Birinci Dünya Harbi'nde Mustafa Kemal ( Muzaffer Albayrak )

Tarih: 14/12/2008   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 11311

Tarihçi - Yazar Muzaffer Albayrak , Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik hayatının en önemli bölümü olan Birinci Dünya Savaşı dönemini anlatıyor, bilgilerimizi tazeliyor. Zaferler, yenilgiler, siyasi ve ekonomik krizlerle geçen olağanüstü bir dönemde Mustafa Kemal Osmanlı Ordusu’nun en başarılı komutanlarından birisiydi kuşkusuz. Albayrak, Sofya Askeri Ateşesi iken savaşın çıkmasıyla cephede aktif görev isteyen Mustafa Kemal’in ilk atandığı yerin 28 Kasım 1914'te 1. Tümen kumandanlığı olduğunu , ancak bu emirin fiiliyata geçirilmediğini belirtiyor. Genellikle Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki rolü daha ön plandadır. Albayrak Mustafa Kemal’in şahsî gayreti, inisiyatif kullanma cesareti ve sorumluluk almaktan çekinmeyen tavrı ile Kara Muharebelerinde tehlikenin atlatılmasında mühim bir rol oynadığının altını çiziyor. Bundan dolayı Çanakkale Savaşı ona haklı bir ün kazandırmış, bütün yurtta tanınmasına yol açmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı boyunca Doğu Cephesi ve Filistin Cephesinde ordu komutanlığı sırasındaki icraatları da önemli. Çanakkale ve diğer cephelerde kazandığı tecrübelerin Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla yönetilmesinde büyük payı olduğu açıktır.

 

Birinci Dünya Harbi başladığında Mustafa Kemal, 14 Ekim 1913'ten beri Osmanlı Sofya Sefareti'nde ataşemiliter olarak bulunmaktaydı. Sofya Sefiri olan Fethi Bey'le (Okyar) birlikte biraz da mecburi bir biçimde İstanbul'dan uzaklaştırılmışlardı.

 

Mustafa Kemal, Avrupa'da çıkan büyük savaşta Almanların galip gelmelerinin zor olduğu kanaatinde olduğundan, Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifak yaparak savaşa katılmasına karşıydı. Almanya ile ittifak yapıldıktan sonra da yine savaşa girilmeden tarafsızlığın sürdürülmesini; çünkü Fransızlar tarafından durdurulan Alman ordularının, doğuda Ruslar tarafından da tazyik edildikçe iki taraflı bir savaşı kazanamayacakları fikrindeydi ve bu fikrini mektuplarında arkadaşlarıyla paylaşıyordu.

 

Osmanlı Devleti'nin fiilen harbe girmesi üzerine Mustafa Kemal, bu harbe seyirci olarak kalmak istemedi ve muharebe alanlarından birinde aktif bir görev almak istedi. Bu gaye ile Başkomutanlık Vekâleti'ne başvurarak "ordu içinde münasip bir vazifeye tayin edilmesini" talep etti. Başta uygun görülmeyen bu talep, Mustafa Kemal'in ısrarı üzerine önce 28 Kasım 1914'te 1. Tümen kumandanlığına tayin emri çıktı; ancak bu emir nedense fiiliyata geçirilmedi. Nihayet 20 Ocak 1915'te, yeni kurulmakta olan 19. Tümen kumandanlığına tayin emri çıktı ve Sofya'dan İstanbul'a gelerek Tekirdağ'da tümenin kuruluşunu tamamladı. Mustafa Kemal bu sırada yarbay rütbesindeydi.

 

19. Tümen Şubat ayında Gelibolu'ya gönderilerek Mustafa Kemal'e, Maydos (Eceabat) Mıntıkası Kumandanlığı görevi verildi. Böylece askerlik hayatında yıldızının parlayacağı Çanakkale Muharebeleri sahnesine adımını atmış oldu.

 

Çanakkale'de 19 Şubat 1915'te başlayan Deniz Muharebeleri'nde Mustafa Kemal ve tümeni, Seddülbahir ve civarındaki sahillerin muhafazasıyla vazifeliydi. 19. Tümen, 18 Mart Deniz Zaferi'nden sonra muhtemel bir çıkarmaya karşı Gelibolu Yarımadası'nı savunmak üzere kurulan Liman von Sanders kumandasındaki 5. Ordu'ya bağlandı. Mustafa Kemal ve tümeni artık 5. Ordu'nun ihtiyat tümeniydi.

 

25 Nisan 1915'te başlayan Çanakkale kara muharebeleri sırasında Mustafa Kemal'in karargâhı Eceabat'a yakın Bigalı köyündeydi. Sabah gün ağarmadan Arıburnu'na düşman çıkarması başlamıştı. Buradaki kuvvetlerin zayıf oluşu yüzünden 9. Tümen kumandanı tarafından kendisinden bir taburluk kuvvet talep edilmişti. Ancak Mustafa Kemal durumun nezaketini takdir ederek kendi inisiyatifiyle bir tabur yerine, bizzat başında olarak 57. Alay'ın tamamını Arıburnu'na sevketti. İşte bu hareketi, Mustafa Kemal'in Çanakkale Muharebeleri'nin en kritik anlarında duruma müdahale edişinin ilkiydi. Gerçekten de düşman Arıburnu'na çıkmış buradaki zayıf birliğimizi imha ettikten sonra ilerlemeye başlamıştı. Buraya daha sabah 8’de yetişen 27. Alay düşmanla çatışmaya girmişti. Ancak düşmanın sayı üstünlüğü sebebiyle, saatler ilerledikçe verilen zayiatlarla iki bin kişilik kahraman alayın gücü tükenmeye ve durum kötüye gitmeye başlamıştı. Tam bu sırada yetişen 57. Alay, Arıburnu'nda vaziyeti kurtarmış, 27. Alay’ın sağ yanında harbe katılarak düşman sahile kadar sürülmüştü. Mustafa Kemal, savaşın en başında göstermiş olduğu bu başarıdan dolayı 30 Nisan 1915 tarihinde “Gümüş İmtiyaz Harp Madalyası”yla taltif edildi.

 

25 Nisan'dan 8 Ağustos'a kadar Mustafa Kemal, 19. Tümen'le birlikte Arıburnu cephesinde daima cephe hattında olmak üzere bulundu. 1 Haziran 1915'te albaylığa terfi etti. 28 Temmuz'da 15. Kolordu kumandanlığına tayin emri çıkmasına rağmen bu emir fiiliyata geçmemiştir. Hemen 10 gün sonra bu sefer Anafartalar bölgesine çıkan düşmana karşı bu bölgeyi savunmak üzere kurulan Anafartalar Grup Kumandanlığına tayin edildi. Bu görevde iken Anafartalar zaferini, Conkbayırı ve Kireçtepe muharebelerini kazanarak büyük bir şöhret kazandı. O artık "Anafartalar Kahramanı" olarak tanınıyordu.

 

Mustafa Kemal, 10 Aralık 1915'te yani düşmanın Anafartalar cephesini tahliyesinden on gün önce sıhhî sebeplerle Çanakkale'den ayrıldı.

 

Mustafa Kemal'in Çanakkale muharebelerindeki askerlik hayatı büyük başarılarla doludur. Çanakkale Muharebeleri'nin, Türk ordusu açısından son derece buhranlı günlerinde -bilhassa çıkarmanın ilk günleri ile Ağustos ayındaki Anafartalar çıkarması ve muharebelerinde- Mustafa Kemal, şahsî gayreti, inisiyatif kullanma cesareti ve sorumluluk almaktan çekinmeyen tavrı ile tehlikenin atlatılmasında mühim bir rol oynamıştır. Bundan dolayı Çanakkale Muharebeleri ona haklı bir ün kazandırmış, bütün yurtta tanınmasına yol açmıştır.

 

Çanakkale'den İstanbul'a döndükten sonra, bir müddet için şahsi işlerini halletmek üzere Sofya'ya gitti. Sofya'dayken Başkomutanlık tarafından Edirne'de bulunan 16. Kolordu komutanlığına tayin edildiği bildirildi ve görevi devralmak üzere 15 Ocak 1916'da Edirne'ye geldi.

 

16. Kolordu'nun Doğu cephesine gönderilmesi kararlaştırılınca Mustafa Kemal 27 Şubat'ta Edirne'den ayrıldı ve 14 Mart'ta Diyarbakır'a ulaştı. 16. Kolordu 2. Ordu'nun bünyesindeydi ve bu ordunun Van Gölü güneyine kadar uzayan sağ cenahını Rus ordusuna karşı tutmaktaydı. Mustafa Kemal kısa bir süre sonra 1 Nisan 1916'da Tuğgeneralliğe terfi etti.

 

2. Ordu Kumandanı Ahmet İzzet Paşa, 2 Ağustos 1916'da bütün ordu cephesinde Ruslara bir taarruz başlattı. Bu taarruza Bingöl bölgesinden katılan Mustafa Kemal Paşa, kolordusunu oluşturan Çanakkale'den deneyimli 5. ve 8. Tümenlerle Rus ordusunu geri atarak; 8 Ağustos'ta, daha önce Mart ayında Rusların eline geçmiş olan Muş ve Bitlis'i geri aldı. Ancak takviye edilen Rus ordusunun karşı taarruzu üzerine 16. Kolordu, Eylül ayında Muş'tan çekilmek zorunda kaldı.

 

Doğu cephesinde 2. ve 3. Orduların bir grup olarak yeniden teşkilatlanması üzerine 2. Ordu Kumandanı Ahmet İzzet Paşa bu ordular grubuna komutan oldu. Bunun üzerine 1916 yılı sonlarında Mustafa Kemal, 2. Ordu kumandan vekilliğine tayin olundu. Ayrıca Bitlis ve Muş'un geri alınmasındaki başarısından dolayı kendisine “Altın Kılıçlı İmtiyaz Madalyası” verildi.

 

1917 yılı başlarında Mustafa Kemal, Hicaz Kuvve-i Seferiyesi adı altında yeni teşkil edilen bir ordunun komutanlığına tayin edildi. Bu görevi devralmak üzere Şam'a kadar gittiyse de sonradan bu ordunun kurulmasından vazgeçildiğinden; yeniden ama bu sefer asîl olarak 2. Ordu komutanlığına tayin edildi ve Doğu cephesine döndü.

 

Mustafa Kemal, 5 Temmuz 1917'de yeni kurulan 7. Ordu'nun komutanlığına tayin edildi. Bu ordu 1917 yılı ortasında Alman Generali Falkenhayn komutasında Bağdat'ı geri almak için kurulan Yıldırım Ordularına katılmıştı. Ancak Filistin cephesinde durumun kritikleşmesi üzerine Yıldırım Orduları Bağdat yerine Filistin cephesine yöneltildi.

 

Mustafa Kemal bu cephedeyken Falkenhayn ile yıldızı hiç barışmamıştı. Alman generalinin dâhili meselelere karışması, Filistin cephesinin savunulmasında taktik hatalar yapması yüzünden ona karşı muhalefet etmekteydi. Nitekim Mustafa Kemal, Başkomutanlık Vekâleti'ne 20 Eylül 1917'de bir rapor yazarak; Suriye ve Filistin'de idarî ve askerî durumun vahametini ve bu cephedeki orduların bir yabancının elinde olmasının mahzurlarını belirtmişti. Ancak Başkomutanlık Vekâleti'nin bu görüşlere iştirak etmemesi üzerine 7. Ordu komutanlığından affını istedi. Bunun üzerine kendisine teklif edilen 2. Ordu komutanlığını da kabul etmemesi üzerine izinli sayılarak 1917 Ekim ayında İstanbul'a döndü.

 

İstanbul'da iken Veliaht Vahdeddin'in Almanya seyahatinde yanında bulunmak üzere görevlendirildi. 15 Aralık 1917 - 5 Ocak 1918 tarihleri arasında Almanya'da bulundu. Almanya seyahatinden İstanbul'a hasta olarak döndü. Bir-iki ay sonra tedavi olmak amacıyla Viyana'ya, Karlsbad'a gitti.

 

Mustafa Kemal Karlsbad'da iken hem İstanbul'da hem de Filistin cephesinde değişiklik olmuştu. Mehmed Reşad'ın vefatı üzerine Vahdeddin padişah oldu. Filistin cephesindeki başarısızlığı yüzünden Falkenhayn geri çağrılarak yerine, yine bir Alman generali olan Liman von Sanders getirildi.

 

Viyana'dan İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal, bizzat padişahın emriyle 7 Ağustos 1918'de yeniden 7. Ordu komutanlığına tayin edildi. Ancak bu cephede durum iyice ümitsiz bir hâl almıştı. Yıldırım Orduları adı altındaki üç ordunun -4., 7. ve 8. Ordular- toplam muharip gücü ancak 20-30 bin kişiydi. İngilizler ise; son derece iyi donatılmış piyade ve süvari birlikleri yanı sıra denizde savaş gemileri, havada uçakları, karada ise yeni icat tankları ile kıyas kabul etmez büyük bir askeri güce sahipti.

Nitekim 19 Eylül 1918'de başlayan İngiliz taarruzu 8. Ordu'yu ezmişti. 7. Ordu düzenli ve sürekli bir geri çekilmeyle 5 Ekim 1918'de Halep'e kadar geriledi.

 

Artık harbin sonuna gelinmişti. Talat Paşa kabinesi istifa etmiş, yerine 14 Ekim'de Ahmet İzzet Paşa hükümeti kurulmuştu. Mustafa Kemal bu kabinede Harbiye nazırlığını talep ettiyse de kabineye alınmadı.

 

Mustafa Kemal, 7. Ordu ile Halep'in hemen kuzeyinde Katma'ya çekilerek buradan Antakya'ya uzayan bir hattı savunmaya başladı. 30 Ekim'de imzalanan Mondros Mütarekesi'ne kadar bu hattı elinde tuttu. Mütareke hükümleri gereği Türk ordusunda bulunan Almanların ayrılması gerektiğinden Liman von Sanders'in yerine Yıldırım Ordular Grubu'nun komutanlığına tayin olundu. 7 Kasım 1918'de Yıldırım Ordular Grubu lağvedilince Mustafa Kemal Adana'dan ayrılarak 13 Kasım'da İstanbul'a döndü.

 

Böylece Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Harbi boyunca Çanakkale, Doğu Anadolu, Suriye-Filistin cephelerindeki askerlik görevi sona eriyor ancak işgal altındaki vatanın istiklâli için milletle el ele vereceği Kurtuluş Mücadelesi yeni başlıyordu.

 


  11311 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)