Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

Tarih: 31/03/2017   /   Toplam Yorum 9   / Yazar Adı:      /   Okunma 4219

Yok olduğu düşünülen bir devletin yeniden dirildiği ve bir milletin kendine yeniden güven duymasını sağlayan Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Savaşı’mızın da ön hazırlığı niteli­ğindedir. Bu cephede nice komutanlar yetişmiş ve bunlar Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırmıştır. Böylesine öneme sahip bir savaşın sosyal hayata olan etkilerinin bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması “önemli bir mesele” olarak karşımızda durmaktaydı. Elinizde tut­tuğunuz eser, Çanakkale Muharebeleri ve eğitim arasındaki ilişkiyi irdelemesi açısından önemlidir. Çünkü binlerce öğretmen, mülkiyeli ve tıp öğrencisinin, Harbiyelinin, aydın ve eğitim görmüş insanın Çanakkale’de yitirildiği bir gerçektir. Yaklaşık 8,5 ayı kara çarpış­maları olarak geçen Çanakkale Muharebelerinde her iki taraf büyük kayıplar vermiştir. Verilen bu kayıplar içinde araştırmaya konu olan öğretmen ve öğrenciler de vardır. Cep­heye giden yetişmiş neslin kaybı, yıllar süren savaşlar nedeniyle zaten olumsuz durumda bulunan eğitim-öğretim faaliyetlerini daha da olumsuz bir hâle sokmuştur. Bu çalışma ile Çanakkale Muharebelerinin Türk eğitim sistemine olan etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve ortaya konmuştur. (İ.S.)

 

ÖNSÖZ

İspanyol filozof Ortegay Gasset; “İnsan, tarih yapan bir varlıktır. Bundan dolayı hay­vanın tarihi yok, tabiatı vardır. İnsan tabiatı yenen, tarihe yön ve şekil veren varlıktır.”[1] der. Türk milletinin Çanakkale’de yaptığı da Gasset’in dediği gibi tarihe yön ve şekil ver­mektir. Çünkü müttefik kuvvetlerinin Çanakkale önlerinde durdurulması ile I. Dünya Savaşının seyri değişmiştir. Şöyle ki Osmanlı Devletinin saf dışı bırakılmasıyla Balkan Devletlerini yanına çekebileceğini düşünen müttefikler, emellerine ulaşamamışlardır. Aksine Balkan Devletlerinin İttifaklar safında yer almasıyla savaş daha geniş coğrafyaya yayılmıştır. Rusya müttefiklerinden umduğu desteği alamamış, Bolşevik İsyanı ile yeni rejime geçmiş, Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır. Müttefikler açısından Çanakkale’de beklenenin gerçekleşmemesi, savaşın uzamasına neden olmuştur.

Bu sebeple Çanakkale Cephesi I. Dünya Savaşı içerisinde farklı yere konumlandı­rılmaktadır. Önümüzdeki sene 100. yılını kutlayacağımız Çanakkale Zaferi, Türk tarihi içerisinde de ön plana çıkmaktadır.

Şöyle ki I. Dünya Savaşında birçok cephede aynı anda savaşmak zorunda kalan Os­manlı Devleti için en önemli cephe Çanakkale Cephesi’dir. Bu önem, buradaki düşman kuvvetlerinin devletin başkentini, dolayısıyla varlığını tehdit etmesinden kaynaklanmak­tadır. Özetle Çanakkale Muharebeleri harp tarihinde I. Dünya Savaşının alelade bir cep­hesi olmaktan ziyade bir millet için ki o millet Türk milletidir, var olmak ve yok olmak anlamına denk gelmektedir.

Çanakkale Muharebelerinin Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğu su götürmez bir gerçektir. Bugüne değin Çanakkale Muharebeleri ile ilgili sayısız çalışma yapılmış ve yayınlanmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde genellikle savaşın askerî boyu­tunun ele alınıldığı görülmektedir. Sosyal hayata etkileri, geride bıraktığı izleri inceleyen çalışmaların sayısı çok azdır.

Yok olduğu düşünülen bir devletin yeniden dirildiği ve bir milletin kendine yeniden güven duymasını sağlayan Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Savaşı’mızın da ön hazırlığı niteli­ğindedir. Bu cephede nice komutanlar yetişmiş ve bunlar Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırmıştır.

Böylesine öneme sahip bir savaşın sosyal hayata olan etkilerinin bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması “önemli bir mesele” olarak karşımızda durmaktaydı. Elinizde tut­tuğunuz eser, Çanakkale Muharebeleri ve eğitim arasındaki ilişkiyi irdelemesi açısından önemlidir. Çünkü binlerce öğretmen, mülkiyeli ve tıp öğrencisinin, Harbiyelinin, aydın ve

eğitim görmüş insanın Çanakkale’de yitirildiği bir gerçektir.[2] Yaklaşık 8,5 ayı kara çarpış­maları olarak geçen Çanakkale Muharebelerinde her iki taraf büyük kayıplar vermiştir. Verilen bu kayıplar içinde araştırmaya konu olan öğretmen ve öğrenciler de vardır. Cep­heye giden yetişmiş neslin kaybı, yıllar süren savaşlar nedeniyle zaten olumsuz durumda bulunan eğitim-öğretim faaliyetlerini daha da olumsuz bir hâle sokmuştur. Bu çalışma ile Çanakkale Muharebelerinin Türk eğitim sistemine olan etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve ortaya konmuştur.

1915 yılı boyunca sayısız saldırılara, taarruzlara rağmen ülkesini koruyan insanların hatıralarının yaşatılması aynı zamanda bir vefa borcudur. Bu çalışma ile bu amaca hizmet edilmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkûmdur.” Milletimizin millî bilincinin yok olmaması için bu tür çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü yine Atatürk’ün dediği gibi “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Dolayısı ile bizlere daha büyük işler yapmak için kendimizde kuvvet bulmamızı sağlayan başta Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale siperlerinde, tabyalarında canlarını feda eden atalarımızın hatıralarının, gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olunmuştur.

Çalışma 28 Haziran 1914 ile 10 Ocak 1916 tarihleri arasında sınırlandırılmıştır. Bu­rada amaç I. Dünya Savaşı içerisinde Çanakkale Cephesi’nin etkilerini ortaya çıkarmaktır.

Tarihsel çalışmalarda konuyu belirli tarihler arasına sınırlamak çalışmanın geçerliliği ve güvenirliliği için gerekli bir adımdır. Doğal olarak eğitim sistemi 4 yıl süren dünya savaşı boyunca etkilenmiş ve bu etkilerin yansıması uzun yıllar devam etmiştir.

Bu çalışmada görülmüştür ki 4 yıl süren I. Dünya Savaşı içerisinde eğitim sistemini en çok etkileyen, önemi dolayısıyla Çanakkale Cephesi olmuştur. Bu düşünceyi 14 Kasım 1915 tarihli belge de desteklemektedir. Söz konusu belgede 5. Ordunun[3] savaş zayia­tı şimdiye kadar temin edilmiş ve bundan sonra da temin edilecek ve daima silah adedine göre askerî birliklerin mevcudunun muhafazasına itina olunacaktır…[4] denerek Çanakkale Cephesi’ne verilen önem gösterilmiştir. Aynı tarihli diğer bir belge de neden Çanakkale Cephesi’nin diğer cephelere nazaran eğitim sistemi üzerinde en büyük etkiye sahip oldu­ğunu göstermektedir. Söz konusu belgede 800 hastalık zayiatından başka ciddi muharebe günleri hesaba katılmazsa ortalama 5. Ordu da her gün 300’e yakın savaş zayiatı olmakta­dır. Bundan dolayı 5. Ordu da mevcut silah adedine göre birliklerin hiçbir nedenle noksan kalmaması…[5] gerektiği belirtilmiştir. Bunu 9 ay üzerinden kabaca hesaplayacak olursak 81.000 zayiat demektir ki belgede belirtildiği gibi bu, ciddi muharebe günleri değildir. Ciddi muharebe günlerini de hesaba katarsak bu rakam çok daha yukarılara çıkmakta­dır. Örneğin 19 Mayıs 1915’te Arıburnu’nda gerçekleştirilen taarruzun sonunda 10.000 civarında zayiatın bir gecede verildiği veya Zığındere’de bir haftada 16.000’e yakın şehit

verildiği düşünülürse söylenmek istenen daha iyi anlaşılmış olacaktır. Çünkü bu kayıp­ların yukarıdaki belgede de belirtildiği gibi doldurulması gerekecek ve bunun için askere alımlar artacaktır. Okuyacağınız eserde bu gibi etkiler ayrıntılarıyla aktarılmıştır.

Birinci bölümde “Savaş” başlığı altında konunun daha iyi anlaşılabilmesi için I. Dün­ya Savaşına giriş yapılarak Çanakkale Muharebeleri anlatılmıştır. Ancak bu muharebele­rin detayına girilmemiştir çünkü burada amaç muharebeleri anlatmak değil, bu muhare­belerin eğitim sistemine etkisini ortaya koymaktır.

İkinci bölümde “Savaşın Öğrenciler ve Öğretmenler Üzerine Etkisi” başlığı altında eğitim sisteminin en temel ögeleri olan öğrencilerin ve öğretmenlerin I. Dünya Savaşının başlangıcından Çanakkale Savaşlarının sonuna kadar nasıl etkilendikleri ayrıntılarıyla ak­tarılmıştır.

Üçüncü bölümde “Savaş Sırasında Mevcut Okulların Durumu” başlığı ile savaşın okullara olan etkileri ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde ise eğitim sisteminin ve kurumlarının en fazla etkilendiği yer olan Çanakkale şehri, “Savaş Bölgesinde Eğitim” başlığı altında öğretmenlerinden öğrencilerine, okullarından şehrine kadar alt başlıklarla ayrıntılı olarak aktarılmıştır.

Bunun için Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı, Kızılay Arşivi, Meşihat Arşivi, Millî Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüp­hanesi, Süleymaniye Kütüphanesi gibi arşiv merkezleri ve büyük kütüphanelerde 2,5 yıla varan araştırma yapılmış ve elde edilen Osmanlıca belgeler günümüz Türkçesine aktarıl­mıştır. Birincil ve güvenilir kaynaklardan elde edilen bulgular, bilimsel titizlikle işlenerek elinizdeki eser oluşturulmuştur.

Bu çalışmada desteklerini esirgemeyen başta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olmak üzere Prof. Dr. Selçuk UYGUN, Yrd. Doç. Dr. Gürkan ERGEN, İslam ÖZDEMİR, Mustafa Onur YURDAL, Ahmet YURTTAKAL, Gürsel AKINGÜÇ, olmak üzere yukarıda isimleri zikredilmiş arşiv ve kütüphane çalışanlarına, T. C. Millî Eğitim Bakanlığı’na ve aileme teşekkürü bir borç bilirim.

Bu eserin başta geleceği inşa eden biz öğretmenlere ve geleceğimiz olan öğrencilere olmak üzere Türk Milleti’ne faydalı olması dileği ile…

 İsmail SABAH
Çanakkale/2017

Eserin Adı:
Çanakkale'nin Şehit Kalemleri

İsmail Sabah
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Ankara 2017

 

 
 


[1] Süleyman Hayri Bolay, Çanakkale Zaferinde Manevi Gücün Rolü, Atatürk Araştırma Merkezi dergisi, cilt: X, sayı: 30, Kasım 1994, s. 555.

[2] Mete Tunçoku, Cemalettin Taşkıran, Çanakkale, Churchill ve Anzaklar, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2000, s. 9.

[3] 5. Ordudan kasıt Çanakkale Cephesi’dir. Çünkü 5. Ordu Çanakkale Cephesi’nden sorumlu ordudur.

[4] ATASE, Kls. 184, Dos. 785, Fih 27-2.

[5] ATASE, Kls. 1889, Dos. 58, Fih. 1-54.


  4219 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

10073_İSLAM ÖZDEMİR 31-03-2017, 18:37:04
Yıllardır bu konular ile ilgili birlikte çalıştığım ve iş ahlakını daima takdir ettiğim değerli dostumun eserini bir tarihçi olarak tetkik ettiğim zaman bu çalışmanın Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yayımlanmış pek çok yayını gölgede bıraktığını görüyorum.Bilhassa iç tenkit yapmak suretiyle eseri ele aldığımızda konu itibarıyla sınıfındaki eserlerin çoğundan farklıdır.Pek çok yazar umumen bu harbin askeri yönüne dikkat çeker,cephede meydana gelen hadiseler üzerinde eser vermeye çalışır.İsmail Bey ise bu savaşın eğitim sistemimize olan etkilerini konu alarak bu konuda önemli.bir boşluğu doldurmuştur.Çalışmanın konusu dışındaki bir diğer önemli özelliği de ana kaynak hüvviyetindeki arşiv belgelerinden istifa edilerek vücuda getirilmesidir.Akademik bir disiplinle hazırlanmıştır.Hem genel okuyucuya hemde akademik camiaya hitap edecek türden kıymetli bir eserdir.Kendisiyle çalışmaktan büyük keyif aldığım İsmail Bey'i bu değerli çalışmasından dolayı tebrik eder, Çanakkale Muharebelerinin ve Türk tarihinin gizli kalmış yönlerine ışıl tutacak nice değerli çalışmaları vücuda getirmesini temenni ederim. başarı dileklerimle, selam ve saygılarımla.

İSLAM ÖZDEMİR
TARİHÇİ/YAZAR
 
10074_Ismaim Sabah 03-04-2017, 11:05:05
Guzel yorum ve dusuncelerin icin tesekkur ederim. Daha da buyuk islerde beraber olacagiz.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )