Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

Tarih: //   /   Toplam Yorum 5   / Yazar Adı:      /   Okunma 20177

Çanakkale Muharebe Alanlarından sorumlu “Tarihi Alan Başkanlığı” kurulması ile ilgili kanun teklifinin meclise sunulacağı geçtiğimiz hafta medyaya yansımıştı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Mithat Atabay söz konusu kanunun genel bir tanıtımını yapıyor, neden gerek duyulduğunu anlatıyor. Atabay söz konusu kanun tasarısına göre “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” kurulmasının hedefinin “(Savaş Alanlarını) bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp planlamak, cephe, siper, sahra hastanesi, şehitlik ve mevzi gibi savaş mekanlarının yaşanan olayları da yansıtacak şekilde aslına uygun olarak restorasyonunu yapmak, bunlara ek ve tamamlayıcı olarak Çanakkale Savaşlarının ruhunu yansıtacak sinema, animasyon, belgesel, müzik, drama, kitap ve benzeri görsel ve işitsel eser ve canlandırmalar üretmek ve yapmak suretiyle, Tarihi Alanın bir açık hava müzesi olarak düzenlenmesini ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmasını sağlamak” olduğunu belirtiyor. Bu kanun konusunda Mithat Bey kadar iyimser değilim. İtiraz ettiğim noktalar var. Bunları bilahare açıklayacağım. Umarım söz konusu tasarı aceleye getirilmez. Tüm ayrıntılarıyla kamuoyunda tartışılır. (T.Y)

 

 

Çanakkale kara savaşlarının yaşandığı alanların büyük bölümünün bulunduğu Gelibolu Yarımadası’na özel bir statü veren ilk yasal düzenleme 26 Mayıs 1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleşmişti. Bu yasal düzenlemenin yapıldığı tarihten tam 41 yıl sonra “Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı” yeni bir düzenleme ile tarihteki yerini alacak ve bundan sonra söz konusu savaş alanlarının her türlü sorumluluğu ve yetkisi yeni kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”na ait olacaktır.

Peki, yeni kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”na neden ihtiyaç duyuldu? Bu sorunun cevabını verelim.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda 1994 yangınından sonra başlayan planlama sürecinde ana tema “Barış” olarak belirlenmiş ancak evrensel bir yaklaşım olarak belirlenen bu tema uygulamada büyük ölçüde bir kenara itilmiş ve savaş temasına daha sıklıkla vurgu yapılmaya başlanmıştı. Bu durum pek çok eleştirilere de sebep olmaktaydı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 100.yılı olan 2014 yılında, her türlü yaşanan olumsuzluklara rağmen yine de dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Gelibolu Yarımadası’nın “dünya kültürel mirası listesine önerilmesi” ve bu önerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek 15 Nisan 2014’te UNESCO tarafından “Dünya Kültürel Miras Geçici Listesine” kabul edilmesi sonrasında Gelibolu Yarımadası Savaş alanları için de yeni bir süreç başlamış oldu. Bu çerçevede  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 23 Mayıs 2014 tarih ve 31853594-101-970-2435 sayılı yazı ile “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” kurulmasına dair kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. 14 asıl ve bir geçici maddeden oluşan kanun tasarısı Gelibolu Yarımadası’ndaki bugüne kadar uygulanan yönetim ve karar sisteminin tamamen değiştiriyor ve “özerk” bir yönetim modeli öngörüyor. Öngörülen yönetim modeline geçmeden kanun tasarısının ekinde yer alan genel gerekçeye önce göz atmak gerekir. Her ne kadar bilinen cümlelerden oluşsa da yine de hatırlatmakta yarar vardır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nın kurulmasının genel gerekçesinde; “Çanakkale Savaşları; insanlık tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici bir rol oynadığı, milletimizin kahramanlık ve fedakârlığının doruk noktasına ulaştığı bir mücadele” olduğu belirtilerek “Çanakkale Zaferi; Mehmet Akif Ersoy’un ifadesiyle ancak “Bedr’in Aslanlarının” geçebileceği bir şan ve şerefe sahip olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “savaşmayı değil ölmeyi emrettiği”, vatanın dört bir yanından ve bugün birçok farklı devletin toprakları içinde kalmış olan yerlerden savaşmaya gelen Mehmetçiklerin en büyük destanlarından biridir” denilmektedir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nın kurulması için sunulan kanun tasarısında “Çanakkale Ruhu” Atatürk’ün Bombasırtı olayını anlatımıyla ifade edilmektedir ve bundan sonra kanun tasarısının gerekçesi “Çanakkale Zaferini kazandıran bu yüksek ruhun, Mehmetçiğin hatırasının, inancın, cesaretin ve azmin manevi mirasının kuşaktan kuşağa yaşatılması, her neslin bu kutsal maziden beslenerek büyümesi ve hep ileriye doğru, daha iyi olanı hedefleyerek gayret göstermesi ile ancak aziz şehitlerimizin ruhları şad olacaktır. Her gelen nesil onlara layık olma gayretiyle bu şerefli maziyi daha ileriye taşıma inancında ve isteğinde olacaktır” şeklinde ifade edilmektedir.

Çanakkale Savaşları; başta Milletimizin olmak üzere pek çok milletin tarihinin şekillenmesinde oynadığı rol ve savaşan taraflar arasında, verilen büyük kayıplara rağmen, geleceğe uzanan bir husumet yaratmak yerine günümüzde dahi devam eden barışçıl bir anlayış ve saygı yaratması ile tarihte müstesna bir yer edinmiştir. Çanakkale Savaşlarının cereyan ettiği alanın bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak açık hava müzesi olarak yeniden düzenlenmesine ve yönetilmesine ilişkin faaliyetleri yürütecek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmasına yönelik olarak bu tasarı” hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.

“Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” kurulmasının hedefi nedir?: “(Savaş Alanlarını) bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp planlamak, cephe, siper, sahra hastanesi, şehitlik ve mevzi gibi savaş mekanlarının yaşanan olayları da yansıtacak şekilde aslına uygun olarak restorasyonunu yapmak, bunlara ek ve tamamlayıcı olarak Çanakkale Savaşlarının ruhunu yansıtacak sinema, animasyon, belgesel, müzik, drama, kitap ve benzeri görsel ve işitsel eser ve canlandırmalar üretmek ve yapmak suretiyle, Tarihi Alanın bir açık hava müzesi olarak düzenlenmesini ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmasını sağlamaktır.”

Peki, “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” bu görevleri yürütebilmek için nasıl bir ekonomik yapıya sahip olacaktır? “Başkanlığın bu görevleri yürütebilmesi için, görevinin istisnai mahiyetinin gerektirdiği mali ve idari imkânlara sahip” olacaktır.

Bunun yanında Tarihi Alanın yarısını oluşturan orman vasfı korunmaya devam edilecek ve bu özelliğinden kaynaklanan korumaya yönelik uygulamalar sürdürülecektir. Bu görev, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görev tanımı kapsamında kalan işler olmakla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerle işbirliği içerisinde yapılacaktır.

Kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olacaktır.

“Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” Başkanlık, Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşacaktır.

Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olan (yurtdışından mezunsa denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş olması) mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış olanlardan üçlü kararname ile atanacak ve  “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nın en üst yöneticisi olacaktır. Başkan, direkt Kültür ve Turizm Bakanı’na karşı sorumludur.

Başkanlık teşkilatı; beş hizmet biriminden oluşacaktır. Bunlar; “Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı”, “Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı”, “Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı”, “Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı” ve “Hukuk Müşavirliği”dir.

Kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nın kanun tasarısında en önemli özellik kurumlar arası işbirliğini sağlayacak olan bir “Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulmasıdır.  “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Koordinasyon Kurulu” Kültür ve Turizm Bakanı’nın başkanlığında, Başkanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı müsteşarları ile Çanakkale Valisi olmak üzere on bir üyeden oluşmaktadır. Bakan olmadığı zaman Koordinasyon Kurulu’nun Başkanlığını “Başbakanlık Müsteşarı” başkanlık edecektir.

Kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” görevlerini devlet memuriyetine atanma yeterliliğini haiz uzman personel ve destek personeli eliyle yürütecektir. Bu personelin sayısı en fazla 300 kişi olacaktır. Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki kurumlardan mezun olmuş adaylar arasından istihdam edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar belirtilen şartları taşımaları halinde kendilerinin isteği, kurumlarının muvafakati ile Başkanlıkta Başkan, Grup Başkanı, hukuk müşaviri ve uzman personel olarak istihdam edilebileceklerdir. Başkanlık işçiler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak ihtiyaç duyduğu personeli ilgili kurumun iznin almak koşuluyla görevlendirebilecektir. Çalışacak personelin ücreti ve diğer mali haklarının üst sınırı Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nda personelin büyük ölçüde sözleşmeli olarak çalışması öngörülmektedir. Gerektiği zaman özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici nitelikteki işlerde Bakanın onayı alınarak özel sözleşme ile yabancı danışman ve uzman, istisnai sözleşme ile yerli danışman ve uzmanlar da çalıştırılabilecektir.

Başkanlığın bütçesi; genel bütçeden aktarılan tutarlar yanında, Tarihi Alanda sunulacak hizmetler karşılığında elde edilen gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinden aktarılacak tutarlar, Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası bütçelerinden en az %1 ayrılacak paylar, Tarihi Alandaki işletme ve faaliyet gelirleri, yurtiçi ve yurtdışından sağlanacak yardım, bağış, sponsorluk gelirleri ile “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerden oluşacaktır.

Kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” kanun tasarısında daha evvel Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununda yer alan cezalar, yapılaşma, yapıların denetimi, yıkılması, izin ve irtifak hakları bu kanunda da aynı şekliyle yer almakta sadece cezalar güncellenmiş bulunmaktadır.

Kurulacak olan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” Çanakkale Savaşları’nın 100.yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılacak yapım, onarım, tanıtım ve yayım gibi faaliyetler için üç ay içinde acil eylem planı hazırlayacaktır.

Gelibolu Yarımadası savaş alanlarının 15 Nisan 2014 tarihinde UNESCO dünya kültürel geçici miras listesine girmesinden sonra yarımadada yeni bir dönem başlamış, “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nın kurulması ile de bu sürecin icraat dönemi hayata geçmiş olacaktır.   

 ***Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı"nın tam metni: web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/309350.pdf

 


  20177 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

4452_ 01-06-2014, 17:28:25
Yeni başkanlık ne getirecek veya ne götürecek 100 yıllık savaş alanlarına bu günden tahmin etmek çok zor.Bu bölgede yaşayanlar olara hep bir teredddüt ve kuşku içindeyiz.Muhakkak yeni bir yönetim şekli oluşmalıydı,Orman bakanlığı görevlileri bizler orman dikim, bakım ve korunması konusunda yetiştirildik diyorlardı. Haklılardılar,1999 yılında Çanakkale Şehitlikleri Aşığı Rahmetli Ekrem Boz'la Büyük Anafarta Köyünde bir tarihi obje bulmuştuk, Madam Erikanın Avusturyadan getirtiği Singer dikiş makinesi onu milli park müzesine hibe yaptırabilmek için aylarca uğraşmıştık. Daha sonra Atatürkün Çamtekke Karargah kapısının Büyük Anafarta Köyünde bir keçi kışlasında olduğunu öğrendik milli park yönetimine sergilenmek üzere kabul ettiremedik. Bize şöyle savunma yapıyorlardı,Ormanda her nesne yerinde korunması öğretildi bize diyorlardı. Bundan sonra ne olacak derseniz hiç umutlu değilim.ozamanda terel yoktu, şimdide yerel yok. Kültür Bakanımızın ilk resmi beyanatı siperler restore edilip o günkü kıyafetli askerlerle ziyaretçiler bulgur çorbası içerek Çanakkale ruhu yaşatılacak.Yeni kanunumuz hayırlı olsun, burayı koruyacak yöre insanı bu kanunun içine konması en birinci dileğim.
 
4456_Kayıhan Özel 02-06-2014, 15:29:58
Gelibolu harp sahası Orman memurlarının elinden kurtulması güzel olacak. Umarım yeni teşkilatlanma faydalı olur. Kamuoyunun fikrini alır.

Yalnız endişelerim çok. Sayın M. Atabay nasıl memur alınacağından bahsetmiş.bize bu lazım değil. Keşke kanunun neler götürüp neler getireceğinden bahsetseydi yerinde olurdu. Zira yarımadayı turizm kentine döndürürlerse sayın atabay bu yazdıklarından pişman olacaktır.
Yarımadada ihaleler artacaksa, otel motel vs artacaksa birileri para kazanacaksa bırakın herşey yerinde kalsın.

Ayrıca bu kanun yaparken kaç akademisyenden görüş alındı, kaç STK ya sordular. kaç Çanakkale kamu kuruluşundan görüş sordular?
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015