Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

Tarih: 14/01/2014   /   Toplam Yorum 11   / Yazar Adı:      /   Okunma 7906

Askeri tarihçi Edward Erickson'un 2013 yılında İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan Balkan Harbi'yle ilgili değerli eleştirel analizler içeren kitabının, Büyük Hezimet, ilk söz bölümünde (XIX- XX) sayfalarında aynen kendi anlatımıyla; "O muharebelerin üzerinden geçen seksen sekiz yılda Osmanlı yenilgisinin özgün nedenlerini inceleyen hiç bir eleştirel analiz yapılmadı. Elinizdeki kitap, Ekim 1912'den Temmuz 1913'e değin Osmanlı ordusunun harekatını inceleyerek bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor...." ifadesi bulunmakta. Ancak Türk Askeri tarihçisi Kurmay Yarbay Mehmet Nihat Bey'in adına ve eserlerine seçilmiş kaynakçalarda ve notlar bölümünde rastlamamaktayız. Ancak Erickson kitabının kaynakçasında, Makedonya Harekatını konu alan V. bölümünde 487. sayfasında 31 nolu notta Sayın Mareşal Fevzi Çakmak'a atıfta bulunmuş, bu da tek tesellimiz olmuştur. Sayın Erickson'un Genelkurmay Başkanlığının güncellenmiş Balkan Harbiyle ilgili yayınlarından sık sık alıntı yapması, dolaylı olarak onun Bursalı Mehmet Nihat Bey eserlerinden yararlanma olanaklarını kendilerine sunmuştur. Çünkü bu konuyu elen alan tüm Genelkurmay kaynaklı eserlerin kaynakça bölümlerinde Mehmet Nihat 'ın adını görmekteyiz. Onlarca örnekten bir tanesini okuyucularımıza sunuyoruz: TSK. Tarihi Osmanlı Devri Balkan Harbi 2. Cilt 2. Kısım 2. Kitap Şark Ordusu 2. Çatalca Muharebesi Şarköy Çıkarması Biblioğrafya ( 32. sırada) Mehmet Nihat Balkan Harbinde Çatalca Muharebeleri.
Sayın Erickson'u değerli kitabından dolayı kutlarken, bu konuda ondan evvel yazılmış iki değerli eseri ve yazarlarını da hatırlayarak ve hatırlatarak bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.

 

            Balkan Harbi'nin 100. yıl dönümünde, merhum Kurmay Yarbay Mehmet Nihat Bey'in üç ciltlik (1,213 sayfa – 107 kroki) , Balkan Harbi. Trakya Seferi , adlı eserinin de ATASE tarafından güncel bir Türkçe yayınlanarak, bu konuya bakan yeni eserler arasında raflarda yerine almasını umud ederdik.  Söz konusu eserin yazarı, Emekli Tuğgeneral O.Nurettin TÜRSAN tarafından kaleme alınan ve Ocak 1996’da  Harp Akademileri Komutanlığı yayınlarından çıkartılan,  Askeri tarih Yazarı ve Harp Akademesi Tarih Öğretmeni Kur. Yb. Bursa'lı Mehmet Nihat Bey - Cumhuriyet'in en büyük askeri tarihçesine vefa borcu, bu eserin salt konusu olmaya layık görülmüştür. 

            Sayın TÜRSAN'ın araştırmasında bazı tespitleri sizlerle paylaşmak isteriz. Sayın TÜRSAN, eserinde; " Onun en büyük telif eseri üç ciltlik ve eski yazı 1,213 sayfalık (107 kroki) "Balkan Harbi, Trakya Seferi"dir. 1. ve 2 nci ciltleri 1340'da (1924), 3'ncü cildi de ölümünden az önce 1928'de basılmıştır. Balkan Savaşı'na ait bundan daha mükemmel bir eser bugüne kadar yazılmamıştır. Bulgaristan Genelkurmayı da kendi harp tarihini yazarken bu eserden yararlandığını açıklamıştır."

    Yine Sayın TÜRSAN'ın çalışmasında Nihat Bey'in 1. cildinin giriş yazısında, “İstanbul, Mart 336 (1920) , 335 (1919) mali yılı başında yeniden açılan Erkan-ı Harbiye Mektebi ( Harp Akademisi) üçüncü yıl öğrencilerine eski Osmanlı seferleri dersi kısımlarından olarak 328-9 ( 1912- 1913) Balkan seferi'ni öğretmeye memuru olunca, ilk duygum bu görevin büyüklük ve zorlukları karşısında derin bir üzüntü duymaktan ibaret kalmıştı. Bir yandan askeri dünyamız bu seferi incelemeye henüz zaman bulamamıştı. Ortada, Trakya Seferi'nin ilk dönemine ait olarak Alman Genelkurmayı'nın Büyük Harp'ten önce yayınlanmış olduğu ufak bir kitaptan başka yanıt olmaya yarayacak bir eser yoktu. Bu ise, türleri arasında ve özellikle seferden hemen sonra yayımlanmış olması dolayısıyle daha mükemmeli yazılamayacak kadar güzel olmakla birlikte bir çok konulardan ancak noksan ve kuşkulu olarak bahsedebilmişti. Öte yandan, bu seferi özellikle kendi görüş açımızdan incelemek istiyordum…”

    “Tanrı'nın yardımı ile işe başladım; Balkan Harbi'nde karargah-ı Umumi Erkan-ı harbiyesi'nde ( savaşı idare eden başkomutanlık karargahı kurmay başkanlığı'nda) harp ceridesini yazmaya memur oluşum….yardıma yetişti. Yüksek Genelkurmay başkanlığı ve harp Tarih şubesi özel bir lütufta bulunarak kendi belgelerinden yararlanmakta beni özgür bıraktı. Gerek bu belgelerden ve gerekse öteki eser ve kaynaklardan yararlanarak, Balkan Seferi'nin Trakya kısmını 335 yılının ilk yarısı (1919) ve 335/ 36 (1919- 1920) öğretim dönemlerinde uygulamalı bir biçimde başarı sağlayarak ve bu konuda aziz öğrencilerimle birlikte çözümlediğimiz birçok meseleler sayesinde bu seferin karanlık noktalarını, alınması gereken kararları incelemeye fırsat buldum.Sonunda, tüm askeri topluma, şanlı ordu ve ulusuma sunmakla onur duyduğum bu eser ortaya çıktı…’

    “BU KİTABIN AMACI, BALKAN HARBİ'Nİ İLGİLİLERE OLDUKÇA ETRAFLI BİR SURETTE TANITMAK, SÖZKONUSU EDECEÐİM GÖRÜŞLER VE KONULAR HAKKINDA BENİKALEMİMİ DÜZELTMEYE DAVET EDEREK, HARP TARİHİ ŞUBESİ'NE YENİ YENİ BELGELER VE KAYNAK HAZIRLAMAKTIR.”

    “Öğretim sırasında izlenen şu esas, bu kitapta da aynen uygulanacaktır; Eser, sadece inceleme, okuma bakımından yazılmış olduğundan kişilerle uğraşmak tamamen konu dışıdır. Gerektiğinde az yada çok şiddetle yürütülen tartışmalar sadece makamlara karşı olup,
asla kişiler ve şahısları hedef almamıştır…” Aynı eserin 3. cildinidn önsözünde, yazarın eleştirileri arasında aşağıdaki alıntı öne çıkmaktadır. 

            "Bu yokluklar ve kötülükler ise başlıca ‘Bilim ve bilgi sahibi olma’ noksanlığından doğmuştu. ‘Ordu ‘Tarihini’, ‘ Harp Tarihini’ bilmiyordu, incelememişti. Kuruluş ve malzemesini bilim ve bilgiye değil, hayal ve isteğe ve basma kalıp ‘Teorilere’ dayandırmıştı. Ordunun ‘Kar-ı Kadim’ ( Çok eskiden yapılmış) sayılan eski kuruluş kabul etmeye bir çırpıda yıkarak yerine bir düşünce olarak hoş görünen ‘yeni biçim’  bir düzen kabul etmeye, sayıları 1.100'ü geçen tabura ve bu oranda çeşitli sınıflara sahip bir teorik ordu kuruluşunu kağıt
üzerine çizmekle, ‘ taklitçisi’ olmak istediğimiz Alman Ordusu'nun bir kısım talimname ve yönetmeliklerini, hatta yalan yanlış, çevirerek orduya dağıtıvermekle, ‘bizde de bulunsun’ diye Alman Ordusu'nun bazı okul ve kurumlarını yarım yamalak taklit edivermekle, ordunun istenen sağlamlığa sahip bir temele dayanarak vücuda gelmeye başlamış ve hatta gelmiş olduğunu kabul edivermiştik...."

    Yine önsözde, Mehmet Nihat Bey, Batı Trakya, Makedonya'daki, batı ordumuzun savaşlarıyla ilgili olarak da; " Savaşın bu evresine ait çok sayıdaki resmi belgenin, incelenmesine müsaade buyuran, bunları bana gönderten yine bu büyük Mareşal’dir. (Fevzi Çakmak kastedilmektedir) Balkan Harbi'nin Garbi Rumeli'de ( Batı Trakya ve Makedonya, çeviren) ceryan  eden acıklı ve feci evrelerini yüksek kalemleriyle kendisi saptayarak, gelecek kuşaklara emsalsiz bir tarihi armağan olarak bırakmak suretiyle, bu tarihi göreve devama ben naciz yazarı da sevk ve zorunluyan kendileridir. (Garbi Rumeli'nin Suret-i Ziyaı,) Harp Akademisi'nde Mareşal FevziÇakmak'ın 6 günde verdiği Konferans, çok değerli bir kitap..." 

 

 

    Sayın Mareşal Fevzi Çakmak'ın adı geçen kitabı 1936 yılında Ankara Genelkurmay Basımevi'nde, Garbi Rumeli'nin Sureti Ziyaı ve Balkan Harbinde Garp Cephesi,  adıyla basılmış, aynı kitap Sayın Ahmet TETİK tarafından güncelleştirilmiş olarak İş Bankası Kültür yayınlarından basılarak okuyucuya sunulmuştur.

    Mareşal Fevzi Çakmak'ın adı geçen kitabında, onun  Balkan Harbindeki Osmanlı Ordusunun eleştirisel analizinde, orduda bilim ve düzenin, kararlılık ve inancın yokluğu ile ilgili tespitlerini okuruz.     Durum böyleyken, askeri tarihçi Edward Erickson'un 2013 yılında İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan Balkan Harbi'yle ilgili değerli eleştirel analizler içeren kitabının, Büyük Hezimet,  ilk söz bölümünde (XIX- XX) sayfalarında aynen kendi anlatımıyla; "O muharebelerin üzerinden geçen seksen sekiz yılda Osmanlı yenilgisinin özgün nedenlerini inceleyen hiç bir eleştirel analiz yapılmadı. Elinizdeki kitap, Ekim 1912'den Temmuz 1913'e değin Osmanlı ordusunun harekatını inceleyerek bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor...." ifadesini okuyunca yukarıda söz ettiğimiz Türk Askeri tarihçisi Kurmay Yarbay Mehmet Nihat Bey'in adının ve eserlerinin seçilmiş kaynakçalarda ve notlar bölümünde adına rastlayamamaktayız. Ancak Erickson kitabının kaynakçasında, Makedonya Harekatını konu alan V. bölümünde 487. sayfasında 31 nolu notta Sayın Mareşal Fevzi Çakmak'a  atıfta bulunmuştur. Bu tek tesellimiz olmuş, Sayın Erickson'un Genelkurmay Başkanlığının güncellenmiş Balkan Harbiyle ilgili yayınlarından sık sık alıntı yapması, dolaylı olarak onun Bursalı Mehmet Nihat Bey eserlerinden yararlanma olanaklarını kendilerine sunmuştur. Çünkü bu konuyu elen alan tüm Genelkurmay kaynaklı eserlerin kaynakça bölümlerinde Mehmet Nihat 'ın adını görmekteyiz. Onlarca örnekten bir tanesini okuyucularımıza sunuyoruz: TSK. Tarihi Osmanlı Devri Balkan Harbi 2. Cilt 2. Kısım 2. Kitap Şark Ordusu 2. Çatalca Muharebesi Şarköy Çıkarması Biblioğrafya ( 32. sırada) Mehmet Nihat Balkan Harbinde Çatalca Muharebeleri. 

    Sayın Erickson'u değerli kitabından dolayı kutlarken, bu konuda ondan evvel yazılmış iki değerli eseri ve yazarlarını da hatırlayarak ve hatırlatarak bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Sevgi ve saygılarımızla


                        ECEABAT YEREL TARİH GRUBU'ndan
Şahin ALDOÐAN                                                Selim MERİÇ
Em. Dz. Sb.                                                      Em. Öğretmen

 


  7906 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

4371_Cemalettin Yıldız 14-01-2014, 19:12:14
Şahin Abi Eceabat Yerel Tarih Gurubu olarak İş Bankası Kültür Yayınlarından yayınlanan "Balkan Harbi-Trakya Seferi " kitabına yaptığınız eleştirilere tamamıyle katılıyorum. Balkan Harbi irdelemesinde Bursalı Mehmet Nİhat beyi görmemezliğe gelmek ,ona yapılan en büyük haksızlıktır. Osmanlıda ilk askeri tarih yazıcılığını Balkan Harbinden sonra "Bursalı Mehmet Nihat Beyle" başlamıştır.1928 yılında beraber şehit oldukları kurmay başkanı Çobanoğlu Zeki Beyin Balkan Harbi anılarını oğlu Ali Zeki Çobanoğlu 1946 yılında Ahmet Sait Matbasında "ÇOBANOÐLU ZEKİ "adıyla yayınlamıştır. O anılardada çok değerli anılara ulaşılacaktır.
 
4373_Hasan Bingöl 17-01-2014, 02:06:57
Üstte okuduğuma göre, Nihat bey in 3 cilt halinde eseri var.Çatalca ve Vardar ordusuyla ilgili.Bu eserleri nereden bulabilirim.
 
4374_Ahmet 20-01-2014, 07:46:41
Mehmet Nihat'ın Balkan Harbi üzerine eserlerini görmemek imkansız aslında. Nasıl görmemiş hayret Erickson bu hatayı acilen düzeltmeli.

Ayrıca ATASE yetkilileri Mehmet Nihat Bey'in tüm eserlerini cilt cilt çevirip okuyucuya kazandırması gerekir
 
4378_kadir tekerek 28-01-2014, 15:17:29
Yanılmıyorsam 2003 yılında Bursalı Mehmet Nihat'ın adını ve son dönem Harp Tarihimiz noktasında yaptığı çalışmaları ile nihayetinde elim bir olay sonucu hayata erken vedasını ilk kez Şahin Abi'den duyduğum vakit "Türk Harp Tarihi açısından ne kadar üzücü ve bir o kadar da büyük bir kayıp" diye kendi kendime hayıflanmıştım. Bugün bu yazıyı okuyarak bir kez daha aynı duygulara kapıldım. Böylesi büyük değerleri bizlere tekrar hatırlatan sevgili Şahin ve Selim Abilerime hürmetlerimi iletirim.
 
4379_Hasan Bingöl 02-02-2014, 12:02:02
Balkan Savaşlarını incelerken, Çatalca Kaymakamlığımızla iletişime geçip, yüce komutanlarımızdan Mehmet Nihad beyfendinin" Balkan Harbi'nde Çatalca Muhaberesi" adlı kitabını son derece orjinal, eleştirel ve dahası kuşe kağıda basılmış bir şekilde, hiç bir ücret talep edilmeden sağ olsunlar bana gönderdiler.Her Türk evladının okuması gerektiği,Doğu Cehpesinde Alanya Taburunun gece uyuması ve cephanesi tükeken, bir kısım Bulgar ordusunun, uyuyan askerlerimizi süngülerle şehit etmesi, hatta bağrışmalara uyanan bir kısım Türk evladının da Bulgarları süngülemesi,ki Mehmet Nihad komutanımıza göre 650 den fazla askerimizin şehit olması...Gerçekten inanılmaz üzücü.

Bir devlet önce kendi ordusunu tanımalı
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015