Şehit Üsteğmen Zahit Efendi ve Son Mektubu (Hafize Kasar)

Tarih: 23/09/2010   /   Toplam Yorum 10   / Yazar Adı:      /   Okunma 25161

…Bir şehidin son mektubu, vasiyeti...” diye tanıdık onu. Altı maddelik vasiyeti yıllar sonra okuyan bizlerin yüreklerini dağladı her defasında. … Altı Maddeden ibaret olan bu vasiyetnamemi elinize aldığınız zaman ceheran (yüksek sesle) ağlayacak olursanız hüsn-ü rızamı tahsil etmemiş olursunuz Mektubun içinde kırmızı kurdeleye bağlı bir de altın gibi sapsarı bir demet saç bulunmuştu. Kimdi bu subay, fotoğrafı yok muydu? Ailesi bir daha göremeyeceği sarı saçlı çocuğu şimdi nerdeydi?
Çanakkale Savaşı ile ilgili birçok törenlerde okunan, bir çok kaynakta da geçen, bizleri çok duygulandıran bu mektubun sahibi Üsteğmen Zahit Efendi ile ilgili orijinal fotoğraf ve belgeler ilk kez okuyucuyla buluşuyor....

 

“Bir şehidin son mektubu, vasiyeti...” diye tanıdık onu. Altı maddelik vasiyeti yıllar sonra okuyan bizlerin yüreklerini dağladı her defasında. Kimdi bu subay fotoğrafı yok muydu? Bilinen o mektubu ve Jandarma subayı olduğuydu. Çanakkale Muharebelerin hangi safhasında yer almıştı? Ailesi bir daha göremeyeceği çocuğu şimdi nerdeydi? Adına neler yapılmıştı? İşte Şehit Üsteğmen Zahit Efendi’yi sizlere bir nebze olsun anlatmaya ve belgeler ışığında aktarmaya çalışacağım.
             Jandarma Üsteğmen Zahit Efendi.  1881 (1297) yılında Gümüşhane'nin Şiran içerisine bağlı Dumanoğlu Köyü’nde doğdu. Babası Yetimoğlu Mustafa’dır. Eşi Kayseri Pınarbaşı ilçesi Kılıçmehmet Köyü’nden Hanife Hanım’dır. Biricik Kızları ise Nadide’dir.[1]

Askeri Safahatı [2]

Üsteğmen Zahit Efendi, 29 Temmuz 1905'te jandarma eri olarak orduya katılmıştır. Trabzon Alayı’nın Gümüşhane Taburu’nun Kelkit Bölüğü’nün süvari çavuşluğu ve çeşitli hizmetlerde bulunarak amirlerinin takdirlerini kazanmıştır. Bu başarılarından dolayı Dersaadet (İstanbul) Jandarma Mektebi’ne subay olması için gönderilmiştir. Bu okulun iki yıllık eğitimini başarı ile tamamlamasının ardından 20 Mayıs 1912 tarihinde Sivas Alayı’nın Sivas Taburunun Aziziye bölüğüne Mülazım-ı sani olarak atandı. Daha sonra 1913 yılında aynı bölüğün Bünyan takımında görev yaptı. 1 Mayıs 1914 yılında takımı Kayseri Taburuna nakil oldu. 14 Eylül 1915 tarihinde Üsteğmen rütbesi taltif edilmiştir. 28 Eylül 1915 tarihinde seferberlikten dolayı 62 Alay 1. Tabur 3. bölük Kumandanlığına vekâleten görev yapmıştır.


           Üsteğmen Zahid Efendi’nin Askeri Safahat Belgesinin Orijinal Metni

 

Üsteğmen Zahit Efendi Çanakkale Muharebelerinde

Üsteğmen Zahit, Birinci Dünya Savaşı başlayınca Ankara Seyyar Jandarma Alayı emrine atanmıştır. Bir süre sonra İzmir'e giden Alay, burada Enver Paşa ve Mareşal von der Goltz tarafından denetlenmiş, savaş yapabilecek durumda olduğu görüşünce, 62'nci Piyade Alayı adıyla 20'nci Tümenin kuruluşunda yer alarak, Çanakkale Savaşlarına katılmıştır.

62'nci Alay, Çanakkale Cephesinin güney kesimindeki en kanlı muharebelerin yapıldığı Kerevizdere de bulunuyordu. Bu alayın 1. Taburunun 3. Bölüğü, Kerevizdere'nin Şehitler Tepesi'nde çok kanlı, çetin muharebeler yapmak zorunda kalmıştı. İki tarafın siperleri arasındaki mesafe en fazla 30 metre idi. Bazı yerlerde bu mesafe 3-4 metreye kadar iniyordu. Her iki taraf da toprağa iyice gömülmüşlerdi. 62. Alay 4.Tabur Bölük Komutanlarından biri şehit olunca, daha önce Şehitler Tepesi'ndeki çatışmalarda büyük başarılar gösterdiğinden dolayı 14 Eylül 1915'te üsteğmenliğe yükseltilen 3'üncü Bölük Takım subaylarından Zahit, bu bölüğün komutanlığına atandı.

Alay Komutanı Binbaşı Nazmi, onun bölüğüne gelerek çalışmaları yakından izledi. Üsteğmen Zahit, onardığı siperleri komutanına gösterdi. 3-4 metre ötede korkunç bir yılan gibi uzanıp giden düşman hatları hakkında komutanına bilgi verdi ve silahların nerelerde mevzilenmiş olduklarını gösterdi. Uzayıp giden siperler içinden komuta yerine dönmekte olan Alay Komutanı, en tehlikeli bölgede düşmanın öldürücü ateşleri altında günlerdir duran bu kahraman subayı hiç olmazsa birkaç gün nasıl dinlendirebileceğini düşünüyordu. Alay Komutanı, Tabur Komutanına Zahit’in bölüğünün başka bir bölükle değiştirilmesinin uygun olacağını bildirdi. Bunu öğrenen yiğit subay, Tabur Komutanına; "Komutanım, ben bu bölgeye alıştım, girdisini çıktısını öğrendim. Bizim yerimize gelecek bölük alışıncaya kadar çok sıkıntı çekecektir. Alay Komutanımın ellerinden öperim ve beni değiştirmemesini istirham ederim. Bölüğümle burada çok iyi işler görebilirim. Eğer buradan alınırsam çok üzülürüm," diyerek yerinin değiştirilmemesini istedi.

Onun, bu içten gelen isteği komutanlarınca kabul edildi. Aradan geçen günler, Üsteğmen Zahit Efendi’nin haklı olduğunu ortaya koydu. Her geçen gün ona yeni bir başarı kazandırıyor ve arkadaşları arasındaki ününü artırıyordu. [3]

1915 yılı sonlarına doğru Düşman kuvvetleri Anafartalar’dan çekilmiş, güney cephesinden de çekilmesi bekleniyordu. O tarihlerde düşmanın bazı hazırlıklar yaptığı gözleniyordu. Bu hazırlıkları öğrenmek için geceleri küçük kuvvetlerle yapılan baskınlardan birine düşmanın alışagelenden çok daha fazla ateşle karşılık vermesi üzerine Üsteğmen Zahit, bunun bir çekilme hareketini gizlemek amacıyla yapılmakta olduğundan kuşkulanarak 8-9 Ocak 1916’da bütün bölüğüyle birlikte saldırıya geçti ve bu muharebe sırasında Üsteğmen Zahit şehit olur. Zahit Efendi, Çanakkale Savaşının son şehitlerindendir.

Şehit Üsteğmen Zahit Efendi’nin Son Mektubu

Üsteğmen Zahit Efendi şehit olduktan sonra cesedini gömmeden evvel ceplerinde yapılan aramada eşine yazılmış, fakat gönderilme imkânı bulunamamış bir vasiyetname çıktı. Mektubun her satırında binlerce gözyaşı ile ıslatmak gerekir. Her yerde okunan bir mevlidi şerifi de Şehidimize armağan ediyorum. İşte bu mektubun Osmanlıca belgesi ve günümüz Türkçe çevirisi aşağıda verilmiştir:

Aziziye Kasabasının Kılıç Mehmed Bey Kariyesinden Ahmed Efendi Kerimesi Refikam Hanife Hanıma

21 Temmuz 330

1-      İşte bugün seferberlik ilan edildi. Ben hem kendim, hem mesleğim  itibariyle tam bir asker hem müfteri ir bir askerim.

2-      Asker olmaklığım hasebiyle bugün sonu ile Vatanımı müdafaaya gidiyorum. Gidip gelmemek, gelip bıraktıklarımı bulamamak da vakıadır. Bu hallerin Alem-i Beşeriyette vukuu inkar olunamaz.

3-      Böyle olmakla beraber, şu vasiyetnameyi yazmak, hemen irtihal dâr-i beka etmek değildir. Bunun için imanımız katidir.

4-      Rabbani ve mukadderat -ı ilahiye: ben seni, sen beni tanımadığımız ve bilmediğimiz halde basir memleketten bizi kendi kendimize nasip etti. Allah'ın emrine ve Peygamberimizin kavline tevfikan izdivacımız icra olundu. Tabii, Hayatta olduğum müddetçe idaren geçiminizi temine çalıştım. Fakat bizi toplayıp bir araya getiren devletimiz ilan-ı harb eder ve ben mumaileyh vatan uğruna ahrete şahadet edecek olursam. Sahip bulunduğum iskam-ı şeriyeye tevfikan muamele icrasıda size variddir. Böyle bir hal vukuunda mevcud olan, eşya ve emval-i menkulemde mihri müeccelinizi almanız için ben kendinizi tevkil ve tavzif ediyorum, Emval-i menkulem mesarife kifayet etmezse mamulan . Beni borçlu olarak yatırmayacağınıza eminim.

5-      Diğer hareketlerine dair bir şey yazmıyacağım. Kendi kendimize verdiğimiz vaatlerden inhiraf etmemenizi ister ve ümid ederim. Bana ruhuma bir mevlüd -i şerif kıraat etmek hususu vicdanınıza muhavveldir. Kendim için başka bir taleb-i ihtiyacım yoktur. Şehitlik bana kâfiyet eder.

6-      Altı Maddeden ibaret olan bu vasiyetnamemi elinize aldığınız zaman ceheran ağlayacak olursanız hüsn-ü rızamı tahsil etmemiş olursunuz.[4]

 

               ... kumandanı zevceniz                                                                                     6 Eylül 330 (1914)
                         Zahid

                Mektubun içinde kırmızı kurdeleye bağlı bir de altın gibi sapsarı bir demet saç bulunmuştu. Bu saçlar, aziz şehidin biricik yavrusu Nadide’ye aittir.      

                                                             

                                                        Üsteğmen Zahit Efendi’nin son mektubu

Şehit Üzteğmen Zahit Efendi Hakkında Birkaç Orijinal Belge

Şehit Üsteğmen Zahit Efendi’nin şehit olduktan sonra Kayseri Jandarma taburunun Zahit Efendi’nin şehit olduğuna dair Jandarma Genel Komutanlığına yazılan yazıyı aşağıda sunuyorum.

                                        

                        Kayseri
       Jandarma Taburu Kumandanlığı

           Umum Jandarma Kumandanlığı Cenab-I Alilerine

10.12.331

Kayseri Jandarma Taburunun Bünyan Bölüğü Merkez Takımı Kumandanı olup seferberliğin başlaması üzerine sevk olunan 1114 sicil numaralı Mülazım-ı Evvel Zahid Efendi’nin Seddülbahir Muharebesinde 26/27 Kanun-u evvel 331 tarihinde şehiden vefat ettiği Altmış ikinci Alayın Birinci Taburu Kumandanlığından 24 Kanun-u Sani 331 tarihli ve 881 numaralı tahrirattan anlaşılmıştır.

Kayseri Jandarma Taburu
                         Kumandanı
 

                Diğer belge ise Trabzon Sebat Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Genel Komutanlığına yazdığı yazıdır. Yazıda şehitlik haberinin babasına ulaştıramadığı eşine ve kızına maaş bağlandığına dair yazıdır.


 Trabzon    Sebat  Jandarma Alayı  Kumandanlığı
                       6177

Umum Jandarma Kumandanlığı Cenab-ı Alilerine

4.11.332

           11.7.332 tarih ve 8604/7555 numaralı …. alilerine cevaptır.

            Kayseri Jandarma Taburunun Bünyan Bölüğü Mülazım-ı Evveli iken şehiden vefat eden 1114 Zahid Efendi’nin Gümüşhane’nin Şiran Kasabasının Dumanoğlu Karyesinde pederi Yetimoğlu Mustafa Ağa … karar tahriri idilmişse de Ahval-i münasebetle ve nerede ikamet etmekte olduğuna dair bir malumat elde edilmediği arz olunur efendim.

 Sebat  Jandarma Alayı Kumandanı vekili
            Erkan Bölük Kumandanı 
       Yüzbaşı  Mehmet
                                                                                            
                                 

24.11.332

Pederinin nerde olduğu bulunamamış  şehidin zevcesi ve kerimesine maaş tahsis olunmuştur.  
 25 Kanun-u sani 332

Şehit Üsteğmen Zahit Anıtı

Bu aziz Şehidimizin ismi günümüzde de yaşatılması amacıyla Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gayretleri doğrultusunda 28 Ekim 2003 tarihli resmi yazıyla Şiran Belediyesi’ne başvurarak bir anıt ve caddeye isminin verilmesi talep etmiş. Belediye Encümen Heyeti 06.02.2004 tarihinde toplanarak Kelkit caddesinde anıt yapılmasına ve bu anıtın 14 Haziran Jandarma’nın kuruluş yıldönümüne kadar yetiştirtip o gün açılmasına oybirliği ile karar almışlardır.[5]


Şehit Üsteğmen Zahit Anıtı

Bu şanlı abide görkemli bir şekilde planlanan tarihte açılışı yapılmıştır. Açılışa protokolün geniş katılımı olmuştur. Açılışa şehidimizin yakınları da katılmıştır. Törende okunan şehidimizin mektubu okuyan ve orada bulunanları gözyaşına boğmuştur.

Şehit Üsteğmen Zahit Caddesi

 Yine ilçe Jandarma Komutanlığı’nın resmi talebi üzerine Şiran Belediyesi meclisi 13 Şubat 2004 Tarihinde toplanarak Çanakkale şehidimizin anısını yaşatmak amacıyla oybirliği ile  Eski terminalden başlayıp Köprübaşına kadar olan caddeye “Şehit Üsteğmen Zahit Caddesi”  ismi oybirliğiyle verilmiştir.[6] Caddenin tabelası ise anıtın açıldığı gün törenle dikilmiştir.


                                                                     Şehit Üsteğmen Zahit Caddesi

       94 yıl önce Çanakkale’de düşmanla mücadele veren aziz şehidimizi bir nebze olsun tanıdık ve anlamaya çalıştık. Bu kahraman şehidimiz gibi vatanımız ailemizden eşimizden her şeyimizden üstün tutabiliyor muyuz? ONUN GİBİ DAHA NİCE KAHRAMANLARIMIZ VAR. Her biri birer abide ve her biri hayatımıza bir mum gibi ışık tutmalıdır. O kahramanımıza vasiyetinde belirttiği gibi okunacak tüm mevlitleri onun ruhuna ithaf ediyorum. Ruhunuz şad olsun.

Hafize KASAR
 

KAYNAKÇA

  1. Üsteğmen Zahit Efendi’nin askeri safahatı
  2. Üsteğmen Zahit Efendi’nin ve ailesinin nüfus kayıt örnekleri
  3. Em. Tümg. Hüseyin IŞIK Silahlı Kuvvetler Dergisinin 265. sayı Mart 1978
  4. Volkan Şenel’in Çanakkale'de Şehit Gümüşhaneliler

5.      Şiran Belediyesi 06.02.2004/13 nolu Encümen kararı

  1. Şiran Belediyesi 13.02.2004/06 nolu Meclis kararı

[1] 09.03.1965 tarihli Nüfus Kayıt Örneği

[2] Üsteğmen Zahit Efendi’nin Hizmet Safahatı

[3] Em. Tümg. Hüseyin IŞIK Silahlı Kuvvetler Dergisinin 265. sayı Mart 1978

[4] (Mektubun orijinal metni Volkan Şenel’in Çanakkale'de Şehit Gümüşhaneliler adlı eserinden alınmıştır.

[5] Şiran Belediyesi 06.02.2004/13 nolu Encümen kararı

[6] Şiran Belediyesi 13.02.2004/06 nolu Meclis kararı


  25161 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

1223_aytekin nebioğlu 23-09-2010, 22:49:40
bizler bugün bu ülke topraklarında türk olarak müslüman olarak varlığımızı sürdürmüş isek sizlerin sayenizdedir.sizlere layık olabildiğmizi hiç sanmıyorum...eğer bizlerden memnun değil biz bu nesiller için boşuna şehid olmuşuz diyorsanız kendi adıma beni affedin...güzel insanlar..yiğit insanlar...
 
1226_Münir Kuşcu 28-09-2010, 23:47:28
Allah hepsine gani gani rahmet eylesin.Bizler bir kusur işliyorsak,Ey Şehitler bizleri affedin.Haklarınızı
helal edin.
 
1228_fgündüz 01-10-2010, 21:49:37
Bu fotograf Harb Mecmuasında vardı..Orada Mülazım-ı Evvel Zühdü Efendi diye geçiyordu..Bu mektubu Onun yazdığını tahmin ediyordum.Demekki tahminlerimde yanılmamışım.Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun..Şehitlerimizin ruhunu şad etmek için çabalayanlara da inşallah onların şefaatı ulaşsın..
 
1230_Tosun Saral 03-10-2010, 13:14:50
62 nci Alay Komutanı Binbaşı Nazmi Bey, sonraları Vali, Genel Müfettiş, Milletvekili Nazmi Toker olarak siyasi ve idari alanlarda memlekete hizmet etmiştir.
Zahit Efendi'nin ailesi Güngör soyadını almıştır.
 
1231_Tosun Saral 03-10-2010, 15:16:59
Sayın Gündüz önemli bir konuya dikkatleri çekiyor. Gerçekten de Harb Mecmuasında mukaddes şehidimizin adı Zühtü , şehadet tarihi 26 kanun-ı evvel 331 yani 9 Ocak 1916 ve kıt'ası ise 62 Alay 3 ncü bölük olarak belirtiliyor. Şehadet tarihi ve kıt'sı doğrudur. Diğer taraftan bu mukaddes şehidimizi ilk defa kamuoyuna takdim eden Emekli Tümgeneral Hüseyin Işık Silahlı kuvvetler Dergisinin Mart 1978 de yayınlanan 265 nci sayısındaki makalesinde Zahit Efendinin elimizde hiç bir resmi olmadığını yazıyor. Bu durumda yukarıda yayınlanan resim gerçekten Zahit Efendiye mi aittir yoksa başka bir mukaddes şehidimize mi aydınlatılmaya muhtaçtır. Şunu da özellikle belitmek isterim. Harb Mecmuası Savaş yıllarında çıktığı için bazı isim hataları vardır. Size bir örnek olarak sunuyorum: rahmetli büyükbabam 33 tümen, 97 nci Alay Müftüsü mukaddes şehidlerimizden İsmail Hakkı Efendi'nin ismi İbrahim Hakkı olarak yazılmıştır.
Takdirlerinize arz ederim.
İsmail Tosun Saral
 
1462_Kudret Aytan-Fatma Yılmaz 22-02-2011, 13:11:59
Biz Tokat-Erbaa'dan yazıyoruz.Çok aradığımız halde herhangi bir bilgiye ulaşamamıştık.Rahmetli şehidimiz Zahit üsteğmen,annemizin dedesi oluyor.Bizler onun torunlarıyız.
Bu bilgileri araştırarak ortaya çıkaranlara sonsuz minnetlerimizle...
 
10540_AHMET ARSLAN 19-02-2018, 07:33:10
ANKARA DAN AHMET ARSLAN BENİM BABAMIN ÖZ DAYISI ŞİRAN DUMANOLUK KÖYÜNDEN ALLAH MEKANLARINI CENNET ETSİN RAHMETLİ BABAM HEP DERDİ TOKAT TA KAYSERİ DE AKRABALARIMIZ VAR DİYE
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)