Jöntürk Dönemi Türk Milliyetçiliği –Masami Arai ( Tuncay Yılmazer )

Tarih: 09/12/2007   /   Toplam Yorum 5   / Yazar Adı:      /   Okunma 21345

Fransız Devriminin oluşturduğu tsunami etkisi tüm Avrupa’ya yayılırken çok milletli Osmanlı İmparatorluğu’nun da bundan etkilenmemesi kuşkusuz pek mümkün değildi.
Özellikle 19.yy ‘ın 2. yarısından itibaren Osmanlı aydınlarının en fazla tartıştıkları nokta ülkenin nasıl kurtulacağı, içinde bulunduğu sorunlardan nasıl bir çıkış yolu bulması gerektiğidir. Tanzimat sonrası Namık Kemal ve benzer düşünenlerin vurguladığı “Osmanlı Ulusu” fikrinin 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile hayata geçtiği sanılıyordu. Ancak izleyen günlerdeki gelişmeler beklenenden çok farklı cereyan etmiştir. Özellikle Rusya’dan göçen Türk aydınlarının başı çektiği bir grup Osmanlı olmayan bir Türk devleti kurulması fikrini savunurken, Ziya Gökalp ve arkadaşları ise milli Türk kültürünü kimliğini kazanan Osmanlı kültürünün yayılması ile büyük Türk milletinin oluşacağını iddia ediyordu. Japon araştırmacı Masami Arai, Osmanlı son dönem milliyetçilik tartışmalarının niteliğini, o dönemde yayımlanmış dergileri inceleyerek araştırmış.

 

Fransız Devriminin oluşturduğu tsunami etkisi tüm Avrupa’ya yayılırken çok milletli Osmanlı İmparatorluğu’nun da bundan etkilenmemesi kuşkusuz pek mümkün değildi. Devrimin“ulus devlet” tanımı altında   özgürlük, eşitlik, kardeşlik vurgusu Osmanlı aydınlarını da derinden etkilemişti. Özellikle 19 yy.ın 2. yarısından itibaren aydınlarının en fazla tartıştıkları,  devrimin sonuçları ışığında ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan nasıl bir çıkış yolu bulması gerektiğidir.

 

Tanzimat sonrası Namık Kemal ve benzer düşünenlerin vurguladığı   “Osmanlı Ulusu” fikri heyecanla karşılanmıştı.  1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile hayata geçtiği sanılıyordu. Ancak izleyen günlerdeki gelişmeler beklenenden çok farklı cereyan etmiştir. Özellikle Rusya’dan göçen Türk aydınlarının başı çektiği bir grup Osmanlı olmayan bir Türk devleti kurulmasını savunurken, Ziya Gökalp ve arkadaşları ise milli Türk kültürünü kimliğini kazanan Osmanlı kültürünün yayılması ile büyük Türk milletinin oluşacağını iddia ediyordu. Japon araştırmacı Masami Arai, Osmanlı son dönem milliyetçilik tartışmalarının niteliğini, o dönemde yayımlanmış dergileri inceleyerek araştırıyor.

 

 

Türk Derneği Dergisi:

 

Arai, ilk olarak Yusuf Akçura ve arkadaşlarının 6 Ocak 1909’da kurduğu Türk derneği ve bu derneğin çıkardığı aynı isimli dergiyi inceliyor. Bu derneğin  Jöntürk döneminin ilk milliyetçi derneği olduğunu vurgulayan Arai,  Osmanlı devleti sınırları içerisindeki ve dışındaki Türklerin ilk kez bir dernek çatısı altında birleştiğini de belirtiyor . ( s.24 ) Türk derneği dergisi içeriğinin çok çeşitli olması nedeniyle araştırmacılar tarafından şimdiye kadar pek üzerinde durulmamış bir dergi. Konular İmparatorluğun o günkü durumundan, tarihinden, dil meselelerinde  Orta Asya’nın bugünkü durumu ve geçmişine kadar uzanıyor.

Dernek beyannamesinde Osmanlı Türkçesinin genelleştirilmesi (…….. Bu sebepten Balkan hükümatında, Avusturya’da, Rusya’da, İran’da, Afrika’da, Asya ortasında ve Çin’de bulunan Türkler Osmanlı Türkçe’sine alıştırılır ise onların temaslarıyla milel-i saire Türkçe ile istinâs ederek Osmanlıların menâfi-i ticariye ve sınaiyelerini istihsal kılınmış olur s. 43 ), dil ile ilgili sosyolojik, etnolojik ,antropolojik araştırmalar yapmak, geziler düzenlemek  ayrıca eski Türk eserlerinin ihyasına çalışmak gibi maddeler bulunması daha çok Türkoloji çalışmalarına ağırlık verdiğini gösteriyor. Ancak derneğin kurucusu ve derneğin başyazarlarından  Yusuf Akçura’nın bazı yazılarında ileride daha da belirgin hale gelecek Türk milliyetçiliği düşüncelerinin izlerini bulmak mümkün. ( Akçura bir yazısında Türklüğün en kavi ve en medeni kısmı olan Osmanlıların ulusal kimliklerini unuttuklarını , mekteb-i Aliye’den mezun olan gençlerin en eski medeniyetin – Mısır Medeniyetinden bile daha eski- Turan halklarından olan Sümerler ve Akatlar tarafından oluşturulduğunu bilmediklerini belirtiyor. s.45) Arai’nin bu örneği aklıma 30’lu yılların Türk Resmi tarih vurgusu olan “Güneş dil teorisi” ve en eski medeniyetlerin Türkler tarafından kurulduğu tezini getirdi. Demek ki bu tezlerin çıkış kaynağı II.Meşrutiyet  sonrasına kadar uzanıyor.

 

Arai, Akçura’nın milliyetçi düşünceyi Osmanlı İmparatorluğu’na getirdiğini , ancak dergide istedikleri gibi yazmadıklarını belirtiyor. s. 48 ( Yazar kadrosunun çok çeşitli olması , dönemin siyasal atmosferi bunda rol oynamış olabilir. ) Rusya göçmeni  Türkler aylar sonraki kuracakları Türk Yurdu dergisinde görüşlerini daha açık belirteceklerdir.

 

 

Genç Kalemler Dergisi:

 

Masami Arai, İstanbul’daki hareketlerden bağımsız Selanik’te de hemen hemen aynı zamanlarda yayınlanmaya başlayan Genç Kalemleri dergisinin aslında daha önceden çıkan Hüsn-ü Şiir adlı edebiyat dergisinin devamı olduğunu belirtiyor. Dergi başlangıçta edebiyat dergisi hüviyetinde olmasına rağmen Türk milliyetçliği ile ilgili görüşleri de ( sayılar ilerledikçe ) daha da belirginleşiyor. Kadrosu arasında çok sayıda İttihat Terakki Cemiyeti üyesi olan Genç Kalemler dergisinin yazarları arasında Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp , Kazım Nami’de bulunuyordu. Siyaset ve Tarih yazılarında Osmanlı İmparatorluğu’nun o günkü siyasetine yönelik eleştiriler, Balkanların geleceği ile ilgili tartışmalar, başarılarıyla dikkati çeken Prusya ordusu vs. gibi yazılar yayınlanıyordu. Ayrıca Halid Ziya, Tevfik Fikret gibi yazar ve şairlere yönelik yazdığı eserlerin üslûbuna yönelik eleştiriler dikkati çekmektedir.

 

Arai özellikle 4. sayıdan sonra dönüşümün başladığını, dilde milliyetçilik vurgusunun ön plana çıktığını belirtiyor. Arai’ye göre derginin yazarlarından Kazım Nami’nin vurguladığı bakış açısında Osmanlı Türklerinin Türk milliyetçiliğinin  esas niteliğinin bulunabileceğini yazıyor:

 

 Kazım Nami, “Osmanlılık’ın aslında Türkler tarafından oluşturulmuş politik ve toplumsal gerçeklik olduğunu , ama artık kendi dilleri ve edebiyatları olan gayri Müslim unsurlar bir kenara bırakılırsa , imparatorluk sınırları içerisinde herkesin ortak özelliği haline geldiğini yazar. Osmanlıların diline Türkçe denmeliydi., çünkü hemen hemen bütün yabancı dillerde Osmanlıların vatanına Türkiye adı veriliyor(s.  57)  Bu ifadelerin  İTC’nin de görüşlerinin yansıması olduğunu düşünüyorum.

Derginin 6. sayısında Ziya Gökalp’in bir şiiri de yayınlanacaktır. Özellikle son dizeleri günümüzde bile bilinir:

 

“Vatan ne Türkiye’dir Türklere , ne Türkistan

Vatan büyük ve müebbed ülkedir: Turan ! “

 

 

Derginin en önemli yazarlarından birisi de Ömer Seyfettindir . Makalelerin  büyük bir kısmı lisanda sadeleşme üzerinedir. Masami Arai Ömer Seyfettin’in yazılarını değerlendirirken önemli saptamalarda bulunuyor. Öncelikle imparatorluk haricindeki Türklerden çok fazla bahsedilmiyor. Osmanlıların ihmal ettiği Anadolu gerçekte bir Türklük hazinesidir. Arai, Ömer Seyfettin’in kültür alanında Türklük bilincine sahip olduğunu diğer taraftan politik ayrıcalığı reddederek Osmanlı İmparatorluğunun birliğini arzuladığını belirtiyor.Bu bakış açısını Ömer Seyfettin’in şu sözleriyle açılıyor “Türkçe Osmanlı milletinin resmi lisanı olmakla içtimai ve kavmi mahiyetinden tecrid olunamaz. “(s. 65 )  Bence bu bakış açısını İttihat Terakki Cemiyetine bağlı birçok fikir adamında da görmek mümkün.

 

Zaten Arai’de sonraki bölümlerde Ziya Gökalp’in görüşleri başta olmak üzere Genç Kalemler dergisi ile Jön Türklerin görüşlerinin örtüştüğünü özellikle vurguluyor.

 

 

 

Türk Yurdu Dergisi:

 

Başta Yusuf Akçura olmak üzere Rusya kökenli Türkler daha önce çıkan Türk dergisinde görüşlerini tam açıklayamamışlardı. 1911’de  Akçura ile birlikte, Hüseyinzade Ali, Ağaoğlu Ahmet yeni kurulan Türk Yurdu derneğinin ve dergisinin kurucu üyeleri arasındadır. Derneğin amacı Türk öğrenciler için talebe Yurdu yapmak ve dergi çıkarmaktı . ( s. 82-83 ) Dergide Orta Asya Türklerine yönelik haberlerde önemli yer tutmaktadır. Arai, buna karşılık Genç Kalemler dergisinde Orta Asya’ya yönelik neredeyse hiç yazı olmadığına dikkati çekiyor. (s. 87 ) Derginin yazarları arasında Yusuf Akçura, Ahmet Agayef ( Ağaoğlu ) Mehmet Emin Resulzade, İsmail Gasprinski, Zeki Velidi , Fatih Kerimi gibi Rusya kökenli yazarların yanı sıra Genç kalemler dergisinden gelen yazarlarda bulunmaktaydı. ( Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp Ali Canip ,Kazım Nami vd. )

 

Arai , Türk Yurdu makalelerinin  analizini yaparken dergiye gelen eleştirilere verilen cevapları da mercek altına alıyor. Bunların başında Ahmet Ağaoğlu ile Süleyman Nazif arasındaki tartışma geliyor. Osmanlı’daki “Tevhid- Anasır” düşüncesini eleştiren Ağaoğlu’na Süleyman Nazif bir mektup yazmış Fransa, Almanya, Britanya’nın da çeşitli etnik unsurlardan meydana geldiğini bundan dolayı sadece ırk temeline dayalı Türk milleti düşünmeye gerek olmadığını savunmuştur. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’da bir arada tutulabilir. Ağaoğlu ise benzer örneklerin Osmanlı için verilemeyeceği düşüncesini savunacak , 600 yıldır ne unsurların karıştığını, ne de ortak bir vicdanın oluştuğunu belirtecektir. ( s.95 )

 

Arai Yusuf Akçura’nın Osmanlılığı reddeden görüşlerinin devam etmekle birlikte Ziya Gökalp’in görüşlerinin seyrinde zaman zaman değişim yaşandığını belirtiyor. Ancak Gökalp 1909’daki temel görüşlerini değiştirmemiştir.  Selanik’ e gelmeden önce doğum yeri Diyarbakır’da çıkardığı Peyman gazetesinde ABD’yi Osmanlılık için bir model olarak göstermiş, çeşitli etnik kökenlere sahip olmalarına rağmen bütün Amerikalıların Amerikalılık bilinci taşıdıklarını belirtmişti . Ayrıca Osmanlıların kanbağıyla değil , manevi olarak birbirine bağlı insanların birlikteliğiyle bir ulus oluşturmaya çalıştıklarını yazmıştı. Arai bunun Gökalp’in Pantürkizmi reddettiğinin göstergesi olduğunu belirtiyor. Değişen tek şey ABD yerine İngiltere örneğinin verilmesidir. ( s. 100 )

 

Sonuçta son dönem Osmanlı aydınları arasında Türk milliyetçiliğine mensup olanlar arasında iki farklı akımın olduğunu söyleyebiliriz. Ziya Gökalp’in başını çektiği Osmanlı eksenli Türk milliyetçiler milli Türk kimliğini kazanan Osmanlı kültürünün yayılmasıyla büyük bir Türk milletinin oluşabileceğini iddia ediyorlardı.  Yusuf Akçura’nın başını çektiği Rusya göçmeni milliyetçi Türk aydınları ise Osmanlı yerine Rusya’daki Türkleri de içeren bağımsız bir Türk devleti kurulması gerektiğini savunmuşlardır. Oysa iki tarafında amaçları gerçekleşmeyecek Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yeni milliyetçilik sadece Anadolu Türklerini kurtarmaya ve yükseltmeye yönelik olacaktı. (s. 146 )

 

Eserde ayrıca yine milliyetçi aydınların çıkardığı İslam mecmuası da tanıtılıyor. Yazar genel kabul gören düşüncenin aksine Türk Milliyetçilerinin mutlaka laikleşme ya da batılılaşma siyaseti izlemiş olmadığı, onlar daha çok İslamlaşma ve muasırlaşmadan yana oldukları görüşünü belirtiyor. Sonuç kısmının bu bölümüne  pek katıldığımı söyleyemeyeceğim. O dönem aydınlarının çoğunun İslam’a bakış açılarının kuşkusuz multifaktöryel sebeplerle ( bilgi eksikliği, yetişilen ortam, batının ileri kabul edilmesi, Sultan Abdülhamid ‘e duyulan tepki vs. gibi nedenlerle ) problemli olduğunu düşünüyorum . Ancak bu ayrı bir yazı konusu.

 

Masami Arai’nin “Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği” adlı çalışması günümüzdeki milliyetçilik tartışmalarına da kaynak sağlayacak bir çok önemli bilgiyi veriyor, yine çok önemli tesbitlerde bulunuyor. İdeolojik, sloganik tartışmalar yerine daha bilinçli görüşler serdetmek için.

 

 

Jöntürk Dönemi Osmanlı Milliyetçiliği

Masami Arai

İletişim Yayınları , İstanbul, 2000 (2. baskı)


  21345 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

240_Önder Kaya 13-12-2007, 23:55:37
Kitap gerçekten çok ilgi çekici hocam. Bu konu bağlamında çok şey yazılıp çizildi lakin daha bir o kadar da söylenecek kelam var. Yusuf Akçura'nın "Türkçülük ve Tarihi Gelişimi" adlı Kültür bakanlığından çıkan kitabı da tavsiye olunur. Ayrıca Türk Dil Kurumu da Genç kalemler dergisi'ni yayınladı. Buradan da doğrudan okuma yapmak mümkün. İştahımızı kabartacak daha nice kitap tanıtımlarına vesile olmanız dileklerimle:))
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015