****************

Çanakkale sen Uhut’sun, Bedir’sin.
Ýstanbul için tarihi kilitsin.
Ýstanbul yönünde Çan’ýn ibresi
Ne müthiþtir Muhammed’in hadisi..

*****************

Farklý yerden gelmiþ her birisi
Kimi efendi, kimi sömürgesi.
Kol yerinden, baþ gövdeden kopacak
Taþý sýksan su deðil, kan akacak.

******************

Bekir Çavuþ, Bekir Çavuþ olacak
Gözcü Baba’ya top mermi yýðacak.
Þahadet þerbeti tasla içilmez….
Çanakkale asla,asla geçilmez..

Orhan AFACANORHAN AFACAN KÝMDÝR?
1950, Ýzmir doðumlu, emekli memurum. Evli ve iki oðlumda iki kýz torunum var. TSM formatýnda Ertuðtul POYRAZ tarafýndan bestelenmiþ ve bestelenmekte olan 40 sözümün ikisi marþtýr. Yunus, S.Celebi ve Nabi’nin yaný sýra Hz.Mevlana, M.Akif ve Necip Fazýl karmasý bir formatla günümüz Türkiye’si ve dünya gündemini siyasý , din ve menfaat sarmalýný ayni þiir içinde anlatmaya çalýþýyorum. Þiirlerimin temasý sevgi, milli, dini ve sosyal içerikli konu ve gözlemlerdir. 300 civarýnda þiirim mevcut. MUTLULUK SÖZ VERDÝ adýyla müzik sitelerinde konserde icra edilen TSM -Hicaz þarkýmý izleye bilirsiniz. Yakýnda Ertuðrul POYRAZ'ýn bestelediði ve seslendirdiði þiirlerimi demo olarak stüdyo kaydý yapmayý amaçlýyoruz. NE ZAMAN SENÝ GÖRSEM KABE deyim amatör kayýtlý þiirimi, müzik sitelerinde ayni, adla dinleye bilirsiniz. Teþekkürler.
..................................................................

Tarih : 2011-07-12 -- 13:24:23 tarihinde izzet atikler tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : izmir
Merhabalar, benim sizden bir isiteðim olacak, eþimin büyük büyük dayýsý ahmet zeki soydemir paþa'nýn yaþayan akrabalarýna ulaþmak istiyoruz bu konuda yardýmcý olursanýz sevinirim. teþekkürler

..................................................................

Tarih : 2011-02-17 -- 00:51:02 tarihinde Ahmet Türkoðlu tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Merhabalar;
Deðerli Bilgilendirme Masajýnýzý aldým, teþekkür ediyorum.

Bir sýkýntýmý da sizlerle paylaþayým ki, andýðýnýz makaleyi alýp-kopyalayarak, dosyalarýma kaydedemedim ve bilgi iþleme çalýþmalarýmda yararlanmakta çok güçlük çekeceðim.

Bir tarih araþtýrmacýsý olarak, Ermeni ve Rum iddialarý aðýrlýklý çalýþýyorum. Baþlanmýþ bir proje olarak; ERMENÝ ÝDDÝALARINA KARÞI MÜZÝKLÝ AYDINLANMALAR baþlýklý bir çalýþma içerisindeyim.

Konferanslarýmda, bilgileri fotoðraflaþtýrarak= þemalaþtýrarak sunuþum, çok beðeni ve konuya odaklý ilgi toplamaktadýr.

Þemalarýn kutularýna konulacak spot baþlýk ve alt açýlýmlarý konusunda hazýr metinlerin çok katkýsý olmaktadýr. (Kaynaklarý daima belirtmek, en baþta her araþtýrmacýnýn ve konferansçýnýn; hem kendine hem de izleyicisine/dinleyicisine borcudur, kaldý ki kaynak(lar), kiþi(ler) mutlaka onlara saygý açýsýndan da belirtilmelidir.

Not: Çalýþmalarýmdan bitmiþ bölümleri siteniz aracýlýðýyla paylaþmak imkâný varsa, gönderebilirim.

Tekrar teþekkürlerimle ve saygýlarýmla.


..................................................................

Tarih : 2011-02-14 -- 15:54:35 tarihinde abdurrahman öztürk tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
siteniz güzel olmuþ.Bir sorum olacak,

Seddülbahir'de Yahya çavuþ anýtýnýn olduðu yarýn denize bakan kýsmýnda aðzý
betnla kapatýlmýþ
büyükçe bir giriþ var.Bu girþe uzanan dekovil hattý ve çelik zýrhlý kablo mevcut .
Bu yer neden kapatýlmýþ,içeride ne var,büyük bir cephanelikmi,neden açýlmýyor.
Bilgi verirseniz sevinirim,teþekkürler.

..................................................................