9 Temmuz 1915 Tarihinde Yapılan Bir Ateşkes Teklifi (İsmail Bilgin)

Tarih: 25/03/2010   /   Toplam Yorum 6   / Yazar Adı:      /   Okunma 11726

28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Zığındere'nin her iki yanı şiddetli çarpışmalara sahne olmuştu. Çetin muharebeler sonucu iki tarafın şehit ve ölülerin naaşları kokmaya ve çürümeye başlamıştı. Yaralıların hali ise içler acısıydı. O günü, 52. İngiliz tümenine mensup bir rahip şöyle anlatmaktadır:
“Kızgın güneş altında iğrenç sinek bulutları ile ölülerin gömülmemiş, yarı gömülmüş yahut mermiler tarafından kısmen ortaya çıkarılmış paramparça vücutları ancak ateş ile bertaraf edilebilirdi. Çürüyen çöp yığınları, cesetlerin yakıldığı alev alev ateşler ve mide bulandırıcı bir kerih kokusuyla vadi hakiki bir cehennem olmuştu.”
Böyle dehşetli anlardan sonra Güney Grubu Komutanı Weber Paşa Zığındere Muharebesi sırasında iki tarafın siperleri arasında kalan şehitlerin gömülebilmesi için 9 Temmuz 1915 sabahı İngiliz Komutanlığına ateşkes teklif etti. Beş saatlik bir süre için çarpışmalara ara verilmesi önerisinde bulundu. Fakat İngilizler teklife olumlu yanıt vermemişlerdi. İsmail Bilgin bu makalesinde o günkü ateşkes görüşmelerine ayrıntılı biçimde değinmekte.

 

 

İngilizler, 28 Haziran 1915’te Zığındere ve çevresine yönelik bir saldırı başlattılar. Bu saldırılar 29-30 Haziran 1915’te de devam etti. Kirte yakınlarına dek ilerleyen İngilizleri durdurmak için Türkler, 1 Temmuz’da karşı taarruza geçip 10. Gurkha taburu tarafından tutulan ve J12 siperleri diye bilinen mıntıka ele geçirdi. Bu siperlerin bir kısmını savunan Royal İnnicling Birliği askerleri geri atıldı. 2 Temmuz’da 1. Tümen ile İngilizlere karşı sürdürülen saldırılar başarısız oldu. 3 Temmuz’da ise Mehmet Ali Paşa, 6. 11. ve 1. Tümenlerden oluşan “Sağ Kanat Komutanlığına” atandı. Yeni bir saldırı daha yapılacaktı. Bunun için 3 ve 5. Tümenler de paşanın komutası altına girecekti. Yeni gelen kuvvetlerle 3-4 Temmuz günleri, 5 Temmuz’da yapılacak olan saldırının planlanması ve hazırlanması ile geçti.

5 Temmuz sabahı Türk topçuları Zığındere ve civarında bulunan siperleri bombardımana başladı. Mehmet Ali Paşa’nın yönetimindeki 3 ve 5. Tümenler saat 04.15’de (F. Belen ise bu saldırı saatini 03.45 olarak verir.) 1.5 km uzunluğundaki cephede açıktan taarruza kalktı. Altı taburdan kurulu 3. Tümen Zığındere ile Saroz Kıyısında kalan alana; beş taburdan kurulu 5. Tümen ise Zığındere doğusundan saldırıya geçecekti. 4. Tümen ise Kiremitdere’ye gelecek ve ihtiyatta kalacaktı. Bu bölgenin önemini en sonunda kavramış olan 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders de taarruzu izlemek için Güney Grubu karargâhına geldi (1). Söz konusu taarruzda iyi tahkim edilmiş ve makineli tüfeklerle teçhizatlanmış İngilizlerin siperlerden açtığı şiddetli ateş sebebiyle ilerleme imkânı olmadı. Ancak küçük bir Türk birliği İngiliz Deniz Tümeni’nin tutmuş olduğu bazı siperlere girebildi. Fakat bu kuvvet daha sonra Anson Taburunun saldırısı ile geri atıldı (2). Öğleye dek süren ve her şeye rağmen tekrarlanan saldırılarda Türkler ilerleyemedi. Taarruz durduruldu. Yapılacak saldırılardan bir sonuç alınamayacağı belli olunca, hızla tahkimat işlerine başlandı.

Türkler 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Güney Grubu’nda yapılan çarpışmalarda yani 8 günde 16.000 kayba uğramışlardı. Bu kayıplardan 14.000’ni Zığındere’de verilmişti (3). Bu muharebe, Çanakkale Muharebeleri içinde en kanlı ve zayiatı en fazla olanıdır (Arıburnu’nda 19 Mayıs’ta yapılan saldırılarda da, Türkler tarafından 3.5 saat içinde toplam 10.000 kayıp verilmişti.) İngilizlerin kaybı ise çok azdı.

*

Zığındere Muharebesi’nde çarpışan Türk subayları için Hamilton günlüğünde şunları yazmaktadır:

“Düşman subayları çok üstün vasıflı kişiler. Ellerinde kılıçlar erlerinin önünde bize doğru koşuyorlar ve birliklerinin cesaretini perçinliyorlardı. Fakat ateşimize dayanamayıp ağır zayiat verdiler. Geri çekildiklerinde ise arazinin üzerinde iki sıra Türk cesetleriyle doluydu (4).”

Saldırıdan sonraki günlerde durum oldukça kötüydü. Tıpkı 19 Mayıs saldırısında olduğu gibi şehitlerin naaşları kokmaya ve çürümeye başladı. Yaralıların hali ise içler acısıydı. O günü, 52. İngiliz tümenine mensup bir rahip şöyle anlatmaktadır:

“Kızgın güneş altında iğrenç sinek bulutları ile ölülerin gömülmemiş, yarı gömülmüş yahut mermiler tarafından kısmen ortaya çıkarılmış paramparça vücutları ancak ateş ile bertaraf edilebilirdi. Çürüyen çöp yığınları, cesetlerin yakıldığı alev alev ateşler ve mide bulandırıcı bir kerih kokusuyla vadi hakiki bir cehennem olmuştu (5)

Söz konusu durumun daha da kötüye gitmesi üzerine Güney Grubu Komutanı Weber Paşa Zığındere Muharebesi sırasında iki tarafın siperleri arasında kalan şehitlerin gömülebilmesi için 9 Temmuz 195 sabahı İngiliz Komutanlığına ateşkes teklif etti. Beş saatlik bir süre için çarpışmalara ara verilmesi önerisinde bulundu. 1. Ordu Kolordu Karargâhı kurmaylarından Önyüzbaşı Yusuf Efendi bu amaçla görevlendirildi (6). Ancak bu teklif Başkomutan General Ian Hamilton tarafından kabul edilmedi. General bu ateşkesi neden kabul etmediğini şöyle savunmaktadır:

“Türk parlemanterleriyle görüşmeye giden İngiliz subaylarından Biikie’nin 5 Temmuz’da top ateşleriyle perişan ettiği Türk birliklerinin tepede bıraktıkları binlerce ölünün arz ettiği manzaranın çok korkunç olduğunu söyledi. Bizim istihbarat servisi Türklerin bu ateşkesi önerisindeki esas amacın; Türk askerlerinin arkadaşlarının cesetlerini çiğneyerek taarruz etmeyi istemeyişlerini önlemek olduğu, bu itibarla gerek insani ve gerekse sağlık yönünden bu zavallıların gömülmesine izin vermem icap ettiği halde, kendimi hayır demeye mecbur hissettim.”

İngiliz Askeri tarihçisi Aspinall Oglander de konuyla ilgili olarak şöyle demektir:

“9 Temmuz sabahı Türk komutanı ölüleri gömmek için kısa bir mütareke istedi. Her şeyden evvel sıhhat noktasından Sir Ian Hamilton bu teklife kabule hazırdı. Fakat VIII. Kolordu Komutanının, Türklerin yeni bir taarruz için mıntıkayı temizlemek istedikleri hakkındaki görüşü ve mıntıkadaki İngiliz Kuvvetlerinin çok yordun ve mühimmatın çok kıt bulunması gibi sebepler üzerine bu teklif kabul edilmedi (7)

Türk tarafı ise konu ile ilgili olarak şunları belirtir:

“İfadeler sebepler ne olursa olsun, birleşilen nokta Türk Komutanlığı insanlık ve sağlık yönünden ölülerin gömülmesi konusunda öneride bulunmuştur. Buna karşın Başkomutan General Ian Hamilton beklenen insani davranışı gösterememiş, tarih önünde kişiliğine ve soyluluğuna yakışmayacak bir harekette bulunduğunu itiraf etmiştir (8).”

F. Balen bu konuda görüşlerini şöyle açıklamaktadır:

“İki taraf arasında kalan şehitlerin gömülmesi için 9 Temmuz’da istediğimiz ateşkes teklifini İngilizler kabul etmediler. Oysa biz onların teklifini Arıburnu’nda (19 Mayıs saldırısından sonraki 25 Mayıs ateşkesini kastediyor, ibilgin) Türklüğe yakışan insani duygularla kabul etmiştik (9).”

*

9 Temmuz 1915 tarihinde, saat 17.30’da Güney Grup Komutanı Weber Paşa görevinden alınıp yerine Esat Paşanın kardeşi Vehip Paşa getirildi. Vehip Paşa hızla tahkimat işlerine girişti. Onun tahkimata ne denli önem verdiğini şu sözler iyi anlatmaktadır: “Bir kürek toprak bir damla kan kurtarır.”

İngilizler, 28 Haziran 1915’ten, 5 Temmuz 1915 tarihine dek olan zaman içerisinde Zığındere Mevkiinde istedikleri ilerlemeyi gerçekleştiremediler. Gerek İngilizler gerekse de Fransızlar çok yorgun oldukları için yapacakları yeni bir taarruzu 12 Temmuz 1915 tarihine dek ertelediler. Bu durum, Türk tarafına toparlanma ve yeni kuvvet sağlama için zaman kazandırmıştı.

*

Çanakkale Muharebeleri sırasında İtilaf Devletleri komutanları savaş kurallarını ihlal etmiştir. Sivil yerleşim alanlarını, hastane ve sargı yerlerini bombalamak (Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşanın Bolayır’daki türbesi ile Ece Baba’nın Saroz kıyısındaki türbesi dahi bombalanmıştır (10). Türk tarafı ise zaman zaman İtilaf Ordusu komutanlarının takdirlerini kazanan alicenaplık örnekleri göstermiştir; (canlı hayvan taşıyan Annam gemisinin batırılmaması (11), yaralı taşıyan gemilere ateş edilmemesi vb).

Arıburnu’ndaki 19 Mayıs 1915 saldırısından sonra teklif edilen ateşkes Türk tarafınca kabul edildi. Anzak askerlerinin hatıralarından okuduğumuza göre bırakın yemek yemeyi, nefes almak bile zorlaşmış, şehitlerimizin çürüyen naaşlarının yaydığı kokudan rahatsız olmuşlar ve savaşamayacak duruma gelmişlerdir. Şehitlerimizin gömülmesi ve yaralıların taşınması ve silahların toplanması için Türk tarafının da böyle bir ateşkese ihtiyacı vardı. Kabul edildi. Ancak 9 Temmuz 1915’de bu kez Türk tarafından yapılan ateşkes teklifi insani değerlerle değil, Türklerin saldırmak için bu alanı temizlemek istemesindendir diye karşı çıkıldı. (Halbuki böyle bir saldırı hazırlığı yakın zamanda düşünülmüyordu.) Kabul edilmedi. Binlerce şehidimiz gömülemedi. Yıllar sonra Nuri Yamut Paşa buradaki şehitlerimizin kemiklerini toplattırıp iki apartman dairesini satarak masraflarını karşıladığı anıtı inşa ettirdi (Zığındere-Nuri Yamut Anıtı).

Son zamanlarda Çanakkale Muharebeleri ile ilgili olarak “Centilmenler Savaşı” diye bir tanımlama kullanılmaktadır. Ancak yukarıda özetlediğimiz 9 Temmuz 1915 tarihindeki ateşkes teklifinin reddedilmesi dahi bu savaşın İtilaf Devletleri tarafından çok da centilmence yapılmadığının bir göstergesidir.

Çanakkale Muharebeleri bir “centilmenler savaşı” değil, haklı ile haksızın karşı karşıya gelip çarpıştığı bir muharebeler silsilesidir.


Yararlanılan Kaynaklar


(1): F. Belen, 1935, Çanakkale Savaşı, Harp Akademisi Matbaası, s 124-125.

(2): Aspinall Oglander, 1940, Çanakkale-Gelibolu Askeri Harekatı, Cilt-II, s 94.

(3): Genelkurmay Başkanlığı, 1993, Çanakkale Cephesi Harekatı III. Cilt, s 216.

(4): Genelkurmay Başkanlığı, 1993, Çanakkale Cephesi Harekatı III. Cilt, s 216

(5): Robert Rood James, 1965, Gelibolu Harekatı, Belge Yayınları, s 328-329.”

(6): Genelkurmay Başkanlığı, 1993, Çanakkale Cephesi Harekatı III. Cilt, s 223.

(7): Aspinall Oglander, 1940, Çanakkale-Gelibolu Askeri Harekatı, Cilt-II, s 95.

(8): Genelkurmay Başkanlığı, 1993, Çanakkale Cephesi Harekatı III. Cilt, s 216.

(9): F. Belen, 1935, Çanakkale Savaşı, Harp Akademisi Matbaası, s 124 125.

(10): Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri-1, 2005, Başbakanlık

Devlet Arşivleri Müdürlüğü, s 70-71.

(11): General Ian Hamilton, 1972, Gelibolu Günlüğü, Hürriyet Yayınları s 168.  11726 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

1057_Cemalettin Yıldız 25-03-2010, 07:06:05
İsmail Bey , çok güzel bir konuya değinmişşiniz tebrik ederim.Bu ateşkes teklifini ingiliz subaylara götüren Erkanı -Harp Yüzbaşı Yusuf Beyle Dr. Abdülkadir Beyin gördükleri manzara olayı eniyi tasvir ediyor.Bu anıyıda Dr.Abdülkadir Beyin (Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım. ) isimli eserinin 46. sayfasında okuyabilirsiniz.Saygılarımla.
Not:SON HARPLERDE SALGIN HASTALIKLARLA SAVAŞLARIM. Ord. Prof. Abdülkadir Noyan.Ankara Tıp Fakültesi Yayınları :54. Son HavadisMatbaası. Ankara |1956.
 
1058_aytekin 25-03-2010, 21:48:26
Yazı güzel bir noktayı yakalamış.Son yıllarda sanki bir futbol maçından söz ediliyormuşcasına insanlara pompalanmak istenen bir centilmenlik edebiyatı aldı yürüdü...Elbetteki burada hamaset yapıp düşmanca hisleri tekrardan diriltmek değildir amaç...ama unutulmamalıdırki dünyanın dört bir yanından her renk ve ırktan insanlarda çanakkaleye tatil yapmaya gelmediler...öldürmeye öldürmeye daha çok öldürmeye geldiler..zira hedeflerine ulaşmak için yapmaları gereken buydu...tek fark bizTürkler vatanımızı savunmak için şehid olduk ve öldürdük..onlar ise istanbulda türk lokumlarının tadına bakmak gibi ulvi!! amaçlarla öldüler ve öldürdüler...Ama ALLAH bizimleydi...şükürler olsun...nitekim o centilmenlik edebiyatı yapanlara sormak lazım.bu çarpışmaları kaybetmiş olsa idik o centilmen denilen beyefendiler bizim askerlerimize ne yaparlardı..bunun cevabı basit ..insaflarına kalırdık elbette...zira avustralyalı tarihçi c.e w.bean hatıralarında o centilmen askerlerin! esirlerimizi sahilde ufak bir kulubeye doldurup kulubenin etrafını ateşe vererek mehmetciklerimizi yakma ile korkuttuklarını yazmaktadır...tabii bean i ayrı tutmak gerekir.Zira .bu olay için kendisi iğrenç tanımlamasını kullanacak kadar objektiftir...
 
1059_Tosun Saral 26-03-2010, 12:20:46
O centilmenler 16 Mart günü İstanbulu işgal ettiler ve Şehzadebaşı karakolumuzda uyuyan askerlerimizi süngülüyerek şehid ettiler. Şunu asla unutmayalım kardeşlerim Centilmen olan sadece ve sadece bizdik. Her yerde centilmendik. Muzaffer olduğumuz vakit te centilmendik, mağlubiyetimiz de centilmence oldu. Her zaman centilmen olarak kalacağız. Türk sadece bir milletin adı değil, Türk bir Centilmenler Birliğidir.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

10/09/2016 - 11:12 Seddülbahir Kahramanı Bigali Mehmet Çavuş (Ömer Arslan)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

13/04/2016 - 05:30 Çanakkale Savaşları ve Barbaros’un Batışı (İsmail Bilgin)

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

11/03/2016 - 06:49 Zaferi Kanla Yazan Fındıklılı Mehmet Muzaffer (İsmail Bilgin)

02/03/2016 - 12:48 Kut’ül Amare Zaferi -2 (İsmail Bilgin)

29/02/2016 - 11:29 Kut’ül Amare Zaferi -1 (İsmail Bilgin)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

22/09/2015 - 13:07 III. Kolordu’nun Çanakkale Muharebeleri’ne Hazırlanış Süreci (İsmail Bilgin)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)