Mustafa Kemal Pa┼čan─▒n Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin 1. D├╝nya Sava┼č─▒na giri┼čiyle ilgili g├Âr├╝┼člerine dair bir belge

Tarih: 08/11/2015   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Ad─▒:      /   Okunma 9779

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanl─▒ Devleti’nin 1.Dünya Sava┼č─▒’na giri┼či ile görü┼člerini ihtiva eden bir belgeyi sizlere sunuyoruz. Nutuk’ta yer alan belgede Gazi , Ekim 1919’da Sivas’ta iken dönemin Harbiye Naz─▒r─▒ Mersinli Cemal’in sava┼ča giri┼čle ilgili sorular─▒na yaz─▒l─▒ cevap vermektedir. Bu yaz─▒┼čmalara dikkati çeken ve düzenleyen Muzaffer Albayrak’a te┼čekkür ederiz. 


Anla┼č─▒ld─▒─č─▒ kadar─▒yla bas─▒na yeni yans─▒yan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi kararlar─▒ndan rahats─▒z olan ─░stanbul hükümeti , Harbiye Naz─▒r─▒ Mersinli Cemal Pa┼ča arac─▒l─▒─č─▒yla Heyet-i Temsiliye ba┼čkan─▒ Mustafa Kemal Pa┼ča'dan ─░ttihatç─▒lar ve Harb-i Umumi'ye giri┼č hakk─▒nda baz─▒ konulara aç─▒kl─▒k getirmesini istemekte, Gazi'de bu ba─člamda cevap vermektedir. Bu yaz─▒┼čmalar de─čerlendirilirken dönem de göz önüne al─▒nmal─▒d─▒r. (T.Y)

 

Bab─▒ali, 9/10/1919

Mustafa Kemal Pa┼ča Hazretlerine

Bugün baz─▒ gazetelerde beyanname suretinin konulmu┼č oldu─ču göründü─čünden de─či┼čtirmeye imkân kalmad─▒. ─░laveten teklifi dü┼čünülen dört maddenin Heyet-i Temsiliyece muhtelif vas─▒talarla tamimi kabinece pek lüzumlu görülmektedir:

1- ─░ttihatç─▒l─▒kla münasebet bulunmad─▒─č─▒.

2- Osmanl─▒ Devleti'nin Harb-i Umumiye kar─▒┼čmas─▒ do─čru olmad─▒─č─▒ ve müsebbipleri aleyhinde isimleri belirtilerek baz─▒ ne┼čriyat icras─▒ ve haklar─▒nda kanuni ceza ve takibat uygulanmas─▒.

3- Harp esnas─▒nda yap─▒lan her çe┼čit suçlar─▒n faillerinin kanuni cezadan kurtulmayacaklar─▒.

4- Seçimlerin serbest cereyan edece─či.

Bu maddelerin aç─▒klanmas─▒ ve tamimi, dahilen ve haricen birtak─▒m yanl─▒┼č anlamalar─▒n önüne geçece─činden memleketin yüksek menfaatleri icab─▒ olarak bilhassa iyi kar┼č─▒lanmas─▒ rica olunur. Hürmetlerimle.

Harbiye Nâz─▒r─▒

Cemal

***

Sivas, 10/10/1919

Harbiye Nâz─▒r─▒ Cemal Pa┼ča Hazretlerine

9/10/1919 tarihli telgrafa cevap.

Cevabî görü┼člerimi bildirmeden önce, Heyet-i Temsiliye'nin muhterem kabine üyeleri hakk─▒nda hürmet hissi ve iyi dü┼čünceler besledi─čini ve iki taraf─▒n fikir al─▒┼čveri┼činde dürüst ve içten davranmay─▒ rehber ald─▒─č─▒na dair kanaati oldu─čunu arz ederim.

Muhtelif vas─▒talarla tamimi lüzumlu görüldü─čü emir buyurulup bildirilen dört madde hakk─▒nda Heyet-i Temsiliye'nin görü┼č ve de─čerlendirmeleri a┼ča─č─▒da arz olunur:

1- Rum ve Ermenilerle, ─░ngilizler ba┼čta olmak üzere ─░tilâf Devletlerinin ve bunlar─▒n siyasetlerine alet olan dü┼čük Ferit Pa┼ča Kabinesinin milli birli─če ve vatan─▒n saadetine yönelik her türden me┼čru milli te┼čebbüs ve hareketleri geli┼čigüzel ─░ttihatç─▒l─▒kla suçlamay─▒ bir ilke edinmi┼č olduklar─▒n─▒ herkes bilir. Milli te┼čebbüslerimizin ve te┼čkilat─▒m─▒z─▒n ─░ttihatç─▒l─▒kla hiçbir alaka ve münasebeti olmad─▒─č─▒, kötü niyetliler d─▒┼č─▒nda gerek millet ve gerek temasta bulunulan yabanc─▒larca a┼čikâr bulunmu┼č oldu─ču halde, s─▒rf buyurdu─čunuz yanl─▒┼č anlamalar─▒ ve söylentileri bertaraf etmek maksad─▒yla Sivas Genel Kongresi'nin birinci celsesinde müzakerelere ba┼članmadan evvel bütün delegeler ─░ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin canland─▒r─▒lmas─▒na çal─▒┼č─▒lmayaca─č─▒na dair birer birer yemin ettirilmi┼č ve bu yemin sureti her tarafa yay─▒mlan─▒p ilan olunmu┼čtur. Bundan ba┼čka münasebet dü┼čtükçe ve bilhassa yabanc─▒larla temaslarda bulunuldukça bu noktaya özel ehemmiyet atfolunarak lüzumlu beyanat ve izahatta bulunulmaktad─▒r. Bununla beraber, tavsiye buyuruldu─ču üzere, bu konuda yine f─▒rsat ç─▒kt─▒kça beyanat ve ne┼čriyattan geri kal─▒nmayacakt─▒r. Yaln─▒z bu mesele, görünürdeki ┼čekli bir yana b─▒rak─▒l─▒rsa esas mahiyeti itibar─▒yla özel ehemmiyete sahiptir. Bu bak─▒mdan, s─▒rf de─čerli kabine üyeleriyle fikir teatisi ve yüce heyetlerinin bu noktadaki hâkim kanaatini ö─črenmek maksad─▒yla bu konuda Heyet-i Temsiliye'nin görü┼čünü arz etmeyi lüzumlu görmekteyiz. Biz gayrimüslim unsurlar ile ─░tilaf hükümetlerinin siyasi maksatlar alt─▒nda körükledikleri geli┼čigüzel ─░ttihatç─▒l─▒k dü┼čmanl─▒─č─▒n─▒ esas itibar─▒yla do─čru görmüyoruz. ─░ttihatç─▒lardan kötü idare ve suistimalleri ile memleketi harabeye sürükleyenlerden ibaret küçük bir hizip vard─▒r ki, i┼čte as─▒l millet ve bizim gözümüzde suçlu olanlar bunlard─▒r. Yoksa ─░ttihat ve terakki mensuplar─▒ndan olup tarafs─▒zl─▒─č─▒n─▒ muhafaza etmi┼č, fenal─▒─ča alet olmam─▒┼č namus sahiplerinin bu suretle kötü zan alt─▒nda kalmas─▒n─▒ ve bilhassa her millette oldu─ču gibi iyiyi kötüyü gere─či gibi ay─▒rt edemeyen bütün avam k─▒sm─▒n─▒n töhmet alt─▒nda kalmas─▒n─▒ do─čru görmedikten ba┼čka, memleketin dahili asayi┼č ve intizam─▒ ve gelece─či itibar─▒yla da tehlikeli say─▒yoruz. Dolay─▒s─▒yla kabinenin bu maddeden maksad─▒n─▒n özünün ne oldu─čunu izah buyurman─▒z─▒ hassaten istirham ederiz.

2- ─░kinci madde muhteviyat─▒na gelince, bu husus dü┼čünülmeye de─čer ve muhtelif suretlerle münaka┼čaya kabiliyetlidir. Meselâ a┼ča─č─▒daki görü┼čler dahi akla gelmektedir:

Tamiri mümkün olmayan felâketlere ve elim neticelere varm─▒┼č oldu─čundan, bugün milletin memnuniyetsizli─čini çeken Harb-i Umumi'ye i┼čtirak etmemek elbette son derece arzuya edilirdi. Fakat buna imkan─▒ maddi mevcut de─čildi. Çünkü i┼čtirak etmemek silahl─▒ bir tarafs─▒zl─▒─č─▒ yani Bo─čazlar─▒n kapal─▒ bulundurulmas─▒n─▒ icap ettiriyordu.

Halbuki vatan─▒m─▒z─▒n co─črafî mevkii, ─░stanbul'un stratejik vaziyeti, Ruslar─▒n ─░tilâf Hükümetleri yan─▒nda yer alm─▒┼č olmas─▒ bizim seyirci kalmam─▒za asla müsait de─čildi. Bundan ba┼čka silahl─▒ bir tarafs─▒zl─▒─č─▒n devam ettirilmesi için param─▒z, silah─▒m─▒z, sanayimiz hulâsa lâz─▒m olan vas─▒talar─▒m─▒z mevcut de─čildi.

─░tilâf Devletlerinin bilhassa ─░ngilizlerin para vermemesi bir yana, gemilerimizi zapt ve milletin di┼činden t─▒rna─č─▒ndan artt─▒rarak biriktirdi─či ─░n┼čaat-─▒ Bahriye'ye ait yedi milyon liram─▒z─▒ da gasp etmeleri ve ─░tilaf devletlerinin harp ilan─▒yla beraber bizim harbe giri┼čimizden daha dört ay evvel tamamen Osmanl─▒ Hükümeti zarar─▒na bir Ermenistan cumhuriyeti te┼čkiline karar verdiklerini ilan eylemi┼č olmalar─▒ ve hatta Bol┼čeviklerin ne┼čretti─či gizli antla┼čmalardan anla┼č─▒ld─▒─č─▒na göre, ─░stanbul'un Çarl─▒k Rusyas─▒'na vaat edilmi┼č olmas─▒, harbe ─░tilâf devletleri aleyhine girmekli─čin kaç─▒n─▒lmaz oldu─čunu gösterir aç─▒k delillerdendir.

Bir de ─░ngiltere ve Fransa'n─▒n, kendisine ─░stanbul'u vaat eyledikleri Rusya dururken, me┼čum Balkan Harbi'nden sonra hiçbir askeri k─▒ymet ve millî mevcudiyet atfeylemedikleri milletimizi, kendilerine iltihak eylemeyi farz etsek bile tercih edece─čini tasavvur eylemek elbette do─čru olamaz.

Harbe girmekli─čimizi bir suç olarak kabul etmek ve koca bir milleti dört-be┼č ki┼činin oyunca─č─▒ olacak mertebede saymak, fikrimizce lehimizde bir faydaya sebep olmak ┼čöyle dursun, bilakis dü┼čük Ferit Pa┼ča'n─▒n Paris'te Avrupa'dan merhamet dilenmek ┼čeklindeki sakat fikirleriyle ifade eyledi─či alçakça beyanat─▒na, Klemanso'nun [Fransa Ba┼čbakan─▒] vermi┼č oldu─ču hakaretle kar─▒┼č─▒k cevab─▒n maazallah bir kere daha i┼čitilmesine sebep olabilir. Bundan dolay─▒ merdane bir surette hakikati söylemek ve kahramanca harp eden bu koca milletin ma─člûbiyetin zaruri neticelerine katlanmakla beraber hareketinin suç olarak görülmesine ve bu yüzden suçlan─▒p cezaland─▒r─▒lmas─▒n─▒ kabul etmemek en salim ve en hay─▒rl─▒ bir prensip kabul olunabilir.

Harbin müsebbipleri hakk─▒ndaki noktaya gelince: Harp ilan─▒, mesuliyeti olmayan Padi┼čah─▒n hakk─▒ oldu─čuna ve o zamanki kabinenin harp ilan─▒ndan dört ay sora toplanan Milli Meclis'te verdi─či izahat üzerine alk─▒┼člarla itimada mazhar olmu┼č bulundu─čuna göre, mesele Yüce Divan'─▒n incelemesinden geçmeden alel─▒tlak ┼ču veya bunun aleyhinde suçlamalara kalk─▒┼čmakta isabet olmayabilir....

Harb-i Umumi'ye girmek ve girmemek veyahut girmek zarureti kar┼č─▒s─▒nda zaman─▒n─▒ seçmek hususunda ba┼čka görü┼čler dahi vard─▒r. Buradaki fikirler, dü┼čman─▒n görü┼čüne cevap olmak üzere lüzumlu görülmü┼čtür.

3- Harp esnas─▒ndaki kötü idarenin meydana ç─▒kar─▒l─▒p cezaland─▒r─▒lmas─▒, vatan─▒m─▒zda mesuliyetin büyük ve küçüklere e┼čit oldu─čunu, kanun devrinin tamamen tarafs─▒zca ve tam bir adalet ve hakkaniyetle ba┼člad─▒─č─▒n─▒ idrak etmek emellerimizin ba┼čl─▒cas─▒d─▒r. Fakat biz bunu birçok münaka┼čalara sebep olacak olan kâ─č─▒t üzerinde reklâm tarz─▒nda ne┼čriyattan ziyade bilfiil tatbikat─▒yla dosta dü┼čmana gösterilmesini daha uygun ve faydal─▒ görüyoruz.

4- Seçimler hakk─▒ndaki görü┼člerimizi sureti a┼ča─č─▒da olan beyanname ile yay─▒mlam─▒┼č ve ilân eylemi┼čtik. Bu konuda akla gelecek ba┼čkaca fikirler varsa emir ve i┼čar─▒n─▒ istirham eyleriz.

Mustafa Kemal

 


  9779 defa G├Âr├╝nt├╝lendi.

**********************

T├╝m yaz─▒, yorum ve i├žerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yay─▒mlanm─▒┼č olmalar─▒, bu g├Âr├╝┼čleri Tuncay Y─▒lmazer'in benimsedi─či anlam─▒na gelmez. Yorum b├Âl├╝m├╝ ├Âzg├╝r bir tart─▒┼čma ortam─▒ yaratmak i├žin vard─▒r. Ancak sald─▒rgan ve d├╝zeysiz yorumlar yay─▒nlanmayacakt─▒r. E─čer bu siteye ilk kez yorum yaz─▒yorsan─▒z, yorum kurallar─▒na g├Âzatman─▒z─▒ istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGOR─░DEK─░ D─░─×ER BA┼×LIKLAR

13/04/2019 - 13:38 Who are your heroes of Gallipoli? An exclusive interview with John Gillam, The author of "Turkish Charlie Ryan" (with Yvonne Fletcher ) ( Tuncay Y─▒lmazer )

09/04/2019 - 13:38 Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču ve D├╝nya Sava┼č─▒ - Said Halim Pa┼ča (Fatih Y├╝cel)

23/03/2019 - 13:18 I. D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ├ťsk├╝dar Mekteb-i Sultan├«si (Nuri G├╝├žtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ├ľZEL - 18 Mart Bo─čaz Harbinde M├╝ttefik Filonun Sald─▒r─▒ Plan─▒ ile T├╝rk Savunma D├╝zeni ├ťzerine De─čerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat ├çobanl─▒ Pa┼čan─▒n Vefat─▒ Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hatt─▒ Raporlar─▒na G├Âre Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ┼×ehit T├╝rk Subaylar─▒ (Nuri G├╝├žtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sar─▒kam─▒┼č Harek├ót─▒na Taktik Yakla┼č─▒mlar (Dr. B├╝lend ├ľzen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytinda─č─▒ ÔÇô 100.Y─▒l D├Ân├╝m├╝ÔÇÖnde Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒n─▒ Yeniden De─čerlendirmek (Tuncay Y─▒lmazer)

05/11/2018 - 12:37 Kararg├óh Umumi Foto─čraf├ž─▒s─▒ Burhan Felek ve ├çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya M├╝zesinde Bir ├çanakkale ┼×ehidiÔÇÖnin Mezar Ta┼č─▒ (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atat├╝rk ve Enver Pa┼ča (─░smail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 ├çanakkale Sava┼č─▒ Sonras─▒nda Mezarl─▒klar ─░le ─░lgili Ortaya ├ç─▒kan Sorunlar Ve Yap─▒lan Tart─▒┼čmalar (Burhan Say─▒l─▒r)

03/07/2018 - 04:23 Ar┼čiv Belgelerinde L├ópseki (1915 - 1922) (H├╝seyin Arabac─▒)

24/05/2018 - 04:02 Yar─▒madaÔÇÖdaki Ate┼čkes: 24 May─▒s 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali ├ľzkan)

20/05/2018 - 08:02 ├çanakkale Sava┼č─▒ Siperin Ard─▒ Vatan (G├╝rsel G├Ânc├╝ - ┼×ahin Aldo─čan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklar─▒m : Cemal Pa┼čaÔÇÖy─▒ Y├╝celtme Amac─▒yla Yaz─▒lm─▒┼č Bir Risale (Nevzat Artu├ž)

06/05/2018 - 20:14 Haf─▒z Hakk─▒ Pa┼ča Hayat─▒ Ve Eserleri (Mustafa Birol ├ťlker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Sedd├╝lbahir Savunmas─▒n─▒n ─░lk ├ť├ž G├╝n├╝ (Burhan Say─▒l─▒r)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yar─▒madas─▒ ├ç─▒karmalar─▒ ├ťzerine Taktik Yakla┼č─▒mlar (B├╝lend ├ľzen)

18/04/2018 - 10:58 ├çanakkale Sava┼č─▒ Esnas─▒nda ├çekildi─či ─░ddia Edilen Bir Foto─čraf Hakk─▒nda (Erhan ├çif├ži)

13/04/2018 - 05:58 ÔÇťB├╝y├╝k StratejisizlikÔÇŁten Sahadaki Ger├žekliklere, Gazze,Bir├╝ssebi ve Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒ (B├╝lend ├ľzen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart G├╝n├╝ Dardanos ┼×ehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda ─░stanbul a Yap─▒lan Hava Sald─▒r─▒lar─▒ (Emin Kurt - Mesut G├╝venba┼č)

31/03/2018 - 15:41 K─▒sa Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ Tarihi (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

29/03/2018 - 09:02 Bo─čazÔÇÖ─▒n Fedaileri "├çanakkale Bo─čaz─▒ Tahkimatlar─▒ ve ├çanakkale Bo─čaz MuharebeleriÔÇÖnde T├╝rk Top├žusu" adl─▒ kitaplar─▒n tan─▒t─▒m─▒ (Bayram Akg├╝n)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Sava┼č─▒ (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

20/03/2018 - 17:57 LondraÔÇÖn─▒n Sava┼č Planlar─▒: 1906 Taba Krizi Ve ├çanakkale (Yusuf Ali ├ľzkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart ├ľzel - ├çanakkale Bo─čaz─▒ Savunmas─▒nda Kullan─▒lan 240/35ÔÇÖlik Alman Krupp K─▒y─▒ Topunun Teknik ├ľzellikleri (Bayram Akg├╝n)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Ger├že─če- ├çanakkale Sava┼č─▒ÔÇÖnda Bulutlar ─░├žerisinde Kayboldu─ču ─░ddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Y─▒lmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yi─čitler Harman─▒ Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 2 (Bayram Akg├╝n)

11/02/2018 - 12:02 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 1 (Bayram Akg├╝n)

05/02/2018 - 05:38 ─░ngilizlerin 1915 Y─▒l─▒ Strateji De─či┼čikli─či: ├çanakkale, ─░ngiliz Karar Vericiler ─░├žin Bir Se├ženek Haline Nas─▒l Geldi? (Yusuf Ali ├Âzkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine M├╝dafaas─▒ ve Fahreddin Pa┼ča (S├╝leyman Beyo─člu)

20/01/2018 - 10:18 D├╝┼čman ├çanakkaleÔÇÖyi Ge├žecek Olursa (Do├ž.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral CardenÔÇÖin ├çanakkale Bo─čaz─▒ Sald─▒r─▒ Plan─▒ ├ťzerine Bir De─čerlendirme ( Bayram Akg├╝n)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yar─▒madas─▒nda Kaybolan ┼×ehitlik ve An─▒tlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kud├╝s 100.Y─▒l Dosyalar─▒

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 ├ť├ž Mermi ─░le Bir Defter - ├çanakkaleÔÇÖde Yedek Subay Bir M├╝hendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomaklar─▒n ├çanakkale A─č─▒d─▒ - Pesna (├ľmer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Ar─▒burnu Anzak ├ç─▒karmas─▒nda 57.AlayÔÇÖ─▒n Conkbay─▒r─▒ÔÇÖna ─░ntikali ÔÇô Yeniden De─čerlendirme ( M. ┼×ahin Aldo─čan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles ├╝zerinden bir inceleme: Churchill ├çanakkale Sava┼člar─▒n─▒n tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence NightingaleÔÇÖin Eli AnadoluÔÇÖya da De─čmi┼čti-K─▒r─▒m Sava┼č─▒ndan Unutulan ─░lk Prefabrik Hastane: Erenk├Ây (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Ku┼čatma ve Esaretin Ad─▒ K├ŤTULAM├éRE Esir Bir ─░ngiliz Subay─▒n An─▒lar─▒ - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. T├╝men Kurmay Ba┼čkan─▒ ─░zzettin ├çal─▒┼člarÔÇÖ─▒n ├çe┼čitli Konferans ve Yay─▒nlar─▒nda Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒ 2.B├Âl├╝m-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Y─▒lmazer )

11/07/2017 - 10:07 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒-Gazze Muharebeleri(1.B├Âl├╝m)(Tuncay Y─▒lmazer)

22/05/2017 - 05:29 M├╝stahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-K├╝├ž├╝k Anafartalar Toplar─▒(Bayram Akg├╝n)

09/05/2017 - 08:12 K├╗tulam├óre Ku┼čatmas─▒ÔÇÖndan Esarete Y├╝zba┼č─▒ SandesÔÇÖin Hat─▒ralar─▒ - ├çev. Tuncay Y─▒lmazer

02/05/2017 - 11:45 ─░zmir-Bay─▒nd─▒r ─░l├žesinden ├çanakkale Harbine Kat─▒lanlar (Necat ├çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 T├╝rk OrdusuÔÇÖnda K├╝nye Uygulamas─▒na ─░li┼čkin ─░lk Giri┼čimler ve ─░lk K├╝nyelerle ─░lgili K─▒sa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 ├çanakkale Sava┼č─▒, Kara Savunmas─▒ ─░├žin M├╝stahkem Mevkii Top Deste─či (Bayram Akg├╝n)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabata┼č Erkek Lisesi 1.B├╝y├╝te├ž Tarih ├ľ─črenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (N├╝fus ├ľl├╝m-Genelkurmay-Kay─▒ts─▒z ├ľl├╝m Defterleri) G├Âre ─░zmir - Beyda─č ┼×ehitleri (Necat ├çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 ├çanakkale nin ┼×ehit Kalemleri (─░smail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 ├çanakkale M├╝stahkem MevkiiÔÇÖye Ba─čl─▒ Top Mermisi ├çe┼čitleri (Bayram Akg├╝n)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak ├ľzel- 100. Y─▒l─▒nda Gazze Muharebeleri Kahramanlar─▒n─▒ An─▒yoruz (Tuncay Y─▒lmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart ├ľzel Makalesi - Ya┼čayanlar─▒n A─čz─▒ndan 18 Mart Bo─čaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Foto─črafla ├çanakkale Bo─čaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 ├çanakkale ZaferiÔÇÖnden Mescid-i NebeviÔÇÖye Enver Pa┼čaÔÇÖn─▒n 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Y─▒lmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunmas─▒ Bir Kararg├óh ├çal─▒┼čmas─▒ - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 ─░kinci Kirte Muharebesi (6-8 May─▒s 1915 Taarruzlar─▒) (Y├╝cel ├ľzkorucu)

31/01/2017 - 12:29 T├╝rk Bo─čazlar─▒ Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanl─▒ Bir Mendil Hikayesi (├ľmer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde G├Ân├╝ll├╝ Kahramanlar Osmanc─▒k Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aral─▒k-Ocak Say─▒s─▒nda 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Y─▒lmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birle┼čik Harekat Tecr├╝besi Olarak Cihan Harbinde T├╝rk-Alman Askeri ─░ttifak─▒ (G├╝ltekin Y─▒ld─▒z)

02/12/2016 - 20:23 ├çanakkale Kara Muharebelerinde A─č─▒l Dere (┼×aban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 ├çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (┼×aban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (O─čuz ├çetino─člu)

03/07/2016 - 14:42 ├çanakkaleÔÇÖden 100. Y─▒l─▒nda SommeÔÇÖa:Bir Sava┼č, ─░ki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.D├╝nya Sava┼č─▒ nda ┼×ii Ulemas─▒n─▒n Cihat Fetvalar─▒ ├çer├ževesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kut├╝lamare- Yarbay Mehmed Re┼čid Bey in G├╝nl├╝─č├╝ (─░. Bahtiyar ─░stekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin ├çanakkale Muharebelerinde Sa─čl─▒k Alan─▒ndaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanl─▒ Kurmay Subay─▒- Irakl─▒ K├╝rt Devlet Adam─▒, Mehmet Emin Zeki Bey in Ya┼čam ├ľyk├╝s├╝ (Tuncay Y─▒lmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Sava┼č 1915-1916 Kut├╝lAmare ÔÇô Nikolas Gardner ( Tuncay Y─▒lmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒n─▒n ─░slam D├╝nyas─▒na Etkileri (Y├╝ksel Nizamo─člu)

30/04/2016 - 19:20 ├çanakkale Sava┼č─▒: Bir Siyasi M├╝cadele Alan─▒ (├ľzg├╝r ├ľzt├╝rk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak ├ç─▒karmas─▒ ─░lk Saatleri ÔÇô Daha Erken M├╝dahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekat─▒ - K├╗tulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Y─▒lmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 E─čitimli Neslin Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ ile ─░mtihan─▒ ( Dr. Nuri G├╝├žtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri G├╝├žtekin)

21/03/2016 - 06:35 ├çanakkale Seferberli─či: Sava┼č, E─čitim, Cephe Gerisi (Mustafa Sel├žuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ├ľZEL - ├çanakkale Zaferi ve Cevat Pa┼ča (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 ├çanakkale ┼×ehidi Feyzi ├çavu┼čÔÇÖun Zevcesi Zehra Han─▒m─▒n Padi┼čaha Mektubu (Osman Ko├ž)

23/12/2015 - 16:47 ├çanakkale Sava┼člar─▒nda Binba┼č─▒ Halis BeyÔÇÖe Ait Bir Ganimetin ├ľyk├╝s├╝ (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Z─▒rhl─▒s─▒n─▒n Dram─▒ (Cemalettin Y─▒ld─▒z)

06/12/2015 - 20:29 KutÔÇÖ├╝lamarenin T├╝rklere Tesliminden Sonra Irak ─░ngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 A─čustos 1915 Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ H├╝cumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Pa┼čan─▒n Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin 1. D├╝nya Sava┼č─▒na giri┼čiyle ilgili g├Âr├╝┼člerine dair bir belge

Osmanl─▒ Devleti Umumi Harpte Tarafs─▒z Kalabilir miydi? - Yusuf Ak├žura (De─čerlendirme: Muzaffer Albayrak)