Çanakkale Deniz Muharebelerinde Mayın Harbi ve Nusrat’ın Mayın Döküş Harekâtı- 1.Bölüm (M. Haluk Çağlar)

Tarih: 07/03/2010   /   Toplam Yorum 12   / Yazar Adı:      /   Okunma 24970

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 95.yıldönümü yaklaşırken son dönemde yayınlanmış en önemli çalışmalardan birine dikkatinizi çekmek istedim. M. Haluk Çağlar, yazısının ilk bölümünde zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olan mayınları, mayın hatlarının döşenmesini , ikinci bölümde ise efsane gemi Nusrat’ın , 18 Mart günü müttefik donanmasını şaşkına çeviren son mayın hattını nasıl döktüğünü anlatıyor, pek iyi bilinmeyen bazı noktaları yazıyor. Örneğin Çağlar’ın makalesinden , boğaza dökülmüş mayınların arasında Alman mayınlarının yanı sıra aralarında Trabzon sahillerinden toplama Rus yapısı mayınlar olduğu gibi İzmir sularında yakalanmış Fransız mayınları, hatta Balkan Harbi’nden kalma Bulgar mayınlarının da olduğunu öğreniyoruz. Haluk Çağlar Nusrat gemisinin döktüğü mayınların bulunamamasının nedenleri ise; hava keşiflerinin oşinografik şartlara bağlı olarak etkinliğinin azalması, mayın döküş harekâtının Boğaz’a dik yapılacağının beklentisi, Nusrat gemisinin devamlı karakol yapılan bir bölgede mayın döküş harekatı yapamayacağına dair kanaat ve eldeki son mayınların fırtınadan kopan veya taranan mayınların takviyesinde kullanılacağının zannedilmesine bağlıyor. Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu’nun geçtiğimiz yıl düzenlediği “18 Mart Deniz Zaferi” Panelinde sunulmuş, panel bildirileri bilahare kitap olarak yayınlanmıştı. Yazara gerekli izni verdiği için çok teşekkür ederim. (T.Y)

 

1.    Giriş:

 

   Karadeniz’de tıkanıp kalan Ruslara Birinci Dünya Savaşı’nı daha kısa bir zamanda bitirmeyi gerçekleştirmek üzere yardım götürmek maksadıyla ve yeni bir cephe açarak doğu cephesine Türk takviyesini önlemek için Çanakkale Boğazı tarihte bir kez daha zorlanacaktı. Düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişini engellemek maksadıyla mayın dökümü yapılmış ve mayın hatları top bataryalarıyla desteklenmişti.

 

   2. Mayın silahının önemi ve tarihçesi:

 

Eski ağaç gemileri tahrip etmek maksadıyla su altında patlayan imha edici düzeneği düşman gemilerine kadar gizlice götürüp su altında patlatma araştırmalarından bugünkü mayın ve torpido silahları doğdu. Başlangıçta yapılan çalışmalarda silaha sadece torpido ismi verilmişti. Ancak daha sonra sabit ve hareket edenleri yapılınca bunları birbirinden ayırmak için sabit olanına mayın hareket edenine de torpido ismi verilmiştir. Mayın silahı daima sürpriz etkisiyle ve ucuz maliyetiyle düşmanı oldukça tedirgin ederek harekâtını kısıtlar ve kayıplar verdirebilir.

 

3. 1914 Çanakkale’si ve sefer teşkilatı/ kuruluşu:

 

   Bağımsız ve müstahkem mevki olan Çanakkale Boğazı gittikçe daha çok ehemmiyet kazanıyor, düşman bombardımanı ve saldırı ihtimali çoğalıyordu. Başkomutanlığın 05 ağustos 1914/ 04 Şubat 1915 tarihleri arasında verilen emirleriyle birkaç kere kuruluş değişikliği yapılmıştı. Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Bey (Çobanlı), Kurmay Başkanı Yarbay Selahattin Adil idi.

 

Çanakkale ve Karadeniz Boğazları’nın başkomutanı Alman Amiral Von Uzedum, Çanakkale Boğazı su üstü keşif gözetleme ve mayın hizmetleri sorumlusu Merten Paşa idi. Çanakkale Boğazı’nı savunacak silahlı kuvvetlerimizin yüksek komutası Almanlara verilmiş oluyordu. Mayın grubu, müstahkem mevki komutanlığına bağlı idi.

 

    4. Çanakkale Boğazı’nın coğrafik özellikleri:

 

   Çanakkale Boğazı’nın içi doğal yapı bakımından denizden yapılacak taarruzlara karşı savunmaya çok elverişlidir. Kuvvetli topçuyla donatılmış ve mayın engeliyle takviye edilmiş olan Çanakkale Boğazı’ndan güçlü bir filonun kara kuvvetiyle işbirliği yapmaksızın geçebilmesi pek mümkün görülmemektedir.  

 

   Özellikle Marmara’dan Boğaz’ın çıkışına doğru olan akıntı, yüzen ve serseri mayınların kullanılmasını kolaylaştırır. Akıntı hızı arttığında mayın dökülmesi ve mayın arama-tarama işleri güçleşir. Alt akıntı ise denizaltı hareketlerini etkiler.

 

 

   5. Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın hazırlıkları ve mayın hatlarının takviyesi:

 

   Almanya, 1 Ağustos’ta Rusya’ya; 3 Ağustos’ta da Fransa’ya savaş ilan etti. 13-14 Ağustos’tan itibaren üç İngiliz kruvazörünün Çanakkale Boğazı önlerinde görülmeleri dikkatleri Boğaz savunması üzerine çekti.

 

Çanakkale müstahkem mevkii, seferberlik hazırlıklarına başladığı esnada Boğaz’ın mayınlar ile müdafaası hususu nazari dikkate alındı. Çanakkale mayın müfrezesinin ihtiyacı olan, mayın hatlarının tesisi için icap eden mayın, mayın döken vapurlar, mayın çıkarmaya mahsus motorbotlar vb. araç-gereçler Bahriye Nezareti tarafından tertip ve tedarik ediliyordu.

 

   Gerektiği takdirde Çanakkale Boğazı’nın ne şekilde mayın dökülerek kapatılacağını tespit eden planları ne gariptir ki İngiliz Bahriye Heyeti’ne mensup Halifax adlı bir subay hazırlamıştı. İlk önce Havuzlar-Kepez hattı ile bunun biraz kuzeyinde ikinci bir hat mayınlanacaktı. 4 Ağustos 1914’te, Selanik romörkörü 40 dk. gibi kısa bir zaman zarfında 22 mayını dökerek demir yerine döndü. Mayınlar deniz yüzeyinden 4.5 mt. aşağıda olmak üzere ayar edilmişti ve her mayının üzerine yağlı boya ile sıra numarası konulmuş ve mayınlar birbirine halat ile bağlanmak suretiyle icabında kolayca çıkartılması nazari dikkate alınmıştı. Gemilerin geçişi için Rumeli yakasında bir boşluk bırakılmış ve geçit bir şamandıra ile işaretlenmişti.     

 

   6 Ağustos 1914’te, Selanik romörkörü tarafından birinci hattın kuzeyine 26 mayın döşendi. Halifax planı, üçüncü bir hattın yerini göstermiyordu. 9 ağustos 1914’te Goeben ve Breslau’nın geçişi üzerine İngiliz filosunun onların peşinden içeri girmesine engel olmak üzere, 15 ağustos 1914’te Soğanlıdere-Kepez Feneri arasına üçüncü hat olarak İntibah romörkörü tarafından 40 mayın döküldü.

 

   Başkumandanlığın emri üzerine mevcut olan üç mayın hattından başka yeni mayın hatları döküldüğü zannını hâsıl etmek üzere de tertibat alındı. İntibah romörkörü yeniden mayın döküyor gibi hareket etti ve bazı mahallere şamandıralar attı.

         24 Eylül 1914’te üçüncü hattın güneyine dördüncü hat olarak İntibah romörkörü tarafından 29 mayın döküldü.  

 

        1 Ekim 1914’te İntibah romörkörü tarafından Anadolu ve Rumeli tabyaları arasına beşinci hat olarak 29 mayın döküldü.

 

   Ekim ayının son günlerinde müstahkem mevkiinin bağlı olduğu başkumandanlıktan ticaret gemilerinin de Boğaz’dan girip çıkmasının yasaklandığı ve mayın hattında bırakılan gediğin de kapatılması bildirilmişti.

 

   9 Kasım 1914’te İntibah romörkörü tarafından üçüncü hattın kuzeyi Anadolu tarafına altıncı hat olarak 16 mayın döküldü.

 

   17 Aralık 1914’te Nusrat gemisi tarafından Kepez-Havuzlar güneyi arasında  yedinci hat olarak 50 mayın döküldü.

 

   17 Aralık 1914’te Samsun gemisi tarafından beşinci hattın güneyinde  sekizinci hat olarak 28 mayın döküldü.

 

   30 Aralık 1914’te Nusrat gemisi tarafından iki ve sekizinci mayın hatları arasında dokuzuncu hat olarak 39 mayın döküldü.

 

   Dokuzuncu mayın hattından sonra böylece 19 Şubat 1915 muharebesinde Birleşik Filo’nun Çanakkale Boğazı’na yönelik saldırıyı başlattığı zaman Boğaz’da dokuz mayın hattının kurulması gerçekleştirilmiş bulunuyordu.

 

27 Şubat 1915’te Nusrat gemisi tarafından Çimenlik - Değirmen Burnu arasında onuncu hat olarak 53 mayın döküldü.

 

   8 Mart 1915 pazartesi günü Nusrat gemisi tarafından Erenköy Koyu’nda (poyraz-lodos yönünde) on birinci hat olarak 26 mayın döküldü. Düşman bunu hiç hissetmedi.

 

   18 Mart günü Nusrat mayın gemisi 40 mayınla merkez grubu istihkâmlarının düşmesi halinde daha gerilere mayın dökmek üzere emre hazır bulunuyordu. Hatların geçitlerini kapamak üzere, muhtelif zamanlarda ilave 45 mayın daha dökülmek suretiyle 18 Mart 1915 büyük deniz taarruzuna kadar 403 mayın kullanılmış oldu.

 

   Büyük Deniz Taarruzu’nu takiben 28 Mart 1915’te Tengerdere- Domuzdere arasında 9 ve 31 Mart 1915’te de Tengerdere önünde 10 mayınlık birer hat Sivrihisar torpido botu tarafından tesis edildi. Bundan sonra, Mart 1917’ye kadar esaslı bir mayın faaliyetine şahit olamıyoruz. Saros Körfezi’nde yapılması muhtemel bir çıkarmaya karşı körfeze muhtelif tarihlerde dökülen mayınların yekünü 128 olup, 30’u Fransız, kalanı da Rus mayınıdır. 

 

   Mayın hatları oluşturulurken ateş alan, su yüzüne çıkan, karaya vuran, patlayan, kopan, denize düşen, Marmara veya Ege’ye doğru akıntıya kapılan mayınlarla ilgili pek çok sorunun çözümü için büyük gayretler sarf edilmiştir.

 

6. Mayınların tedariki:

 

   Boğaza dökülmüş mayınlara gelince bunlar çok daha karışık bir koleksiyon meydana getirmekteydi. Alman mayınlarının yanı sıra aralarında Trabzon sahillerinden toplama Rus yapısı mayınlar olduğu gibi İzmir sularında yakalanmış Fransız mayınları, hatta Balkan Harbi’nden kalma Bulgar mayınları da vardı.

 

   Bunlar Türk denizcileri tarafından bin bir tehlikeyi göze alarak toplanmıştı.

 

Mayının denize bırakılışı...

 

 

 

   7. Müttefiklerin harekâtı:

 

   19-25 Şubat 1915 tarihlerinde muhriplerin himayesinde yapılan mayın tarama harekâtına devam ettiler.

 

   26 Şubat-17 Mart 1915 tarihlerinde yapılan mayın arama-tarama harekâtlarından da ciddi bir sonuç alınamadı.

 

   Amiral Carden en çok mayın hatlarının taranmasına önem veriyordu. Fakat meselenin çözümü pek basit değildi. Bataryalar susturulmadan Boğaz mayınlarını toplamak mümkün olmuyor, mayınlar temizlenmeden de donanmaya ait sınırlı ve geçici atışlarla bataryaların susturulması mümkün olmuyordu.

 

   Müteakip günlerde müttefikler tarafından yeni keşif uçuşları ve mayın tarama çalışmaları yapılmıştı. Her nasılsa bu 26 sürpriz mayın kendilerini saklamayı başarmıştı. Daha önce Bozcaada’da yapılan denemelere göre elverişli bir havada mayınların 5.5 kulaç bir derinlikte görülebileceği sonucuna varılmıştı. Erenköy Koyu üzerinde uçan bir düşman uçağı da Büyük Taarruz’dan önce hiçbir mayın görmemiş ve temiz raporu vermişti.

 

8. Mayınlar neden temizlenemedi:

 

Bataryaların ateş yağmuru, tarama gemilerinin sivil personelle donatılması, zaman zaman mayın infilakları, şiddetli rüzgâr ve fırtınalar, kuvvetli akıntılar icra edilen arama-tarama harekâtının başarısızlık sebepleridir.

 

Nusrat gemisinin döktüğü mayınların bulunamamasının nedenleri ise; hava keşiflerinin oşinografik şartlara bağlı olarak etkinliğinin azalması, mayın döküş harekâtının Boğaz’a dik yapılacağının beklentisi, Nusrat gemisinin devamlı karakol yapılan bir bölgede mayın döküş harekatı yapamayacağına dair kanaat ve eldeki son mayınların fırtınadan kopan veya taranan mayınların takviyesinde kullanılacağının zannedilmesidir.

 

9. Sonuç:

 

Büyük Taarruz’dan sonra 10 mayın hattı sağlamdı ve Boğaz’ın geçilmesinin başarılı bir mayın arama-tarama harekâtına bağlı olduğu anlaşılmıştı.

 

M. Haluk Çağlar

Em. Dz. Alb.

 

 

 

 

 

Önümüzdeki hafta yayınlanacak 2.Bölüm: Nusrat Mayın Gemisi

 

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu’nun geçtiğimiz yıl düzenlediği “18 Mart Deniz Zaferi” Panelinde sunulmuş, panel bildirileri bilahare kitap olarak yayınlanmıştır. Yazara gerekli izni verdiği için çok teşekkür ederim. (T.Y) 


 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

Nazmi AKPINAR  Çanakkale Deniz Savaşları 1914–1922 Çanakkale Deniz Müzesi Yayınları


        Hermann LOREY Türk sularında Deniz Hareketleri II. Cilt Mayın Harekâtı


        Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi Çanakkale Cephesi Harekâtı V.Cilt
1.Kitap Ankara

Fevzi KURTOÐLU, Çanakkale ve 18 Mart 1915,  İstanbul 1935

 

Fikret GÜNESEN, Çanakkale Savaşları Kastaş Yayınları İstanbul 1986


        E. Gv. Alb. M. Şakir TUNÇÇAPA, Çanakkale Hatıraları


        Şemsettin BARGUT, Birinci Dünya Harbi'nde ve Kurtuluş Savaşında Türk
Deniz Harekâtı

 

 

 

 


  24970 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

1046_Tosun Saral 08-03-2010, 11:57:58
Kıymetli yazar makalesinin 5nci bölümünün 3 ncü paragrafında "Çanakkale Boğazının ne şekilde mayın dökülerek kapaıtlacağını tespit eden planları NE GARİPTİR Kİ İngiliz Bahriye heyetine mensup Halifax isimli bir subay tarafından hazırlanmıştır" diyor. Bunda garip olan bir şey yok! Çünkü bilindiği gibi orduda ve donanmada alınan islahat planları ile ilgili olarak Sultan Andülaziz devrinden beri donanmamızı İngilizler eğitiyordu. Bu durum Büyük Savaş başalayana kdar devam etti. Esas gariplik İngilizlerle svaştığımızı bile bile Halifax'in planlarını uygulamaktır. Selam ve svgilerimle.
 
1048_Muzaffer Albayrak 13-03-2010, 19:49:36
Sayın Haluk Çağlar'a mayınlarla alakalı toparlayıcı ve bilgilendirici makalesinden dolayı teşekkürler.
8 Mart günü erken vakitte Nusret'in döktüğü 26 mayının Çanakkale Müstahkem Mevkii'nin elinde kalan son mayınlar olduğu bilinir. Bu konuda efsanevi hikayeler de anlatılır. Bu yazıdan anlaşılıyor ki Nusret'in 26 mayını dökmesinden sonra hatların kapanması için 8-18 Mart arasında 45 mayın döşendiği gibi 18 Mart'ta düşmanın merkez tahkimatını geçmesi halinde daha gerilere dökülmek üzere Nusret mayın gemisinde 40 mayının hazır bulunulduğunu öğreniyoruz.
Yazardan istirhamım Nusret'in 8 Mart'ta döktüğü mayınların elde kalan son mayınlar olmadığını gösteren bu bilginin kaynağını diipnot olarak yazması.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )