Osmanl─▒ Devleti Umumi Harpte Tarafs─▒z Kalabilir miydi? - Yusuf Ak├žura (De─čerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Tarih:   /   Toplam Yorum 1   / Yazar Ad─▒:      /   Okunma 6194

20. as─▒r tarihinin ilk otuz y─▒ll─▒k döneminde geçen en mühim vaka, Harb-i Umumi, Cihan Harbi isimleriyle de yad olunan Büyük Harp'tir. Bütün be┼čeriyeti sarsan bu cihan-┼čumûl harbin mesuliyetini, sava┼čan taraflardan her biri, tâ harbin ba┼č─▒ndan beri hasm─▒na yükletmekle me┼čguldür. Bu maksatla bir çok vesikalar, hat─▒rat, görü┼čler ve ele┼čtiriler ne┼čredildi. Lakin kütüphaneler dolusu bu bas─▒l─▒ evrak, tamam─▒yla tarafs─▒z bir ara┼čt─▒rmac─▒ya kesin bir hüküm verdirebilecek mahiyeti henüz ta┼č─▒mamaktad─▒r.
Cihan Harbi'nin mesulleri ara┼čt─▒r─▒l─▒rken, biz Türklerce as─▒l ehemmiyetli mesele, Osmanl─▒ Devleti'nin bu harbe kat─▒l─▒┼č sebeplerinin ne oldu─ču meselesidir:
―Osmanl─▒ Devleti harbi istemi┼č ve aram─▒┼č m─▒d─▒r?
―Yoksa s─▒rf istiklâl ve toprak bütünlü─čünü muhafaza ve müdafaa edebilmek için harbi kabule mecbur mu olmu┼čtur?
―Böyle bir mecburiyet var ise, tarafs─▒z kalmas─▒ mümkün olabilir miydi?

 

Osmanl─▒ döneminin son y─▒llar─▒ ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk y─▒llar─▒nda fikir hayat─▒n─▒n önemli simalar─▒ndan birisi olan Yusuf Akçura, ayn─▒ zamanda tarih alan─▒nda da önemli eserler vermi┼č, Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyelerindendir.

Osmanl─▒ Devleti'nin I. Dünya Sava┼č─▒'na giri┼čine dair, 1927 y─▒l─▒ Kas─▒m ay─▒nda yazd─▒─č─▒ makalesi, 1928 y─▒l─▒ Haziran ay─▒nda Türk tarihine dair önemli makalelerin yay─▒nland─▒─č─▒ Türk Tarih Encümeni Mecmuas─▒nda yay─▒nlanm─▒┼čt─▒.

Yusuf Akçura, makalesini çok k─▒ymet verdi─či büyük harp tarihçisi Yarbay Mehmet Nihat Bey'e ithaf etmi┼čti. Maalesef yaz─▒n─▒n yay─▒nlanmas─▒ndan çok k─▒sa bir zaman sonra, 14 Temmuz 1928 günü Mehmet Nihat Bey bir kaza kur┼čunu ile ┼čehit olmu┼čtur.

Yusuf Akçura, "Osmanl─▒ Devleti Umumi Harp'te Tarafs─▒z Kalabilir Miydi?" ba┼čl─▒kl─▒ yaz─▒s─▒yla, herhalde son yüzy─▒l içinde üzerinde en çok tart─▒┼č─▒lan ve farkl─▒ fikirler üretilen bir konuyu i┼člemektedir.

Yusuf Akçura yaz─▒s─▒nda, Osmanl─▒ Devleti'nin 1914 y─▒l─▒n─▒n ikinci yar─▒s─▒nda yüzle┼čti─či sava┼č gerçe─či kar┼č─▒s─▒nda tutabilece─či yollar─▒ üç seçenekte ele almaktad─▒r.

1-Sava┼ča bilerek ve isteyerek mi kat─▒lm─▒┼čt─▒r?

2-Yoksa kendini savunmak, varl─▒─č─▒n─▒ devam ettirmek için sava┼ča girmeye mecbur mu olmu┼čtur?

3-Böyle bir mecburiyet içinde tarafs─▒z kalma ihtimali var m─▒yd─▒?

Hiç ┼čüphesiz Yusuf Akçura'n─▒n yaz─▒y─▒ kaleme al─▒┼č tarihi olan 1927 y─▒l─▒ndan günümüze yakla┼č─▒k 90 y─▒l, Osmanl─▒ Devletinin sava┼ča giri┼činden 100 y─▒l sonra yukar─▒daki sorulara tarafs─▒z ve tarihi gerçekler ─▒┼č─▒─č─▒ alt─▒nda net cevap verebilmek mümkün de─čildir. Bu konuda net cevap verenlerin ne dedi─čine dikkatle bak─▒ld─▒─č─▒nda; ya 1914'ün ┼čartlar─▒n─▒ iyice göz önünde bulundurmadan, olup bitmi┼č tarihi bir olay─▒ sonuçlar─▒ üzerinden tahlil etmeye çal─▒┼čt─▒klar─▒, ya da Osmanl─▒ Devleti'nin sonunu getirmi┼č olan bu tarihi hadiseye duygusall─▒─č─▒n getirdi─či bir tarafgirlikle yakla┼čt─▒klar─▒ görülür.

Yusuf Akçura Osmanl─▒ Devleti'nin I. Dünya Sava┼č─▒'na giri┼čini de─čerlendirirken öncelikle 1914 y─▒l─▒ndan devletin ve dünyan─▒n içinde bulundu─ču durumu, bilhassa Rusya'n─▒n Bo─čazlar ve ─░stanbul üzerindeki emellerinden ve planlar─▒ndan bahsederek devletin varl─▒─č─▒n─▒n ve istiklalinin büyük bir tehdit alt─▒nda oldu─čunu Rus ar┼čivinden ç─▒kan gizli belgeleri delil göstererek ortaya koymaktad─▒r.

Yusuf Akçura yaz─▒s─▒nda öz olarak; Osmanl─▒ Devleti'nin sava┼č─▒n en önemli objelerinden birisi olarak harpte tarafs─▒z kalamayaca─č─▒n─▒ ifade ederken, öte yandan devleti idare edenlerin sava┼ča giri┼č zaman─▒n─▒ do─čru seçmemi┼č olduklar─▒n─▒ da belirtmektedir.

Ba┼čta da ifade etti─čimiz gibi, Osmanl─▒ Devleti'nin sava┼ča girip girmemesi veya tarafs─▒z kal─▒p kalamayaca─č─▒ hususlar─▒nda yüzy─▒ll─▒k tart─▒┼čmalar bir neticeye varamam─▒┼čt─▒r. Bu aç─▒dan a┼ča─č─▒da sizlerle payla┼čt─▒─č─▒m─▒z Yusuf Akçura'n─▒n yaz─▒s─▒na da kat─▒lanlar/kat─▒lmayanlar olacakt─▒r ┼čüphesiz.

Buradaki meram─▒m─▒z, tart─▒┼čmal─▒ bir konuyu de─či┼čik bir bak─▒┼č aç─▒s─▒ndan ortaya koymak, önyarg─▒dan uzak bir anlay─▒┼čla, farkl─▒ görü┼č ve dü┼čüncelerden istifade edebilece─čimiz yönlerin olup olmad─▒─č─▒na bakmakt─▒r.

Muzaffer ALBAYRAK

 

 

               Yusuf Akçura

Osmanl─▒ Devleti Umumi Harp'te Tarafs─▒z Kalabilir Miydi?

Erkân-─▒ Harbiye Mektebi (Harp Akademisi) Harp Tarihi eski muallimi Yarbay Mehmed Nihad Beyefendi'ye

 

20. as─▒r tarihinin ilk otuz y─▒ll─▒k döneminde geçen en mühim vaka, Harb-i Umumi, Cihan Harbi isimleriyle de yad olunan Büyük Harp'tir. Bütün be┼čeriyeti sarsan bu cihan-┼čumûl harbin mesuliyetini, sava┼čan taraflardan her biri, tâ harbin ba┼č─▒ndan beri hasm─▒na yükletmekle me┼čguldür. Bu maksatla bir çok vesikalar, hat─▒rat, görü┼čler ve ele┼čtiriler ne┼čredildi. Lakin kütüphaneler dolusu bu bas─▒l─▒ evrak, tamam─▒yla tarafs─▒z bir ara┼čt─▒rmac─▒ya kesin bir hüküm verdirebilecek mahiyeti henüz ta┼č─▒mamaktad─▒r.

Cihan Harbi'nin mesulleri ara┼čt─▒r─▒l─▒rken, biz Türklerce as─▒l ehemmiyetli mesele, Osmanl─▒ Devleti'nin bu harbe kat─▒l─▒┼č sebeplerinin ne oldu─ču meselesidir:

―Osmanl─▒ Devleti harbi istemi┼č ve aram─▒┼č m─▒d─▒r?

―Yoksa s─▒rf istiklâl ve toprak bütünlü─čünü muhafaza ve müdafaa edebilmek için harbi kabule mecbur mu olmu┼čtur?

―Böyle bir mecburiyet var ise, tarafs─▒z kalmas─▒ mümkün olabilir miydi?

Bir, bir buçuk sene evvel [1927], Fransa kurmay binba┼č─▒lar─▒ndan M. Larcher adl─▒ bir zat "Cihan Harbinde Türk Harbi" isimli bir eser yay─▒nlad─▒. Larcher, Do─ču Dilleri Enstitüsü'nde tahsilini tamamlayarak Türkçe lisan─▒ndan diploma alm─▒┼č bir müste┼čriktir. Bundan dolay─▒ eserini yazarken baz─▒ Türkçe kaynaklardan bizzat istifade edebilmi┼č oldu─čunu görüyoruz. Binba┼č─▒ Larcher, kitab─▒n─▒n önsözünde galiba hareket tarz─▒n─▒ ifade etmi┼č olmak maksad─▒yla [Fransa Ba┼čbakan─▒ Poincare'nin karde┼či alim ve mütefekkir] Henri Poincare'nin bir sözünü hat─▒rlat─▒yor: "Faaliyetimizin hedefi, gerçe─čin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ olmal─▒d─▒r. Ona lây─▒k olan gaye, ancak budur." Cihan Harbinde Türk Harbi tarihinin Frans─▒z tarihçisi, eserini yazarken bu ilkeye hayli sad─▒k kalm─▒┼čt─▒r. Eser umumiyetle tarafs─▒z ve insafl─▒ yaz─▒lm─▒┼čt─▒r denilebilir.

Binba┼č─▒ Larcher, Osmanl─▒ Devleti'nin nas─▒l harbe girdi─čini anlatmak üzere, di─čer baz─▒ eserlerle beraber, Osmanl─▒ Genelkurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan 1921'de haz─▒rlay─▒p 1922'de yay─▒nlam─▒┼č oldu─ču "Cihan Harbinde Osmanl─▒ Harekat─▒n─▒n Tarihçesi" isimli Türkçe eseri de kaynak göstermektedir. Ve mühim bir vesika makam─▒nda bu resmi eserin siyasi mukaddimesini aynen tercüme ederek kitab─▒na koymu┼čtur.

Larcher'in resmi vesika kabul ederek hiçbir tenkide tabi tutmay─▒p eserine aynen alm─▒┼č oldu─ču Osmanl─▒ Genelkurmay'─▒n─▒n bu mukaddimesi gerçekten de kendisine isnat olunan k─▒ymeti ta┼č─▒makta m─▒d─▒r?

Mondros Mütarekesi'nden (30 Ekim 1918) itibaren Osmanl─▒ Hükümeti fiilen ─░tilaf kuvvetlerinin kontrolü alt─▒na girmi┼čtir. Hele 16 Mart 1920'de ─░ngiliz askerleri ─░stanbul'a ç─▒kar─▒larak bir hayli masum insan öldürüldükten ve bütün resmi kurumlar i┼čgal edildikten ─░ngiliz z─▒rhl─▒lar─▒ toplar─▒yla yaln─▒z hükümet dairelerini de─čil bütün ─░stanbul ┼čehrini tehdit eder bir vaziyet ald─▒ktan sonra Osmanl─▒ Hükümeti'nin hal ve harekat─▒nda istiklâl ve serbestli─čin zerresi bile kalmam─▒┼čt─▒. Osmanl─▒ Harbiye Nezareti'nin ve Genelkurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒'n─▒n daire ve oda kap─▒lar─▒na süngülü nöbetçiler dikilmi┼čti. Osmanl─▒ Genelkurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒ fiilen harp esiri demekti! Ve o s─▒rada ─░tilaf ajanslar─▒n─▒n telkinleri, ─░stanbul'da kamuoyuna tesir eden ayd─▒n kesimi aras─▒nda makul olmayan baz─▒ dü┼čünceler olu┼čturmu┼čtu: Harbin mesuliyeti, Osmanl─▒ Devleti'ni bir süreli─čine idare eden birkaç ki┼čiye yükletilerek galip ─░tilaf Devletlerinin merhamet ve muhabbeti kazan─▒l─▒rsa, daha uygun ┼čartlarda bar─▒┼č yap─▒labilece─či umuluyordu.

Devletin içinde bulundu─ču bu ┼čartlar alt─▒nda Genelkurmay'─▒n eserinin mukaddimesinde baz─▒ tarafl─▒ ve siyasi görü┼člerin oldu─ču ┼čüphesizdir. Bundan dolay─▒ Larcher'in bu mukaddimeyi resmi vesika olarak kabul edip kitab─▒na oldu─ču gibi almas─▒ da do─čru bulunmamaktad─▒r.

─░tilaf Devletlerine mensup yazarlar─▒n genel olarak takip ettikleri tez, Osmanl─▒ Devleti'nin Cihan Harbi'nde tarafs─▒z kalmas─▒n─▒n mümkün oldu─ču merkezindedir. Osmanl─▒ Genelkurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒'n─▒n yay─▒nlad─▒─č─▒ "Cihan Harbinde Osmanl─▒ Harekât─▒n─▒n Tarihçesi" isimli eserin mukaddimesi de bu teze kaynak ve delil olabilecek ┼čekilde yaz─▒lm─▒┼čt─▒r. Gerçi Larcher ve Gaston Gaillard gibi Türk dü┼čman─▒ olmayan baz─▒ insafl─▒ yazarlar, bu tezi az çok hafifleten genel tarihi vaziyeti de tarafs─▒z bir ┼čekilde ortaya koymaktad─▒rlar.

Ancak tespit edilen tarihi vaziyeti, umumi harpten önceki birkaç ay zarf─▒nda Osmanl─▒ Devleti'nin istiklâl ve toprak bütünlü─čü aleyhine ne kadar aç─▒k bir cereyan alm─▒┼č oldu─čunu belki baz─▒ gizli vesikalar─▒ görmemi┼č olmalar─▒ndan dolay─▒ tam anlam─▒yla ortaya koyamamaktad─▒rlar.

Rusya'da Bol┼čevik devriminden sonra D─▒┼či┼čleri Komiserli─či taraf─▒ndan yay─▒nlanan gizli belgeler, Sovyetler D─▒┼či┼čleri Komiserli─či'nin "Rusya Hariciye Nezareti Ar┼čivinden Ç─▒kan Gizli Vesikalar Mecmuas─▒" ad─▒yla 1918 senesinde Petersburg'ta ne┼čretti─či mecmualar─▒n 7. nüshas─▒nda yay─▒nlanm─▒┼čt─▒r.

[Yusuf Akçura yaz─▒s─▒nda; Rus Ar┼čivinden ç─▒kan bu belgelerin tercümelerini vererek, bir sava┼č ç─▒kt─▒─č─▒nda Rusya'n─▒n Osmanl─▒ Devleti aleyhine ne ┼čekilde hareket edece─čine, ─░stanbul ve Bo─čazlar─▒n nas─▒l i┼čgal edilece─čine dair harekât planlar─▒ndan ve bu konudaki yaz─▒┼čmalar─▒ ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde ortaya koymaktad─▒r. Oldukça uzun metinlerden olu┼čan bu belgeleri buraya alamad─▒k. Ancak belgelerden net bir ┼čekilde anla┼č─▒lan odur ki, daha I. Dünya harbi ba┼člamadan 6 ay önce Osmanl─▒ harbe fiilen dahil olduktan 9 ay önce Rusya'n─▒n askeri ve siyasi kurumlar─▒ndan olu┼čan Sava┼č Konseyi'nde Osmanl─▒ Devleti kar┼č─▒ aç─▒lacak bir seferde, Bo─čazlar─▒n ve ─░stanbul'un i┼čgal planlar─▒ yap─▒lm─▒┼č ve bu planlar Çar taraf─▒ndan da onaylanm─▒┼čt─▒r. M.A.]

Rus Hariciye Nezareti'nin ar┼čivinden ç─▒kan bu belgeler incelendi─činde, ortaya ç─▒kan en önemli sonuçlar─▒ ┼čöyle s─▒ralayabiliriz:

1- S─▒rp suikastçi Princip, Ar┼čidük Ferdinand'─▒ öldürmeden be┼č ay, Almanya Rusya'ya sava┼č ilan etmeden alt─▒ ay, Osmanl─▒ Devleti ile Rusya aras─▒nda sava┼č ba┼člamadan dokuz ay önce; Rusya Hariciye Naz─▒r─▒ ve genelkurmay ba┼čkan─▒, Bo─čazlar─▒ ve Osmanl─▒ Devleti'nin ba┼čkenti olan ─░stanbul'u zapt ve istila f─▒rsat─▒n─▒n çok yak─▒n bir gelecekte ortaya ç─▒kaca─č─▒na ve bunun Avrupa'y─▒ saracak bir genel sava┼č ile beraber olaca─č─▒na kani idiler.

2- Bu kanaate Rusya Bahriye Naz─▒r─▒ ile Rusya'n─▒n ─░stanbul Büyükelçisi tamamen kat─▒l─▒yorlard─▒. Ve bizzat Çar, bu konuda al─▒nan bütün kararlar─▒ onayl─▒yordu.

3- ─░stanbul ve Bo─čazlar─▒n zapt ve i┼čgali hususunda yap─▒lan toplant─▒ya kat─▒lan Rusya'n─▒n ─░stanbul Sefiri Giers, Rus ordular─▒n─▒n hepsinin bat─▒da Alman-Avusturya cephelerine gönderilmelerine kar┼č─▒ ç─▒karak, yak─▒n bir gelecekte ─░stanbul'da ortaya ç─▒kmas─▒ muhtemel anar┼či ve karga┼ča zuhur eder etmez Bo─čazlara ç─▒kar─▒lacak bir kara ordusunun haz─▒r bulundurulmas─▒ gerekti─čini ileri sürerek bu noktan─▒n kabul edilmesinde ─▒srar ediyordu. Hariciye Naz─▒r─▒ ile Bahriye Naz─▒r─▒n─▒n Giers'in görü┼čüne kat─▒lmalar─▒ üzerine nihayet Genelkurmay Ba┼čkan─▒ da Bo─čazlara yap─▒lacak ç─▒karman─▒n bat─▒ cephesinde sava┼č ba┼člamadan önce olaca─č─▒na dair kanaatini öne sürerek belirlenen kolordular─▒n ─░stanbul ve Bo─čazlar─▒n ele geçirilmesine tahsis edilmesini kabul ediyordu.

4- Harp konseyinin görü┼čmeleri, birkaç ay sonra ─░stanbul'un ve Bo─čazlar─▒n zapt ve i┼čgali için eksikliklerin giderilerek bütün haz─▒rl─▒klar─▒n ba┼člamas─▒ için imparatorun onay─▒n─▒n al─▒nmas─▒na tesir etmi┼čtir.

1914 tarihlerine do─čru Rusya'n─▒n ekonomik, sosyal ve siyasi iç durumu epey buhranl─▒ idi. Çar hükümetinin idarecileri ba┼čar─▒l─▒ bir harp ile ve özellikle bütün sosyal s─▒n─▒flara mensup Ruslar─▒n ortak gaye ve emeli olan ─░stanbul ve Bo─čazlar─▒n ele geçirilmesi gibi bir zaferle içinde bulunulan buhran─▒ ortadan kald─▒rmak, hiç olmazsa erteleyebilmek ümidindeydiler.

Rusya'n─▒n Osmanl─▒ Devleti aleyhine harp haz─▒rl─▒─č─▒nda oldu─ču Osmanl─▒ Hükümeti taraf─▒ndan biliniyor muydu?

Osmanl─▒ Hariciye Nezareti'nin ve Genelkurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒'n─▒n umumi harpten önceki zamanlara ait belgeleri henüz yay─▒nlanmam─▒┼č oldu─čundan bu konuda kesin bir ┼čey söylenemezse de Rus Sava┼č Konseyi'nde al─▒nan kararlar uygulamaya geçirildi─činde tamamen gizli kalmas─▒ ve Petersburg'ta bulunan Osmanl─▒ elçi ve ata┼čemiliterinin bu haz─▒rl─▒klar─▒ büsbütün sezmemi┼č olmalar─▒ kabul edilemez. Rusya'n─▒n 1914 ilkbahar─▒ ba┼člar─▒nda ba┼člayan ve Karadeniz'e yönelen askeri faaliyeti, ya do─črudan do─čruya veya dolayl─▒ olarak Osmanl─▒ Hariciye Nezareti ve Genelkurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒n─▒n dikkatini çekmi┼č olabilir.

Rusya'n─▒n bu tehditkâr vaziyeti, Osmanl─▒ Hükümeti'nin 1914 senesinde ald─▒─č─▒ bütün büyük kararlar─▒nda bir etken olarak hesaba kat─▒lmas─▒ tarihi tarafs─▒zl─▒k ve insaf gere─čidir. Bundan dolay─▒ Osmanl─▒ Hükümeti'nin icraat─▒nda mesela Goeben ve Breslau z─▒rhl─▒lar─▒n─▒n Çanakkale Bo─čaz─▒'ndan içeri al─▒nmas─▒nda ve Almanya ile ittifak akdedilerek nihayet Rusya aleyhine harekete mecbur kalmas─▒nda bu etken asla gözden kaç─▒r─▒lmamal─▒d─▒r.

Yukar─▒da bahsedilen hususlar göz önünde bulundurulursa, Osmanl─▒ Devleti'nin harbe giri┼či, harp arzusundan, baz─▒ yazarlar─▒n mesela Larcher'in zannetti─či gibi bir tak─▒m geni┼č emelleri elde etmek hevesinden ileri gelmi┼č olmay─▒p, yaln─▒zca devletin ba┼čkentini, mevcudiyetini, istiklâlini muhafaza endi┼česiyle, yani en me┼čru kendini savunma gayesiyle meydana gelmi┼č oldu─čunu teslim etmek icap eder.

Osmanl─▒ topraklar─▒na taarruz etmek, Osmanl─▒ ba┼čkentini zapt etmek üzere geleneksel emelleri olan dü┼čman─▒ taraf─▒ndan her türlü tedbirler al─▒n─▒p haz─▒rl─▒klar─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ bilinirken, Osmanl─▒ Devleti'nin tarafs─▒z kalabilmesinin mümkün oldu─čunu dü┼čünmek abestir.

Ya umumi harp ba┼člamadan biraz önce ve süratle, yahut buna vakit ve f─▒rsat bulunamazsa ─░tilaf Devletlerinin harp terazisinde a─č─▒r basmaya ba┼člad─▒klar─▒ anda Rusya Devleti'nin Osmanl─▒ tarafs─▒zl─▒─č─▒n─▒ bozmaya te┼čebbüs etmeyece─čine ve ─░tilaf Devletleri elçilerinin sözlü güvencelerini veya yaz─▒l─▒ notalar─▒n─▒ yeterli kefalet saymak fazlaca bönlük ve safl─▒k olurdu.

Geli┼čen olaylardan ve belgelerden anlad─▒─č─▒m─▒z, Osmanl─▒ Devleti'nin Cihan Harbi'nde tarafs─▒z kalmas─▒ imkans─▒zl─▒─č─▒d─▒r:

Osmanl─▒ Devleti umumi harpte tarafs─▒z kalamazd─▒; co─črafya ve tarih onu iki büyük dü┼čman grubun ortas─▒na atm─▒┼č bulunuyordu; harbin objelerinden birisi de bizzat kendisi idi.

Not: Osmanl─▒ Devleti'nin harpte tarafs─▒z kalmas─▒n─▒n imkans─▒zl─▒─č─▒n─▒ iddia etmek, Osmanl─▒ Hükümeti'nin sava┼ča giri┼č an─▒n─▒ iyi seçmi┼č oldu─čunu kabul etmek anlam─▒n─▒ ta┼č─▒maz. Bu ba┼čka bir meseledir.

Ankara, Kas─▒m 1927

Akçurao─člu Yusuf

 

Türk Tarih Encümeni Mecmuas─▒

Say─▒ 19 (96), 1 Haziran 1928


  6194 defa G├Âr├╝nt├╝lendi.

**********************

T├╝m yaz─▒, yorum ve i├žerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yay─▒mlanm─▒┼č olmalar─▒, bu g├Âr├╝┼čleri Tuncay Y─▒lmazer'in benimsedi─či anlam─▒na gelmez. Yorum b├Âl├╝m├╝ ├Âzg├╝r bir tart─▒┼čma ortam─▒ yaratmak i├žin vard─▒r. Ancak sald─▒rgan ve d├╝zeysiz yorumlar yay─▒nlanmayacakt─▒r. E─čer bu siteye ilk kez yorum yaz─▒yorsan─▒z, yorum kurallar─▒na g├Âzatman─▒z─▒ istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGOR─░DEK─░ D─░─×ER BA┼×LIKLAR

13/04/2019 - 13:38 Who are your heroes of Gallipoli? An exclusive interview with John Gillam, The author of "Turkish Charlie Ryan" (with Yvonne Fletcher ) ( Tuncay Y─▒lmazer )

09/04/2019 - 13:38 Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču ve D├╝nya Sava┼č─▒ - Said Halim Pa┼ča (Fatih Y├╝cel)

23/03/2019 - 13:18 I. D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ├ťsk├╝dar Mekteb-i Sultan├«si (Nuri G├╝├žtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ├ľZEL - 18 Mart Bo─čaz Harbinde M├╝ttefik Filonun Sald─▒r─▒ Plan─▒ ile T├╝rk Savunma D├╝zeni ├ťzerine De─čerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat ├çobanl─▒ Pa┼čan─▒n Vefat─▒ Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hatt─▒ Raporlar─▒na G├Âre Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ┼×ehit T├╝rk Subaylar─▒ (Nuri G├╝├žtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sar─▒kam─▒┼č Harek├ót─▒na Taktik Yakla┼č─▒mlar (Dr. B├╝lend ├ľzen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytinda─č─▒ ÔÇô 100.Y─▒l D├Ân├╝m├╝ÔÇÖnde Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒n─▒ Yeniden De─čerlendirmek (Tuncay Y─▒lmazer)

05/11/2018 - 12:37 Kararg├óh Umumi Foto─čraf├ž─▒s─▒ Burhan Felek ve ├çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya M├╝zesinde Bir ├çanakkale ┼×ehidiÔÇÖnin Mezar Ta┼č─▒ (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atat├╝rk ve Enver Pa┼ča (─░smail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 ├çanakkale Sava┼č─▒ Sonras─▒nda Mezarl─▒klar ─░le ─░lgili Ortaya ├ç─▒kan Sorunlar Ve Yap─▒lan Tart─▒┼čmalar (Burhan Say─▒l─▒r)

03/07/2018 - 04:23 Ar┼čiv Belgelerinde L├ópseki (1915 - 1922) (H├╝seyin Arabac─▒)

24/05/2018 - 04:02 Yar─▒madaÔÇÖdaki Ate┼čkes: 24 May─▒s 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali ├ľzkan)

20/05/2018 - 08:02 ├çanakkale Sava┼č─▒ Siperin Ard─▒ Vatan (G├╝rsel G├Ânc├╝ - ┼×ahin Aldo─čan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklar─▒m : Cemal Pa┼čaÔÇÖy─▒ Y├╝celtme Amac─▒yla Yaz─▒lm─▒┼č Bir Risale (Nevzat Artu├ž)

06/05/2018 - 20:14 Haf─▒z Hakk─▒ Pa┼ča Hayat─▒ Ve Eserleri (Mustafa Birol ├ťlker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Sedd├╝lbahir Savunmas─▒n─▒n ─░lk ├ť├ž G├╝n├╝ (Burhan Say─▒l─▒r)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yar─▒madas─▒ ├ç─▒karmalar─▒ ├ťzerine Taktik Yakla┼č─▒mlar (B├╝lend ├ľzen)

18/04/2018 - 10:58 ├çanakkale Sava┼č─▒ Esnas─▒nda ├çekildi─či ─░ddia Edilen Bir Foto─čraf Hakk─▒nda (Erhan ├çif├ži)

13/04/2018 - 05:58 ÔÇťB├╝y├╝k StratejisizlikÔÇŁten Sahadaki Ger├žekliklere, Gazze,Bir├╝ssebi ve Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒ (B├╝lend ├ľzen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart G├╝n├╝ Dardanos ┼×ehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda ─░stanbul a Yap─▒lan Hava Sald─▒r─▒lar─▒ (Emin Kurt - Mesut G├╝venba┼č)

31/03/2018 - 15:41 K─▒sa Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ Tarihi (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

29/03/2018 - 09:02 Bo─čazÔÇÖ─▒n Fedaileri "├çanakkale Bo─čaz─▒ Tahkimatlar─▒ ve ├çanakkale Bo─čaz MuharebeleriÔÇÖnde T├╝rk Top├žusu" adl─▒ kitaplar─▒n tan─▒t─▒m─▒ (Bayram Akg├╝n)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Sava┼č─▒ (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

20/03/2018 - 17:57 LondraÔÇÖn─▒n Sava┼č Planlar─▒: 1906 Taba Krizi Ve ├çanakkale (Yusuf Ali ├ľzkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart ├ľzel - ├çanakkale Bo─čaz─▒ Savunmas─▒nda Kullan─▒lan 240/35ÔÇÖlik Alman Krupp K─▒y─▒ Topunun Teknik ├ľzellikleri (Bayram Akg├╝n)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Ger├že─če- ├çanakkale Sava┼č─▒ÔÇÖnda Bulutlar ─░├žerisinde Kayboldu─ču ─░ddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Y─▒lmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yi─čitler Harman─▒ Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 2 (Bayram Akg├╝n)

11/02/2018 - 12:02 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 1 (Bayram Akg├╝n)

05/02/2018 - 05:38 ─░ngilizlerin 1915 Y─▒l─▒ Strateji De─či┼čikli─či: ├çanakkale, ─░ngiliz Karar Vericiler ─░├žin Bir Se├ženek Haline Nas─▒l Geldi? (Yusuf Ali ├Âzkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine M├╝dafaas─▒ ve Fahreddin Pa┼ča (S├╝leyman Beyo─člu)

20/01/2018 - 10:18 D├╝┼čman ├çanakkaleÔÇÖyi Ge├žecek Olursa (Do├ž.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral CardenÔÇÖin ├çanakkale Bo─čaz─▒ Sald─▒r─▒ Plan─▒ ├ťzerine Bir De─čerlendirme ( Bayram Akg├╝n)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yar─▒madas─▒nda Kaybolan ┼×ehitlik ve An─▒tlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kud├╝s 100.Y─▒l Dosyalar─▒

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 ├ť├ž Mermi ─░le Bir Defter - ├çanakkaleÔÇÖde Yedek Subay Bir M├╝hendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomaklar─▒n ├çanakkale A─č─▒d─▒ - Pesna (├ľmer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Ar─▒burnu Anzak ├ç─▒karmas─▒nda 57.AlayÔÇÖ─▒n Conkbay─▒r─▒ÔÇÖna ─░ntikali ÔÇô Yeniden De─čerlendirme ( M. ┼×ahin Aldo─čan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles ├╝zerinden bir inceleme: Churchill ├çanakkale Sava┼člar─▒n─▒n tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence NightingaleÔÇÖin Eli AnadoluÔÇÖya da De─čmi┼čti-K─▒r─▒m Sava┼č─▒ndan Unutulan ─░lk Prefabrik Hastane: Erenk├Ây (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Ku┼čatma ve Esaretin Ad─▒ K├ŤTULAM├éRE Esir Bir ─░ngiliz Subay─▒n An─▒lar─▒ - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. T├╝men Kurmay Ba┼čkan─▒ ─░zzettin ├çal─▒┼člarÔÇÖ─▒n ├çe┼čitli Konferans ve Yay─▒nlar─▒nda Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒ 2.B├Âl├╝m-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Y─▒lmazer )

11/07/2017 - 10:07 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒-Gazze Muharebeleri(1.B├Âl├╝m)(Tuncay Y─▒lmazer)

22/05/2017 - 05:29 M├╝stahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-K├╝├ž├╝k Anafartalar Toplar─▒(Bayram Akg├╝n)

09/05/2017 - 08:12 K├╗tulam├óre Ku┼čatmas─▒ÔÇÖndan Esarete Y├╝zba┼č─▒ SandesÔÇÖin Hat─▒ralar─▒ - ├çev. Tuncay Y─▒lmazer

02/05/2017 - 11:45 ─░zmir-Bay─▒nd─▒r ─░l├žesinden ├çanakkale Harbine Kat─▒lanlar (Necat ├çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 T├╝rk OrdusuÔÇÖnda K├╝nye Uygulamas─▒na ─░li┼čkin ─░lk Giri┼čimler ve ─░lk K├╝nyelerle ─░lgili K─▒sa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 ├çanakkale Sava┼č─▒, Kara Savunmas─▒ ─░├žin M├╝stahkem Mevkii Top Deste─či (Bayram Akg├╝n)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabata┼č Erkek Lisesi 1.B├╝y├╝te├ž Tarih ├ľ─črenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (N├╝fus ├ľl├╝m-Genelkurmay-Kay─▒ts─▒z ├ľl├╝m Defterleri) G├Âre ─░zmir - Beyda─č ┼×ehitleri (Necat ├çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 ├çanakkale nin ┼×ehit Kalemleri (─░smail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 ├çanakkale M├╝stahkem MevkiiÔÇÖye Ba─čl─▒ Top Mermisi ├çe┼čitleri (Bayram Akg├╝n)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak ├ľzel- 100. Y─▒l─▒nda Gazze Muharebeleri Kahramanlar─▒n─▒ An─▒yoruz (Tuncay Y─▒lmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart ├ľzel Makalesi - Ya┼čayanlar─▒n A─čz─▒ndan 18 Mart Bo─čaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Foto─črafla ├çanakkale Bo─čaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 ├çanakkale ZaferiÔÇÖnden Mescid-i NebeviÔÇÖye Enver Pa┼čaÔÇÖn─▒n 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Y─▒lmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunmas─▒ Bir Kararg├óh ├çal─▒┼čmas─▒ - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 ─░kinci Kirte Muharebesi (6-8 May─▒s 1915 Taarruzlar─▒) (Y├╝cel ├ľzkorucu)

31/01/2017 - 12:29 T├╝rk Bo─čazlar─▒ Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanl─▒ Bir Mendil Hikayesi (├ľmer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde G├Ân├╝ll├╝ Kahramanlar Osmanc─▒k Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aral─▒k-Ocak Say─▒s─▒nda 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Y─▒lmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birle┼čik Harekat Tecr├╝besi Olarak Cihan Harbinde T├╝rk-Alman Askeri ─░ttifak─▒ (G├╝ltekin Y─▒ld─▒z)

02/12/2016 - 20:23 ├çanakkale Kara Muharebelerinde A─č─▒l Dere (┼×aban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 ├çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (┼×aban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (O─čuz ├çetino─člu)

03/07/2016 - 14:42 ├çanakkaleÔÇÖden 100. Y─▒l─▒nda SommeÔÇÖa:Bir Sava┼č, ─░ki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.D├╝nya Sava┼č─▒ nda ┼×ii Ulemas─▒n─▒n Cihat Fetvalar─▒ ├çer├ževesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kut├╝lamare- Yarbay Mehmed Re┼čid Bey in G├╝nl├╝─č├╝ (─░. Bahtiyar ─░stekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin ├çanakkale Muharebelerinde Sa─čl─▒k Alan─▒ndaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanl─▒ Kurmay Subay─▒- Irakl─▒ K├╝rt Devlet Adam─▒, Mehmet Emin Zeki Bey in Ya┼čam ├ľyk├╝s├╝ (Tuncay Y─▒lmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Sava┼č 1915-1916 Kut├╝lAmare ÔÇô Nikolas Gardner ( Tuncay Y─▒lmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒n─▒n ─░slam D├╝nyas─▒na Etkileri (Y├╝ksel Nizamo─člu)

30/04/2016 - 19:20 ├çanakkale Sava┼č─▒: Bir Siyasi M├╝cadele Alan─▒ (├ľzg├╝r ├ľzt├╝rk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak ├ç─▒karmas─▒ ─░lk Saatleri ÔÇô Daha Erken M├╝dahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekat─▒ - K├╗tulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Y─▒lmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 E─čitimli Neslin Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ ile ─░mtihan─▒ ( Dr. Nuri G├╝├žtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri G├╝├žtekin)

21/03/2016 - 06:35 ├çanakkale Seferberli─či: Sava┼č, E─čitim, Cephe Gerisi (Mustafa Sel├žuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ├ľZEL - ├çanakkale Zaferi ve Cevat Pa┼ča (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 ├çanakkale ┼×ehidi Feyzi ├çavu┼čÔÇÖun Zevcesi Zehra Han─▒m─▒n Padi┼čaha Mektubu (Osman Ko├ž)

23/12/2015 - 16:47 ├çanakkale Sava┼člar─▒nda Binba┼č─▒ Halis BeyÔÇÖe Ait Bir Ganimetin ├ľyk├╝s├╝ (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Z─▒rhl─▒s─▒n─▒n Dram─▒ (Cemalettin Y─▒ld─▒z)

06/12/2015 - 20:29 KutÔÇÖ├╝lamarenin T├╝rklere Tesliminden Sonra Irak ─░ngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 A─čustos 1915 Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ H├╝cumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Pa┼čan─▒n Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin 1. D├╝nya Sava┼č─▒na giri┼čiyle ilgili g├Âr├╝┼člerine dair bir belge

Osmanl─▒ Devleti Umumi Harpte Tarafs─▒z Kalabilir miydi? - Yusuf Ak├žura (De─čerlendirme: Muzaffer Albayrak)