İstanbul'un Kaybolan 100 Eseri ( Fatih Güldal)

Tarih: 19/08/2010   /   Toplam Yorum 6   / Yazar Adı:      /   Okunma 7041

İstanbul’un yöneticiliğini yapan belediye başkanları ve valilerin aymazlıkları yurt dışından getirilen bazı şehir planlamacılarının Türklerin mazisini yok etmeye yönelik çalışmaları yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi eserlerimizin tek tek ortadan kaldırılmasına neden olmuştur. Dama tahtası şeklinde planlanan şehir bu uygulama çerçevesinde büyük bir yıkıma uğramıştır. Özellikle 1950’li yıllarda geniş caddeler ve büyük bulvarlar açma merakı başta Mimar Sinan eseri olma üzere birçok tarihi yapıyı ortadan kaldırmıştır. İşin ilginç yanı bu caddeler açılırken yola tesadüf edeceği düşünülen ve bu nedenle yıkılan eserlerin birçoğunun yolla hiç alakası olamayacak konumda olmalarıdır. Bununla birlikte yıktırılan bu eserlerin yerlerine alışveriş merkezleri vesaire binalar da yapılmaktan geri durulmamıştır. … Başta Atatürk Bulvarı olmak üzere, Aksaray meydanı, Vatan ve Millet caddeleri yaptırılırken birçok tarihi eser yola tesadüf etmemesine rağmen yıktırılmıştır. Yahya Kemal merhumun “kör kazma” olarak nitelendirdiği bu yağmadan yüzlerce tarihi eser nasiplenmiş, yıllardır insanların hizmetine sunulan yapıların büyük bir kısmı bir gecede ortadan kaldırılmıştır. (Önsözden)

 

İstanbul, dünyanın en önemli imparatorlukları olan Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış bir şehirdir. Bu imparatorluklar döneminde şehirde birçok tarihi yapı inşa edilmiş, özellikle son dönemde İstanbul adeta bir açık hava müzesine dönüştürülmüştür. Osmanlı padişahları İstanbul’un fethinden sonra büyük bir hızla, artık bakımsızlıktan dökülen şehri, yeniden mamur hale getirmeye çalışmışlar, yaşanılabilir, dünyaya nizam getirmek isteyen bir medeniyete yakışır bir başkente dönüştürmek için uzun bir mesai harcamışlardır. Fethettiği yeri sömürgeleştirmeyi değil şenlendirmeyi vazife edinmiş Osmanlılar insanların yararına olabilecek her türlü yapıyı tıpkı diğer Osmanlı coğrafyalarında olduğu gibi İstanbul’da da inşa etmekten geri durmamışlardır. Nitekim bu imar çalışmaları süreklilik arz etmiş ve şehir, vakıf anlayışının bir neticesi olarak birçok hayır kurumuyla donatılmıştır. Bu vesileyle inşa edilen binalar bazı hayırseverler ya da devlet adamlarının sağladıkları gelirlerle kimseye muhtaç olmadan varlıklarını uzun süre devam ettirmişlerdir.

           

      Osmanlı toplumu mahalleler etrafında şekillenmiş ve bir yerleşim yeri kurulurken oraya olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir takım yapılar bina edilmiştir. İnsanların ibadet edecekleri mescitler, etrafında çocukların ilköğretimlerini gerçekleştirebilecekleri sıbyan mektepleri, dinin temizliğe verdiği önemin bir sonucu olarak hamam ve hayatın en temel gereksinimi olan suyun, hapsedildikleri mahzenlerden ve sarnıçlardan çıkarılarak insanlara ulaşmasını sağlayan çeşmeler bir arada adeta küçük bir külliye özelliği göstererek inşa edilmiştir. Bunun yanında merkezi diyebileceğimiz noktalarda camiler, çevresinde bir dönem yüksek öğrenim yerleri olarak da hizmet veren medreseler, ölümün hayatın her anında hissedilir kılınması için cami etrafına yapılan hazireler Osmanlı şehircilik anlayışının mühim unsurlarıdır.

           

     Toplumların meydana getirdikleri bu eserlerin onların yeryüzüne attıkları imzaları ya da kurdukları uygarlığın en nadide eserleri olarak kabul etmek, oluşturulan büyük medeniyetin gelecek kuşaklara iletilmesini sağlayan birer aracı olduklarını düşünmek yanlış olmaz. Bununla birlikte şehirde meydana gelen ve bazılarının kıyamet-i suğra (küçük kıyamet) olarak da adlandırıldığı depremler, ahşabın kullanılan binaların vazgeçilmez malzemesi olarak görülmesi neticesinde yangınların verdiği büyük zararlar bu eserlerin tahrip olmasına neden olmuştur.  Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu hayır kurumlarının, ömür boyu ayakta durabilmesi adına bânileri tarafından vakfedilen gelirler vasıtasıyla adeta bir sigorta gibi, tadilat görmeleri ya da yeniden inşaları mümkün olabilmiştir. Fakat meydana gelen bu doğal afetlerin yarattığı tahribatın daha fazlasını insanlar gerçekleştirmiş ve maalesef bu müdahaleler Osmanlıların meydana getirdiği bu güzel eserlerin büyük bir kısmı yok olmaktan kurtarılamamıştır.

           

     Aslında tarihi eserlerin tahribatı 19. yüzyılın sonlarına kadar götürülebilir. Osmanlı toplumunda meydana gelen modernleşme çabaları ve bunun doğurduğu sosyal hareketlilik, değişen dünyaya ayak uydurmak adına meydana gelen yeni ihtiyaçlar şehrin mimari dokusuna zarar vermeye başlamıştır. Ancak bu dönemde yıkılanın yerine vakıf malının kutsal kabul edilmesinden dolayı yenisini inşa etmek, bir zaruret olduğu için tarihi eserlerin yok edilmesi genel bir uygulama olarak görülmemiştir. Fakat Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte yeni kurulan cumhuriyetin yaşadığı zihniyet değişikliği eskinin köhnemiş ve terakkiye engel olduğu düşüncesini getirmiştir. Ayrıca tarihi eserlerin ortadan kaldırılması, modern şehirlerin kurulabilmesi için kimi zaman bir zorunluluk olmuştur. Bu teknik nedenlerin yanı sıra bazı zihni farklılıklarının getirdiği neticeler de dikkat çekicidir. 1935 yılında çıkarılan bir kanunla, beş yüz metre içerisinde tarihi değeri büyük de olsa birden fazla cami olmayacak şeklinde bir uygulamanın hangi teknik gerekçelerle ortaya çıkarıldığı merak konusudur. Yine İstanbul’un yöneticiliğini yapan belediye başkanları ve valilerin aymazlıkları yurt dışından getirilen bazı şehir planlamacılarının Türklerin mazisini yok etmeye yönelik çalışmaları yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi eserlerimizin tek tek ortadan kaldırılmasına neden olmuştur. Dama tahtası şeklinde planlanan şehir bu uygulama çerçevesinde büyük bir yıkıma uğramıştır. Özellikle 1950’li yıllarda geniş caddeler ve büyük bulvarlar açma merakı başta Mimar Sinan eseri olma üzere birçok tarihi yapıyı ortadan kaldırmıştır. İşin ilginç yanı bu caddeler açılırken yola tesadüf edeceği düşünülen ve bu nedenle yıkılan eserlerin birçoğunun yolla hiç alakası olamayacak konumda olmalarıdır. Bununla birlikte yıktırılan bu eserlerin yerlerine alışveriş merkezleri vesaire binalar da yapılmaktan geri durulmamıştır.  İstanbul’un ilk belediye başkanı olan Hızır Çelebi’nin mezarı dahi bu yağmadan nasibini almış mezarın bulunduğu hazirenin yanındaki cami herhalde tekrar yapılmasın diye arsası üzerine İMÇ blokları inşa edilmiştir.  Başta Atatürk Bulvarı olmak üzere, Aksaray meydanı, Vatan ve Millet caddeleri yaptırılırken birçok tarihi eser yola tesadüf etmemesine rağmen yıktırılmıştır. Yahya Kemal merhumun “kör kazma” olarak nitelendirdiği bu yağmadan yüzlerce tarihi eser nasiplenmiş, yıllardır insanların hizmetine sunulan yapıların büyük bir kısmı bir gecede ortadan kaldırılmıştır.

           

     Elinizdeki bu çalışma İstanbul’da çeşitli nedenlerle ortadan kaldırılmış ya da bakımsızlıktan harap olmuş yüz tarihi eserin hatırlatılması amacını taşımaktadır. Listemizin yaklaşık yarısını oluşturan camilerin tamamı yıkılmıştır. Bazılarının üzerinde apartmanlar ya da çeşitli binalar bulunsa da bir kısmının arsasının hala boş olarak durması sevindiricidir. Nitekim bu eserlerin bazıları vakıf ya da dernekler tarafından ihya edilmekte yapılar tekrar eski durumlarına getirilmektedir. Arsası işgal edilerek üzerine binalar inşa edilen camiler için sağlam bir kayıt tutulmasından başka artık yapacak bir şey yok demektir.

 

Kitapta yer alan medreseler ise daha şanslı bir durumdadır. Bir kısmı ortadan kakmış olsa da harap bir vaziyette kaderlerine terk edilen bu yapılar, ekseriyeti bazı tahsisatlarla kurtarılıp yeniden birer ilim ya da kültür-sanat merkezleri haline getirilebilir durumdadır.  Mezbelelikten farksız bu yapıların metruk vaziyette her gün üzerinde yürüdüğümüz cadde kenarlarında boynu bükük bir halde durmaları insaf ehli bütün İstanbulluları rahatsız etmektedir. Bir zamanlar gençlerin ilim tahsil ettikleri bu yapılar bugün kapılarına kilit vurulmuş, birçoğunun duvarları yıkılarak hazireleri toprak altına gömülmüştür. Bazılarının ise spor kulübü adı altında kumar oynanan yerler haline getirilmesi ise dayanılacak gibi değildir.  

 

Temizliğin imanın yarısı olduğu düsturunu çok iyi idrak etmiş olan Osmanlılar şehrin neredeyse her mahallesine inşa ettikleri hamamlarla bu niyetlerini amele dönüştürmüşlerdir. Özellikle bazı cami, medrese ya da mekteplerin giderlerinin karşılanması için vakfedilen hamamlar bu anlamda bu müesseselerin ayakta kalabilmeleri için önemli bir akar sağlamıştır. Ancak ülkemizin değişen şartları bu yapıların varlığının devam etmesine müsaade etmemiş birçoğu yol çalışmaları sırasında yıkılarak ortadan kaldırılmış bir kısmı da harabe olarak varlıklarını metruk bir vaziyette devam ettirmişlerdir. Oysa son dönemlerde Türk turizminin hızla geliştiği ve özellikle hamamların yabancılar için uğrak yeri haline gelmeye başladığı düşünüldüğünde bu önemli eserlerin ihya edilmelerinin sağlayacağı katkı küçümsenmeyecek kadar fazladır.

 

Çalışmamızın önemli bir diğer kısmını oluşturan çeşmeler ise meydana getirdiğimiz medeniyetin bir su medeniyeti olduğunun en önemli kanıtıdır. Aslında kadim kültürümüzde su hiçbir zaman ihmal edilmemiş bilakis çevresinde bir medeniyet ve buna bağlı olarak kültür, sanat, edebiyat oluşturulmuş bir unsurdur. Nurettin Topçu’nun  “Şarkın sembolü, bir çınarla çeşme başıdır” ifadesi doğunun suya verdiği öneminin açıkça ifadesidir. Bununla birlikte çeşmelerimizin, sebillerimizin bugünkü durumu bu büyük medeniyetin artık can çekişmek üzere olduğunu gösteriyor. Üstad Sezai Karakoç’un “su yerine süs akıyor” dediği ancak hâlihazırda muslukları çalınmış, suyu kesilmiş, kitabesi kırılmış çeşmelerle büfeye dönüştürülmüş sebiller toplumumuzun bir yüz karası olarak değerlendirilebilir. Bu kısımda genellikle hala varlığını şöyle ya da böyle devam ettiren çeşmeleri de bilginize sunduk. Diğer yapılara göre restorasyonu daha kolay ve daha ucuz olan bu yapılar ilgili vakıf ve derneklerle iş adamlarının harekete geçmesini bekliyor. Sevindirici olan şey ise birçok belediyenin ve özel kurumun bu çalışmalara son dönemlerde büyük bir ilgi göstermesi ve çeşitli sponsorluklarla tahrip olmuş bu güzel eserlerin ihyasının gerçekleştiriliyor olmasıdır.

 

Bunlardan başka tiyatro, han, konak gibi sivil mimari eserleri, sıbyan mektebi gibi eğitim kurumları ile karakollar ve bir türbe de çalışmamızın kapsamı içerisine alınmıştır. Eserler Türk dönemi yapıları arasından seçilmiş olup çoğunluğu sur içi bölgesinde bulunmaktadır. Hiç şüphe yok ki İstanbul’da kaybolmuş ya da halen harap olarak yıkılacağı günü bekleyen yüzlerce eser mevcuttur. Ancak kitabın formatı gereği çalışma yüz yapıyla sınırlandırılmış ve bu seçim yapılırken ihya edilebileceğini düşündüğümüz metruk eserlere de yetkililerin dikkatini çekmek adına az da olsa yer verilmiştir. Her sayfanın altında hakkında araştırma yapılan eserle ilgili kısa bir bibliyografya verilerek konuyu daha ayrıntılı araştırmak isteyenler için kolaylık sağlanmıştır. Ancak üzülerek belirtilmesi gereken bir durum ise böyle zengin bir mirasa sahip toplumun eski eserleri ile ilgili maalesef yeteri kadar çalışmasının olmadığıdır. Birçok tarihi yapımızın yabancılar tarafından çeşitli vesilelerle incelenerek hakkında yayınların yapıldığını görmek ilmi faaliyetlerimizin kifayetsizliği bağlamında üzücü Türk sanat tarihi açısından ise sevindiricidir. Bu bağlamda konuyla ilgilenen az sayıdaki akademisyenlerden biri olan Prof.Dr. Semavi Eyice’ye teşekkür etmeden geçemeyeceğim.

 

İstanbul'un Kaybolan 100 Eseri

Fatih Güldal

Kültür AŞ -2010 İstanbul


  7041 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015