Prof. Dr. Vahdettin Engin'in 'Asayiş' adlı eseri kitapçılarda...

Tarih: 07/02/2013   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 5537

Sultan II. Abdülhamid döneminin en çok konuşulan konularından biridir iç güvenlik. Sultan, 33 yıllık iktidarı süresince dış politikaya verdiği önem kadar iç politikaya da hassasiyetle ilgi göstermiş, birçok olaya yerinde ve zamanında müdahalade bulunmuştu. Onun bu hassasiyeti hem ülke içinde hem de ülke dışında hep eleştirilerin odağı haline gelmekten kurtulamamıştı. Peki neler yapmıştı II. Abdülhamid? Gündelik hayatın akışı içerisinde ulusal güvenlik adına ne tür kararlar almıştı? İrili ufaklı olaylar karşısında nasıl tavırlar gösteriyordu? Vahdettin Engin'in Yeditepe Yayınları'ndan çıkan Asayiş adlı kitabı tüm bu soruları belgeleriyle yanıtlıyor.

 

Vahdettin Engin’in hazırladığı Asayiş raflardaki yerini aldı.

"Yanlışlıklar, hatalar, hatta haksızlıklar olabilir ve olmuştur. Fakat ben, her şeyi öğrenmek mevkiinde ve zaruretinde idim." (sf.35)

Kitapta Sultan II. Abdülhamid'in günümüzle çarpıcı benzerlikleri bulunan iç güvenlik politikası belgeleriyle göz önüne seriliyor.

Sultan II. Abdülhamid döneminin en çok konuşulan konularından biridir iç güvenlik. Sultan, 33 yıllık iktidarı süresince dış politikaya verdiği önem kadar iç politikaya da hassasiyetle ilgi göstermiş, birçok olaya yerinde ve zamanında müdahalade bulunmuştu. Onun bu hassasiyeti hem ülke içinde hem de ülke dışında hep eleştirilerin odağı haline gelmekten kurtulamamıştı. Peki neler yapmıştı II. Abdülhamid? Gündelik hayatın akışı içerisinde ulusal güvenlik adına ne tür kararlar almıştı? İrili ufaklı olaylar karşısında nasıl tavırlar gösteriyordu? Vahdettin Engin'in Yeditepe Yayınları'ndan çıkan Asayiş adlı kitabı tüm bu soruları belgeleriyle yanıtlıyor. Sultan'ın iç güvenlik politikasını gözler önüne seren kitap, şehir efsanelerine yer bırakmadan, ülke idaresi sırasında karşılaşılan hemen her tür sorun karşısında alınan kararları gözler önüne seriyor. Bu sorunlar, basit bir vakadan siyasi bir eyleme kadar çeşitlilik gösteriyor. Üstelik sadece İstanbul'la da sınırlı değil, Mekke'den Selanik'e kadar uzanıyor. İşte bu sorunlar karşısında Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dâiresi'nden çıkan emirlerden bazı örnekleri sizler için derledik.

SEÇİLMİŞ BÖLÜMLER...

Şehit ailelerine ödül
Tokat postası evrakının eşkıya tarafından gasp edilmesi sırasında şehit edilen jandarma efradından çavuş ile sair bu yolda şehit olanların aileleri ile bilahare bu tarz hizmette bulunacaklara teşvik amaçlı olmak üzere ödüllendirilmeleri ve maişetlerinin temini gereği mahallinden gönderilen hususi bir mektupla bildirilmiş ve konu Yaver-i Ekrem Şakir Paşa hazretleri tarafından zat-ı şahanelerine iletilmiştir. Bu tarz bir uygulama pek münasip olduğundan bu yönde hükümetçe bir karar alınıp saraya sunulması Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Süreyya
26 Eylül 1894
(sf.102)

'Emsaline ibret olsun'

Karahisar-ı Sahib'de Amedciler köyünde Berber Ahmed'in Azeb namında bir Ermeni tarafından katledilmiş olduğuna dair 4 Mart 1895 tarihli hususi sadaret tezkeresi zat-ı şahanelerince görülmüştür. Katilin yakalanıp emsaline ibret olmak üzere müstahak olduğu cezaya çarptırılması Padişahımız efendimiz hazretlerinin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
9 Mart 1895
(sf. 129)

Eşkıya ile mücadele

Yirmi iki seneden beri eşkıyalık yapan Rumeli muhacirlerinden Dedeci Ali, namı diğer Ahmed ile yandaşlarından biri yaralı, ikisi ise ölü olarak, Bigadiç Kaymakamı Rıhlet Bey, Karesi tabur ağası Ali ve bölük ağası muavini Osman ağalar tarafından Mecidiye köyünde ele geçirilmişlerdir. Bu hizmetlerinden dolayı adı geçen kişilerin ödüllendirilmesi uygun olacaktır. Dolayısı ile hizmeti geçenlerin lazım geldiği şekilde ödüllendirilmesi Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
5 Ağustos 1895
(sf. 138)

Polise siyah değnek

Avrupa'daki polislerin silah kullanma konusundaki salâhiyetleri bura polislerinde olduğu gibi sınırlandırılmadığı ve kayıt altına alınmadığı hâlde, Avrupa'nın birçok ülkesinde biri tarafından bıçak vesair yaralayıcı bir alet ile polise saldırıldığı durumda, polis tarafından savunma aracı olarak kullanılmak veya yasak bir toplu gösteri meydana geldiği hallerde halkı dağıtmak ve kanunlara itaate davet etmek manasına olarak yukarı kaldırmak üzere, polislerin elinde elli beş santimetre uzunluğunda, dört-beş santimetre çapında, siyah boyalı ve numaralı değnek bulundurulmakta ve bunun faydası da görülmektedir. Hal böyle olunca, burada dahi o tarz bir usulün kabul edilmesine yönelik derinlemesine bir araştırma yapılıp neticesinin arz edilmesi Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
1 Ekim 1895
(sf. 140)

Paris örnek alınmalı

(...) İstanbul'da çavuşlar dâhil olmak üzere bin dört yüz altmış dört polis vardır. Bu sayı, gayet cesur ve namuslu olmalarına dikkat edilerek, iki bine yükseltildiği takdirde yeterli olacaktır. Mesela Paris 'te asayiş memurlarının nüfusa oranı bu nispette olduğu gibi, aynı oran İstanbul'da da geçerli olursa asayişin temini için yeterli olacaktır. Polis sayısının iki bine çıkarılması yanında, maaşlarının her ay ödenmesi ve sahillerin muhafazasına memur olan istimbot ve sandallara da iki istimbot ve dört sandal daha ilâve edilmesi gerekecektir.(...)
Saray Başkâtibi
Tahsin
13 Eylül 1897
(sf.155)

Hıristiyanların eline geçen cadde

Galata'dan Tophane'ye kadar olan caddenin hemen her iki tarafındaki binalar ve gelir getiren mülkler geçen zaman içinde Hristiyanların ve yabancıların eline geçmiş bulunmaktadır. Bu durumun meydana getirdiği sakıncalara binaen artık daha ileriye gitmelerine izin verilmeyerek bir sınır getirilmesi ve öncelikle Tophane'den Beşiktaş'a doğru olan hanelerin yabancılara kiralanmasının kayıt altına alınması Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
14 Ocak 1899
(sf.160)

Amerika'ya firar eden Ermeniler

Diyarbakır ve Elazığ vilayetlerinden Amerika'ya firar etmekte oldukları anlaşılan Ermeniler'in firarlarına meydan verilmemesi lüzumu Adana vilayetinden bildirilmiştir. Bu konuda yapılması gereken uygulama şöyle olacaktır. Osmanlı ülkesi ile bütün alakasını kesip bir daha geri dönmemek şartıyla gidecek Ermeniler'e izin verilmelidir. Geri dönmeyeceği konusunda güvence vermeyen Ermeni'ye ise müsaade edilmemelidir. Osmanlı ülkesi ile alakalarını kesecekleri sözünü veren Ermeniler'in pasaportlarına ona göre kayıt konulması ve Ermeni Patrikhanesi'nin de bu durumdan haber edilmesi Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
15 Eylül 1899
(sf.167)

Alman hastanesindeki ajan

İstanbul 'daki Alman hastanesi hademesinden Oseb'in, Ermeni komitelerinden aldığı malumat ve talimatı Bitlis havalisindeki şerirlere tebliğ etmek ve zararlı evrakları ulaştırmakla görevli olduğu Bitlis vilayetinden bildirilmiştir. Söz konusu kişinin bu hareketlerine nazaran tevkif edilip cezalandırılması Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
6 Mart 1901
(sf.176)

Konak toplantılarına katılanları saraya bildirin

Bazı evlerde geceleri bir takım toplantılar yapılmakta olduğu üst üste gelen haberler vesilesi ile zat-ı şahanelerinin malumu olmaktadır. Bu tarz hareketler zaten yasak olduğundan böyle toplantılar yapılması, asla hatır ve gönüle bakılmayarak zabıtaca derhal men edilmelidir. Dâhiliye ve Zaptiye nezaretlerince bu uygulamaların sürdürülmesine özen gösterilerek, hangi konakta toplantı yapıldığının ve katılanların saraya bildirilmesi Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
27 Mart 1901
(sf.179)

Masonlarla işbirliği yapan muhalifler

Paris 'te bir ihtilal komitesi mevcut olup bunun riyasetinde Malato namında bir anarşistin bulunduğu, bu adamın Mason olduğu ve bu komitenin bazı mahfiller ile münasebette bulunduğunun tahmin edildiği zat-ı şahanelerine ihbar edilmiştir. Bu komitenin mensupları ile hal ve hareketlerinin araştırılması için taraf-ı sadaretinizce gereken faaliyetlerde bulunulmalıdır. Ayrıca zaptiye yetkililerine de lazım gelen gözetleme ve denetleme işlemlerini yerine getirmeleri hakkında malumat verilmesi Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin emir ve iradeleri gereğindendir.
Saray Başkâtibi
Tahsin
10 Mart 1908
(sf.259)

KÜNYE
Yazarı:
Vahdettin Engin
Türü: Araşıtırma
Sayfa: 271
Basım: Ocak 2013
Yayınevi: Yeditepe Yayınları

Bugün Gazetesi, 4 Şubat 2013


  5537 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015