Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

Tarih: 03/03/2019   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 2245

Birinci Dünya Savaşı’nda (1914-1918) ordumuz bir yandan Çanakkale, Kafkas, Irak, Filistin, Hicaz-Yemen, Sina, Kuzey Afrika ve Suriye Cepheleri’nde kendi vatan topraklarını savunurken diğer yandan Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri’nde müttefiklerine yardım etmiştir. Türk ulusu bu kadar geniş ve büyük bir coğrafyada verdiği varoluş mücadelesi sonucunda yüz binlerce vatan evladını bu uğurda şehit vermiştir. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen kaybın ne kadar olduğu konusunda net bir fikir sahibi olamadığımız gibi hâlâ bir çok cephe hakkında bilinenler sınırlı düzeyde kalmaya devam etmektedir. Bu çalışmayla, I. Dünya Savaşı’nın 100. yılında, üzerinde yaşadığımız kutlu vatanı canları ve kanları pahasına bizlere armağan eden mukaddes şehitlerimizin aziz hatırası yâd edilirken; her sınıf ve rütbeye mensup Türk Subayları’nın hangi cephede nasıl bir rol oynadıkları, vatan ve istiklâl uğrunda vatanperverlik şanına yakışır şekilde cansiperane fedakârlıkta bulunarak sayıca ve silahça üstün düşman kuvvetleri karşısında filmlere konu olacak kadar çok büyük kahramanlık göstererek kanının son damlasına kadar göğüs göğüse saatlerce mücadele ettikten sonra ne şekilde şehadete nâil oldukları, geleceğimizin teminatı olan Türk Gençliğine belgelerle aktarılmaya çalışılmıştır. Böylece bu cennet vatanın nasıl ve ne zorluklarla kazanılmış olduğu konusunda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. (N.G)  

 

 

SUNUŞ

Cephe Hattı Raporlarına Göre I. Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları isimli bu çalışmamız, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki dosya usulü iradeler kataloğunda yer alan belgelere dayanmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan 130 defter, I. Dünya Savaşı hakkında bugüne dek bilinmeyen ya da eksik ve hatalı bilinen pek çok konu hakkında önemli bilgi ve katkılar sunmaktadır. Alanın uzmanı olmamamıza rağmen, ele aldığımız her cepheyi kısaca tanıtmak ve görsellerle zenginleştirmek suretiyle eserimizin daha geniş bir kitleye hitap etmesi amaçlanmıştır.

İçinde bulunduğumuz yılların Türk Tarihi’nin önemli dönüm noktalarından biri olan I. Dünya Savaşı’nın 100. yılına denk gelmesi çalışmamıza ayrı bir anlam yüklemiştir. Büyük bir emekle uzun bir sürecin ürünü olan bu kitabın hazırlanmasında karşılaşılan problem ve sıkıntılarda en büyük dayanağım, hiçbir karşılık beklemeksizin her şeylerini bu mukaddes vatan uğrunda ortaya koyan kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını geleceğimizin teminatı olan Türk Gençliğine birincil kaynaklardan aktarabilme düşüncesi olmuştur.

Bir diğer önemli amaç da, Türk subayının vatan sevgisi ve müdafaası uğrunda sergilemiş olduğu kahramanlık, cesaret ve fedakârlığın tüm boyutlarıyla gözler önüne serilmesidir. Böylelikle, bu cennet vatanın hangi şartlarda ve ne gibi zorluklar içinde kazanılmış olduğu hususunda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

ATASE Daire Başkanı sayın Tuğgenaral Necdet Tuna’ya, Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanı sayın Topçu Alb. Mehmet Örken ile Öğ. Alb. Ömer Faruk Arslan, Öğ. Yb. Hasan Hüsnü Yıldız ve Öğ. Yzb. Sezgin Kaya’ya çalışmaya göstermiş oldukları ilgi ve desteğin yanı sıra, gerekli her türlü katkıyı sundukları için müteşekkirim. Bu çalışmada büyük emekleri olan kıymetli dostlarım Muzaffer Fehmi Şakar ve Ömer Hakan Özalp’e metnin tasnifi ve çevirilerdeki desteklerinden dolayı minnettarım. Prof. Dr. Selçuk Bilir ile Sabiha Tunçel Güçtekin’e de Analiz ve Bulgular kısmının hazırlanış ve yazımındaki katkılarından ötürü teşekkürü borç bilirim. Kitabın baskı sürecindeki katkılarından dolayı kıymetli dostum Mehmet Lütfi Şen’e ve kitabın tasarımını yapan Abdüsselâm Ferşatoğlu’na teşekkür ederim.

Doç. Dr. Nuri Güçtekin

Yayıma Hazırlayan

GİRİŞ

Sömürgeci Batılı devletlerin çekişmelerinin sebep olduğu I. Dünya Savaşı (1914-18), insanlık tarihinin o güne dek gördüğü en büyük felaket yıllarıdır. Savaş kısa sürede tüm kıtalara yayılarak bütün dünyayı kasıp kavururken, korkunç ve yıkıcı etkisi savaş meydanlarıyla sınırlı kalmayıp diğer alanlarda da ağır bir şekilde hissedilmiştir. Bu sıralarda, kendini savunmak için hazırlanan Osmanlı Devleti de geç de olsa İttifak Devletleri’ne dahil olmuş; ordumuz bir yandan Çanakkale, Kafkas, Irak, Hicaz-Yemen, Kuzey Afrika, Sina-Filistin ve Suriye Cepheleri’nde kendi topraklarını savunurken, bir yandan da Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri’nde müttefiklerine yardım etmiştir. Türk ulusu çok geniş ve büyük bir coğrafyada verdiği varoluş mücadelesi sonucunda yüz binlerce vatan evladını şehit vermiştir. Ancak, aradan 100 yıl geçmesine rağmen, ölmeyen şehitler dahil, verilen kayıplar konusunda net bir fikir sahibi olamadığımız gibi birçok cephe hakkında bildiklerimiz de hâlâ sınırlı düzeyde kalmayı sürdürmektedir.

Genelkurmay Başkanlığı’nın “Şehit Kapısı” ve “Türkiye “Şehitlerini Anıyor” projeleri ile Arşiv Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırım Harbi ve sonrasındaki tüm şehitlerimizi kapsayan “Genelkurmay Şehitler Listesi”, bu alanda eksikliği giderici önemli çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Elinizdeki çalışma, bu projelere Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin dosya usulü iradeler (İ.DUİT) kataloğunda tespit edilen 130 defterde kayıtlı subay rütbesindeki 590 şehidimizin bilgisiyle katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İrade kataloğunun bilgisayar taramasında ulaşılan defter sayısı 97 iken, tespit edilen 150-170 numaralı 20 dosya içerisindeki 2.000 kadar belgenin birebir incelenmesiyle bu sayı 130’a çıkmıştır. Kayıtları tutan Harbiye Nezareti Muamelat-ı Zatiye Müdüriyeti; tüm kolordular tarafından gönderilen bilgi, belge ve tüm evrakın toplandığı ve adı geçen subayların terfi, kıdem, sicil, taltif, şehitlik, zam, inhâ ve maaş bağlama gibi özlük işlemlerinin yapıldığı bir birim olarak karşımıza çıkmaktadır. 124 defter söz konusu Muamelat-ı Zatiye Müdüriyeti, kalan 6’sı ise Harbiye Nezareti Umum Jandarma Kumandanlığı Dairesi’nce hazırlandıktan sonra Padişah, Sadrazam ve Başkumandan Vekili sıfatıyla Harbiye Nazırı tarafından onaylanmıştır.

Tespit edilen defterler 18 Mart 1916 - 17 Şubat 1921 tarihleri arasını kapsamaktadır. İrâde-i seniyye üst başlığını taşıyan belgelerin sağ üst köşesinde hazırlandığı birimin yer ve numarası bulunmaktadır. Sıra numarasından sonra sırasıyla personelin görev yaptığı ordu, kolordu, fırka, alay, tabur ve bölüğe ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Müteakiben, rütbesi ile mensup olduğu askerî sınıf yazılmıştır. Ardından da adı, baba adı ve doğum yeri bilgilerini içeren künyesi kaydedilmiştir. Burada doğum yıllarının gösterilmemesi önemli bir bilgiden mahrum kalmamıza neden olmuştur. Sicil ya da kayıt numarasından sonra, sahibi hakkında yapılacak işlem ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Çalışmamızda şu yöntem izlenmiştir:

Öncelikle, tespit edilen belgelerin transkripsiyonu yapılmıştır. Bu sırada, künye bilgilerinin başa alınması dışında, orijinal metne bağlı kalınmıştır. Yapılacak işlem kısmı fazla yer kapladığından 12 punto ile ve bir alt tablo halinde verilmesi tercih edilmiştir. Ayrıca, okuyucu ve araştırmacılara kolaylık sağlanması için, tespit edilen şehitler üst rütbeden alt rütbeye sıralanarak cephelere ayırılmıştır. Nihayet, oluşturulan veri tabanı çalışmamızın sonuna eklenmiştir.

İkinci aşamada ise, tespit edilen şehit subayların künyeleri Genelkurmay Şehitler Listesi’nde ayrıntılı olarak taranmış ve elde edilen tüm bilgiler liste halinde karşılaştırılarak, yeni bilgiler ayırt edilmesi için italik dizilmiştir. 

Genelkurmay Şehitler Listesi’nde 12 askerî sınıfa mensup 590 subaydan 377’sinin (%63.90) künyeleri tespit edilirken, geriye kalan 213’ünün (%36.10) kaydına ulaşılamamıştır. Ayrıca aynı Liste’deki personel bilgilerinde önemli eksiklikler bulunduğu görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmamız, şehit subaylarımızın künye, rütbe, cephe, şehadet tarihi, doğum ve görev yerleri gibi bilgi eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra, şehitlerin şehadet ve kahramanlık hikâyeleri de ilk kez bu çalışma ile gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Yine çalışmamız, ağırlıklı olarak Çanakkale dışındaki cepheleri içermesi hasebiyle, daha önce bilinmeyen pek çok yeni bilgiye ulaşmamızı da sağlamıştır.

Buna göre; görev yaptığı her cephede vatanperverliğe yakışır şekilde cansiperane fedakârlıkta bulunan Türk Subayı, sayı ve silahça üstün düşman kuvvetleri karşısında filmlere konu olacak derecede büyük kahramanlıklar göstererek kanının son damlasına kadar göğüs göğüse mücadele ettikten sonra şehadet mertebesine erişmiştir. Çalışmamızla, bir anlamda Çanakkale Cephesi dışında; Kafkas, Irak, Hicaz-Yemen, Sina-Filistin, Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri’nde vatan müdafaası uğrunda neler yaşandığının ve vatana verilen değerin büyüklüğünü birinci elden görmemize imkân sağlanmıştır.

Şehitlik mertebesi, öncelikle, savaş meydanında bizzat düşman kurşunu, süngüsü ya da şarapneli neticesinde ya da aldıkları yaranın etkisiyle, tedavi gördükleri yerlerde vefat edenlere verilmiştir. Vazife başında iken hastalık, boğulma, kalp krizi vb. nedenlerle ölenlerse ikinci derecede ve vefaten şehit kapsamında kabul edilmiştir. Ancak, şehit subayların özlük hakları her iki durumda da korunmuştur.

 

Genel olarak yapılan işlem, şehit olanların, gerekli kıdem zammı eklenmek suretiyle bir üst rütbeye terfi ettirilmesidir. Ardından, geride kalan aile ya da ebeveynlerine, kimseye muhtaç olmamaları için yükseltilen yeni rütbe üzerinden maaş bağlanmıştır. Şehitlerin yetimlerine de sahip çıkılarak eğitim ve iş imkanları konusunda öncelik tanınmıştır. Bu yöntem günümüzde de aynı şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

Bu çalışmayla, I. Dünya Savaşı’nın 100. yılında, üzerinde yaşadığımız kutlu vatanı canları ve kanları pahasına bizlere armağan eden mukaddes şehitlerimizin aziz hatırası yâd edilirken; her sınıf ve rütbeye mensup Türk Subayları’nın hangi cephede nasıl bir rol oynadıkları ve vatan ve istiklâl uğrunda ne şekilde şehadete nâil oldukları, geleceğimizin teminatı olan Türk Gençliğine belgelerle aktarılmaya çalışılmıştır.

Müdafaa-i vatan uğrunda; ailelerini, sevdiklerini, hayallerini, tahsillerini... kısacası her şeylerini bırakarak geri dönmemek üzere çıktıkları yolda ölümsüzlüğe erişen kahramanlara selam olsun!..

 

 

ŞEHİT SUBAYLARIMIZIN İSİM LİSTESİ (1914-1918)

ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 1.      Binbaşı Mustafa Asım Efendi ( ? - 14 Haziran 1915)
 2. 2.      Binbaşı Cemil Efendi ( ? - 19 Mayıs 1915)
 3. 3.      Kıdemli Yüzbaşı Mehmed Faik Efendi ( ? - 9 Ağustos 1915)
 4. 4.      Kıdemli Yüzbaşı Ali Seyfeddin Efendi ( ? - 21 Haziran 1915)
 5. 5.      Yüzbaşı Fehmi Efendi ( ? - 19 Mayıs 1915)
 6. 6.      Yüzbaşı Hasan Nazmi Efendi ( ? - 4 Haziran 1915)
 7. 7.      Mülâzım-ı Evvel Mahmud Efendi ( ? - 1 Mayıs 1915)
 8. 8.      Mülâzım-ı Evvel Vefik Efendi ( ? - 1 Mayıs 1915)
 9. 9.      Mülâzım-ı Evvel Halid Efendi ( ? - 30 Mayıs 1915)
 10. 10.  Mülâzım-ı Evvel Ömer Faruk Efendi ( ? - 6 Temmuz 1915)
 11. 11.  Mülâzım-ı Evvel Subhi Efendi ( ? - 19 Mayıs 1915)
 12. 12.  Mülâzım-ı Sânî Ali Rıza Efendi ( ? - 30 Mayıs 1915)
 13. 13.  Muvazzaf Zabit Vekili Burhaneddin Efendi ( ? - 25 Nisan 1915)
 14. 14.  İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Reşad Efendi (1891 - 11 Haziran 1915)
 15. 15.  Başçavuş Sadık Efendi (1884 - 29 Kasım 1915)

KAFKAS (ŞARK) CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 16.  Miralay Sabri Bey (1874 - 15 Temmuz 1916)
 2. 17.  Miralay Bahaeddin Efendi ( ? - 31 Ağustos 1916)
 3. 18.  Ka’immakam Süleyman İlhami Efendi ( ? - 1 Eylül 1916)
 4. 19.  Ka’immakam (Ali) Abbas Efendi (1873 - 1 Eylül 1916)
 5. 20.  Ka’immakam Hasan Basri Bey (1873 - 28 Kasım 1917)
 6. 21.  Ka’immakam Reşit Bey (1876 - 16 Nisan 1918)
 7. 22.  Ka’immakam Osman Bey ( ? - 16 Kasım 1914)
 8. 23.  Binbaşı (Ali) Behçet Efendi ( ? - 16 Ocak 1916)
 9. 24.  Binbaşı Mustafa Sabri Efendi (1873 - 10 Mayıs 1916)
 10. 25.  Binbaşı Mustafa Nihad Efendi ( ? - 2 Ağustos 1916)
 11. 26.  Binbaşı Emin Efendi ( ? - 7 Ağustos 1916)
 12. 27.  Binbaşı Halid Efendi (1880 - 18 Mayıs 1918)
 13. 28.  Binbaşı Mehmed Zeki Efendi ( ? - 17 Kasım 1914)
 14. 29.  Kıdemli Yüzbaşı İzzet Efendi ( ? - 24 Şubat 1916)
 15. 30.  Yüzbaşı Şevket Efendi ( ? - 12 Şubat 1916)
 16. 31.  Yüzbaşı Mehmed Fazıl Efendi ( ? - 12 Şubat 1916)
 17. 32.  Yüzbaşı Said Şevket Efendi ( ? - 14 Ocak 1916)
 18. 33.  Yüzbaşı Mehmed Sabri Efendi ( ? - 14 Mart 1916)
 19. 34.  Yüzbaşı Şevket Efendi ( ? - 14 Ocak 1916)
 20. 35.  Yüzbaşı Ahmed Fehmi Efendi ( ? - 12 Ocak 1916)
 21. 36.  Yüzbaşı Fevzi Efendi ( ? - 12 Ocak 1916)
 22. 37.  Yüzbaşı Hafız Mehmed Halid Efendi ( ? - 12 Mayıs 1916)
 23. 38.  Yüzbaşı Osman Ragıb Efendi ( ? - 12 Mayıs 1916)
 24. 39.  Yüzbaşı Cemil Efendi ( ? - 12 Mayıs 1916)
 25. 40.  Yüzbaşı İzzet Efendi ( ? - 1916)
 26. 41.  Yüzbaşı İbrahim Hakkı Efendi (1879 - 30 Temmuz 1916)
 27. 42.  Yüzbaşı Ali Şefik Efendi ( ? - 5 Haziran 1916)
 28. 43.  Yüzbaşı Mehmed Efendi ( ? - 9 Eylül 1916)
 29. 44.  Yüzbaşı Eşref Rıza Efendi (1882 - 7 Eylül 1916)
 30. 45.  Yüzbaşı Aziz Adni Efendi ( ? - 2 Ağustos 1916)
 31. 46.  Yüzbaşı Mehmed İhsan Efendi ( ? - 8 Temmuz 1916)
 32. 47.  Yüzbaşı Ahmed Hulusi Efendi ( ? - 11 Şubat 1917)
 33. 48.  Yüzbaşı Mehmed Nazif Efendi ( ? - 11 Aralık 1916)
 34. 49.  Yüzbaşı Veli Rıza Efendi ( ? - 4 Ocak 1917)
 35. 50.  Yüzbaşı Ahmed Cemil Efendi ( ? - 14 Kasım 1914)
 36. 51.  Yüzbaşı Kadri Efendi ( ? - 23 Kasım 1917)
 37. 52.  Yüzbaşı Mustafa Efendi ( ? - 26 Ağustos 1918)
 38. 53.  Yüzbaşı Mustafa Efendi ( ? - 20 Kasım 1914)
 39. 54.  Yüzbaşı Mehmed Asım Efendi ( ? - 14 Ağustos 1918)
 40. 55.  Yüzbaşı İbrahim Nazif Efendi ( ? - 14 Ağustos 1915)
 41. 56.  Tabip Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi (1882 - 1 Eylül 1916)
 42. 57.  Milis Yüzbaşı Hasan Efendi ( ? - 26 Mart 1916)
 43. 58.  Mülâzım-ı Evvel Raşid Efendi ( ? - 14 Ocak 1916)
 44. 59.  Mülâzım-ı Evvel Cemil Hakkı Efendi ( ? - 12 Ocak 1916)
 45. 60.  Mülâzım-ı Evvel Osman Niyazi Efendi ( ? - 12 Ocak 1916)
 46. 61.  Mülâzım-ı Evvel Mehmed (Hulusi) Efendi ( ? - 15 Ocak 1916)
 47. 62.  Mülâzım-ı Evvel Mecid Remzi Efendi ( ? - 14 Ocak 1916)
 48. 63.  Mülâzım-ı Evvel Ahmed Cemal Efendi ( ? - 12 Ocak 1916)
 49. 64.  Mülâzım-ı Evvel Muhlis Efendi ( ? - 12 Ocak 1916)
 50. 65.  Mülâzım-ı Evvel Nazmi Efendi ( ? - 14 Ocak 1916)
 51. 66.  Mülâzım-ı Evvel Mehmed Celal Efendi ( ? - 16 Ocak 1916)
 52. 67.  Mülâzım-ı Evvel Eşref Efendi ( ? - 28 Aralık 1915)
 53. 68.  Mülâzım-ı Evvel Mustafa Efendi ( ? - 1915)
 54. 69.  Mülâzım-ı Evvel İsmail Efendi ( ? - 14 Mayıs 1916)
 55. 70.  Mülâzım-ı Evvel Refik Efendi ( ? - 4 Haziran 1916)
 56. 71.  Mülâzım-ı Evvel Tevfik Efendi ( ? - 5 Haziran 1916)
 57. 72.  Mülâzım-ı Evvel Yusuf Kenan Efendi ( ? - 22 Nisan 1916)
 58. 73.  Mülâzım-ı Evvel Hasan Efendi ( ? - 8 Temmuz 1916)
 59. 74.  Mülâzım-ı Evvel Tahsin Efendi ( ? - 31 Ağustos 1916)
 60. 75.  Mülâzım-ı Evvel Ökkeş Efendi ( ? - 5 Ağustos 1916)
 61. 76.  Mülâzım-ı Evvel Ahmed Zihni Efendi (1885 - 9 Eylül 1916)
 62. 77.  Mülâzım-ı Evvel İhsan Şevki Efendi ( ? - 9 Eylül 1916)
 63. 78.  Mülâzım-ı Evvel Ömer Züfer Efendi ( ? - 3 Ağustos 1916)
 64. 79.  Mülâzım-ı Evvel Hüseyin (Avni) Efendi ( ? - 22 Ağustos 1916)
 65. 80.  Mülâzım-ı Evvel Hüseyin (Hüsnü) Efendi ( ? - 20 Aralık 1915)
 66. 81.  Mülâzım-ı Evvel Faik Efendi ( ? - 16 Eylül 1916)
 67. 82.  Mülâzım-ı Evvel Servet Efendi ( ? - 22 Temmuz 1916)
 68. 83.  Mülâzım-ı Evvel Mehmed Naci Efendi ( ? - 1 Ağustos 1916)
 69. 84.  Mülâzım-ı Evvel Ahmed Enver Efendi ( ? - 1 Ağustos 1916)
 70. 85.  Mülâzım-ı Evvel Hayreddin Efendi ( ? - 28 Ağustos 1916)
 71. 86.  Mülâzım-ı Evvel Ahmed Şevki Efendi ( ? - 5 Eylül 1916)
 72. 87.  Mülâzım-ı Evvel Faik Efendi ( ? - 16 Eylül 1916)
 73. 88.  Mülâzım-ı Evvel Faik Efendi (1885 - 29 Haziran 1916)
 74. 89.  Mülâzım-ı Evvel Aziz Efendi ( ? - 22 Haziran 1916)
 75. 90.  Mülâzım-ı Evvel İbrahim Efendi ( ? - 12 Mayıs 1916)
 76. 91.  Mülâzım-ı Evvel Seyfeddin Efendi ( ? - 25 Ağustos 1916)
 77. 92.  Mülâzım-ı Evvel Faik Efendi ( ? - 9 Eylül 1916)
 78. 93.  Mülâzım-ı Evvel Fuad Efendi ( ? - 30 Ağustos 1916)
 79. 94.  Mülâzım-ı Evvel İbrahim Edhem Efendi ( ? - 28 Ağustos 1916)
 80. 95.  Mülâzım-ı Evvel Tevfik Efendi ( ? - 10 Mart 1917)
 81. 96.  Mülâzım-ı Evvel Sadık Satılmış Ağa ( ? - 24 Temmuz 1916)
 82. 97.  Mülâzım-ı Evvel Tevfik Efendi (1881 - 3 Ağustos 1915)
 83. 98.  Mülâzım-ı Evvel Ali Ravi Efendi ( ? - 11 Mart 1918)
 84. 99.  Mülâzım-ı Evvel Ahmed Feyzi Efendi ( ? - 12 Mart 1918)
 85. 100.       Mülâzım-ı Evvel İsmail Hakkı Efendi ( ? - 17 Haziran 1918)
 86. 101.       Mülâzım-ı Evvel (Mahmut) Şakir Efendi (1893 - 15 Mayıs 1918)
 87. 102.       Mülâzım-ı Evvel Ömer Efendi ( ? - 21 Nisan 1918)
 88. 103.       Mülâzım-ı Evvel Sabri Efendi ( ? - 5 Ağustos 1918)
 89. 104.       Mülâzım-ı Evvel (Ali) Naci Efendi (1894 - 16 Kasım 1918)
 90. 105.       Mülâzım-ı Evvel Hüseyin Ağa ( ? - 14 Eylül 1918)
 91. 106.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Yaşar Efendi ( ? - 7 Ocak 1915)
 92. 107.       Mülâzım-ı Evvel Mustafa Hüsnü Efendi ( ? - 5 Ocak 1916)
 93. 108.       Mülâzım-ı Evvel Namık Kemal Efendi ( ? - 10 Ocak 1916)
 94. 109.       İhtiyat Mülâzım-ı Evvel Mahmud Münir Efendi ( ? - 2 Kasım 1917)
 95. 110.       İhtiyat Mülâzım-ı Evvel Hasan Basri Efendi ( ? - 15 Mayıs 1918)
 96. 111.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed İhsan Efendi ( ? - ?)
 97. 112.       Mülâzım-ı Sânî Ahmed Efendi ( ? - 15 Ocak 1916)
 98. 113.       Mülâzım-ı Sânî Ali Ağa ( ? - 13 Ocak 1916)
 99. 114.       Mülâzım-ı Sânî Ziver Efendi ( ? - 12 Ocak 1916)
 100. 115.       Mülâzım-ı Sânî Süleyman Kazım Efendi ( ? - 11 Ocak 1916)
 101. 116.       Mülâzım-ı Sânî Şevket Efendi ( ? - 16 Mart 1916)
 102. 117.       Mülâzım-ı Sânî Faik Efendi ( ? - 4 Ağustos 1916)
 103. 118.       Mülâzım-ı Sânî (Mehmet) Yaşar Efendi (1898 - 7 Temmuz 1916)
 104. 119.       Mülâzım-ı Sânî Lütfi Efendi (1893 - 28 Haziran 1916)
 105. 120.       Mülâzım-ı Sânî Emrullah Efendi (1873 - 1 Eylül 1916)
 106. 121.       Mülâzım-ı Sânî Ali Rıza Efendi (1876 - 1 Eylül 1916)
 107. 122.       Mülâzım-ı Sânî Bilal Efendi ( ? - 15 Ağustos 1916)
 108. 123.       Mülâzım-ı Sânî Arslan Efendi ( ? - 13 Eylül 1916)
 109. 124.       Mülâzım-ı Sânî Hüseyin Efendi ( ? - 25 Şubat 1917)
 110. 125.       Mülâzım-ı Sânî Şevket Efendi (1893 - 23 Nisan 1918)
 111. 126.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi (1881 - 8 Kasım 1917)
 112. 127.       Mülâzım-ı Sânî Muzaffer Efendi ( ? - 29 Haziran 1918)
 113. 128.       Mülâzım-ı Sânî Arif Hikmet Efendi ( ? - 15 Mayıs 1918)
 114. 129.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Arif Efendi ( ? - 26 Ağustos 1918)
 115. 130.       Mülâzım-ı Sânî Rasim Efendi ( ? - 15 Eylül 1918)
 116. 131.       Mülâzım-ı Sânî Abdullah Efendi ( ? - 15 Eylül 1918)
 117. 132.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hüseyin Hüsnü Efendi ( ? - 16 Ocak 1916)
 118. 133.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mustafa Ruhi Efendi (1895 - 6 Mayıs 1916)
 119. 134.       Milis Mülâzım-ı Sânî Ali Bey ( ? - 1915)
 120. 135.       Milis Mülâzım-ı Sânî Dursun Efendi ( ? - ?)
 121. 136.       Milis Mülâzım-ı Sânî Yaşar Efendi ( ? - 1915)
 122. 137.       Milis Mülâzım-ı Sânî Ahmed Efendi (1881 – 14 Nisan 1917)
 123. 138.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed İhsan Efendi ( ? - 2 Ağustos 1916)
 124. 139.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Nizamettin Efendi (1893- 5 Temmuz 1916)
 125. 140.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Muharrem Efendi ( ? - ?)
 126. 141.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ahmed Muhtar Efendi ( ? - 29 Ağustos 1916)
 127. 142.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Nail Efendi ( ? - 29 Eylül 1916)
 128. 143.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Şükrü Efendi ( ? - 5 Aralık 1917)
 129. 144.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ahmed Hamdi Efendi ( ? - 11 Mart 1918)
 130. 145.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ali Efendi ( ? - 15 Mart 1918)
 131. 146.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hidayet Efendi ( ? - 24 Nisan 1918)
 132. 147.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İbrahim Hakkı Efendi ( ? - 4 Nisan 1918)
 133. 148.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ali Sabri Efendi ( ? - 22 Nisan 1918)
 134. 149.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mahmud Neşet Efendi (1896 - 14 Nisan 1918)
 135. 150.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İbrahim Efendi ( ? - 27 Haziran 1918)
 136. 151.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Halid Zeki Efendi ( ? - 17 Haziran 1918)
 137. 152.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ali Vehbi Efendi ( ? - 16 Ağustos 1918)
 138. 153.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hafız Abdullah Efendi ( ? - 5 Ağustos 1918)
 139. 154.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ahmed Hayri Efendi ( ? - 26 Ağustos 1918)
 140. 155.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Yakub Efendi ( ? - 14 Eylül 1918)
 141. 156.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mahir Efendi ( ? - 14 Eylül 1918)
 142. 157.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hafız Mehmed Efendi ( ? - 28 Mayıs 1918)
 143. 158.       Muvazzaf Zabit Vekili Ahmed Namık Efendi ( ? - 11 Haziran 1915)
 144. 159.       Muvazzaf Zabit Vekili Kamil Efendi ( ? - 9 Eylül 1916)
 145. 160.       İhtiyat Zabit Vekili Eşref Efendi ( ? - 11 Haziran 1915)
 146. 161.       İhtiyat Zabit Vekili Ahmed Galib Efendi ( ? - 11 Haziran 1915)
 147. 162.       İhtiyat Zabit Vekili (Ahmet) Emin Efendi ( ? - 4 Haziran 1916)
 148. 163.       İhtiyat Zabit Vekili Saadettin Efendi ( ? - 11 Şubat 1916)
 149. 164.       İhtiyat Zabit Vekili Hakkı Efendi ( ? - 12 Mayıs 1916)
 150. 165.       İhtiyat Zabit Vekili Yasin Efendi (1887 - 3 Haziran 1916)
 151. 166.       İhtiyat Zabit Vekili Emin Efendi ( ? - 31 Ağustos 1916)
 152. 167.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Hulusi Efendi ( ? - 13 Temmuz 1916)
 153. 168.       İhtiyat Zabit Vekili Süleyman Efendi (1890 - 22 Haziran 1916)
 154. 169.       İhtiyat Zabit Vekili Said Efendi (1888 - 8 Temmuz 1916)
 155. 170.       İhtiyat Zabit Vekili Ahmed Halil Efendi (1896 - 8 Temmuz 1916)
 156. 171.       İhtiyat Zabit Vekili Nafiz Efendi (1890 - 22 Haziran 1916)
 157. 172.       İhtiyat Zabit Vekili Ali Efendi ( ? - 23 Haziran 1916)
 158. 173.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Ali Efendi ( ? - 20 Aralık 1915)
 159. 174.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Kamil Efendi ( ? - 20 Ocak 1917)
 160. 175.       İhtiyat Zabit Vekili Süleyman Efendi ( ? - 12 Mayıs 1916)
 161. 176.       İhtiyat Zabit Vekili Kazım Efendi ( ? - 25 Ağustos 1916)
 162. 177.       İhtiyat Zabit Vekili Fehmi Efendi ( ? - 28 Ağustos 1916)
 163. 178.       İhtiyat Zabit Vekili Mustafa Münir Efendi ( ? - 30 Ağustos 1916)
 164. 179.       İhtiyat Zabit Vekili Osman Nuri Efendi (1888 - 8 Kasım 1917)
 165. 180.       İhtiyat Zabit Vekili (Hüseyin) Hüsnü Efendi (1895 - 22 Nisan 1918)
 166. 181.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Şükrü Efendi (1897 - 26 Mayıs 1918)
 167. 182.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Efendi ( ? - 16 Ağustos 1918)
 168. 183.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Celaleddin Efendi ( ? - 12 Mayıs 1916)
 169. 184.       İhtiyat Zabit Vekili Talat Efendi ( ? - 18 Haziran 1918)
 170. 185.       İhtiyat Zabit Vekili Mustafa Abidin Efendi ( ? - 29 Ağustos 1918)
 171. 186.       İhtiyat Zabit Vekili Şevki Efendi ( ? - 15 Eylül 1918)
 172. 187.       İhtiyat Zabit Vekili Yorgi Efendi ( ? - 15 Eylül 1918)
 173. 188.       Çavuş Hafız Mehmed Efendi (1889 - 26 Ağustos 1915)
 174. 189.       Küçük Zabit Salim Efendi ( ? - 11 Haziran 1915)

IRAK CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 190.       Ka’immakam Fazıl Bey (1876 - 9 Nisan 1916)
 2. 191.       Binbaşı Hasan Tahsin Efendi (1873 - 17 Nisan 1916)
 3. 192.       Binbaşı İhsan Efendi ( ? - 23 Şubat 1917)
 4. 193.       Binbaşı Ahmed Nuri Efendi ( ? - 3 Şubat 1917)
 5. 194.       Kıdemli Yüzbaşı Emin Efendi ( ? - 10 Nisan 1916)
 6. 195.       Kıdemli Yüzbaşı İbrahim Efendi ( ? - 9 Nisan 1916)
 7. 196.       Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi ( ? - 9 Ocak 1917)
 8. 197.       Kıdemli Yüzbaşı Halil Efendi ( ? - 21 Nisan 1917)
 9. 198.       Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Efendi ( ? - 9 Mart 1917)
 10. 199.       Kıdemli Yüzbaşı Ahmed Ali Efendi ( ? - 30 Mart 1916)
 11. 200.       Yüzbaşı Saffet Efendi (1881 - 21 Ocak 1916)
 12. 201.       Yüzbaşı Osman Nuri Efendi ( ? - 22 Kasım 1915)
 13. 202.       Yüzbaşı Mehmed Fuad Efendi (1876 - 22 Nisan 1916)
 14. 203.       Yüzbaşı Mehmed Ali Efendi ( ? - 7 Ocak 1916)
 15. 204.       Yüzbaşı Mehmed Sabri Efendi (1883 - 29 Haziran 1916)
 16. 205.       Yüzbaşı Mehmed Kamil Efendi ( ? - 3 Ocak 1917)
 17. 206.       Yüzbaşı Esad Efendi ( ? - 25 Ocak 1917)
 18. 207.       Yüzbaşı Mehmed Ali Efendi ( ? - 11 Şubat 1917)
 19. 208.       Yüzbaşı Abdülkadir Efendi ( ? - 29 Mart 1917)
 20. 209.       Yüzbaşı Asım Efendi ( ? - 1 Şubat 1917)
 21. 210.       Yüzbaşı Maruf Efendi (1879 - 22 Ocak 1917)
 22. 211.       Yüzbaşı Safer Efendi ( ? - 15 Şubat 1917)
 23. 212.       Yüzbaşı Nesimi Efendi (1884 - 15 Şubat 1917)
 24. 213.       Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi ( ? - 9 Şubat 1917)
 25. 214.       Yüzbaşı Zühtü Efendi ( ? - 5 Nisan 1917)
 26. 215.       Yüzbaşı Mehmed Rıfat Efendi ( ? - 11 Ocak 1917)
 27. 216.       Yüzbaşı Osman Efendi ( ? - 30 Nisan 1917)
 28. 217.       Yüzbaşı Hafız İbrahim Efendi ( ? - 10 Mayıs 1917)
 29. 218.       Yüzbaşı Mehmed Ali Efendi ( ? - 9 Mart 1917)
 30. 219.       Yüzbaşı Cafer Kazım Efendi ( ? - 9 Mart 1917)
 31. 220.       Yüzbaşı Tevfik Efendi ( ? - 24 Şubat 1917)
 32. 221.       Yüzbaşı Halil Efendi ( ? - 10 Mart 1917)
 33. 222.       Yüzbaşı Muzaffer Efendi ( ? - 9 Nisan 1916)
 34. 223.       Mütekaid Yüzbaşı Osman Nuri Efendi ( ? - 8 Şubat 1917)
 35. 224.       Mülâzım-ı Evvel İsmail Hakkı Efendi ( ? - 22 Kasım 1915)
 36. 225.       Mülâzım-ı Evvel Mustafa Efendi ( ? - 18 Aralık 1915)
 37. 226.       Mülâzım-ı Evvel Hilmi Efendi ( ? - 28 Ocak 1916)
 38. 227.       Mülâzım-ı Evvel Tahsin Efendi (1889 - 25 Nisan 1916)
 39. 228.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Ali Efendi (1883 - 18 Nisan 1916)
 40. 229.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Ali Efendi (1865 - 17 Nisan 1916)
 41. 230.       Mülâzım-ı Evvel Kazım Efendi (1883 - 22 Kasım 1915)
 42. 231.       Mülâzım-ı Evvel Musa Ağa ( ? - 22 Nisan 1916)
 43. 232.       Mülâzım-ı Evvel Mustafa Ağa ( ? - 22 Nisan 1916)
 44. 233.       Mülâzım-ı Evvel Kemaleddin Efendi ( ? - 12 Haziran 1916)
 45. 234.       Mülâzım-ı Evvel Hamza Efendi ( ? - 18 Nisan 1916)
 46. 235.       Mülâzım-ı Evvel İbrahim (Ethem) Efendi ( ? - 18 Nisan 1916)
 47. 236.       Mülâzım-ı Evvel Hüseyin Sami Efendi ( ? - 18 Nisan 1916)
 48. 237.       Mülâzım-ı Evvel Cemaleddin Efendi ( ? - 7 Ağustos 1916)
 49. 238.       Mülâzım-ı Evvel Hüseyin Avni Efendi ( ? - 20 Aralık 1916)
 50. 239.       Mülâzım-ı Evvel Abdullah Efendi ( ? - 9 Şubat 1917)
 51. 240.       Mülâzım-ı Evvel Sadeddin Efendi ( ? - 23 Şubat 1917)
 52. 241.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Faik Efendi ( ? - 22 Ocak 1917)
 53. 242.       Mülâzım-ı Evvel Abdüssettar Efendi ( ? - 25 Şubat 1917)
 54. 243.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Sabri Efendi ( ? - 15 Şubat 1917)
 55. 244.       Mülâzım-ı Evvel Abdürrezzak Efendi ( ? - 22 Nisan 1917)
 56. 245.       Mülâzım-ı Sânî Fettah Efendi ( ? - 10 Aralık 1915)
 57. 246.       Mülâzım-ı Sânî Halid Efendi ( ? - 22 Kasım 1915)
 58. 247.       Mülâzım-ı Sânî Namık Efendi (1893 - 29 Nisan 1916)
 59. 248.       Mülâzım-ı Sânî Mustafa Hulusi Efendi ( ? - 7 Ocak 1916)
 60. 249.       Mülâzım-ı Sânî Vasıf Efendi ( ? - 18 Nisan 1916)
 61. 250.       Mülâzım-ı Sânî Ali Efendi ( ? - 31 Aralık 1915)
 62. 251.       Mülâzım-ı Sânî Sıdkı Efendi (1894 - 16 Aralık 1916)
 63. 252.       Mülâzım-ı Sânî Raşid Efendi (1896 - 23 Nisan 1916)
 64. 253.       Mülâzım-ı Sânî Bahir Efendi (1894 - 5 Şubat 1917)
 65. 254.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Şükrü Efendi ( ? - 1 Şubat 1917)
 66. 255.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Kazım Efendi ( ? - 18 Nisan 1916)
 67. 256.       Mülâzım-ı Sânî Ahmed Efendi ( ? - 22 Ocak 1917)
 68. 257.       Mülâzım-ı Sânî Salim Efendi (1888 - 17 Şubat 1917)
 69. 258.       Mülâzım-ı Sânî Salih Ağa ( ? - 21 Nisan 1917)
 70. 259.       Mülâzım-ı Sânî Abdülkadir Efendi (1894 - 22 Ocak 1917)
 71. 260.       Mülâzım-ı Sânî Receb Efendi ( ? - 22 Ocak 1917)
 72. 261.       Mülâzım-ı Sânî Abdürrezzak Efendi ( ? - 22 Ocak 1917)
 73. 262.       Mülâzım-ı Sânî Abdürrahman Efendi (1875 - 17 Şubat 1917)
 74. 263.       Mülâzım-ı Sânî Emin Efendi ( ? - 21 Nisan 1917)
 75. 264.       Mülâzım-ı Sânî Hilmi Efendi ( ? - 22 Şubat 1917)
 76. 265.       Mülâzım-ı Sânî Emin Turgut Efendi (1893 - 21 Nisan 1917)
 77. 266.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi ( ? - 21 Nisan 1917)
 78. 267.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Şerif Efendi ( ? - 17 Nisan 1916)
 79. 268.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İsmail Hakkı Efendi (1892 - 21 Ocak 1916)
 80. 269.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Yakub Celal Efendi ( ? - 11 Ocak 1917)
 81. 270.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ali Haki Efendi (1890 - 1 Şubat 1917)
 82. 271.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Tahsin Efendi (1889 - 9 Ocak 1917)
 83. 272.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hasan Mesud Efendi ( ? - 3 Şubat 1917)
 84. 273.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ekrem Efendi ( ? - 3 Şubat 1917)
 85. 274.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Said Efendi ( ? - 9 Şubat 1917)
 86. 275.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Halid Efendi ( ? - 25 Ocak 1917)
 87. 276.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Yusuf  Efendi ( ? - 21 Nisan 1917)
 88. 277.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hasan Efendi (1887 - 22 Ocak 1917)
 89. 278.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Habil Efendi (1892 - 22 Ocak 1917)
 90. 279.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Kadri Efendi (1887 - 22 Ocak 1917)
 91. 280.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi ( ? - 30 Nisan 1917)
 92. 281.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Ali Efendi ( ? - 5 Kasım 1917)
 93. 282.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Muhyiddin Efendi (1890 - 21 Ağustos 1917)
 94. 283.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Tahir Fikri Efendi ( ? - 27 Aralık 1917)
 95. 284.       Muvazzaf Zabit Vekili Seyid İbrahim Efendi ( ? - 11 Ocak 1917)
 96. 285.       İhtiyat Zabit Vekili Hasan Lütfi Efendi (1887 - 17 Nisan 1916)
 97. 286.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Ali Efendi (1895 - 31 Mart 1916)
 98. 287.       İhtiyat Zabit Vekili Receb Efendi ( ? - 9 Ocak 1917)
 99. 288.       İhtiyat Zabit Vekili Yakub Efendi ( ? - 11 Ocak 1917)
 100. 289.       İhtiyat Zabit Vekili Tevfik Efendi ( ? - 5 Şubat 1917)
 101. 290.       İhtiyat Zabit Vekili Ali Rıza Efendi (1894 - 3 Şubat 1917)
 102. 291.       İhtiyat Zabit Vekili Kamil Efendi ( ? - 9 Şubat 1917)
 103. 292.       İhtiyat Zabit Vekili Abdullah Cevdet Efendi ( ? - 9 Şubat 1917)
 104. 293.       İhtiyat Zabit Vekili Hasan Hilmi Efendi (1892 - 7 Ocak 1916)
 105. 294.       İhtiyat Zabit Vekili Ahmed Fahri Efendi ( ? - 27 Ocak 1917)
 106. 295.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Süleyman Efendi ( ? - 25 Ocak 1917)
 107. 296.       İhtiyat Zabit Vekili Haşim Efendi ( ? - 15 Şubat 1917)
 108. 297.       İhtiyat Zabit Vekili Şevket Efendi ( ? - 15 Nisan 1917)
 109. 298.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Said Efendi ( ? - 3 Şubat 1917)
 110. 299.       İhtiyat Zabit Vekili İbrahim Hakkı Efendi ( ? - 1 Şubat 1917)
 111. 300.       İhtiyat Zabit Vekili Abdülcabbar Efendi ( ? - 3 Şubat 1917)
 112. 301.       İhtiyat Zabit Vekili Sadullah Efendi ( ? - 3 Şubat 1917)
 113. 302.       İhtiyat Zabit Vekili Cevdet Efendi ( ? - 26 Ocak 1917)
 114. 303.       İhtiyat Zabit Vekili Mahmud Sami Efendi (1895 - 22 Şubat 1917)
 115. 304.       İhtiyat Zabit Vekili Mithat Efendi (1894 - 25 Ocak 1917)
 116. 305.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Kamil Efendi ( ? - 11 Mayıs 1917)
 117. 306.       İhtiyat Zabit Vekili Ali Rıza Efendi (1890 - 22 Nisan 1917)
 118. 307.       İhtiyat Zabit Vekili Kemal Efendi ( ? - 18 Nisan 1917)
 119. 308.       İhtiyat Zabit Vekili Ahmed Adil Efendi ( ? - 25 Mart 1917)
 120. 309.       İhtiyat Zabit Vekili Mustafa Efendi ( ? - 19 Haziran 1916)
 121. 310.       Çavuş Mehmed Efendi (1885 - 24 Aralık 1915)
 122. 311.       Takımbaşı Mehmed Ali Efendi (1892 - 29 Mart 1916)
 123. 312.       2. Sınıf Tüfenkçi Ustası Hasan Basri Efendi ( ? - 17 Ağustos 1917)

SİNA CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 313.       Kıdemli Yüzbaşı Ferid Efendi ( ? - 27 Aralık 1917)
 2. 314.       Mülâzım-ı Evvel Fahri Efendi ( ? - 13 Kasım 1917)
 3. 315.       Mülâzım-ı Evvel Hüseyin Hüsnü Efendi (1880 - 16 Kasım 1917)
 4. 316.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Emin Efendi ( ? - 27 Kasım 1917)
 5. 317.       Mülâzım-ı Sânî Ali Efendi ( ? - 23 Nisan 1916)
 6. 318.       Mülâzım-ı Sânî Battal Ağa ( ? - 21 Mayıs 1917)
 7. 319.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Niyazi Efendi ( ? - 7 Kasım 1917)
 8. 320.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi ( ? - 27 Aralık 1917)
 9. 321.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Ali Efendi (1898 - 27 Aralık 1917)
 10. 322.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Hüseyin Efendi (1896 - 27 Kasım 1917)
 11. 323.       İhtiyat Zabit Vekili Nazım Efendi (1898 - 23 Mart1918)

FİLİSTİN CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 324.       Ka’immakam Hâmid Fahri Efendi (1880 - 25 Ocak 1918)
 2. 325.       Ka’immakam (Mehmet) Ziya Bey (1877 - 14 Kasım 1917)
 3. 326.       Binbaşı Mehmed Cemal Efendi ( ? - 4 Ağustos 1916)
 4. 327.       Binbaşı Abdülaziz Efendi ( ? - 16 Ocak 1917)
 5. 328.       Binbaşı Ahmed Hilmi Efendi (1873 - 2 Aralık 1917)
 6. 329.       Binbaşı Hüseyin (Naci) Efendi ( ? - 6 Kasım 1917)
 7. 330.       Binbaşı Ahmed Niyazi Efendi ( ? - 10 Ekim 1917)
 8. 331.       Binbaşı Ahmed Subhi Efendi (1874 - 13 Ekim 1918)
 9. 332.       Kıdemli Yüzbaşı Mehmed Rüşdü Efendi ( ? - 4 Ağustos 1916)
 10. 333.       Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Aziz Efendi ( ? - 8 Aralık 1917)
 11. 334.       Kıdemli Yüzbaşı (Mustafa) Galib Efendi (1882 - 27 Mart 1918)
 12. 335.       Kıdemli Yüzbaşı İlyas Efendi ( ? - 27 Mart 1917)
 13. 336.       Yüzbaşı Tahir Efendi (1887 - 9 Ağustos 1916)
 14. 337.       Yüzbaşı İbrahim Tevfik Efendi ( ? - 27 Mart 1917)
 15. 338.       Yüzbaşı Mehmed Şerif Efendi (1882 - 20 Nisan 1917)
 16. 339.       Yüzbaşı Osman Efendi ( ? - 5 Haziran 1917)
 17. 340.       Yüzbaşı Mehmed Sabri Efendi ( ? - 19 Nisan 1917)
 18. 341.       Yüzbaşı Mehmed Hilmi Efendi ( ? - 11 Ekim 1917)
 19. 342.       Yüzbaşı (Eyüp) Sabri Efendi (1882 - 28 Aralık 1917)
 20. 343.       Yüzbaşı Nazmi Efendi (1881 - 14 Kasım 1917)
 21. 344.       Yüzbaşı (Hüseyin) Haşim Efendi (1887 - 2 Kasım 1917)
 22. 345.       Yüzbaşı Taceddin Efendi ( ? - 8 Haziran 1918)
 23. 346.       Yüzbaşı Tahir Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 24. 347.       Yüzbaşı (Mehmet) Emin Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 25. 348.       Yüzbaşı Mehmed Necib Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 26. 349.       Yüzbaşı Ahmed Resmî Efendi ( ? - 9 Nisan 1918)
 27. 350.       Yüzbaşı Ahmed Edib Efendi ( ? - 27 Kasım 1918)
 28. 351.       Yüzbaşı Yusuf Efendi ( ? - 13 Mart 1918)
 29. 352.       Tabip Kıdemli Yüzbaşı Abdülhafiz Efendi ( ? - 17 Kasım 1917)
 30. 353.       Mülâzım-ı Evvel (Ahmet) Rıfat Efendi (1894 - 27 Mart 1917)
 31. 354.       Mülâzım-ı Evvel Ahmed Edib Efendi (1885 - 6 Kasım 1917)
 32. 355.       Mülâzım-ı Evvel İsmail Hakkı Efendi ( ? - 6 Kasım 1917)
 33. 356.       Mülâzım-ı Evvel Rıza Efendi ( ? - 6 Kasım 1917)
 34. 357.       Mülâzım-ı Evvel Hüseyin Kazım Efendi ( ? - 14 Aralık 1917)
 35. 358.       Mülâzım-ı Evvel Kemal Efendi (1896 - 5 Kasım 1917)
 36. 359.       Mülâzım-ı Evvel Ali Kabuli Efendi ( ? - 27 Kasım 1917)
 37. 360.       Mülâzım-ı Evvel Hakkı Efendi ( ? - 1 Ocak 1918)
 38. 361.       Mülâzım-ı Evvel Sırrı Efendi (1894 - 25 Aralık 1917)
 39. 362.       Mülâzım-ı Evvel Hasan Ağa ( ? - 31 Mart 1917)
 40. 363.       Mülâzım-ı Evvel Abdülhalim Efendi ( ? - 11 Haziran 1918)
 41. 364.       Mülâzım-ı Evvel Rüşdü Efendi ( ? - 27 Eylül 1917)
 42. 365.       Milis Mülâzım-ı Evvel Kamil Efendi ( ? - 19 Eylül 1917)
 43. 366.       Mülâzım-ı Sânî Adil Efendi (1894 - 4 Ağustos 1916)
 44. 367.       Mülâzım-ı Sânî Zeynel Ağa ( ? - 27 Mart 1916)
 45. 368.       Mülâzım-ı Sânî (Mehmet) Sabri Efendi ( ? - 16 Aralık 1917)
 46. 369.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Mehmed Hayri Efendi ( ? - 29 Nisan 1917)
 47. 370.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Baki Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 48. 371.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi ( ? - 3 Mayıs 1918)
 49. 372.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Abdülmecid Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 50. 373.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Abdülkerim Efendi ( ? - 27 Mart 1917)
 51. 374.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Şahabeddin Efendi ( ? - 24 Kasım 1917)
 52. 375.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Halil İbrahim Efendi ( ? - 6 Kasım 1917)
 53. 376.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Halil Efendi ( ? - 20 Kasım 1917)
 54. 377.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İbrahim Hakkı Efendi (1894 - 21 Kasım 1917)
 55. 378.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ahmed Efendi ( ? - 27 Aralık 1917)
 56. 379.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Celal Efendi ( ? - 29 Kasım 1917)
 57. 380.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İsmail Sabri Efendi ( ? - 19 Nisan 1917)
 58. 381.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî (Mustafa) Nusret Efendi (1891 - 8 Kasım 1917)
 59. 382.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Şükrü Efendi (1878 - 2 Kasım 1917)
 60. 383.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Necib Efendi (1889 - 31 Ekim 1917)
 61. 384.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Faruk Efendi (1898 - 12 Kasım 1917)
 62. 385.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hasan Sünuhi Efendi (1886 - 3 Kasım 1917)
 63. 386.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Vehbi Efendi (1895 - 3 Kasım 1917)
 64. 387.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Tahir Efendi ( ? - 2 Kasım 1917)
 65. 388.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Abdullah Efendi ( ? - 10 Mart 1918)
 66. 389.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Bilal Efendi ( ? - 10 Mart 1918)
 67. 390.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Nuri Efendi (1889 - 21 Aralık 1917)
 68. 391.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Receb (Hilmi) Efendi ( ? - 10 Mart 1918)
 69. 392.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Emin Âli Efendi ( ? - 10 Mart 1918)
 70. 393.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Bilal Efendi (1889 - 30 Nisan 1918)
 71. 394.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hafız Mustafa Efendi ( ? - 2 Mayıs 1918)
 72. 395.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ali Efendi ( ? - 9 Nisan 1918)
 73. 396.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Memduh Efendi (1894 - 13 Kasım 1917)
 74. 397.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Refik Efendi ( ? - 19 Ağustos 1918)
 75. 398.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İbrahim Hilmi Efendi ( ? - 19 Ağustos 1918)
 76. 399.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Osman Nuri Efendi (1886 - 12 Mart 1918)
 77. 400.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi (1887 - 30 Nisan 1918)
 78. 401.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Osman Nafi Efendi ( ? - 26 Nisan 1918)
 79. 402.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Vehbi Efendi ( ? - 2 Mayıs 1918)
 80. 403.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Salih Cevdet Efendi ( ? - 1 Ağustos 1918)
 81. 404.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Abdülezel Efendi ( ? - 22 Aralık 1917)
 82. 405.       Muvazzaf Zabit Vekili İhsan Efendi (1895 - 9 Ağustos 1916)
 83. 406.       Muvazzaf Zabit Vekili Fahri Efendi ( ? - 16 Ağustos 1917)
 84. 407.       Muvazzaf Zabit Vekili Rasim Efendi ( ? - 21 Aralık 1917)
 85. 408.       İhtiyat Zabit Vekili Hamid Naci Efendi ( ? - 27 Mart 1917)
 86. 409.       İhtiyat Zabit Vekili Nail Efendi ( ? - 22 Aralık 1917)
 87. 410.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Efendi ( ? - 22 Aralık 1917)
 88. 411.       İhtiyat Zabit Vekili Müslim Ağa ( ? - 6 Kasım 1917)
 89. 412.       İhtiyat Zabit Vekili Ahmed Efendi (1888 - 8 Kasım 1917)
 90. 413.       İhtiyat Zabit Vekili Mustafa Sabri Efendi ( ? - 28 Aralık 1917)
 91. 414.       İhtiyat Zabit Vekili Kadri Efendi (1896 - 2 Kasım 1917)
 92. 415.       İhtiyat Zabit Vekili Süleyman Efendi ( ? - 29 Kasım 1917)
 93. 416.       İhtiyat Zabit Vekili İsmail Hakkı Efendi ( ? - 29 Kasım 1917)
 94. 417.       İhtiyat Zabit Vekili (Hüseyin) Hüsnü Efendi (1896 - 3 Kasım 1917)
 95. 418.       İhtiyat Zabit Vekili Ahmed Remzi Efendi ( ? - 9 Nisan 1918)
 96. 419.       İhtiyat Zabit Vekili Hasan Tahsin Efendi ( ? - 30 Mart 1918)
 97. 420.       İhtiyat Zabit Vekili İsmail Efendi ( ? - 11 Nisan 1918)
 98. 421.       İhtiyat Zabit Vekili Şükrü Efendi ( ? - 19 Ağustos 1918)
 99. 422.       İhtiyat Zabit Vekili Remzi Efendi (1896 - 1 Mayıs 1918)
 100. 423.       İhtiyat Zabit Vekili Fuad Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)

HİCAZ YEMEN CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 424.       Yüzbaşı Zihni Efendi ( ? - 22 Ağustos 1916)
 2. 425.       Yüzbaşı Mehmed Cemil Efendi ( ? - 9 Ekim 1916)
 3. 426.       Mülâzım-ı Evvel Ahmed (Ali) Kemal Efendi ( ? - 2 Eylül 1916)
 4. 427.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Emin Efendi ( ? - 27 Kasım 1917)
 5. 428.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Mümtaz Efendi ( ? - 25 Haziran 1916)
 6. 429.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi ( ? - 16 Şubat 1917)
 7. 430.       Mütekaid Mülâzım-ı Sânî Kamil Ağa ( ? - 9 Temmuz 1916)
 8. 431.       İhtiyat Zabit Vekili Sabri Efendi ( ? - 29 Ağustos 1916)

GALİÇYA CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 432.       Binbaşı Fuad Efendi (1873 - 28 Eylül 1916)
 2. 433.       Binbaşı Hasan Basri Efendi ( ? - 17 Eylül 1916)
 3. 434.       Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza Efendi ( ? - 26 Eylül 1916)
 4. 435.       Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza Efendi ( ? - ?)
 5. 436.       Kıdemli Yüzbaşı Kadri Efendi (1882 - 30 Eylül 1916)
 6. 437.       Yüzbaşı Ahmed Rıfat Efendi (1880 - 18 Eylül 1916)
 7. 438.       Yüzbaşı Ömer Efendi ( ? - 24 Eylül 1916)
 8. 439.       Yüzbaşı Cemal Efendi (1878 - 26 Eylül 1916)
 9. 440.       Yüzbaşı Mehmed Ziya Efendi (1884 - 16 Eylül 1916)
 10. 441.       Yüzbaşı Mahmud Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 11. 442.       Yüzbaşı Ali (Nüzhet) Efendi (1884 - 2 Aralık 1917)
 12. 443.       Mülâzım-ı Evvel Cevad Efendi (1894 - 8 Eylül 1916)
 13. 444.       Mülâzım-ı Evvel Ahmed Subhi Efendi ( ? - 1 Ekim 1916)
 14. 445.       Mülâzım-ı Evvel Fazıl Efendi ( ? - 22 Eylül 1916)
 15. 446.       Mülâzım-ı Evvel Fevzi Efendi ( ? - 14 Aralık 1916)
 16. 447.       Mülâzım-ı Evvel Mustafa Efendi ( ? - 9 Ekim 1917)
 17. 448.       İhtiyat Mülâzım-ı Evvel Zahid Efendi (1890 - 1 Temmuz 1917)
 18. 449.       Mülâzım-ı Sânî Ahmed Ağa ( ? - 3 Aralık 1916)
 19. 450.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Maruf Efendi ( ? - 4 Kasım 1917)
 20. 451.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Cemal Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 21. 452.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Fuad Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 22. 453.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Ahmed Nuri Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 23. 454.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Esad Efendi (1891 - 15 Eylül 1916)
 24. 455.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Receb Hilmi Efendi (1890 - 7 Eylül 1916)
 25. 456.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Hulusi Efendi ( ? - 1 Ekim 1916)
 26. 457.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hilmi Efendi ( ? - 16 Aralık 1916)
 27. 458.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Emin Efendi (1890 - 14 Ocak 1917)
 28. 459.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Esad Efendi (1891 - 15 Eylül 1916)
 29. 460.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Şükrü Efendi (1887 - 13 Kasım 1917)
 30. 461.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ali Fuad Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 31. 462.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mustafa Zihni Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 32. 463.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ahmed Efendi (1886 - 1 Temmuz 1917)
 33. 464.       Muvazzaf Zabit Vekili Haydar Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 34. 465.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Tevfik Efendi ( ? - 1 Ekim 1916)

MAKEDONYA CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 466.       Kıdemli Yüzbaşı Abdülgaffur Efendi ( ? - 2 Nisan 1917)
 2. 467.       Yüzbaşı Emin Efendi ( ? - 2 Nisan 1917)
 3. 468.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Zühtü Efendi ( ? - 2 Eylül 1917)

ROMANYA CEPHESİ’NDE ŞEHİT OLANLAR

 1. 469.       Ka’immakam Mustafa Bey ( ?  - 3 Eylül 1916)
 2. 470.       Yüzbaşı Mehmed İzzet Efendi (1877 - 4 Eylül 1916)
 3. 471.       Yüzbaşı Ali Enver Efendi ( ? - 7 Mart 1917)
 4. 472.       Yüzbaşı Ali Efendi ( ? - 1 Aralık 1916)
 5. 473.       Mülâzım-ı Evvel (Mehmet) Rıfat Efendi (1884 - 5 Ekim 1916)
 6. 474.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Raşid Efendi ( ? - 15 Ocak 1917)
 7. 475.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Avni Efendi (1878 - 14 Aralık 1916)
 8. 476.       Mülâzım-ı Evvel Fuad Efendi ( ? - 6 Temmuz 1917)
 9. 477.       Mülâzım-ı Evvel Said Efendi ( ? - 9 Ekim 1917)
 10. 478.       Mülâzım-ı Sânî Cemaleddin Efendi (1894 - 21 Aralık 1916)
 11. 479.       Mülâzım-ı Sânî Ömer Yaşar Efendi ( ? - ?)
 12. 480.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İshak Efendi ( ? - 21 Aralık 1916)
 13. 481.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Hüseyin Fuad Efendi (1892 - 21 Aralık 1916)
 14. 482.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Ahmed Efendi (1885 - 22 Aralık 1916)
 15. 483.       Muvazzaf Zabit Vekili Mehmed Esad Efendi (1896 - 7 Ekim 1917)
 16. 484.       İhtiyat Zabit Vekili Yusuf Selahaddin Efendi ( ? - 1 Şubat 1917)
 17. 485.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Efendi (1892 - 9 Ekim 1917)
 18. 486.       İhtiyat Zabit Vekili Salih Sadeddin Efendi (1891 - 9 Ekim 1917)
 19. 487.       İhtiyat Zabit Vekili İhsan Efendi (1894 - 20 Ekim 1916)

 

 

ŞEHİT OLDUKLARI CEPHE TESPİT EDİLEMEYENLER

 1. 488.       Binbaşı Mehmed Efendi ( ? - 25 Nisan 1916)
 2. 489.       Binbaşı Ahmed Pertev Bey ( ? - 6 Nisan 1917)
 3. 490.       Binbaşı Ahmed Hamdi Efendi ( ? - ?)
 4. 491.       Binbaşı (Osman) Remzi Bey (1881 - 1 Eylül 1917)
 5. 492.       Binbaşı Mehmed Nuri Bey ( ? - 3 Mayıs 1918)
 6. 493.       Kıdemli Yüzbaşı Osman Efendi ( ? - 6 Mart 1917)
 7. 494.       Kıdemli Yüzbaşı Cemil Efendi ( ? - 4 Kasım 1917)
 8. 495.       Kıdemli Yüzbaşı Salih Ağa ( ? - 4 Aralık 1917)
 9. 496.       Kıdemli Yüzbaşı Hüseyin Hulusi Efendi (1877- 31 Ekim 1917)
 10. 497.       Kıdemli Yüzbaşı Osman Hikmet Efendi (1881 - 21 Aralık 1917)
 11. 498.       Yüzbaşı Rıza Efendi ( ? - ?)
 12. 499.       Yüzbaşı Ahmed Hamdi Efendi ( ? - 1 Temmuz 1917)
 13. 500.       Yüzbaşı Hasan Vehbi Efendi ( ? - 11 Kasım 1917)
 14. 501.       Yüzbaşı Hüseyin Efendi ( ? - 21 Temmuz 1916)
 15. 502.       Yüzbaşı Kazım Efendi ( ? - 2 Mayıs 1915)
 16. 503.       Yüzbaşı Aziz Efendi ( ? - 30 Mart 1918)
 17. 504.       Yüzbaşı Süleyman Şevki Efendi ( ? - 11 Nisan 1918)
 18. 505.       Yüzbaşı Abdüsselam Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 19. 506.       Yüzbaşı Zühtü Efendi ( ? - 8 Temmuz 1918)
 20. 507.       Yüzbaşı Raşid Efendi ( ? - 10 Temmuz 1918)
 21. 508.       Yüzbaşı Hacı Ali Rıza Efendi ( ? - 24 Nisan 1918)
 22. 509.       Yüzbaşı İbrahim Lütfü Efendi ( ? - 24 Haziran 1918)
 23. 510.       Yüzbaşı Memduh Efendi ( ? - 1 Eylül 1918)
 24. 511.       Yüzbaşı İzzet Efendi ( ? - 22 Temmuz 1918)
 25. 512.       Yüzbaşı Mehmed Behçet Efendi ( ? - 20 Aralık 1916)
 26. 513.       Yüzbaşı Hikmet Efendi ( ? - 25 Eylül 1916)
 27. 514.       Mülâzım-ı Evvel İsmail Efendi ( ? - 10 Eylül 1916)
 28. 515.       Mülâzım-ı Evvel Yunus Agâh Efendi ( ? - 9 Temmuz 1916)
 29. 516.       Mülâzım-ı Evvel Hasan Rüşdü Efendi ( ? - 6 Nisan 1918)
 30. 517.       Mülâzım-ı Evvel Tahsin Efendi ( ? - 8 Haziran 1918)
 31. 518.       Mülâzım-ı Evvel İhsan Lebib Efendi ( ? - 8 Haziran 1918)
 32. 519.       Mülâzım-ı Evvel Mehmed Ağa ( ? - 30 Mart 1918)
 33. 520.       Mülâzım-ı Evvel Mustafa Efendi ( ? - 5 Ağustos 1918)
 34. 521.       Mülâzım-ı Evvel Sadullah Efendi ( ? - ?)
 35. 522.       Mülâzım-ı Evvel Fikret Efendi ( ? - 21 Eylül 1918)
 36. 523.       Muvakkat Mülâzım-ı Evvel Esad Efendi ( ? - 21 Temmuz 1916)
 37. 524.       İhtiyat Mülâzım-ı Evvel Kenan Efendi ( ? - 3 Mayıs 1918)
 38. 525.       İhtiyat Mülâzım-ı Evvel Hasan Tahsin Efendi ( ? - 30 Mart 1918)
 39. 526.       Mülâzım-ı Sânî İsmail Hakkı Efendi ( ? - 20 Haziran 1916)
 40. 527.       Mülâzım-ı Sânî İsmail Hakkı Efendi ( ? - 14 Temmuz 1916)
 41. 528.       Mülâzım-ı Sânî Yahya Efendi ( ? - 9 Haziran 1916)
 42. 529.       Mülâzım-ı Sânî Seyid Ali Efendi ( ? - 8 Eylül 1916)
 43. 530.       Mülâzım-ı Sânî Hüseyin Hüsnü Efendi ( ? - 27 Haziran 1917)
 44. 531.       Mülâzım-ı Sânî Ahmed Cevat Efendi ( ? - 5 Temmuz 1917)
 45. 532.       Mülâzım-ı Sânî Muhiddin Efendi ( ? - 16 Şubat 1917)
 46. 533.       Mülâzım-ı Sânî Hüseyin Hüsnü Efendi ( ? - 13 Temmuz 1916)
 47. 534.       Mülâzım-ı Sânî Ahmed Hilmi Efendi ( ? - 9 Mart 1918)
 48. 535.       Mülâzım-ı Sânî Bedreddin Efendi ( ? - 2 Kasım 1917)
 49. 536.       Mülâzım-ı Sânî Osman Efendi ( ? - 29 Mart 1918)
 50. 537.       Mülâzım-ı Sânî Mehmed Tayyar Efendi ( ? - 11 Nisan 1918)
 51. 538.       Mülâzım-ı Sânî Ahmed Efendi ( ? - 13 Temmuz 1918)
 52. 539.       Mülâzım-ı Sânî Hakkı Efendi ( ? - 20 Şubat 1918)
 53. 540.       Muvazzaf Mülâzım-ı Sânî Mehmed Ata Efendi ( ? - 4 Mayıs 1918)
 54. 541.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mustafa Nuri Efendi ( ? - 23 Aralık 1916)
 55. 542.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Salih Efendi ( ? - 4 Eylül 1917)
 56. 543.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Efendi ( ? - 29 Mart 1918)
 57. 544.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mustafa Seyfi Efendi ( ? - 3 Mayıs 1918)
 58. 545.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Cevdet Efendi ( ? - 3 Mayıs 1918)
 59. 546.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Şerif Efendi ( ? - 14 Nisan 1918)
 60. 547.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Kadri Efendi ( ? - 30 Mart 1918)
 61. 548.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Şakir Efendi ( ? - 9 Ağustos 1918)
 62. 549.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Musa Kazım Efendi ( ? - 17 Haziran 1918)
 63. 550.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Kadri Efendi ( ? - 29 Haziran 1918)
 64. 551.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Emin Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 65. 552.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Mehmed Sadi Efendi ( ? - 2 Mayıs 1918)
 66. 553.       Muvazzaf Zabit Vekili Mahmud Efendi ( ? - 30 Haziran 1916)
 67. 554.       Muvazzaf Zabit Vekili Raşid Efendi ( ? - 10 Ağustos 1917)
 68. 555.       Muvazzaf Zabit Vekili Ali Efendi ( ? - 30 Nisan 1918)
 69. 556.       Muvazzaf Zabit Vekili Ali Efendi ( ? - 27 Mart 1918)
 70. 557.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed İhsan Efendi (1890 - 9 Ağustos 1916)
 71. 558.       İhtiyat Zabit Vekili Abdullah Efendi ( ? - 26 Mayıs 1916)
 72. 559.       İhtiyat Zabit Vekili Osman Efendi ( ? - 17 Ağustos 1917)
 73. 560.       İhtiyat Zabit Vekili Ahmed Kemal  Efendi ( ? - 25 Kasım 1917)
 74. 561.       İhtiyat Zabit Vekili Abdullah Efendi ( ? - 9 Mart 1918)
 75. 562.       İhtiyat Zabit Vekili Mahmud Nedim Efendi ( ? - 5 Aralık 1917)
 76. 563.       İhtiyat Zabit Vekili Halil İbrahim Efendi (1896 - 17 Haziran 1918)
 77. 564.       İhtiyat Zabit Vekili Hasan Fahri Efendi ( ? - 19 Nisan 1918)
 78. 565.       İhtiyat Zabit Vekili Saib Efendi ( ? - 3 Haziran 1915)
 79. 566.       150 Kuruşlu Zabit Vekili Hamdi Efendi ( ? - 15 Mayıs 1918)
 80. 567.       Tabur İmamı Sadeddin Vakkas Efendi ( ? - 3 Mayıs 1918)

VEFATEN ŞEHİT OLANLAR

 1. 568.       Ka’immakam Ahmed Şevki Bey ( ?  - 19 Şubat 1916)
 2. 569.       Tabip Ka’immakam Ali Galib Bey ( ?  - 31 Mart 1917)
 3. 570.       Tabip Binbaşı Mehmed Bilal Efendi ( ?  - 6 Kasım 1917)
 4. 571.       Tabip Binbaşı Sadullah Efendi ( ?  - ?)
 5. 572.       Kıdemli Yüzbaşı Ahmed Ferid Efendi ( ?  - 28 Mart 1917)
 6. 573.       Tabip Kıdemli Yüzbaşı Halil İbrahim Efendi ( ?  - 8 Mart 1917)
 7. 574.       Tabip Kıdemli Yüzbaşı Sadreddin Efendi ( ?  - 2 Mart 1917)
 8. 575.       Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi ( ? - 21 Mayıs 1917)
 9. 576.       Yüzbaşı Şükrü Efendi ( ?  - ?)
 10. 577.       Milis Yüzbaşı İrfan Efendi ( ?  - 1915)
 11. 578.       Mülâzım-ı Evvel Selim Sami Efendi ( ? - 28 Mayıs 1916)
 12. 579.       Mülâzım-ı Evvel Osman Ağa ( ? - 16 Ocak 1917)
 13. 580.       Mülâzım-ı Evvel Osman Nuri Efendi ( ? - 18 Aralık 1916)
 14. 581.       Mülâzım-ı Evvel Mürsel Efendi ( ? - 25 Aralık 1916)
 15. 582.       Mülâzım-ı Evvel Şaban Efendi ( ? - 29 Kasım 1917)
 16. 583.       Mülâzım-ı Evvel Adil Efendi ( ? - 6 Nisan 1917)
 17. 584.       Mülâzım-ı Sânî Hüsnü Efendi ( ? - 1 Ağustos 1915)
 18. 585.       Mülâzım-ı Sânî Abdurrahman Ağa ( ? - 10 Temmuz 1915)
 19. 586.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî İlyak Efendi ( ? - 7 Kasım 1917)
 20. 587.       İhtiyat Mülâzım-ı Sânî Yuvakim Efendi ( ? - 14 Kasım 1917)
 21. 588.       Muvazzaf Zabit Vekili Salim Efendi ( ? - 14 Mayıs 1915)
 22. 589.       İhtiyat Zabit Vekili İsmail Hakkı Efendi ( ? - 9 Haziran 1916)
 23. 590.       İhtiyat Zabit Vekili Mehmed Efendi ( ? - 8 Haziran 1916)

 

 

 

 

Nuri Güçtekin,

Cephe Hattı Raparlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları,

Ankara: Kültür ve Türizm Bakanlığı, 2018.

 

 

 

 

 [1] Nuri Güçtekin, Cephe Hattı Raparlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları, Ankara: Kültür ve Türizm Bakanlığı, 2018.

 


  2245 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )